Privaatrecht

In: Business and Management

Submitted By Tryingout
Words 7102
Pages 29
Aantekeningen Privaatrecht
Objectief recht = alle wetten
Subjectief recht is:
- Absoluut Tegenover iedereen
- Relatief Verbintenis – Uit overeenkomsten - Uit de wet(Meestal door misdraging)
Absoluut bestaat uit zakelijke rechten en vermogensrechten. Zakelijke rechten bestaan uit roerende en onroerende zaken.
Onroerende zaken:
- Grond
- Alles in de grond
- Gebouwen
- Beplanting
Roerend: Alles wat niet onroerend is. Boten en vliegtuigen zijn roerende zaken, maar ook wel registergoederen met kenmerken van onroerende zaken. Woonboten zijn situatieafhankelijk: Is de boot vast en gemonteerd, dan is het onroerend. Is de boot los en gaat mee met waterpeil, dan roerend.
Je bent eigenaar van zaken en rechthebbende van vermogensrechten(octrooi, patenten, auteursrechten, merken).
Vorderingen zijn verbintenissen, maar als je deze verkoopt, dan valt het onder vermogensrecht.
Tentamen
15 MC vragen(30 punten)
3 Open vragen
Opgave 2 (20 punten) Eigendom, eigendomsverkrijging, derdenbescherming, overdracht. 5/6 vragen Bk 3 Titel 4. Bk 5 Titel 1 2 3
Opgave 3 (25 punten) Pandrecht en hypotheekrecht Bk 3 Titel 9
Opgave 4 (25 punten) Faillissementsrecht, bepaling van boek 3 titel 10(Verhaalsrecht op goederen). Schuldsanering bij natuurlijke personen(bijna letterlijk uit de wet halen)

Geen surséance in het tentamen.
Burgerlijk procesrecht algemeen kennen, makkelijke vragen.
Uitwerkingen Casussen Privaatrecht
Week 1
Casus 1
1)
a. Relatief recht
b. Absoluut- en vermogensrecht, want het pandrecht is gevestigd op een recht.
c. Erfpacht is als de eigenaar zijn huis of grond aan iemand anders uitleent. De eigenaar mag niet meer op zijn grond komen. Erfpacht is een absoluut en zakelijk recht.
d. Stel erfpachter(huurder) vraagt lening bij de bank Bank wil zekerheid en hypotheek. Hypotheek op pand kan niet, want pand is niet pachterseigendom, dus…...

Similar Documents

Olom

...geheel of gedeeltelijk te voldoen, kan de rechter-commissaris op verzoek van de curator dan wel ambtshalve bepalen dat afhandeling van concurrente vorderingen achterwege blijft en dat geen verificatievergadering wordt gehouden (artikel 137a). De gefailleerde is bevoegd aan zijn gezamenlijke schuldeisers een akkoord aan te bieden (artikel 138) De curator maakt telkens de uitdelingslijst op en onderwerpt die aan de goedkeuring van de rechter-commissaris. De lijst houdt in een staat der ontvangsten en uitgaven (daaronder begrepen het salaris van de curator), de namen der schuldeisers, het geverifieerde bedrag van ieders vordering, benevens de daarop te ontvangen uitkering (artikel 180). Bron: http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/faillissementswet/6-curator-faillissement.htm www.faillissement.nl 6) Op welke manier is de aansprakelijkheid van en voor kinderen in ons Burgerlijk Wetboek geregeld. Geef een duidelijke omschrijving met gebruikmaking van de relevante wetsartikelen. De aansprakelijkheid van kinderen is zo geregeld dat de ouder of voogd aansprakelijk is voor zijn handelingen indien er schade aan derde ontstaat indien het kind niet de leeftijd van 14 jaren heeft bereikt art. 6:169 lid 1 art. 6:164 BW. Daarnaast als het kind wel de leeftijd van 14 maar niet van 16 jaar bereikt heeft, zijn de ouders of voogd niet aansprakelijk indien ze de gedragingen van het kind hebben geprobeerd te beletten. De ouders of voogd moet dus bewijzen dat het hen...

Words: 2361 - Pages: 10

Recht Week 1

...werkgever en werknemer afspreken dat de overeenkomst eindigt bij het huwelijk van de werknemer, dat mag dus niet)( je mag niet discrimineren) aanvullend recht: recht waarvan de burgers wel mogen afwijken. (voorbeeld: bijv. als je niks aangeeft voor je gaat trouwen trouw je automatisch in gemeenschap van goederen, maar je mag het wel aangeven dat je dat niet wilt.) Objectief recht ⇓⋄ subjectief recht objectief recht: objectieve regel uit de rechtsbron( de vaste regel die in de wet staat, geld voor iedereen)(voorbeeld: koop breekt geen huur) subjectief recht: de daaruit voortvloeiend rechten en plichten, als je objectief recht voor een bepaald persoon gaat invullen spreken we over subjectief recht. Publiek recht ⇓⋄ privaatrecht privaatrecht: recht tussen burger en burger. Regels voor relaties tussen burgers onderling. Hierbij handeld de overheid als burger. (verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, etc) Publiekrecht: regels voor relatie tussen overheid en burger. Overheid handelt vanuit gezagsverhouding. (staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht) Interpretatiemethoden en redeneerwijzen Interpretatiemethoden: Grammaticale interpretatiemethode; (puur kijken naar de betekenis van een woord in de wet) Wethistorische interpretatiemethode; (je kijkt naar de historie van de wet) Anticiperende interpretatiemethode; je gebruikt als rechter zijnde nieuwe wetten die nog niet helemaal doorgevoerd zijn Rechtsvergelijkende......

