Udhezim

In: Business and Management

Submitted By Senjola
Words 21101
Pages 85
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2007 Akcizat në Republikën e Shqipërisë – Udhëzim Nr.7, datë 16.06.2003

UDHËZIM Nr. 7 datë 16.06.2003 “PËR AKCIZAT”
Në zbatim të Nenit 55 të Ligjit Nr. 8976 “Për Akcizat”, Ministri i Financave, nxjerr këtë: UDHËZIM PJESA I – DISPOZITA TË PËRGJITSHME 1. Zbatimi 1.1 Ky Udhëzim zbatohet për mallrat që tatohen me akcizë në Republikën e Shqipërisë dhe ndaj çdo personi që prodhon dhe/ose tregton mallra akcize si dhe për troje, ndërtesa apo ambjente të tjera ku mbahen apo prodhohen mallra akcize, sipas përcaktimeve në Nenin 2 të Ligjit Nr. 8976 “Per Akcizat” (që në vijim do t’i referohemi shkurt “Ligji”). 1.2 Ky Udhëzim hyn në fuqi me 1 Korrik 2003. Megjithatë, në rrethanat kur një personi objekt i këtij Udhëzimi i kërkohet të bëjë ndryshime materiale në magazinën e miratuar tatimore dhe në rast se personi në fjalë do të prodhojë ose tregtojë mallra akcize përpara 1 Korrikut, çdo ndryshim i tillë duhet të kryhet deri më 1 Shtator 2003. 1.3 Formularët dhe shënimet e paraqitura në Shtojcat bashkangjitur këtij Udhëzimi janë pjesë e Udhëzimit dhe kanë fuqi të njejtë ligjore. 1.4 Prodhimi i mallrave të akcizës perfshin: a) prodhimin e mallrave të akcizës nga lendë të para që nuk janë subjekt akcize; dhe, b) përpunimin dhe/ose amballazhimin e mallrave të akcizës që rezulton në një rritje apo ulje të vëllimit apo peshës së mallrave të akcizës, pavarësisht nëse akciza mbi mallrat e akcizës ka qenë paguar ose jo përpara përpunimit apo amballazhimit PJESA II – AUTORIZIMI DHE MIRATIMI 2. Autorizimi për tatimpaguesit e akcizës 2.1 Kërkesa për marrjen e autorizimit për trajtimin e mallrave të akcizës (nga një “tatimpagues i autorizuar i akcizës”), sipas Nenit 4 dhe Nenit 7 të Ligjit duhet të paraqitet dorazi nga personi që kërkon autorizimin (“aplikanti”), të paktën 30 ditë përpara datës së parashikuar për fillimin e…...

Similar Documents

What Are the Disney Resorts and Parks Aiming for?

...ndryshme . Mund të kenë aftësi të varfëra praktike: ENFP-të janë të shkëlqyer kur është fjala për zgjidhjen e problemeve, duke krijuar procese apo ndërmarrë projekte ( veçanërisht nëse ato përfshijnë të tjerët ) megjithatë , ata priren të hasin vështirësi kur merren me anën praktike, administrative të gjërave. Mendojnë më shumë seç duhet gjërat: ENFP-të gjithmonë shikojnë për motive të fshehta dhe kanë tendencë të mendojnë shumë edhe gjëra të thjeshta, vazhdimisht pyesin veten pse dikush e bëri atë veprim dhe se çka mund të thotë. Stresohen shpejt: ENFP-të janë shumë të ndjeshëm dhe kujdesen thellësisht për ndjenjat e njerëzve të tjerë - kjo mund të shkaktojë atyre një stres, se si ndonjëherë njerëzit shpesh shikojnë në drejtim të tyre për udhëzim dhe inkurajim, dhe ENFP-të nuk mund të thonë gjithmonë " po". Vështirë që të përqëndrohen: Njerëzit me tipin e personalitetit humbasin shpejt interesin nëse projekti i tyre zhvendoset drejt rutinës. Për sa i përket çështjeve administrative - ato mund të mos jenë në gjendje për të ndaluar mendjen e tyre nga përçart off . 6 • Shumë të pavarur: ENFP-të urrejnë të qëndrojnë të izoluar ose të kufizuar nga rregullat dhe udhëzimet. Ata duan që të shihen si individë shumë të pavarur, si zotërit e fatit të tyre. 3. Si ndikon tipi në zgjedhjen tonë për karrierën Njerëzit zgjedhin profesionet për shumë arsye, të tilla si: një sfidë për veten, për të fituar para, për vendin, pritshmëritë e familjes, deshira pë t’iu shërbyer të......

Words: 3593 - Pages: 15