Free Essay

Rapid Prototyping - Sla Fdm

In: Computers and Technology

Submitted By imontheoutside
Words 1846
Pages 8
Sprawozdanie

Ćwiczenia laboratoryjne – zapoznanie się z maszynami do szybkiego prototypowania metodą SLA oraz FDM

Prowadzący:
Mgr inż. Michał Haraburda

Stereolitografia (SLA - Stereolitography)

Opis Opracowana przez firmę 3D Systems technologia polegająca na polimeryzacji płynnej żywicy wiązką lasera. Utwardzenie płynnej żywicy jest możliwe dzięki dodaniu fotoinicjatora, który powoduje w miejscu naświetlenia (w tym przypadku fotonami w skierowanej wiązce laserowej) rozpoczęcie procesu polimeryzacji (łączenia się merów w łańcuchy merowe) w ściśle określonej objętości. Grubość uzyskanej warstwy zawiera się w przedziale 0,05-0,3 mm. W urządzeniach stosowane są lasery o mocy nawet 200 mW. Dokładność urządzeń stereolitograficznych wynosi ok. ± 0,1 mm. Do wytwarzania tą metodą stosuje się żywice akrylowe lub epoksydowe, np. Accura 10 – Żywica standardowa, Accura 48HTR – przeznaczona do gotowych wyrobów, Accura Amethyst - przeznaczona do precyzyjnych modeli

Maszyna[1]

Maszyną do wytwarzania modeli techniką SLA, którą poznaliśmy na zajęciach było urządzenie firmy 3D Systems SLA 250/30. Pozwala ona na budowę modeli w temperaturze pokojowej. Urządzenie to zbudowane jest z czterech podstawowych modułów (oznaczonych na rys. 1):
[pic]
Rysunek 1: Maszyna SLA250/30. 1 – laser, 2 – układ optyczny, 3 – przestrzeń robocza, 4 – zestaw kontrolny z komputerem

1. Lasera Laser jonowy He-Cd (helowo-kadmowy) emitujący wiązkę w zakresie promieniowania ultrafioletowego o długości fali λ=325 nm (nadfiolet) i mocy od 2 do 40 mW. Średnicą wiązki padającej na płynną żywicę = ok. 0,125 mm (zależnie od indywidualnego wykonania każdego lasera).

2. Układu optycznego Układ optyczny maszyny SLA250/30 składa się ze zwierciadeł, których zadaniem jest zwiększenie skupienia promienia lasera oraz skierowania go do przestrzeni roboczej maszyny. Na układ optyczny składają się: • przesłona (migawka) sterująca otwieraniem i zamykaniem drogi optycznej promienia lasera, • ekspander skupiający promień lasera. Im promień jest bardziej skupiony tym uzyskuje się większą gęstość mocy pozwalającą na szybsze spolimeryzowanie żywicy. Ponadto mniejsza średnica promienia zwiększa dokładność budowy a zwłaszcza umożliwia uzyskać większą rozdzielczość, która pozwala na budowę modeli składających się z drobnych i małych elementów. • zwierciadła kierujące, • zwierciadło dynamiczne, kierujące wiązkę do przestrzeni roboczej maszyny oraz przemieszczające wiązkę lasera po powierzchni żywicy.

Zwierciadło kierujące oraz zwierciadło dynamiczne pokryte są powłoką o wysokim współczynniku odbicia promieni lasera. [pic]
Rysunek 2: Laser i układ optyczny maszyny stereolitograficznej
1 – laser, 2 – przesłona, 3 – zwierciadła kierujące, 4 – ogniskowanie wiązki,
5 – okno optyczne, 6 – zwierciadło dynamiczne, 7 – płyta optyczna
.

3. Przestrzeni (komory) roboczej Przestrzeń robocza składa się ze: • zbiornika z płynną żywicą o pojemności 32,2 dm3, • perforowanej platformy roboczej z mechanizmem śrubowym. Mechanizm śrubowy napędzany silnikiem elektrycznym przemieszcza w pionowo platformę. Ruch góra-dół jest sterowany komputerem i zależny jest od aktualnej fazy procesu budowy. Otwory w platformie pozwalają na swobodne spływanie żywicy z modelu do zbiornika po zakończeniu procesu wytwarzania. Platforma umożliwia budowane prototypów o rozmiarach 250x250x250 mm i masie 9,1 kg, • zgarniacza zbierającego nadmiar żywicy i precyzyjnie ustalającego grubość nowo budowanej warstwy, • mechanizmu kontrolno-sterującego utrzymującego żądany poziom żywicy w zbiorniku. W skład urządzenia kontrolno-sterującego poziomem żywicy wchodzą: laser He-Ne, elementy światłoczułe oraz nurnik. Zależnie od poziomu żywicy, sygnał pochodzący od fotoelementu steruje poziomem zanurzenia nurnika w żywicy utrzymując jej zadany poziom.