Words: 820 - Pages: 4

The Developments of 'Wrongful Birth' and 'Wrongful Life' in the Uk and Australia

...integrate moral and legal perspectives in this regard, see M.A. Loth, Limits of Private Law, 2007. 20 See also Ruda 2010, supra note 5, pp. 205-207; Herrmann & Kern 2010, supra note 3, pp. 249 et seq.; Perry 2008, supra note 16, pp. 336 et seq. 21 See Kelly, supra note 2. The comments on the decision (as well as the lower courts’ decisions) have been numerous; see for example M.A.J.M. Buijsen, ‘In overeenstemming met de aard van de schade?’, 2005 Nederlands Juristenblad, no. 16, pp. 835 et seq.; T. Hartlief, ‘Hollandse toestanden: de Hoge Raad over ‘wrongful life’, 2005 Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, no. 6, pp. 232 et seq.; C.H. Sieburgh, ‘Schadevergoeding en leven – Compositie met rood, geel en blauw’, 2005 Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6637, pp. 755 et seq.; H.J. van Kooten & H.M. Wattendorff, ‘Het belang niet geboren te worden’, in H.J. van Kooten et al. (eds.), Hartkampvariaties, 2006, pp. 41 et seq.; (all contributions in M. Buijsen (ed.), Onrechtmatig leven?, 2006); E. Hondius, ‘The Kelly Case. Compensation for undue damage for wrongful treatment’, in J.K.M. Gevers et al. (eds.), Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention. Essays in honour of Henriëtte Roscam Abbing, 2005, pp. 105 et seq.; A. Mukheibir, ‘Wrongful life claims in the Netherlands – The Hoge Raad decides’, 2005 Obiter 26, no. 3, pp. 753 et seq. (from a South African perspective); B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht, 2009, pp. 289-363, and F.B.......

Words: 18173 - Pages: 73

Samenvatting Rechten

...Samenvatting Vermogensrecht Hoofdstuk 1 Rechtsregels: Regels die als zodanig worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen. Bijv. Rechts houden op de openbare weg. Publiekrecht: Dit regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van de verschillende overheidsorganen. Hieronder vallen het staatsrecht, het bestuursrecht, het belastingrecht en het strafrecht. De regels van dit publiekrecht zijn altijd dwingend. Privaatrecht: regels wat betreft de onderlinge verhouding van mensen. Het burgerlijk wetboek en het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn wetten die onder het privaatrecht valt. Onder het privaatrecht vallen personen- en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht. Bijv. wie iets koopt moet daarvoor een koopprijs betalen. Dwingend recht: Men mag niet van de rechtsregel afwijken. Aanvullend recht: Van toepassing wanneer partijen zelf geen regeling hebben getroffen. Materieel Recht: Beschrijft de inhoud van de rechtsregel. Objectief Recht: Het geheel van geldende rechtsregels. Het omschrijft de bevoegdheden waarop personen recht hebben. (Law) Subjectief Recht: Bevoegdheid die een rechtssubject aan het objectieve recht ontleent. Zoals mijn recht op loon of mijn recht op koopsom. (Rights) Wet in Formele zin: Alles waar het woord ‘’wet’’ in voorkomt. Wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en Staten-Generaal. Wet in materiële zin: Wet die iedereen moet nakomen.......

Words: 6321 - Pages: 26

Maritime Liens in the Conflict of Laws

...contact among others, and is rarely a decisive connecting factor. It should certainly not be relied upon as the final word on what law governs the recognition and enforcement of foreign maritime claims.75 VIII. The Rome Convention 1980 The Rome Convention 1980,76 now in force and binding on courts in all States of the European Union, should change The Halcyon Isle rule. By arts. 3 and 4 of the Convention, express and implied choice of law point to the applicable law in contract, rather than the lex fori. Procedure as a principle is reduced in importance by arts. 1(2)(h) and 14. Most importantly, however, art. 10(1)(c) subjects to the applicable law, inter alia, 74 Wet van 18 maart 1993, houdende enige bapalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht (Law of March 18, 1993 containing certain provisions on private international law with regard to maritime law and inland navigation law). See English translation in Tetley, Int'l Conflict, 1994, Appendix "I" at pp. 1069-1072, with a "Brief Commentary" at pp. 1073-1075. 75 On the law of the flag generally in conflicts of maritime law, see Tetley, Int'l Conflict, 1994, Chap. VII at pp. 175-224. 76 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, No. 80/924, O.J.E.C. 1980, No. L 266/1, adopted at Rome, June 19, 1980 and in force April 1, 1991. See English text in Tetley, Int'l Conflict, 1994, Appendix "F" at pp. 1032-1045, with a "Brief Commentary" at pp.......

