Upatstvo

In: Business and Management

Submitted By kliments
Words 1204
Pages 5
УПАТСТВО
За пишување на семинарска работа

Семинарската работа подразбира обработка на одредена тема која се заснова на објаснувања и истражувања поткрепени со употреба на домашна и странска литература која ни дава точни информации во врска со темата која се обработува. Ваквото истражување би му помогнало на секој студент да добие методолошки (научен) пристап во анализа на одреден проблем. Освен тоа, семинарската работа има за цел и да ве поттикне на социјализација и колективна тимска работа. Тимската работа во секој сектор, а посебно во IT секторот е од особено значење. Затоа семинарската работа треба да се работи во групи од по 2 студенти (редовни и вонредни без ограничувања). За пријавување на семинарската работа ќе се користи порталот за е-учење за предметот Интернет Технологии, во секцијата форуми како одговор на започнатата дискусија на дадената тема за семинарската работа. Во одговорот треба да бидат дадени следниве податоци за секој од учесниците во групата: име и презиме, број на индекс и email.

Семинарската работа треба да содржи мин. 15 страници (тука не спаѓаат:насловната страница, содржината и апстрактот). Треба да се предаде во електронски форма на CD и во хартиена форма. CD-то кое се предава треба задолжително да ги содржи следниве информации кои треба да бидат напишани на CD-то или на неговата обвивка: • Име на предметот • Наслов на семинарската работа • Автори со име и презиме и број на индекс • Датум на предавање
На CD-то освен електронската верзија на семинарската работа треба да се снимат и сите мултимедијални прилози (видеа, анимации, и сл.), дијаграми, проекти направени во одреден програм (нормално ако постојат).

За семинарската работа се оценуваат следниве работи: • Структура на семинарската работа • Комплетност • Квалитет • Референци • Доставување…...

Similar Documents