4. Zestawu kontrolnego wraz z komputerem sterującym pracą maszyny Zestaw kontrolny wraz z komputerem służą do kontrolowania i sterowania procesem wytwarzania prototypu. Ekran monitora pozwala, np. śledzić proces wytwarzania np. wyświetla kształt aktualnie budowanej warstwy, określa ile warstw zostało do zakończenia budowy, podaje aktualną moc lasera itp.

Proces budowy modelu

Typowy proces wykonania prototypu [2]– modelu fizycznego w technice SLA możemy podzielić na: 1) utworzenie modelu geometrycznego (bryłowego lub powłokowego) w systemie CAD, 2) aproksymacja modelu formatem STL – dowolna powłoka zastępowana jest siatką płaskich trójkątów przylegających do siebie, 3) przygotowanie procesu technologicznego służącego wytworzeniu prototypu – modelu fizycznego na maszynie z którym wiąże się: a. weryfikacja poprawności danych zapisanych w formacie STL (możliwe błędy: brakujące trójkąty, brakujące krawędzie, zły zwrot wektora normalnego), b. orientacja modelu w przestrzeni roboczej maszyny i. Ograniczenia – czas (im więcej warstw, tym dłuższy czas budowy, ale i lepsze odwzorowanie modelu komputerowego, przy uwzględnieniu dokładności 0,1 mm), dokładność wykonania (najlepiej jak najmniej pochyłych ścianek, żeby zminimalizować efekt schodkowy) c. utworzeniu podpór pod tworzony prototyp, d. określenie parametrów technologicznych procesu, tj.: i. grubości nakładanej warstwy, ii. kompensacji „prześwietlenia" warstw, iii. kompensacji szerokości wiązki lasera, iv. liczby przejść i szybkość ruchu zgarniacza, v. stylu budowy warstw. e. wygenerowanie plików sterujących procesem wytwarzania i przesłanie ich do układu sterowania maszyny, 4) wytworzenie prototypu – modelu fizycznego w żywicy.

[pic]
Rysunek 3: Uproszczony schemat procesu budowy modelu – prototypu RP
[pic]
Rysunek 4: Schemat procesu budowy modelu w maszynie SLA

Po przesłaniu instrukcji do układu sterowania obrabiarku proces budowy każdej warstwy modelu wygląda następująco: 1. Następuje zanurzenie się ostatniej warstwy (ruchomy stół przesuwa się w dół) i napłynięcie świeżej żywicy 2. Wypłynięcie płynnej żywicy 3. Zebranie przez zgarniacz nadmiaru żywicy (usunięcie menisku) 4. Wyrównanie warstw 5. Uruchomienie lasera (przy ustalonej grubości warstwy)

Budowa jednej warstwy przebiega zatem w 5 etapach, a czas budowy uwarunkowany jest głównie grubością warstwy. Z reguły jednak czas budowy jednej warstwy wynosi około 1 minuty. Po zakończeniu budowy całego modelu usuwane są suporty (podpórki konieczne dla modeli ze swobodnie zwisającymi fragmentami), a model, w zależności od wymagań, odstawiany jest na określony czas do urządzenia naświetlającego, które za pomocą lamp utwardza wszelkie miejsca, gdzie żywica się jeszcze nie uległa polimeryzacji.

Wady SLA • ograniczone przestrzenią roboczą maszyny wymiary prototypów, • schodkowatość powierzchni pochyłych • ograniczony zbiór możliwych do wykorzystania materiałów w procesie wytwarzania, • wymagania mechaniczne części które spełnione są tylko w ograniczonym zakresie, • ograniczona dokładność (ok. ± 0,1 mm), • niska jakość powierzchni pochylonych (efekt schodkowy), • pozostałości na powierzchniach podpartych po usunięciu podpór, • odkształcenia spowodowane nierównomiernie wzrastającymi naprężeniami wewnętrznymi w materiale

Przykład modelu uzyskanego metodą SLA

Materiał prezentacyjny firmy Robotmech[3]
[pic] [pic]
Rysunek 5 i 6: Skanowanie 3D ciała modelki oraz przetwarzanie w programie CAD

