Peranan Remaja Dalam Membentuk Sahsiah Diri Yang Terpuji.

In: People

Submitted By syira
Words 1852
Pages 8
. PERANAN REMAJA DALAM MEMBENTUK SAHSIAH DIRI YANG TERPUJI

Membentuk akhlak dan sahsiah remaja menurut Islam adalah merupakan kewajipan semua pihak, bermula dari ibu bapa, pendidik, masyarakat, pemimpin dan yang lebih penting adalah diri remaja itu sendiri. Berdasarkan anggaran bilangan remaja yang mewakili lebih daripada separuh rakyat Malaysia hari ini, ternyata usaha pembentukan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Satu modul yang lengkap dan terbaik perlu diasaskan bagi memastikan pembentukan remaja Islam adalah menepati arahan Allah SWT dan Rasul SAW. Syariat Islam yang telah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW telahpun lengkap sebagai satu cara hidup dan sekaligus sebagai panduan untuk merencanakan hidup remaja secara baik dan berkesan.

Akhlak remaja mencerminkan dimana tahap kemajuan pribadi sesuatu umat. Oleh yang demikian pembentukan akhlak remaja perlu dilandaskan kepada nilai-nilai murni menurut kacamata Islam. Kesilapan dalam membiarkan remaja memilih sendiri arah tuju mengikut pandangan mereka sahaja boleh menghancurkan generasi akan datang. Islam bukanlah agama berbentuk lambang semata-mata tetapi Islam adalah sebagai satu cara hidup yang telahpun sempurna. Islam didatangkan dengan etika yang mesti dipatuhi oleh semua golongan.

Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara syubhat. Seorang muslim mestilah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang haram dan berjaga-jaga daripada melakukan perkara yang syubhat. Remaja mestilah menutup pandangannya daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah, kerana pandangan itu akan menimbulkan syahwat dan mendorong seseorang terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Remaja mestilah bersifat malu dalam semua keadaan, tetapi sifat malunya itu tidak menghalang beliau daripada memperkatakan kebenaran. Termasuk juga dalam pengertian malu itu perbuatan tidak campur tangan dalam urusan orang lain, menahan…...

Similar Documents

Efektifitas Organisasi Berbasis Team Dalam Industri Jasa Konstruksi

...Efektifitas Organisasi Berbasis Team dalam Industri Jasa Konstruksi Caroline Maretha Sujana, 2012 Abstrak Kesuksesan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh keefektifan kerja tim proyek itu sendiri. Tulisan ini mencoba mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keefektifan sebuah tim, bagaimana meningkatkannya dan pentingnya evaluasi tim. Dan dari studi kasus PT. Light Instrumenindo Jakarta didapat faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam proyek yang berakar dari ketidakefektifan tim proyek. Pendahuluan Perusahaan jasa konstruksi dalam pembangunan nasional sangat berperan khususnya dalam pembangunan fisik. Dimana dalam menjalankan kegiatannya sering menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu organisasi yang efektif dan sistem manajemen yang balk agar mampu mengatasi kendala tersebut dan proyek selesai pada waktunya dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama tim merupakan senjata yang ampuh dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Dengan adanya pembinaan atau pengembangan tim diharapkan terjadi komunikasi, kerja sama, dan kekompakan satuan-satuan kerja dalam organisasi sehingga satuan-satuan kerja tersebut menjadi semakin produktif dan efektif. Mengapa Tim Menjadi Begitu Populer? Sekitar 20 tahun yg lalu, perusahaan-perusahaan seperti W.L.Gore, Volvo & General Foods dianggap aneh ketika memperkenalkan tim ke proses produksi. Tetapi hal tersebut tidaklah berlaku pada masa......

