Free Essay

Student

In: Business and Management

Submitted By aareewong
Words 1759
Pages 8
A.SC 213 “ Хөрсний механик ба буурь суурь” 2014 он

ЛЕКЦ №1

АГУУЛГА: Хөрсний механикийн судлах зүйл Хөрсний бүтэц, тогтоцын тухай ойлголт Хөрсний механикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түүхэн үе шат -------------------------------------------------

1. Мэдлэг шалгах асуултууд

Хөрсний механикийн судлах зүйл
Хүмүүс өөрийн хэрэгцээг хангахад шаардагдах үйлдвэрлэлийг явуулж улмаар үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжихийн хэрээр томоохон орд харш, үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга байгууламж барих, зам гүүр тавих шаардлага өсөхийн хэрээр тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангах асуудал гарч ирсэн. Энэ нь барилга барих газартай холбоотой байлаа. Барилгаа тогтвортой байлгахын тулд юуны өмнө барих газрынхаа хөрсний шинж чанарыг нарийвчилан судлаж улмаар ямар хөрсөнд барилгыг яаж тогтвортой суурилуулах вэ? гэдэг асуудал инженерүүдийн анхаарлыг улам их татах болсон юм. Ямарваа материалаар юм хийхийн өмнө тэр материалаа таниж мэдэх нь чухал байдаг шиг барилга барихын тулд газрын хөрсөө сайн таньж мэдэх хэрэгтэй болно.
Барилга байгууламж бүх ачаагаа буурьт дамжуулдаг. Гэтэл ихэнхи тохиолдолд буурийн хөрс нь барилгын бүтээц, эдлэлээс өөр ширхэглэг биетээс тогтдог билээ.Тийм болохоор буурийн хөрсний бат бэх, хэв гажилт, тогтворын тооцоог сонгодог барилгын механикийн аргуудаар гүйцэтгэх боломжгүй . Ийм учраас механикийн шинжлэх ухаанд “Хөрсний механик” /хөрсний механикийн онол/ гэсэн шинэ салбар бий болж улмаар барилгын инженерийг бэлтгэхэд “Хөрсний механик ” гэсэн хичээлийг тусгайд үзэх болсон юм.
Хөрс байгалийн биетийн хувьд зууранги шингэнээс, хатуу, асгарамтгай буюу бутархай биеийн төлөв байдалд оршиж байдаг тул тооцооны аргууд нь төлөв байдлаасаа хамааран өөр өөр хувилбартай байж болох бөгөөд барилгын талбайн инженер-геологийн нөхцөлөөс хамаардаг. Хөрсний механикийг судалснаар хөрсний байгалын нөхцөл ба физик шинж чанар, механик шинж чанар, хөрсөнд хүчдэл хуваарилагдах зүй тогтол, хөрсний хэв гажилтын онцлог, тэдгээрийг тооцох инженерийн аргатай нарийвчлан танилцана.
“Грунт” буюу ул хөрсийг түүний тогтоц, бүтэц, найрлагын хувьд инженерийн геологи ба хөрс судлалын шинжлэх ухаан судалдаг. Харин хөрсөнд механикаар үйлчлэхэд шинж чанар нь хэрхэн өөрчлөгдөх, ачаалын дор байгаа хөрсөнд ямар механик үзэгдэл явагдах, хөрс барилгын суурийн хийц хоёрын харилцан үйлчилгээ ямар хуулиар явагдахыг хөрсний механикийн шинжлэх ухаан судалдаг. Хөрсний механикт уулын бутархай чулуулгийг “Ул хөрс” гэж нэрлэдэг. Иймд хөрсний механикийн гол судлах зүйл нь уулын бутархай чулуулаг болно. Уулын бутархай чулуулаг бол газрын гадаргуугийн өгөршсөн давхрага юм. Гадаргууд явагдаж байгаа физик-химийн процессийн үр дүнд өгөршил явагдана. Иймд орчин үед уулын чулуулгийг судалсны үр дүнд түүний механикийг 3 ангид хувааж үзэж байна. Үүнд: 1. Уулын цулын механик 2. Уулын бутархай чулуулгийн механик 3. Органик биетийн механик
Уулын цулаас хөрсний ялгагдах гол онцлог нь түүний бутархай байдал юм /Хэмхдэст байдал/. Иймээс хөрс бол хоорондоо холбоотой болон холбоогүй бутархай чулуулгаас бүтсэн биет юм. Бутархай чулуулгуудын хоорондох холбоосны бат бэх нь тэдгээрийн хатуулагаас олон дахин бага байдаг. Иймэрхүү бутархай байдал нь хөрсийг сүвэрхэг болгох бөгөөд үүнээс үүдэн хөрс шахалтанд амархан ордог шинж чанартай. Уулын чулуулгийн бутархай чанар нь түүнийг ус нэвтрүүлэх шинж чанартай болгодог. Хөрсний бат бэх ба тогтвор нь түүний хатуу хэсгүүдийн хоорондын холбооноос их хамаардаг. Хөрсний ийм онцлогоос болж хөрсний механикийн судлах зүйл нь механикийн бусад салбараас нилээд онцлогтой.Үүнд:
