Free Essay

Windtunnelling

In: Other Topics

Submitted By mhk610
Words 1614
Pages 7
Scenario (3) Lage economische groei met huidige wet- en regelgeving

De kans dat het aantal producten dat verkocht wordt tijdens lage economische groei daalt is vrij groot, wat een daling van de omzet en de uiteindelijke inkomsten betekent. Afstoting van NN Particulieren is hierbij een optie, door de daling in afzet zal deze unit wellicht niet meer rendabel zijn. In de nieuwe strategie en in het Business Idea staat deze unit nog wel opgenomen. Toch zal NN zich realiseren dat bij verlies of sterke inkomstendaling dit de minst rendabele sector is en als eerste afgestoten zal moeten worden.

NN Zakelijk kunnen zich presenteren als de financiële zakelijke dienstverlener waar men alles kan regelen. De kosten zijn voor de klant van minder belang, dus de lage economische groei zal niet enorm veel invloed hebben op dit gedeelte van NN. Toch waren resultaten omtrent deze unit negatief, dus het is van belang de cijfers goed in de gaten te houden tijdens een lage economische groei. Over deze unit biedt het scenario niet veel duidelijkheid en tevens veel onzekerheid vanuit de omgeving. * Denk dat je ‘scenario niet veel duidelijkheid’ beter weg kan laten.

NN Corporate Clients de kracht van NN biedt maatwerk op pensioengebied De belangrijkste aspecten bij de strategie van NN Corporate Clients zijn de persoonlijk aandacht voor de klant, de lange termijn focus, het maatwerk wat geleverd wordt, de ondersteunende IT en operational excellence. NN Corporate Clients zal bij een lage economische groei en huidige wet-en regelgeving ook niet veel ondervinden van deze gebeurtenissen in de contextuele omgeving. Wellicht zal de afname iets dalen, maar dit zal geen grote gevolgen hebben. Dit is een sterk punt binnen NN, het scenario en het business idea, hier moet de focus te komen te liggen en vraagt om verdere ontwikkeling. * Als je een afname daling in Corporate hebt moet je denken aan een bedrijf als Sligro wat bijvoorbeeld niet meer van je af zou nemen. Dus, dat houdt in dat (bijna) alle werknemers van Sligro hun pensioenregeling bij NN hebben lopen. Een huge ass contract waar veel geld mee gemoeid gaat… ik dnek dat dat behoorlijke gevolgen heeft.

NN Eigen advies bedrijf en NN Services allebei nieuwe projecten van NN. Kostenbesparingen die verwacht worden door NN Services zullen positief bijdragen aan de winst als er een lage economische groei plaats vindt. Hiermee speelt NN in de huidige crisis die gaande is en probeert kosten te besparen waar mogelijk. Het werven van nieuwe klanten zal wellicht moeilijk verlopen tijdens een lage economische groei, tenzij je goedkoper bent dan de concurrent, toch staat NN hier niet om bekend. Dus de vraag blijft natuurlijk of de twee afdelingen rendabel worden en blijven bij doorzettende lage economische groei. * Bij adviesbedrijf uitschakelen tussenhandel, worden dus geen provisies meer betaald daaraan.. wellicht goedkopere producten?

Wat al eerder naar voren kwam is dat kostenbesparing niet altijd de beste keuze is, want vaak wordt dan de klant uit het oog verloren en ontstaan er gestandaardiseerde processen. Je blijven onderscheiden is ook een optie om meerwaarde voor de klant te creëren. Hierbij is het van belang de distinctieve competenties( interne kennis, maatwerk, uitgebreid distributienetwerk, toegang tot klantennetwerk, naamsbekendheid, imago, groot klantenbestand, gecertificeerde verzekeraar en invloed door middel van netwerken) te behouden en waar mogelijk uit te breiden.
NN Zakelijk en NN Corporate Clients richt zich al op het aanbieden van gedifferentieerde producten en het aangaan van lange termijn relaties. Wat vooral in tijden van recessie een rol speelt wanneer klanten wellicht kritischer zijn in het product dat ze aanschaffen.
Structurele zwakheid van NN is de reputatieschade die ze hebben opgelopen tijdens de huidige crisis. Terwijl juist naamsbekendheid en imago sterke punten van NN zijn, het is dus van belang deze reputatieschade proberen te herstellen. En niet nog groter te laten worden tijdens doorzettende lage economische groei.
Probeer zodra het voordoet te erkennen dat het niet goed gaat met het bedrijf en hierop in te spelen, voordat het te laat is. Door de mate van bureaucratie binnen NN, zal dit wellicht problemen met zich meebrengen.

Lage economische groei en de huidige wet-en regelgeving is een scenario met enige sterke punten en zwakke punten. Zo is NN, de strategie en het Business Idea gericht op de klant, aangaan van lange termijn relaties, aanbieden van gedifferentieerde en specifieke klant producten. Wat duidelijk een meerwaarde creëert voor de klant. Daarnaast bezit NN ook units waar standaardisatie en kostenbesparingen een rol spelen, wat in tijden van crisis relevanter lijkt. Toch staat NN niet bekend om haar ‘goedkope’ producten of haar prijsvechter strategie. Dus, waar de ligt de focus? Bij de klant en op gedifferentieerde producten of op lage kosten? En in hoeverre is NN in staat om in te spelen op een doorzettende economische daling? Kan ze haar strategie flexibel aanpassen? Is het bedrijf in staat cruciale, snelle en ingrijpende beslissingen te nemen zoals het afstoten van de minst winstgevende unit (meer specificeren naar NN Particulier..?)? Deze punten zullen bij NN getest moeten worden, toch komen in het business idea al een aantal punten naar voren en richt NN zich in de verschillende units al op gedifferentieerde producten, focus op de klant, maar ook op kostenbesparing. Ze zijn dus van ‘alle markten thuis’ wat een voordeel biedt in het verder ontwikkelen binnen deze units en wellicht binnen het gehele bedrijf.