Words: 1917 - Pages: 8

Kokorikulum

...menyertainya. Huraikan perkara di atas. Kokurikulum merupakan satu aktiviti luar kelas yang melibatkan aktiviti persatua n, pakaian seragam dan sukan. Kegiatan ini telah diberi penekanan oleh kerajaan untuk memastikan semua pelajar memberi perhatian yang serius terhadap hal ini. C uma pembabitan pelajar dalam kegiatan luar kelas ini tidak begitu memberangsangk an terutama daripada aspek keikhlasan hati mereka untuk menjalankan aktiviti ter sebut. Jadi, memang ada banyak penyebab yang mendorong pelajar tidak berminat un tuk menyertai aktiviti kokurikulum ini. Aspek masa yang terlalu banyak diberikan untuk menjalani latihan yang melibatkan kokurikulum ini sering dipersoalkan ole h pelajar. Ramai yang menganggap masa yang terlalu panjang itu membazir dan elok dipenuhi dengan pembacaan buku untuk persiapan peperiksaan. Pelajar juga memben ci aktiviti luar kelas ini kerana masa petang mereka terpaksa dihabiskan di seko lah padahal mereka sepatutnya sudah boleh kembali ke rumah untuk bersantai. Oleh itu, keengganan pelajar terbabit dalam aktiviti ini banyak bergantung pada fakt or masa. Malah, pertimbangan untuk menyertai kokurikulum ini turut ditentukan ol eh sikap pelajar yang menganggap aktiviti ini tidak memberikan sebarang impak po sitif kepada diri mereka. Pandangan mereka ini dikukuhkan dengan kegagalan merek a peroleh markah dalam peperiksaan yang diadakan oleh pihak sekolah. Tindakan ib u bapa yang menegur kegagalan mereka ini menyebabkan mereka terus melupakan atau......

Words: 11418 - Pages: 46

People

...DESKRIPTOR | TEMA | UNIT | EVIDENS | √ | 1 : TAHUB1 : Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan | B1D1 : Mengetahui aspek kecemerlangan diri | 1 | 1 | B1D1E1 : Menyatakan empat aspek kecemerlangan diri | | | B1D2 : Mengetahui cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga | 2 | 2 | B1D2E1 : Menyatakan cara-cara untuk mencapai perpaduan keluarga | | | B1D3 : Mengetahui hak orang lain yang perlu dihormati | 3 | 3 | B1D3E1 : Menyatakan hak orang lain yang perlu dihormati | | | B1D4 : Mengetahui jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia | 4 | 5 | B1D4E1 : Menyatakan jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia | | | B1D5 : Mengetahui sistem pemerintahan di Malaysia | 5 | 6 | B1D5E1 : Menyatakan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia | | | B1D6 : Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan | 6 | 9 | B1D6E1 : Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan | | 2 : TAHU DAN FAHAMB2 : Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan | B2D1 : Mengetahui dan memahami ciri-ciri kecemerlangan diri dalam aspek perwatakan | 1 | 1 | B2D1E1 : Menyenaraikan ciri-ciri perwatakan yang terpuji | | | B2D2 : Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga | 2 | 2 | B2D2E1 : Menyenaraikan aktiviti yang mengeratkan hubungan antara anggota keluarga | | | B2D3......

Words: 901 - Pages: 4

Politik Dalam Islam

...Pengertian politik dan politik dalam islam Kata politik di dalam bahasa Latin adalah Politicus dan dalam bahasa Yunani adalah politicos, arti dari kedua kata yang bermakna sama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga suatu kota kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis maknanya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. Jika dikaitkan dengan ilmu artinya ; 1. pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan). 2. segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. 3. kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Di dalam bahasa Arab dan ilmu politik islam dikenal istilah siyasah yang artinya pengurusan atau pengaturan. Jadi, asal kata siyasah berasal ari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengurusi kepentingan seseorang. Di dalam kamus Al-Muhith menyebutkan “Sustu ar-ra‟iyata siyasatan.‟ Maknanya, “Saya memerintah dan melarangnya denga suatu aturan.” Makna tersebut mencerminkan adanya aktivitas pengaturan urusan rakyat oleh suatu pemerintahan dalam bentuk perintah dan larangan. Pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Islam adalah metode kehidupan yang unik, berbeda dengan agama maupun ideologi lainnya. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiah (spiritual), namun......