1. Шинжлэх ухааны хөгжлийн түүхээс анх түрүүн абсолют хатуу биеийн механикийн хуулиуд тогтоогдсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл онолын механикийн хуулиуд боловсрогдсон. Онолын механик нь хэв гажилтанд ордоггүй хатуу биеийн тухай судалдаг. Тийм биет байхгүй боловч онолын механик хатуу биетийн тэнцвэрийн нөхцөл ба хөдөлгөөний хуулийг тогтоодог. Тэдгээр зарчмуудыг хөрсний хатуу хэсгүүдэд ашиглах боломжтой.
2. Барилгын механик, харимхай ба налархайн онол нь хэв гажилтанд ордог биетийн тухай судалдаг. Барилгын механик нь онолын механикийн хуулиудыг ашиглахын хамт харимхай ба налархайн онолыг ашиглана. Харимхай, налархай төлөвт эдгээрийн хуулийг ашиглана.
3. Тэгвэл хөрсний механикт барилгын механик болон цул биетийн механикийн хуулийг ашиглах нь хангалтгүй юм. Хөрс бол бутархай хатуу хэсгүүдээс бүрэлдэх бөгөөд нэг цул элемент биш юм.
Иймд түүний нунтаг чанар, бутархай чанарыг тусгах шаардлагатай. Хөрсний сийрэг, сүсэг чанартай хобоотой зүй тогтолыг өргөн ашиглах шаардлагатай болно. Үүнд: 1. Нягтралын хууль-хөрсний сийрэгжилт багасахад түүний нягтрах чанар дээшлэж нягтардаг. 2. Шүүрэлтийн хууль-хөрсний ус нэвтрүүлэх чанарын нөлөөгөөр бий болно. 3. Үрэлтийн хууль-үйрмэг ширхэгтэй биетийн шилжилт нь тодорхой эсэргүүцэл үүсгэдэг. 4. Биетийн хүчил, хэв гажилтын хоорондын зүй тогтол.
Иймээс хөрсний механикийн судалгааны гол чиглэл нь: гадаад дотоод үйлчилгээний улмаас хөрсний давхаргад явагдах процессийг /тухайлбал түүний нягтрах, хэв гажилт үүсэх, бат бэх, тогтвор алдагдах/ урьдчилан тооцох явдал юм. Энэ нь: Нэгдүгээрт: Хөрсний үндсэн физик-механик шинж чанаруудыг тогтоох. Хоёрдугаарт: Ачаалалын нөлөөгөөр хөрсний хүчдэлийн болон хэв гажилтын төлөв байдал хэрхэн өөрчлөгдөхийг тогтоох. Гуравдугаарт: Хөрсний бат бэх ба тогтвортой байдлыг хангах асуудал орно.
Хөрсний механикийн шинжлэх ухааны хөгжилийн түүхэн үе шат
1. Хөрсний механикийн шинжлэх ухааны үндэстэй анхны томоохон бүтээл нь 1779 онд гарсан Францын их эрдэмтэн Ш.Кулоны “Бутархай биетийн онол” юм. Тэр бутархай биетийн онолоо тулгуур ханын тооцоонд амжилттай хэргэлсэн байна.
2. Францын математикч Ж.Буссинеск 1885 онд “Харимхай шинж чанартай орчинд төвлөрсөн ачаанаас үүсэх хүчдэлийн тархалтын тухай” гэсэн бүтээлээ хэвлүүлсэн. Энэ бол хөрсөнд ачаалалаас үүсэх хүчдэлийг тодорхойлход том алхам хийсэн бүтээл байв.
3. 1910-аас 1920-иод оны үед орос-зөвлөлтийн эрдэмтэдийн бүтээлүүд гарч ирсэн үе юм. Үүнд:
а) 1915 онд профессор П.А.Миняев харимхайн онолыг бутархай биетэд үүсэх хүчдэлийг тооцход хэргэлсэн.
б) 1923 онд профессор Н.П.Пузыревский хөрсний хүчдэлийн тухай онолын үндсийг боловсруулж буурийн тооцоонд харимхайн онолыг хэргэлсэн.
в) 1923 онд акадимч Н.Н.Павловский “Хөрсний усний хөдөлгөөний онол” гэсэн номоо бичиж хөрсний шүүрэлтэт нягтралын онолын үндсийг тавьсан. 4. Хөрсний механикийн цэгцтэй шинжлэх ухааныг бүрдүүлхэд АНУ-ын эрдэмтэн проф.Карл Терцаги чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 1925 онд түүний “Хөрсний физик шинж чанар ба түүний барилгын механик”, 1943 онд “Хөрсний механикийн онол” гэдэг номууд гарсан явдал юм.
5. 1931-1933 онуудад Зөвлөлтийн эрдэмтэн Н.М.Герсевановын “Хөрсний динамикийн үндэс” гэдэг ном хэвлэгдсэн. Хөрс нягтрах онолыг энэ номонд боловсруулж гаргаж К.Терцагийн онолыг улам хөгжүүлсэн байна.
6. 1936-1938 онд профиссор В.А.Флорин “Хөрсний механикийн үндэс” ном бичиж, энэ номондоо хөрсний шүүрэлтэт нягтралын бодлогыг бодох дифференциаль тэгшитгэлүүдийг зохиож бодох аргуудыг боловсруулсан. Мөн 1934 онд дэлхийд анх удаа хөрсний механикаар сурах бичгийг Н.А.Цытович “Хөрсний механикийн үндэс” нэртэйгээр гаргажээ.