[pic] [pic]
Rysunek 7 i 8: Widok na przestrzeń roboczą maszyny SLA oraz widok ekranu komputera pokazującego aktualnie naświetlaną warstwę oraz warstwy poprzednie
[pic] [pic]
Rysunek 9 i 10: Wynurzenie gotowego wyrobu w przestrzeni roboczej oraz usunięcie podpórek

Wytłoczne osadzanie topionego materiału (FDM – Fused Deposition Modeling)

Opis Druga pod względem popularności (po SLA), opracowana przez firmę Stratasys i zaprezentowana po raz pierwszy w 1990 roku technologia polegająca na warstwowym nakładaniu (przez dwu-dyszową głowicę) rozpuszczonego materiału modelowego i podporoweg w postaci nitek warstwa po warstwie. Kryteriami wyboru tej metody często są wytrzymałość modeli – prototypów oraz możliwość wykonania modeli zespołów zawierających części ruchome, gotowych do pracy bez konieczności obróbki wykańczającej (dzięki rozpuszczalnemu tworzywu podoporowemu). Materialami używanymi do wytwarzania w technologii FDM są: ABS, ABSi (materiał medyczny), termoplasty, stal, ceramika (pochodna technologia FDC – fused deposition of ceramics) oraz materiały podporowe –głównie woski. Przykłady materiałów: ABSplus -M30/ ABS-M30i - o podwyższonej wytrzymałości/ biozgodne, PC/ PC-ABS – poliwęglan/ poliwęglan – ABS (termopolimer), Akrylonitryl – Butadien – Styren), ULTEM 9085 - tworzywo ognioodporne, PPSF/PPSU (Polifenylenosulfon) – materiały o podwyższonej wytrzymałości cieplnej. Dokładność urządzeń FDM również wynosi ok. ± 0,1 mm. Grubość nakładanych warstw od 0,178 do 0,33 mm.

Maszyna Maszyną zaprezentowaną na ćwiczeniach było urządzenie firmy Stratasys z serii Dimension, model Elite (rys. 9)
[pic]
Rysunek 11[4]: Maszyna FDM Dimension Elite

składające się z: 1) Panela LCD – gdzie można wybrać plik z instrukcją obróbki czy śledzić parametry procesu podczas obróbki 2) Komory roboczej, na którą skłądają się: a. Głowica robocza z dwoma dyszami, z których jedna podaje włókno materiału modelowego, druga włókno materiału podporowego. W głowicy również znajdują się grzałki upłynniające podawany materiał oraz rolki transportujące nici materiału ze szpuli do dyszy. Średnica głowicy roboczej jest stała, natomiast regulacja szybkości nakładania niteczek materiałów pozwala na zmianę średnicy nakładanych niteczek. b. Platforma robocza – stół ruchomy w osi Z, który od momentu nałożenia pierwszej warstwy porusza się w dół o określoną wartość (grubość warstwy). Model budowany jest na specjalnej płytce umieszczanej na stole, pierwsza warstwa jest nanoszona z wosku czy innego materiału podporowego, co umożliwia później łatwe odcięcie modelu od płytki. Jedna płytka wg producenta powinna być zastosowana jeden raz. c. Wentylatora 3) Podajnika, gdzie umieszczane są szpule z materiałem do modelowania oraz materiałem podpierającym (z reguły wosk).

Dane techniczne urządzenia przedstawia tabela(rys. 10)[5]:

[pic]
Rysunek 12: Tabela przedstawiająca dane techniczne urządzenia

Proces budowy modelu

[pic]
Rysunek 13: Widok komory roboczej w maszynie FDM podczas budowy modelu – prototypu

[pic]
Rysunek 14: Schemat obrazujący nakładanie warstw tworzywa termoplastycznego ABS, przekrój głowicy roboczej, na schemacie wyróżniony został materiał w postaci stałej oraz quasi-płynnej. Podczas nakladania każda kolejna warstwa doskonale przywiera do poprzedniej i momentalnie twardnieje.