Words: 1346 - Pages: 6

Peranan Masyarakat Wujud Perpaduan

...Peranan Masyarakat kearah integrasi dan perpaduan di Malaysia Objektif : 1. Pentingnya kerjasama dan penglibatan masyarakat dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi. 2. Pentingnya toleransi dan kesefahaman antara masyarakat. 3. Besarnya peranan masyarakat dalam menyokong usaha kerajaan dalam membentuk perpaduan dan integrasi. 4. Aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang mampu memupuk ke arah integrasi & perpaduan. Pendahuluan : INTEGRASI * Proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. * Proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama. * Bagi negara yang berbilang bangsa, proses ini merupakan satu matlamat utama yang perlu diusahakan agar berjaya. Kejayaan Malaysia mengekalkan keamanan dalam tempoh yang lama dengan rakyat berbilang bangsa dan kepercayaan adalah satu contoh terbaik kejayaan proses integrasi. PERPADUAN * Proses penyatuan semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi & politik tetapi bukan bersifat biologikal. Bertujuan supaya setiap anggota masyarakat dpt membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air. * Perpaduan rakyat Malaysia adalah satu perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan negara. Selain daripada aspek ekonomi dan politik, perpaduan juga merupakan agenda penting dalam kemajuan...

Words: 2037 - Pages: 9

Cabaran Dalam Kesatuan Sekerja

...Topik : Cabaran-Cabaran Yang Berlaku Dalam Kesatuan Sekerja 1.0 DEFINISI KESATUAN SEKERJA Kesatuan sekerja adalah suatu elemen penting dalam perhubungan perindustrian. Kesatuan Sekerja terdiri daripada sekumpulan pekerja yang bergabung untuk melindungi kepentingan bersama dan mengadakan perundingan dan perjanjian bersama dengan majikan demi menjamin hak dan faedah pekerja. Kesatuan sekerja adalah pertubuhan yang bukan sahaja terhad kepada pekerja-pekerja biasa malahan termasuk mereka yang berada dalam kategori pengurusan, penyelia, eksekutif dan sebagainya. Kewujudan kesatuan pada dasarnya berfungsi mengimbangi perbezaan kedudukan antara majikan dan pekerja. Dengan wujudnya kesatuan yang bersifat sebagai ‘orang tengah’, berbagai-bagai masalah yang melibatkan majikan dan pekerja dapat diatasi. Kesatuan sekerja bukan hanya berminat mengenai kehidupan ahli-ahli mereka semasa waktu bekerja tetapi juga secara meluas menggalakkan kerajaan meluaskan perundangan dan memperkenalkan polisi-polisi yang akan memberi faedah kepada pekerja-pekerja pada amnya. Kesatuan-kesatuan sekerja tersebut dengan dana-dana yang mencukupi juga cuba memberi kemudahan secara langsung kepada ahli-ahli mereka dalam bentuk kursus latihan, biasiswa, kemudahan bercuti dan skim-skim insuran. Di samping itu, pekerja juga memperoleh faedah-faedah tertentu mengikut perjanjian bersama seperti mana yang dituntut oleh kesatuan tanpa mengira sama ada dia adalah ahli kesatuan ataupun tidak. Dari sudut pandangan......

Words: 3887 - Pages: 16

“Pengaruh Komunitas Dalam Perilaku Konsumen”

...“Pengaruh Komunitas Dalam Perilaku Konsumen” Sikap serta perilaku konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pengaruh kelompok. Kelompok dimana seorang konsumen berada dan memiliki pengaruh langsung disebut sebagai membership group. Membership group terdiri dari dua jenis yaitu primary group (Keluarga, tetangga, dan rekan bekerja) dan secondary group yang bersifat lebih formal serta memiliki interaksi lebih jarang (komunitas hobi, perkumpulan keagamaan, perkumpulan profesional). Munculnya berbagai kelompok ini ternyata dapat dimanfaatkan oleh sejumlah brand dalam menciptakan tren baru dimasyarakat. Sebuah komunitas bersepeda yang menamakan diri Bike to Work sukses menciptakan trend pergi bersepeda ke kantor bagi masyarakat Jakarta. Tidak hanya itu Polygon, sebuah brand sepeda terkemuka bahkan bersedia menjadi sponsor bagi komunitas tersebut. Polygon mengeluarkan sepeda khusus dengan tema Bike to Work. Contoh lain ditunjukan dengan fenomena olahraga lari yang belakangan menjadi tren baru bagi masyarakat. Sebuah komunitas bernama IndoRunner pun muncul sebagai wadah terbesar bagi komunitas olahraga lari di Jakarta. Dengan memanfaatkan social media, komunitas ini pun tumbuh menjadi sebuah komunitas yang besar dengan kegiatan yang rutin dan terorganisir. Melihat perkembangan tersebut, Nike sebagai brand olahraga terbesar mulai merangkul komunitas tersebut dengan mengadakan berbagai event olahraga lari. Kini fenomena olahraga lari ini semakin menjadi trend......