7. АНУ, Франц, Оросын эрдэмтэд хөрсний төрөл зүйл дээр шинэ шинэ судалгааг явуулсан. Одоо хөрсний механик ба суурь байгуулалтын асуудлаар дэлхий дахины конгресс 5 жил тутам явагдах болсон нь энэ шинжлэх ухааны хөгжилд чухал нөлөө үзүүлж байна.
8. Онцлог бүтэц, тогтоцтой хөрсний механик болон геомеханик гэсэн шинэ шинэ чиглэлүүд гарч хөгжиж байна.
Хөрсний гарал,үүсэл ба хурдасын ангилал
Хөрс уулын чулуулгын өгөршилийн үр дүнд бий болдог. Уулын цул чулуулгууд өөрийн анхны байдлаа хадгалж чадахгүй байнга элэгдэж өөрчлөгдөж байдаг. Цул чулуулгууд бутарч ус, салхины хүчээр нэг байрнаас нөгөөд шилжнэ. Ингэж уулын чулуулгууд физикийн болон химийн үйлчлэлийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөхийг өгөршилт гэж нэрлэдэг. Иймээс хөрс бол уулийн чулуулгийн өгөршилтийн бүтээгдэхүүн болно.
Физик өгөршилт явагдахын гол шалтгаан нь агаарын температурын огцом өөрчлөлт, хүйтний үйлчилгээ болно. Физик өгөршилт нь уулын чулуулгийг жижиг хэсэг болгон эвдлэх боловч бодисын бүтцийг эвдэхгүй. Химийн өгөршилийн явцад уулын чулуулаг маш бага хэмжээтэй бүр коллиод хэмжээний нэг микроноос бага хэсгүүд болон задардаг. Уулын чулуулгууд химийн өгөршилийн үр дүнд гялтагануур, кварц, төмрийн эслийг ихээхэн хэмжээгээр агуулсан янз бүрийн шавар үүсгэнэ. өөрөөр хэлбэл: 1. Хайрга, элс- физик өгөршилийн үр дүн 2. Шавар – химийн өгөршилийн үр дүнд бий болно
Өгөршилтийн эцсийн бүтээгдэхүүн болох шороон хөрс эсвэл анх үүссэн газраа үлдэх эсвэл ус, агаарын нөлөөгөөр өөр газар зөөгдөж хөрсний хурдасыг үүсгэнэ. Хөрсний хурдасуудыг инженерийн геологид хэд хэдэн ангид хуваадаг. Үүнд: Байран /Элювийн/ хурдас-өөрийн үүссэн анхны газартаа үлдсэн хурдсыг хэлдэг. Байран хурдаст байгаа хөрсний бутархай хатуу хэсгүүд нь хурц булангуудтай, шигшигдэж ялгараагүй байдаг.
Гэтэл хөрсний нилээд хэсэг нь анх өгөршиж үүссэн газраасаа усны урсгал, салхины хүч, мөсний түрэлтээр хол газар зайлуулагдсан байдаг. Энэ явцад хатуу хэсгүүд жижиг томоороо ялгарч тогтохын хамт зарим үед химийн найрлагад нь өөрчлөлт гардаг. Ингэж үүссэн газраа өөрчилж тогтсон хурдасыг дотор нь 3 ангилна. Үүнд: бэл хормойн хурдас (делювий- бэлд шигшигдэж ялгагдсан байна), мөсдөлийн дайран хурдас(алювий-элэгдсэн), хагшаас (дельтийн) хурдас гэнэ.
Бэл хормойн хуудас нь уулын уруу, газрын хэвгийрүү өөрийн хүндийн жингээр гулсаж, эсвэл цас борооны усны нөлөөгөөр анх үүссэн газраасаа зайлж тогтсон байдаг.
Мөсдөлийн дайран хурдас эртний мөсөн уул, голын хөндийд тогтож үлдсэн байдаг. Хагшаас хурдас гол усны тохойд тунаж үлдсэн лаг шавар хольц ихтэй хурдас юм.
Эдгээрээс гадна мөсөн голын хөдөлгөөний явцад уулын чулуулаг эвдэрч хол газар чирэгдэн урсаж, ангилагдан ялгарч үлдсэн хурдас элбэг тохиолдно. Тэдгээрийг мөсөн голын хурдас гэж нэрлэдэг. Тал, говь, цөл газарт хөрсний жижиг хэсгүүд салхинд хийсч ихээхэн хол газар зөөгдөн хурдас үүсгэх бөгөөд түүнийг салхин/эловын/ хурдас гэж нэрлэдэг. Ийм хурдасны нэг онцлог нь бүтэцийн хувьд нэгэн жигд, нягтрал багатай найрлагадаа маш жижиг тоосорхог ширхэгтэй хэсгийг их хэмжээгээр агуулсан байна.
Хөрсний бүтэц ба тогтоцын тухай ойлголт
Бүтэц /структура/ гэдэг нь хөрсний эрдэс хэсгүүдийн харилцан байрлалыг хэлнэ. Хөрсний үндсэн бүтэц нь хатуу хэсгүүдийн хурдас үүсэх нөхцөлд болон газрын гадаргуугийн өөрчлөлт хувьсалтын явцад тогтдог. Бүтэц нь хөрсний эрдэс чанар (эрдсийн бүрэлдэхүүн, хэмжээ хэлбэр) болон хөрсний үүсэн тогтносон орчны шинж чанараас хамаарна. Иймд хөрсний бүтцээс түүний гадаад ачаалалыг эсэргүүцэх, шахагдах чадвар хамаардаг. Тунамал хурдасын гаралтай хөрсний бүтцийг үндсэн 3 хэсэгт хуваадаг.
Зураг 1.6. Хөрсний бүтэцийн схем
1.Ширхэглэг бүтэц 2.Хэлхээ бүтэц 3.Хөвөн бүтэц