Typowy proces wykonania prototypu – modelu fizycznego w technice FDM możemy podzielić na: 1) utworzenie modelu geometrycznego (bryłowego lub powłokowego) w systemie CAD, 2) aproksymacja modelu formatem STL – dowolna powłoka zastępowana jest siatką płaskich trójkątów przylegających do siebie, 3) przygotowanie procesu technologicznego służącego wytworzeniu prototypu – modelu fizycznego na maszynie z którym wiąże się: a. weryfikacja poprawności danych zapisanych w formacie STL (możliwe błędy: brakujące trójkąty, brakujące krawędzie, zły zwrot wektora normalnego), b. orientacja modelu w przestrzeni roboczej maszyny i. Ograniczenia – czas (im więcej warstw, tym dłuższy czas budowy, ale i lepsze odwzorowanie modelu komputerowego, przy uwzględnieniu dokładności 0,1 mm), dokładność wykonania (najlepiej jak najmniej pochyłych ścianek, żeby zminimalizować efekt schodkowy) c. określeniu, w których miejscach użyty zostanie materiał podporowy d. określenie parametrów technologicznych procesu, tj.: i. grubości nakładanej warstwy (szybkość ruchu głowicy), ii. gdzie model zawierał będzie puste przestrzenie e. wygenerowanie plików sterujących procesem wytwarzania i przesłanie ich do układu sterowania maszyny, 4) wytworzenie prototypu – modelu fizycznego z termoplastu.

Po wytworzeniu i odcięciu od płytki model umieszcza się w podgrzewanej kąpieli z dodatkami chemicznymi rozpuszczającymi materiał podporowy w urządzeniu np. firmy CleanStation model SRS (rys. 12) (technologia WaterWorks). Po usunięciu suportów model jest gotowy do użycia.

[pic]
Rysunek 15: Urządzenie CleanStation SRS

Zaletami FDM są: • tańsze urządzenia, niż urządzenia SLA • wytrzymałość uzyskanych modeli • przy nieskomplikowanych modelach ok. 2x krótszy czas budowy, niż w przypadku SLA • możliwość uzyskiwania złożonych z części zespołów, skomplikowanych kanałów przelotowych w modelach w jednym procesie wytwórczym • łatwość usuwania materiału podporowego

Wady: • schodkowatość pochyłych ścianek modelu wymaga wedle potrzeby obróbki wykańczającej • przy modelach wymagających dużo materiału czas obróbki może być dłuższy, niż czas budowy tego samego modelu w technologii SLA • konieczność używania za każdym razem nowej płytki pod model

Przykłady:
[pic]
Rysunek 16: Przykłady modeli uzyskanych metodą FDM – (od lewej) przekładnia obiegowa, obudowa kasy fiskalnej, kręgosłup

Podsumowanie

Ze wszystkich addytywnych technik szybkiego prototypowania SLA oraz FDM (jak również technologia SLS) używane są w szerokim zakresie jako technologie Rapid Manufacturing. Powodem tego jest fakt, iż dostępnych jest najwięcej materiałów pozwalających na wytwarzanie za pomocą tych technologii.
Każda z tych technologii ma swoje zalety oraz wady. Wybór odpowiedniej metody zależy od oczekiwanych właściwości technicznych, wytrzymałościowych itp. Techniki przyrostowej budowy modeli odgrywają w dzisiejszych czasach wielką rolę, dzięki której firmy mogą sprostać wymaganiom klientów i odpowiednio szybko dostosować swoją ofertę produktów.

-----------------------
[1] Opis na podstawie: http://imik.wip.pw.edu.pl/kmib/index.php?option=content&task=view&id=55; 20.01.2012
[2] Opis na podstawie: http://imik.wip.pw.edu.pl/kmib/index.php?option=content&task=view&id=55; 20.01.2012
[3] Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=c2eOfChFKRg; 20.01.2012
[4] Źródło: http://cadpolska.pl/index.php/hardware/drukarki-3d/307-dimension-elite; 21.01.2012
[5] Źródło: za 4

-----------------------
4

3

1

2

3

2

1…...

Similar Documents

Free Essay

Technological Impact on Creativity: Assessing the Impact of Computer Modeling and Rapid Prototyping on Perceived Creativity

...THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF VISUAL ARTS, THEATER, AND DANCE TECHNOLOGICAL IMPACT ON CREATIVITY: ASSESSING THE IMPACT OF COMPUTER MODELING AND RAPID PROTOTYPING ON PERCEIVED CREATIVITY By ANTHONY L. CONETTA A thesis submitted to the Florida State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Fine Arts in Interior Design Degree Awarded: Fall, 2012 i Anthony Conetta defended this thesis on June 26, 2012. The members of the supervisory committee were: Marlo Ransdell Professor Directing Thesis Eric Wiedegreen Committee Member Jim Dawkins Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the thesis has been approved in accordance with university requirements. ii ACKNOWLEDGEMENTS [Type or paste your acknowledgements paragraph(s) here] iii TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES .......................................................................................................................... 1  LIST OF FIGURES ........................................................................................................................ 2  ABSTRACT .................................................................................................................................... 3  CHAPTER ONE ............................................................................................................................. 4 ......