Words: 527 - Pages: 3

Fgdhghd

...ESEI-ESEI TERBAIK PELAJAR-PELAJAR BAHASA MELAYU SPM Wednesday, July 1, 2009 PERANAN IBU BAPA Soalan : Peranan keluarga dalam pembangunan modal insan. Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini, negara Malaysia kini sedang pesat membangun dari sehari ke sehari. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong pembangunan ini? Sebenarnya, pembangunan negara adalah sejajar dengan pembangunan modal insan kelas pertama yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan ini lahir daripada generasi muda kita yang berwawasan tinggi. Generasi yang berwawasan memiliki sikap-sikap positif seperti dinamik, proaktif, beriltizam dan berdaya saing. Tetapi apakah pula rahsia pembentukan generasi berwawasan yang mendukung pembangunan modal insan di negara ini? Dalam hal ini, keluarga memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk dipikul demi merealisasikan hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek.Generasi hari ini merupakan pemimpin masa hadapan. Mereka mesti menyediakan diri dengan ciri-ciri kepimpinan dan memantapkan ilmu serta kemahiran. Di sini jugalah keluarga khususnya ibu bapa memainkan peranan untuk memimpin tangan dan membantu anak mereka dalam mengharungi kehidupan dengan cara yang paling efektif sekali. Hal ini demikian kerana keluarga merupakan pihak yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa seharusnya menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak kerana segala perbuatan dan tingkah laku ibu bapa......

Words: 8683 - Pages: 35

Menjadi Pemimpin Strategik Yang Efektif

...Tingkat kecerdasan dan keterampilan yang tinggi merupakan modal dasar sebagai seorang pemimpin, namun ada faktor lain yang tidak kalah penting yaitu emotional intelligence. Bahkan, terdapat hubungan yang erat antara emotional intelligence yang dimiliki seorang pemimpin dan keefektifan performa kinerja. Daniel Goleaman menerangkan suatu konsep bahwasannya ada dua macam kerangka kerja kecakapan emosi yaitu kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Masing-masing dari kecakapan tersebut memiliki karakteristik tertentu yang digabung menjadi lima (5) komponen, yaitu: Komponen | Definisi | Keunggulan | Kesadaran Diri | Kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati anda, emosi, dan gerakan, serta pengaruhnya pada orang lain. | * Kepercayaan diri * Penilaian diri yang realistis * Ucapan yang bersifat mencela dan rasa humor. | Pengaturan Diri | Kemampuan untuk mengontrol atau mengarahkan kata hati yang bisa menggangu suasana hati, kecenderungan untuk berfikir dulu sebelum bertindak | * Kepercayaan dan integritas * Kenyamanan * Terbuka dalam prubahan | Motivasi | Semangat untuk bekerja bukan hanya karena alasan uang dan kedudukan tapi kecenderungan mengejar tujuan dengan usaha dan ketekunan. | * Dorongan kuat dalam mencapai tujuan * Optimis, tidak takut gagal * Komitmen dengan organisasi | Empati | Kemampuan untuk memahami emosi orang lain, menghargai keterampilan orang lain sesuai dengan reaksi emosi mereka. | * Ahli dalam membangun, * Melayani......