Ширхэглэг бүтэц нь элс хайрга зэрэг минерал нь холбоосгүй хөрсөнд элбэг тохиолдно. Хатуу хэсгүүд нь байрлалын хувьд нягт, сийрэг янз бүр байж болох бөгөөд хурдасын тогтсон нөхцөлөөс хамаарна. Усны урсгалаар тогтсон элс сийрэг болдог. 0.05мм-ээс том ширхэгийн хатуу хэсгүүдийн чөлөөт уналтын үед ширхэглэг бүтэц бий болно.
Хэлхээ бүтэц нь шаварлаг хөрсөнд байдаг. Шаварлаг хэсгүүд нь гадаргуудаа тогтмол цахилгаан цэнэгтэй байдаг тул усан дотор тунаж үлдэхдээ анх хоорондоо наалдаж тогтсон хэвээрээ үлддэг.
Хэрэв хоёр хатуу хэсгийн хоорондын харилцан үйлчлэх хүч нь тэдгээрийн жингээс их байх үед жижиг хэсгүүд зөвхөн шүргэлцээд тогтдог. Ийм л маягаар өөр хоорондоо шүргэж тогтсон хэлхээ бүтэц үүсдэг байна.
Хөвөн бүтэц маш жижиг коллиод хэсгүүдийн туналтын явцад бий болдог. Энэ коллиод хэсгүүд нь удаан хугацаагаар броуны хөдөлгөөний нөлөөгөөр усанд хөвж байх бөгөөд коагуляцийн процессийн үр дүнд ( коагуляцийн процесс жижиг хэсгүүд нэг нөгөөтэйгээ шүргэлцэхэд хөдөлгөөн нь тогтож бүтэц бий болгоно) хөвөн хэлбэрийн бүтэц үүсгэнэ. Хэрэв эрдэс хэсгийн хэмжээ 1 мк (0.001мм)-оос бага байвал тэд коллоид хэсгийн шинжийг хадгалах бөгөөд усанд ороод удаан хугацаагаар хөвөх байдалд оршино. Усны даралтыг нэвтэлж доош сууж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Хатуу хэсгүүд хоорондоо шүргэлцээд наалдаж хөвөх маягын бүтцийг бий болгоно.
Тогтоц/текстура/. Хөрсний тогтоц гэдэг нь хөрсний давхрагын шинж чанарын үзүүлэлт юм. Хурдас үүсэх нөхцөлөөс хамаардаг учир хөрсний давхрагын тогтоц өөр өөр байдаг. Иймээс тогтоц нь хөрсний давхрага бий болсон үеийн нөхцөлөөс хамаарна.
Мөсдөлтийн үед нуурын ёроолд үүссэн шавар хурдас давхарлан тогтсон байдаг. Өвлийн улиралд мөсөн доор тогтсон нимгэн шавар давхрага тогтдог бол зуны дулаан улиралд элс ба тоосонцороос тогтсон давхрага бий болдог.Хөрсний тогтоцыг 3 ангид хуваадаг.