Words: 16731 - Pages: 67

Premium Essay

Drm-Fdm-Odi

...DRM, FDM, ODI…OMG Which Tool Do I Use? Edward Roske eroske@interrel.com BLOG: LookSmarter.blogspot.com WEBSITE: www.interrel.com TWITTER: ERoske Introduction to EPM Architect: Cheaper…Faster…Better Edward Roske eroske@interrel.com BLOG: LookSmarter.blogspot.com WEBSITE: www.interrel.com TWITTER: ERoske Thinking Outside the Cube: NonFinancial Applications of Oracle Essbase Edward Roske eroske@interrel.com BLOG: LookSmarter.blogspot.com WEBSITE: www.interrel.com TWITTER: ERoske About interRel Reigning Oracle Titan Award winner – EPM & BI Solution of the year 2008 Oracle EPM Excellence Award 2009 Oracle EPM/BI Innovation Award One of the fastest growing companies in the world (Inc. Magazine, ‟08 & ‟09 & „10)  Two Hyperion Oracle ACE Directors and one Oracle Ace  Founding Hyperion Platinum Partner; now Oracle Platinum Partner  Focused exclusively on Oracle Hyperion EPM software  Consulting  Training  Infrastructure and Installation  Support  Software sales     4  7 Hyperion Books Available:         Essbase (7): Complete Guide Essbase System 9: Complete Guide Essbase System 9: End User Guide Smart View 11: End User Guide Essbase 11: Admin Guide Planning: End Users Guide Planning: Administrators To order, check out www.LuLu.com •5 •Copy right © 2007, Hy perion. All rights reserv ed. Select interRel Customers 6 Abstract  DRM, FDM (or is it FDQM), ODI, ERPI, EPMA…thanks, Oracle, for all of these tools but which......

Words: 2902 - Pages: 12

Premium Essay

Rapid Project Development

...Name: Instructor: Course: Date: Rapid Project Development Introduction Rapid project development is a software development methodology which uses less planning to favor prototyping; this planning is reached in writing the software itself which will allow it to be faster and easy for requirements changes because of lack of pre-planning in the software. The powerful case software should be available for the developers to come with the system faster because it will enable developers to come up with the best system irrespective of programming language and the cording system. The product should be produced within less time so that it can be tested by the users i.e. the prototype should be designed fully and produced within short time for the users to use it first if it can help their organization to the maximum level or not. If not they have to return the system to the developers to start working on it again. This system started around 1970 and it’s still used today because of its special lifecycle where we had planning, analysis, design, building testing and deploying to the users. The rapid project development should be compressed and also another lifecycle should be followed before providing it for the users to start using it in their organization or business premises firstly the developers should give what they require to the organization or the customer who needs to make the project for them to make the budget after which the developers should design the......

Words: 2229 - Pages: 9

Free Essay

The Main Purpose of Prototyping

...Answers: A. The main purpose of prototyping is to give the users a non-abstract system design that they can evaluate early in the process to avoid costly redesigns later. B. If a prototype is developed using system prototyping, the prototype is a model of the entire system and, if it meets user requirements, can be fleshed out into a full information system. Rapid Application Development (RAD) uses iterative system prototyping to create the final application. A prototype designed using design, or throwaway, prototyping is meant to be discarded after user review, whether or not its design details will be incorporated into the final version. This is frequently used to do mock-ups of user input screens, for example, before the back-end code is developed. C. CASE tools speed development by automatically creating diagrams and sometimes even code from analyst input. Combining CASE tools with 4GLs and application, report, and screen generators gives systems analysts the ability to create information systems quickly and accurately with effective documentation. D. Advantages: • Users get to see, and possibly interact with, a system rather than imagining what it will be like. • Design problems are identified and corrected earlier in the process. • TCO can be lowered by early design refinements, or even scrapping a project when it becomes apparent that it won’t succeed. Disadvantages: • The prototype is not a fully-functioning system, so there may be key details that are not...