Words: 1288 - Pages: 6

Penulisan Bahasa Melayu

...PERBINCANGAN Dalam karangan pendapat, pelajar boleh menggunakan teknik Di Ke Ma Se N untukmencari isi utama. Di = Diri { diri kumpulan target yang difokuskan dalam tajuk karangan} Ke = Keluarga { keluarga kumpulan di fokuskan dalam karangan} Ma = Masyarakat { orang ramai / komuniti / jiran / rakan-rakan / media / syarikat-syarikat besar / selain keluarga } Se = Sekolah { pihak sekolah / pentadbir / guru-guru / peraturan / suasana / kawasan kelas & sekolah} N = Negara / pihak kerajaan { pihak berkuasa tempatan / pihak berkuasa / kementerian / jabatan kerajaan / pihak keselamatan awam } Contoh :- Isi Utama 1 : Diri [Di] Isi yangberkaitandengankesedaran, motivasi, kegigihan, tahu memilih rakan sebaya, dan apa-apa yangberpunca daripada diri individu itu sendiri. Isi Utama 2:- Keluarga [Ke] Isi yang berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam member perhatian terhadap anak, didikan agama, wawasan membawa keluarga kea rah hidup yang lebih baik. Isi Utama 3 :- Sekolah [Se] Isi yang berkaitan dengan peranan masyarakat sekeliling individu menerusi bantuan, sikap tegur-menegur dan aktiviti gotong-royong. Isi 4 :- Sekolah [se] Isi yang berkaitan dengan sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah individu menerusi pengajaran guru dan aktivitiserta peraturan. Isi 5 :- Negara [Ne] Bagi megubah individu kea rah sikap yang positif, kerajaan perlu mengadakan kempen, penguatkuasaan undang-undang, dan peranan......

Words: 695 - Pages: 3

Melepaskan Diri Dari Manja

...Melepaskan Diri dari Manja SELEKSI MAWAPRES UK PETRA Vivi ria putri 2014 BAB I. PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5b, pendidikan tinggi bertujuan : dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa (kemikbud, 2012). Dimana diharapkan dengan menyandang gelar kaum minoritas berintelektual, mahasiswa yang merupakan aset nasional diberi amanat untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan negara menuju perubahan yang lebih baik. Namun sebaliknya, yang terjadi dalam pemeringkatan terbaru, QS World University Rankings 2013/2014, menunjukkan bahwa peringkat institusi pendidikan tinggi Indonesia justru merosot. Menurut Kepala Riset QS Intelligence Unit Ben Sowter, rangking semua institusi pendidikan tinggi Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan turun satu bar (melampaui selisih angka 100). Padahal peringkat kampus Asia lainnya justru menanjak naik (okezone, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa di zaman yang ditopang kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses segala informasi ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam arti tidak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif. Seaakan mengikuti arus zaman yang serba praktis, beberapa dari kaum agen perubahan (agent of change) Indonesia ini malah makin ‘manja’. Manja dalam pengertian mereka tidak perlu......

Words: 4383 - Pages: 18

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

...SUMBANGAN PENDIDIKAN DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN BANGSA : PERSPEKTIF ISLAM Berdasarkan jurnal Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam karya Ahmad Munawar Ismail dan Noranizah Yusuf, pendidikan adalah aspek yang boleh membentuk nilai-nilai moral dan mampu juga membangkit kemusyikilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berbeza dalam pendidikan Islam, kewujudan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadith bukan digunakan untuk keimanan sahaja tetapi untuk mendidik dan memupuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan dari perspektif Islam merupakan sesuatu ajaran yang luas skopnya, bersifat holistik, dan tidak sememangnya tegar atau sempit ajarannya yang difahami oleh sesetengah orang. Tambahan pula, pengajaran pendidikan Islam juga bertujuan untuk memantapkan pemikiran dan pandangan seseorang individu terhadap ajarannya serta akhlak masyarakat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika umat Islam gagal menerapkan pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka umat Islam tersebut mampu terjebak dalam lembah kehinaan. Jurnal ini juga telah memberi beberapa konsep,falsafah dan objektif pendidikan Islam. Antaranya ialah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (H.M Chabib Thoha, 1996:3). Jika ditelusuri,......