Зураг 1.7. Хөрсний тогтоц. 1. Давхарласан тогтоц –Нуур, гол мөрний ёроолд элбэг тохиолдоно. Элс шаврын төрлүүд үечилэн тогтно. 2. Ширхэглэг тогтоц –Элс, хайрга зэрэг холбоогүй хөрсний тогтоцын хэлбэр. Том хэмхдэст чулуут хөрс хамаарна. 3. Цул тогтоц –Эртний шавар (олон жилийн настай), алтан химэрлэг (лесс) хөрс зэрэг нягтраагүй боловч бэхжсэн хөрс орно.…...

Similar Documents

Premium Essay

Student

...organizations from the public, private and not-for-profit sectors of society. Mission: The purpose of the organizational psychology program is to provide students with the finest possible education for practice and for becoming license eligible in New Jersey and other states.  Comparisons with Related Fields : Organizational psychology has common interests with both organizational behavior and industrial/organizational psychology. But the field also differs from these related disciplines. All three fields of study, for example, concern themselves with such topics as motivation, leadership and group dynamics. The related fields, however, differ in institutional location, intellectual emphasis, orientation to education for practice, and employment objectives of graduates. Organizational behavior tends to be located in schools of business or management, focuses mainly on profit-making enterprises, employs conceptual frameworks from economics, sociology, and psychology, and prepares students for academic positions in schools of business or management. Industrial/organizational psychology, for instance, tends to be located in academic departments of psychology, focuses on questions about selection, performance and satisfaction of individuals in organizations, emphasizes inductively derived statistical models and prepares students for academic positions in psychology departments or schools of management. Organizational psychology, in contrast, tends to be located in schools of......

Words: 999 - Pages: 4

Premium Essay

Students

...In order to create a community where there is mutual respect and fairness, staff and students have jointly worked on setting out the Rights of students and their Responsibilities. Knowing your Responsibilities as well as your Rights, we believe is also vital preparation for the world beyond school. General Rights • To be Safe • To a Good Education • To be Respected Specific Rights • To work in a safe environment • To have Health & Safety Rules explained • To feel safe with staff and students • To take part in well planned lessons • To be expected to do my best • To expect lessons to start on time • To work without distractions • To have my work marked • To have homework set • To have information and instructions explained well • To be spoken to politely and with respect by staff and students • To be listened to carefully • To have my property respected General Responsibilities • To act safely • To learn as well as I can • To respect other people and property Specific Responsibilities This means that I will: • Work safely • Stay where I am meant to be • Walk safely in the school building • Follow all safety instructions • Behave safely towards staff and students • Attend lessons properly equipped and ready to learn • Have high expectations of myself • Arrive at lessons on time • Work with others without distracting them • Complete and hand in classwork and homework on time • Listen carefully to information and instructions • Speak politely......