* Hier hebben we het over dat NN niet een prijsvechter is… en bij Elodie haar scenarios/windtunneling hebben we het juist over dat “dat NN Particulier zich richt op structural cost leadership.”
Hier moeten we een lijn gaan trekken, anders spreken we elkaar tegen. Ik dnek idd ook dat NN geen prijsvechter is, maar vooral kwaliteit en zekerheid wil aanbieden

Belangrijkste aspecten: * Klantfocus * Gedifferentieerde producten * Richten op kerncompetenties * Kostenbesparingen * Flexibiliteit

Scenario (4) Lage economische groei en verschepte wet- en regelgeving

In scenario (3) is de lage economische groei ook een kenmerk, wat enige overlap geeft met scenario (4) lage economische groei en verscherpte wet- en regelgeving. Bij windtunneling van scenario (4) zal dan vooral ingegaan worden op de aspecten rond de verscherpte wet- en regelgeving.

NN wil gebruiken gaan maken van de back-to-basics strategie met als doel om de complexiteit, kosten en risico's te verlagen en de kapitaalpositie te versterken. Kosten en risico’s verlagen is in tijden van lage economische groei een kernpunt. Dit is van belang om door te zetten. Als de wet- en regelgeving ook nog aangescherpt gaat worden zal dit ook enige kosten met zich meebrengen, dus kosten verlagen en risico’s verminderen kunnen dan ertoe leiden dat NN het hoofd boven water kan houden. Hierop is NN dus in staat in te spelen op lage economische groei en aanscherping van wet- en regelgeving. Alleen een vraag is in hoeverre kunnen ze de kosten dekken? Zo is het wellicht mogelijk dat vanuit aangescherpte wet- en regelgeving aanpassing van pensioenen gaat plaatsvinden. Dit zal extra papier werk en stijgende kosten met zich meebrengen. In combinatie met een lage economische groei zou dit een enorme impact op NN kunnen hebben. NN corporate is daarnaast het meest winstgevend op het gebied van aangepaste pensioenregelingen. Wat dus een enorme deuk voor deze unit oplevert en de winst zal laten dalen. * Hoeft niet… Je kan ook denken dat wanneer aow naar 67 gaat er misschien mensen zijn die eerder met pensioen willen en daarvoor per jaar meer premie moeten betalen. + dat de aangesloten organisatie die hun pensioen regelingen bij NN hebben lopen langere contracten moeten afsluiten. daartegenover staat dan idd wel dat NN meer moet reserveren..

Daarnaast zou NN op de nieuwe wet en regelgeving in kunnen spelen en een meerwaarde creëren voor de klant en zich naar buiten toe profileren als specialist op het gebied van pensioenen. Door het huidige imago en sterke naamsbekendheid is dit een punt waarop NN zeker zou kunnen scoren en zich verder in kan ontwikkelen .

De verscherpte wet-en regelgeving kan ook vragen om extra transparantie. Dit is een punt wat veel extra kosten en wellicht problemen gaat opleveren binnen NN. Transparantie bieden, betekent aanpassingen maken in het proces. Zo kan dit in bepaalde units gemakkelijk plaatsvinden, denk hierbij aan gestandardiseerde producten, maar op maat gemaakte producten zijn voor elke klant weer anders en zijn lastiger transparant te maken. Dit zal enige tijd, moeite en geld kosten voor NN en haar werknemers. Het is van belang dat NN zich flexibel opstelt en flexibel kan inspelen op dit soort veranderingen. Het bureaucratische karakter van NN zal ook nog enige tijd, inzet en kapitaal nodig hebben. Zijn de werknemers bereid om zich aan te passen en te veranderen? In het business idea 4 competenties naar voren die werknemers moeten ontwikkelen. Nu is het de taak om de werknemers ook zover te krijgen dat zij dit zelf ook ‘echt’ willen leren en zichzelf willen ontwikkelen omtrent deze competenties. Tevens is extra kapitaal, dat de nodige veranderingen kan ondersteunen van belang. De vraag is of NN zich dit kan permitteren tijdens lage economische groei. Als de straf van de staatssteun hier ook nog bij komt kijken zal NN veel moeten inleveren en investeren.

Een speerpunt blijft binnen dit scenario ook nog steeds de klant. De klant is ‘koning’. NN moet zich realiseren dat klantgerichtheid belangrijk blijft en dit om constante ontwikkeling en interactie vraagt. Tijdens lage economische groei en aangescherpte wet- en regelgeving zal dit extra moeilijk zijn, omdat het bedrijf dan te maken krijgt met veel kosten, veranderingen, aanpassingen e.d. Hierbij moet NN niet steeds meer intern gaan werken en het bureaucratische karakter behouden, maar interactie met de omgeving blijft essentieel.

Belangrijkste aspecten: * Klantfocus * Gedifferentieerde producten * Richten op kerncompetenties * Kostenbesparingen * Flexibiliteit * Ontwikkelen werknemers * Kapitaal verwerven

Scenario 1 | Scenario 2 | | | Scenario 3 | Scenario 4 | | |…...

Similar Documents