Words: 300 - Pages: 2

Free Essay

Rapid Prototyping Technology

...Rapid Prototyping (RP) is the quick fabrication of physical models using 3D computer aided design software. Prototype originates from Greek, (Protos meaning First) and (Typos meaning Impression.) A 3D design is created by sketching a 360 model on the software, then sent to a 3D printer, starts at the base than builds very thin layers. Used in a wide range of industries, Rapid prototyping allows companies to turn innovative ideas into successful end products rapidly and efficiently. Printers have created action figures, food, even blood vessels, and even weapons, simply by depositing layer after layer of different kinds of ink. 1. 3D printing can save energy by using less raw material. Show a printer can partly fill the interior of an item with plastic while maintaining its strength. A recent study shown, making the items on a basic 3D printer took 23% less energy than making them in a factory and shipping them to the U.S 2. From organs to bone replacements to dental crowns do print this type of bone replacement, the 3D bio-printer creates a framework in the bone shape and coats it with adult human stem cells, which can develop into many different tissue types. The printer’s “ink” consists of a polymer called polylactic acid and a gel-like substance called alginate. This delivers the hard, mechanical strength of bone, along with a cushioning material for the cells. The printed artificial bone can be implanted in the body, where the structure will degrade and be......

Words: 474 - Pages: 2

Premium Essay

Tft2 Task 3 Sla Review

...Modification and Justification of SLA Finman Acount Management, LLC, Datanal, Inc., and Minertek, Inc. Recommendations Background and Rationale The physical protection of Finman’s data will need to be protected by proper configuration and setup of data network infrastructure. Both thirds parties will need to ensure ACL systems are set and configured to ensure access and data flow is running properly. There is to be granted access to only privilege user’s assigned and agreed upon. Authentication and authorization is to be set in place to ensure protection with Finman’s data resources along with network resources. Authentication and authorization can be applied by enforcing Group Polices. Each third party will need to have proper verification set in place otherwise known as Third Party Verification (TPV). TPV will provide both parties to meet industry standards such as Federal Communication Commission and Federal Trade Commission. Backup solutions for data storage will need to be set in place to ensure integrity of Finman’s data and meets industry standards.   Statement of Intent Auditing, encryption and threat management will need to be set in place to ensure no misuse of Finman’s resources are allowed. IT Security Management guidelines will need to be followed to ensure customers are educated and no misuse or abuse to Finman’s IT services or resources are allowed. Finman’s Intellectual property such as patents, copyrights, and trademarks are to be protected by......

Words: 452 - Pages: 2

Premium Essay

Zara–Rapid Fire Fulfillment

...| Zara–Rapid Fire Fulfillment | Unit 1 Assignment 1 | | | Capella University | 1/18/2015 | | Abstract This paper explores the case of Zara–Rapid Fire Fulfillment from research conducted in textbook and on website. Keywords: Supply Chain, Supply Chain Management Zara-Rapid Fire Fulfillment Zara is a company that is known for its speed and being responsive over the cost. While this is not how the industry looks at producing clothing in the marketplace, it has worked very successfully for Zara. Amancio Ortega founded Zara in 1975 with the purpose of understanding the world market and what it means to his fashion merchandise. Ten years after he established Zara, he formed a parent company called Inditex which incorporates other retail concepts and suppliers that he built. Zara began in Spain as a small shop near his factory as he was desperate to find out not to go bankrupt when a buyer backed out of an order that had all of his capital tied up and no prospective buyers in sight. This was the beginning of Zara which is now in 86 countries across the world. The Zara brand is known for the delivery small batches of clothes quickly to the stores. In some cases, this may mean a store will receive new garment orders more than once a week. This does not seem feasible to the clothing industry competitors; however, Zara has been doing this for decades successfully with large profits. The key to this is Zara’s supply chain. Zara controls......

Words: 865 - Pages: 4

Free Essay

Sla Example

...Example SLA Overview A service-level agreement is an agreement between two or more parties, where one is the customer and the others are service providers. This can be a legally binding formal or an informal "contract" (for example, internal department relationships). The agreement may involve separate organisations, or different teams within one organisation. Contracts between the service provider and other third parties are often (incorrectly) called SLAs – because the level of service has been set by the (principal) customer, there can be no "agreement" between third parties; these agreements are simply "contracts." Operational-level agreements or OLAs, however, may be used by internal groups to support SLAs. If some aspect of a service has not been agreed with the customer, it is not an "SLA". SLAs commonly include segments to address: a definition of services, performance measurement, problem management, customer duties, warranties, disaster recovery, termination of agreement.[1] In order to ensure that SLAs are consistently met, these agreements are often designed with specific lines of demarcation and the parties involved are required to meet regularly to create an open forum for communication. Contract enforcement (rewards and penalties) should be rigidly enforced, but most SLAs also leave room for annual revisitation so that it is possible to make changes based on new information.[2] SLAs have been used since late 1980s by fixed line telecom operators as part......