Words: 1449 - Pages: 6

Premium Essay

Student

...For Students, What is the "Use of Social networking Effect" on Grades? Social media has several effects on academic work — some more positive than others. But what is social networking's overall impact on college students' performance? What’s the effect that social media has on students? According to OnlineEducation.net, there are some negative effects of students who pair studying with Face book.  In fact, students who do this specific type of multitasking earned 20% lower grades than their peers who were able to focus on their homework without the distraction. FINDINGS INTRODUCTION The purpose of this research study is to explore the impact of social networking websites on students. A research questionnaire was designed to determine the factors of social networking websites that have impact on students. Variables identified are * Age * Gender * Education * Social influence * Academic performance. 50 respondents that were only students were randomly selected. OBJECTIVE * To analyze the impact of students’ age, gender, education and social influence. * To determine how social networking websites affects students’ academic performance. * To evaluate why mostly people use social networking websites. FACTORS * age * gender * education * Social networks. Academic performance depends upon use of social networking websites Dependent variable: * academic performance Independent variables: * use...

Words: 686 - Pages: 3

Free Essay

Students

...Types of College Students You have just graduated from high school and passed the Standard Academic Test. Your application to college has been accepted and it’s your first day at class. It is most likely you will encounter three types of college students on your campus. The three types of college students are usually called the jocks, the nerds, and the normal people. The reason for this essay is to clear up some concepts regarding the three types of college students. One group, The Jocks, is the show-off type of people who puts off their homework assignments until the last minute. Once the assignment is completed at the last minute, the assignment is usually scored a low grade. The reason for this is because the jocks are always partying, going out on dates, or having fun with their sorority. The jocks wear anything to include torn jeans/shirts, work down sneakers or boots and cheap, expensive-looking jacket. The second group, known campus-wide, is the nerds because they are obsessed with books, constantly studying and learning about their interests. The nerds are usually annoying with their obnoxious laughter regarding a really stupid joke. The nerds wear a nice shirt with a bow tie, or a tie and a nicely ironed dress pants and always has a pocket protector to prevent ink stains from their pens. The nerd spends their school night with a tight schedule for recreation, school homework, and learning new things that captures their interests. Computer programming,......

Words: 463 - Pages: 2

Premium Essay

Student

...affairs as well as the future of the practice. The goal of this course is to provide students with a broad understanding of PR concepts and principles. The course also meets the needs of those planning other professional and managerial careers that require an understanding of PR concepts, theories and practices. Learning Outcomes/Goals: Upon completion of this course, students will be able to: * Demonstrate knowledge of the PR industry’s history and background; * Demonstrate knowledge of public relations ethics; * Demonstrate knowledge of the processes through which quality public relations is achieved—research, planning, communication and evaluation; * Demonstrate an understanding of the many manifestations of public relations in industry; * Demonstrate an understanding of how social media and other technologies influence public relations; * Explain how audience analyses, type of media, persuasion, and communication theories are used in the practice of public relations; and * Recall practical guidelines for utilizing written, spoken and visual techniques to reach audiences Course Content 1) Individual Readiness Assessment Test (IRAT) (35%): On 11 occasions throughout the semester, you will take an individual quiz (IRAT) based on information presented in class and the textbook. Each quiz will contain 20 multiple choice and/or true/false questions. Students will take the individual quizzes through Blackboard. The quizzes will be timed –......

Words: 3270 - Pages: 14

Premium Essay

Student

...UNC Center for Public Television 142 Community Services 143 North Carolina Center for the Advancement of Teaching 144 MCNC Contract 145 NC Center for School Leadership Development (NCCSLD) 150 Academic Support 151 Libraries 152 General Academic Support 160 Student Services 170 Institutional Support 180 Physical Plant Operations 190 AHEC Program 191 Operations 192 Residency Training 193 Health Sciences Support 200 Student Auxiliaries 201 Auxiliary Administration 202 Campus Center 203 Food Services 204 Health Services 205 Housing Services 206 Laundry Services 207 Recreational Services: (Recreational Service) 208 Student Stores 210 Institutional Auxiliaries 211 Central Motor Pool 212 Central Stores 213 Creamery 214 Printing and Duplicating: (Printing & Dupl) 215 Rental Property 216 Vehicle Registration 217 Utilities Support 219 Other Auxiliaries 220 Independent Operations 227 Utility Services 230 Student Financial Aid 235 SEAA Education Lottery Scholarships 240 Grants and Subventions 241 Regional Education Programs 242 Private Medical School Aid: (Private Med Sch Aid 243 Aid to Private Colleges: (Aid to Priv Colleges 244 Legislative Tuition Grants: (Legist. Tuition Grants 245 Medical Scholarships 246 Student Incentive Grants Program: (SIG Program) 247 Dental Scholarships 248 American Indian Grants 249 Other Aids and Grants 250 Reserves 251 Salary Related Reserves 252 Other Reserves 260 Board of Governors Reserves 300 Capital Improvements 400 Service......