Words: 743 - Pages: 3

Pengajian Am Sem 2

...Kemudahan prasarana yang moden dan mencukupi 7. Kesedaran dan kepatuhan kepada undang2, kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 8. Tingkat pendidikan relatif tinggi 9. Tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi 10. Tingkat kesihatan tinggi LANGKAH MEMBINA NEGARA MAJU DAN SEJAHTERA 1. Melakukan penghematan dan memperketat perbelanjaan Negara 2. Membina ekonomi berasaskan pengetahuan 3. Meningkatkan sumber daya manusia 4. Memperkukuhkan asas dan fundamental ekonomi Negara, serta mencipta bidang2 pertumbuhan baru 5. Memperbaik sistem penyampaian dan menghapus sistem birokrasi yang rumit dalam bidang pelaburan 6. Meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pembinaan dan penyediaan prasarana rakyat di kawasan2 pedalaman 7. Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan social OBJEKTIF/MATLAMAT RUKUN NEGARA 1. Untuk mencipta satu masyarakat yang adil 2. Untuk memelihara cara hidup demokratik 3. Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat 4. Untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak 5. Untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden CABARAN WAWASAN 2020 1. Mewujudkan Negara Malaysia yang bersatu 2. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri 3. Mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang 4.......

Words: 2950 - Pages: 12

Etika Dalam Bisnis International

...ETIKA DALAM BISNIS INTERNATIONAL BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Pendahuluan Sejak dahulu kala bisnis – atau pada waktu itu masih terbatas pada “perdagangan” – menjadi sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan bahkan kebudayaan-kebudayaan yang berlain-lainan. Kalau dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antara bangsa-bangsa. Bertentangan dengan ekspansi politik yang terus-menerus membawakan peperangan dan penderitaan bagi negara-negara bersangkutan, maka perdagangan justru sempat menyebarkan perdamaian dan persaudaraan. Sejarawan besar dari Skotlandia, William Robertson (1721-1793), menegaskan bahwa “perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia”. Hubungan perdagangan dengan pengertian “asing” rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti “dagang” adalah “orang dari negeri asing”. Dengan saran transportasi dan komunikasi yang kita miliki sekarang, bisnis internasional bertambah penting lagi. Berulang kali dapat kita kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi: kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam “pasar” sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomi. Gejala globalisasi ekonomi ini berakibat positif maupun negatif. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir...

Words: 1586 - Pages: 7

Mengetahui Potensi Diri Untuk Mencapai Kesuksesan Dan Harapan Besar Dalam Kehidupan

... Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. memiliki bakat yang berbeda-beda. Manusia satu dengan yang lainnya tidak akan sama sekalipun ada manusia yang terlahir kembar identik. Dari setiap orang akan memiliki cita-cita, harapan, dan obsesi dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan ketiganya, setiap orang memiliki waktu dan kesempatan yang sama. Cita-cita harus dikejar dan diperjuangkan, karena cita-cita tidak akan terwujud tanpa ada kesungguhan kita untuk menggapainya. Sebagai suatu tanda keadilan dan kekuasaan Allah, manusia diciptakan dengan bakat yang berbeda, potensi diri seseorang boleh berbeda, dan kemampuan dasar manusia juga boleh tidak seragam. Karena itulah hal-hal yang membedakan satu orang dengan yang lain, yang membedakan nasibnya, dan yang pasti yang membedakan masa depannya. Tantangan ke depan untuk menggapai cita-cita semakin berat dan kompleks seiring dengan tuntutan zaman dan kerasnya persaingan. Hanya orang yang menyiapkan diri sejak dini yang memiliki peluang memenangkan persaingan. Setidakanya ada dua keterampilan besar yang harus dimiliki seseorang untuk memenangkan persaingan di masa depan. Yaitu penguasaan penggunaan teknologi dan komputer, serta penggunaan bahasa internasional. 2. Batasan Masalah Dari latas belakang diatas, maka batasan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: a. bakat dan kecerdasan manusia b. bakat/kelebihan dan kelemahan saya c. harapan besar dalam kehidupan, hambatan......

Words: 1141 - Pages: 5