Words: 12945 - Pages: 52

Privaatrecht

...Privaatrecht voor niet-juristen HC-1 - Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid Ieder draagt zijn eigen schade, tenzij er sprake is vergoedingsmechanismen zoals: * Private verzekeringen * Sociale zekerheid * Aansprakelijkheidsrecht Art. 6:162 BW “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Schade * Vermindering in object. ‘Feitelijk nadeel.’ * Schade bestaat uit: * Vermogensschade * Ander nadeel (Art. 6:95 BW) * Benadeelde zoveel mogelijk brengen in de vermogensrechtelijke positie waarin hij zonder onrechtmatige daad zou hebben verkeerd. * Vergelijking situaties mét en zonder onrechtmatige daad. Verschil is de schade. Causaal verband Zou de schade ook zijn ontstaan indien onrechtmatige daad niet zou zijn gepleegd? Ja? Dan geen causaal verband: HR 1990 (aanrijding en hartinfarct) + RB 2009 (mishandeling + studievertraging) Onrechtmatigheid (HR 1994 Lambregts/Moerdijk) “De enkele omstandigheid dat een handeling plaats heeft gevonden als gevolg waarvan iemand schade lijdt, brengt nog niet met zich mee dat een op onrechtmatige daad gegronde afspraak op vergoeding daarvan bestaat”. Onvoldoende is dus alleen de handeling met schade tot gevolg (!) Wanneer wel? Bushalte arrest “Het nemen van meer risico dan redelijkerwijs verantwoord is. HR 1965 Kelderluik arrest * De mate van waarschijnlijkheid waarmee de......

Words: 1554 - Pages: 7

Law Essay

...provisions to be discussed below prevail over contrary contractual provision, contained for example in a copyright licence. Cornish remarks that ‘it has generally been assumed in British and other copyright systems that exceptions [to copyright] do have this character’.( Cornish, Intellectual Property, para 13.86.) Following the case of ProCD v Zeidenberg( 86 F.3d 1447 (7th Cir, 1996).) and the passage in 1999 of what is now the Uniform Computer Information Transactions Act, however, the matter has become controversial in the USA,( See P Samuelson and K Opsdahl, “The tensions between intellectual property and contracts in the information age: an American perspective”, in F W Grosheide and K Boele-Woelki (eds), Molengrafica: Europees Privaatrecht 1998 (1999).) leading inevitably to discussion, as yet inconclusive, on the other side of the Atlantic.( See L Guibault, “Pre-emption issues in the digital environment: can copyright limitations be overridden by contractual agreements under European law?”, in ibid, and further, below, 000.) (a) Research and private study Probably the most obviously significant permitted act for users of websites under the 1988 Act is fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work (but not computer programs or media works), which is for the purposes of research or private study. The exemption would appear clearly applicable to the user of a website making hard or electronic copies of the material she finds there; but how......

Words: 22271 - Pages: 90

Business En Ethiek

...feitelijke aansprakelijkheden die aal participanten aan een onderneming maken op een deel van het vermogen of de geproduceerde goederen van het bedrijf  (HQ MXULGLVFK SHUVSHFWLHI RS GH RQGHUQHPLQJ Verschillende uitgangspunten 1. Men gaat uit van de onderneming als lege doos 2. Men wenst onderneming meer centraal te stellen in een nieuwe rechtsordening 3. Groeiende belangstelling voor het fenomeen collectieve aansprakelijkheid 11 De scheiding tussen werking en vermogen Belgisch recht: geen eensgezindheid over de inhoud en de draagwijdte van het begrip onderneming Ö verwarring door scheiding in versch rechtstakken in vermogensrelaties en werking van bedrijf Eigendomsrecht wordt bij ons sterk geïndividualiseerd (privaatrecht) dus geen collectieve eigendom Dus de onderneming wordt gezien als iets dat aan één natuurlijke persoon toebehoort=> scheiding van economische en juridische eigendom Maar deze veronderstelling is vaak voorbij gestreefd: ook soms rechtspersonen eigenaar van andere rechtspersonen bijvoorbeeld Timmeren aan het statuut Mogelijkheid is het invoeren van een gedifferentieerd eigendomsbegrip: naast persoonlijke eigendom, het begrip sociale eigendom (niet gelijk aan staatseigendom overheid is immers eigenaar en collectieve eigendom waar een groep gezamenlijk en onverdeeld eigenaar is) introduceren: ≠facetten van eigendomsuitoefening worden toegewezen aan specifieke personen Mogelijkheid is ook de minderaandeelhouders en......

Words: 12394 - Pages: 50