Words: 1591 - Pages: 7

Free Essay

Student

...Sunday, 08th of June 2014 Tourism and Environment in Cambodia After I joined this event, I felt that I can learn a lot of things from this event. At first, they start singing the our traditional song for remind people to know about their nation and then there is a khmer traditional dance to show all students or worker in Pannasatra University. And then they had speech about the development of tourism because Cambodia is Kingdom of Wonder, so everyone want to know and especially want to see our ancestor temple which is located in Siem Reap Province. Our teachers in PUC talked about the amount of students get into year 2 with 50 students. In addition, we want tourism involve with the government and we want all students in tourism major will be good at English and Khmer because English is for communicate with foreigner and Khmer is mother tongue, so we can’t forget our nation. Furthermore, there is about the environment to protect from destroying the environment in Cambodia because everyone need to use plastic bag to hold thing or keep things inside it. Hence, environment plastic bag is much better than plastic bag because it use from the banana left for keeping the thing and it won’t affect to our environment like a plastic bag. As a result this event want to show the 2015 about the ASEAN because it will be more people to get to know about one country, they will need guide and place to stay. While we also need to improve more security, so they will might enjoy to......

Words: 605 - Pages: 3

Premium Essay

Student

...to the students of Valparaiso. Expressing to all my fellow students the advantages of studying abroad as well as conveying knowledge and firsthand cultural views I would attain by engaging in such a fascinating program. This opportunity will allow me to articulate my life’s adventures to other business professionals in pursuit of my goals in the field of business. This is an opportunity/experience of a lifetime that will assist in becoming a well versified professional I long to become. I have always dreamed of studying abroad, meeting and working side by side with other intellects. Certainly, this will not be limited to solely a business and educational sense but also for a personal perspective. I have relatives who reside in Deddington, Oxford and Tunbridge Wells, Kent both located in the United Kingdom of close proximity to Cambridge. Giving me a wonderful chance to explore my roots and also earn credits toward obtaining my business degree from Valparaiso. Living in England will be life changing. To personally live amongst different lifestyles with educational facilities would not only be useful for my future career endeavors but this gift would also be a memorable life event.         I intend to use the knowledge that I obtain there at Cambridge, England to help encourage other students back home at Valparaiso University to achieve their dream of studying abroad. I want to actively participate in group lectures on the advantages to help other students......

Words: 436 - Pages: 2

Free Essay

Student

...counts. If you have concerns about your final essay, or think you could benefit from assistance, take advantage of the writing lab. Finally, I am available for conversation, feel free to stop by the office. Laptops may not be used in class unless you have a specific need to do so. Here’s why: “We found that participants who multitasked on a laptop during a lecture scored lower on a test compared to those who did not multitask, and participants who were in direct view of a multitasking peer scored lower on a test compared to those who were not. The results demonstrate that multitasking on a laptop poses a significant distraction to both users and fellow students and can be detrimental to comprehension of lecture content.” [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512002254?np=y ] I am supportive of students with special learning needs.  My support depends on a partnership between us, and if you have issues that we should discuss please contact me immediately.  There are a range of accommodations possible, and you may find useful information through the Office of Disability Services. Part I - The Region Week 1* Introduction to the Region  Read Haass Article “The New Middle East” on Blackboard for Tuesday of week 2   Week 2* History/Religion Read “Century of Violence” and “Imperialistic Dealings” from the German magazine Der Spiegel online at......

Words: 2186 - Pages: 9

Premium Essay

Student

...mock interviews and written assignments to maximize student involvement in the subject matter. The dynamic nature of the Business Cornerstone course requires an interactive teaching and learning format that utilizes experiential learning activities to enhance each student’s involvement with the course content. 2.2 COURSE OBJECTIVES At the conclusion of this course, the student will have strengthened the academic skills needed for success as a business major and will have a solid understanding of how ethics, teams, professionalism and a strong work ethic affect business operations. Specifically, the student will: 1. Employ critical thinking skills to develop well-reasoned solutions to business problems 1. Assess group dynamics and how they are utilized in creating effective teams 2. Demonstrate knowledge of ethical decision making 3. Apply job related skills and strategies for implementing career development plans 4. Produce written assignments that are professional and free of the fundamental writing errors 3. Prerequisites Prerequisites ARE NOT optional; pre-requisites ARE requirements or courses that must be completed PRIOR to taking the course.  The pre-requisite(s) for this course are described in the UHD catalog course description as:  Sophomore standing. It is the students’ responsibility to insure that they meet the pre-requisites prior to enrollment in this course.  If the student enrolls and does not meet the pre-requisites,......