Words: 1602 - Pages: 7

Premium Essay

Rapid Detection of Nicotine

...No. 6 ARTIFICIAL HEARTS IN MANKIND 353 A RAPID TECHNIQUE FOR THE DETECTION OF NICOTINE IN DEVELOPING TOBACCO SEEDLINGS1' 2 PEI-HSING LIN WU AND WILLIAM R. SHARP Department of Botany and Institute of Polar Studies, and Department of Microbiology, The Ohio State University, Columbus, Ohio 4S210 ABSTRACT A rapid and sensitive method for detecting alkaloids, in particular nicotine, from Nicotiana rustica tobacco seedlings up to 2 mm in length has been developed. Growing tissue is applied (squashed) directly onto silica gel plates for thin-layer chromotographic analysis. The sensitivity of this method permits the detection of quantities of nicotine as small as 0.4 microgram. INTRODUCTION During the course of our study on the chemical patterns of plant growth and development (Peters et al., 1972), it was necessary to use rapid procedures to analyze chemical contents of growing tissues. The present study deals with the development of a procedure for the rapid detection of the alkaloids. The histochemical detection of alkaloids in growing tissues, as demonstrated by others (Chaze, 1932; James, 1950), is based on the reaction with iodine in potassium iodide solution. These methods are complicated by the presence of carbohydrates and proteins, which also react positively to iodine in potassium iodide solution. James (1946) was able to overcome the difficulty of liberating alkaloids from denatured proteins by blotting the tissue on filter paper prior to other treatment;...

Words: 1728 - Pages: 7

Free Essay

Preparing to Use Rapid Prototyping: Lessons Learned from Design and Manufacturing Projects

...AC 2012-3052: PREPARING TO USE RAPID PROTOTYPING: LESSONS LEARNED FROM DESIGN AND MANUFACTURING PROJECTS Dr. Hung-da Wan, University of Texas, San Antonio Hung-da Wan is an Assistant Professor of the Mechanical Engineering Department and the Director of Machine Shop of College of Engineering at the University of Texas at San Antonio (UTSA). He has been teaching undergraduate and graduate courses in the areas of computer integrated manufacturing systems, Six Sigma and lean methodologies, and manufacturing systems engineering. He also manages two rapid prototyping systems at UTSA. His current research interests include sustainability of manufacturing systems and web-based applications in manufacturing. Mr. Firasath Ahmed Syed, University of Texas, San Antonio Syed Firasath Ahmed is a master’s student in advanced manufacturing and enterprise engineering at the University of Texas, San Antonio. He is a Graduate Research Assistant and helps with 3D Printing needs that arise in the Mechanical Engineering Department. He has experience in working with two rapid prototyping machines present in the university namely ”dimension SST 1200es” and ”Z Printer ZP450.” He received his B.S. degree from Osmania University, India, in 2010. His research interests include rapid prototyping, manufacturing engineering, system simulation, and lean systems. c American Society for Engineering Education, 2012 Preparing to Use Rapid Prototyping: Lessons Learned from Design and......

Words: 6053 - Pages: 25

Premium Essay

Sla Research

...to "Multimodal learning"(Lazear, n.d.).in a nutshell, Multimodal learning means the more different ways one learns something, the more learner will really remember, learn and understand it (Lazear, n.d.). Those who do not have a standout mode with one preference score well above other scores are defined as multi-modal (The VARK Modalities, n.d.) In the focused questions in the interview session, she mentioned that she is an introvert although she used to participate in class discussion whenever it is necessary. She loves to communicate in English with friends and fellow mates. Although as a person she is introvert but the matter of learning come in between, she shows her eagerness to communicate freely to improve her learning. In SLA, willingness to communicate (WTC) refers to the idea that language students willing to communicate in the second language (L2) actually look for chances to communicate; and furthermore, they actually do communicate in the L2. Therefore, "the ultimate goal of the learning process should be to engender in language education students" the willingness to communicate" (McIntyre, Clément, Dörnyei & Noels: 1998). (Affective Factors in second Language Acquisition, n.d). At the end, according to interviewee's view point, watching English movies and Communicating with friends and fellow mates help a lot. As an English medium student she almost acquire all the language very fluently. Conclusion: Finally as the researcher compared his...