Words: 7068 - Pages: 29

Premium Essay

Student

...Study - Student Gets a Better Job Offer Step 1: Recognize: Define the ethical problem from all perspectives. • The student did not tell company B after accepting to work there that he already accepted to work company A. • The student did not notify career services office about any of this. Step 2: Clarify the Facts • The student agreed to work for company A at the beginning, because he did not hear from company B (yet). • The student later was accepted to work for company B; since this was his first choice he accepted that offer as well. • The student went back on his words and declined company A after already accepting it. • Career services office only found out about this after the student had reneged upon the job offer. Step 3: Create Alternatives • The student will not be permitted to work in company A or B. • The student will go work for company A, as he approved that offer first. • The student will work for company B, but will never be allowed to use career services again. • The student will be kicked out of school. Step 4: Evaluate Alternatives (short/long term effects) • Short term: student will not have a job Long term: the student might not be able to find another job that year but will learn an important lesson for life. • Short term: student will work for company A and be disappointed since he is not fulfilling his true ability. Long term: student will realize that what he did was the ethically correct choice. • Short term: student......

Words: 1413 - Pages: 6

Free Essay

Student

...post it. | | |M3D2: Student Aid: Will Many|Module 3 | |Low-Income Students Be Left | | |Out? [pic] |Preparation: | | |Think about the following: | | |What are the current issues with student financial aid? | | |What can Congress do to help? | | |Read: Issues for Debate in Sociology, Read Chapter 10, Student Aid, pgs 221-244. | | |[pic] | | |Now complete the following: | | |As most of you know, the cost of higher education continues to increase, yet the available aid to students is | | ......

Words: 728 - Pages: 3

Premium Essay

Students

...college students have worked while attending school. And the number of working students has grown as college enrollment and tuition have increased. While the percentage dipped slightly during and after the recession, the overall number of working students has increased over the past quarter-century (Rapacon, 2015). Rationale of the Study Despite the fact that work is a fundamental part of life for nearly half of all undergraduate students – with a substantial number of “traditional” dependent undergraduates in employment, and working independent undergraduates averaging 34.5 hours per week – little attention has been given to how working influences the integration and engagement experiences of students who work, especially those who work full-time, or how the benefits and costs of working differ between traditional age-students and adult students (Perna, 2010). A college or university scholarship is a big help to students to attain higher education, especially in today’s society where a college education is a necessity for success. There are thousands of scholarships available, and the financial aid they offer gives a huge advantage to the student and his or her parents. But being supported by the government in paying for one’s college costs are not the only benefits included (Thomas, 2010). This study aims to discuss the views and opinions of the recipients of the school scholarship program of the Holy Cross of Davao College. This study aims to benefit the students......

Words: 1789 - Pages: 8

Free Essay

Student

...I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a I I am a student of PGDM and is seeking answers. a student of PGDM and is seeking answers. of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of......

Words: 430 - Pages: 2

Premium Essay

Student

...challenge for educators, parents, and employers for at least 30 years [Blue & Cook (2004); citing Haycock & Huang]. For many public school students’ particularly male students from low-income or ethnic minority families graduating from high school has remained problematic, even as the nation’s general educational level has increased [Blue & Cook (2004); citing Dillow]. According to 2000 current population survey (CPS) of the U.S. census bureau are used to compute dropout and completion rates by background characteristics, such as sex, race/ethnicity, and family income. Dropout rates in U.S are typical calculated in one of two ways: status rates and events rates. Status dropout rates indicate the number and percentage of people aged 15–24 who are not enrolled in school and have not obtained a high school credential. Event dropout rates, on the other hand, measure the number and percentage of students leaving school over a particular time period typically one year. Dropping out of school seems to be the result of a long-term process of disengaging from school [Blue & Cook (2004); citing Alexander & Entwisle, Finn, Hess]. Although research conducted by Blue & Cook (2004) has identified no single cause for dropping out, researchers typically have followed two distinct lines of inquiry. The first line examines individual student factors such as social and economic environment and ethnicity. The second line identifies the institutional factors and the......

Words: 9182 - Pages: 37