Words: 5236 - Pages: 21

Premium Essay

Rapid

...QI uality mprovement in FOCUS Your Rapid-Cycle Improvement Guide to Achieving Results Quality Improvement in Focus Rapid-Cycle Improvement Getting Started Table of Contents Introduction........................................................................................................................... page 3 . Getting Started....................................................................................................................... page 5 Find a Process to Improve...................................................................................................... page 7 Organize to Improve the Process. .......................................................................................... page 8 . Clarify Current Knowledge of the Process............................................................................ page 11 Understand Sources of Process Variation............................................................................. page 13 Select the Process Improvement.......................................................................................... page 15 Appendix Worksheet A: Identifying Areas for Improvement. .............................................................. page 16 . Worksheet B: Developing a Team Worksheet...................................................................... page 17 Worksheet C: Team Meeting Notes....................................................

Words: 9192 - Pages: 37

Premium Essay

Rapid Repair

...Shen Jiang Finance 6210 Individual Assignment 1---Rapid Repair Auto Parts Given current financial reports, Rapid Repair has two main issues: over-leverage and cash conversion problems. Looking at the firm’s current ratios and quick ratios (Table 3), both decreased from 2008 to 2012, which means Although current ratio in 2012 is higher than the industrial average due to inventory level, the quick ratio in 2012 is significantly lower than the industry because inventory as a current asset takes a great portion. This indicates that the firm’s ability to pay off short term debt is weak. Moreover, the cash conversion cycle is 265 days, which means that it takes the firm 265 days to convert the inventory to cash. The inventory level is really high compared to the industry because the inventory turnover ratio is approximately 1/3 of the industry. Holding too much inventory and unable to convert them into cash shortly also caused that the firm has a very low cash level on average. The firm is also over-leveraged given that the L/A ratio (Table 3) is twice the industry average and the Long term debt/equity ratio in 2012 is three times more. Given the fact that ROA is much lower than the industry, Rapid Repair probably overused its long-term debt to finance its assets. In the end of 2009, the firm doubled its size, however the sales didn’t growth proportionally to the size, which caused the low returns on assets. The interest coverage ratio is too low because the debt to be paid...

Words: 869 - Pages: 4

Premium Essay

Rapid Fire Fulfillment

...Rapid Fire Fulfillment: Background David Emme Muhlenberg College Abstract Zara developed three strategies to control the whole supply chain. These are closing the communication loop, stick to a rhythm, and leverage your assets. In doing this, Zara is able to coordinate across the supply chain to maintain a fast replenishment and meet capacity. The chocolate candy industry can benefit from buying the source of their supply and controlling its transport. Keywords. Capacity, align, supply chain, rythm To understand how Amancio Ortega developed rapid fire fulfillment with Zara’s is to understand first principles. Ortega’s first principal came out of desperation. Upon cancellation of a big lingerie order by a German wholesaler, Ortega had to find a way to sell his inventory. His solution, open a shop near his factory. This was not only the birth of Zara but also the Genesis of his principal to run his company: open a store close to the factory and be personally involved. This gave rise to, “you need to have five fingers touching the factory and five touching the customer.” (Ferdows, Lewis, & Machucha, 2004) This allowed Ortega to develop a responsive supply chain that designs, produces, delivers, and displays a new garment on the rack within fifteen days. Out of this first principle there are three identifiable actions Zara’s has taken to develop a proficient supply chain. They are closing the communication loop, stick to a rhythm across the supply......

Words: 1278 - Pages: 6

Free Essay

Sla for Telecomunication

...2011 SLA For Telecommunications Explanation of agreements Derek Helms Telecommunications is one aspect of needing a SLA. First off we need to understand what a SLA is. SLA is a Service Level Agreement. This is a contract between a service provider and a customer. When we say service provider most people think of internet or phone or cable, things of that nature. This is true they are service providers, they are parties outside a company that provide a service to the company or customer. The services provided may include dedicated leased lines, shared packet-oriented services, Web hosting services, off-site application management (i.e., ASPs), and off-site network management (i.e., MSPs). Also in the contract can be certain main points like The minimum bandwidth that will be provided The amount of burst bandwidth that the customer can use over the minimum and the charge that will be applied to that bandwidth. The amount of time the service provider guarantees the service will be up and running, usually a percentage such as 99.95 percent of the time (which translates to approximately 5 minutes per day off-time). If there is a mailbox that can be used then the percentage of time mailbox stores are mounted. Penalties for not meeting service requirements and equipment setup, on-site service assistance, and help desk support. (Spirovski, 2010) Also in the agreement the client agrees to accept specified exceptions to the general terms of the agreement. In each SLA, the......

Words: 814 - Pages: 4