Premium Essay

Pagal

In: Religion Topics

Submitted By a0184
Words 825
Pages 4
Retail industry in Canada (P.E.S.T) Analysis

There is no doubt that consumer’s play major role in driving the economic engine. Consumers are in today’s market place interacting with different marketplace than they were before. Consumers’ ability to take full advantage of the new marketplace is related to their socio-economic status and time constrain. Organization is open systems, which mean they interact with and respond to their environment. An organization takes inputs and processes those inputs into outputs. These inputs which organization consumes to produce output come from external environment.
Due to the fact that organizations interact with this external environment which are out of organization control researchers of this organization always looked for ways to describe and understand those environments and their potential impact on organization performance. These researches can be summarized from two different prospects.
1. The environment as a source of information.
2. The environment as a source of resources.
The external environment sectors comprise the specific environment and the general environment. The specific environment includes customers, competitors, suppliers, and other industry competitive variables whereas the general environment includes economics, demographic, socio culture, political legal and technological sectors.
The retail marketplace in Canada has been divided into two segments, big box stores move into the retail shopping industry at much faster rate that trigger the decline of the traditional department store, and a number of key retail sectors such as supermarket and drug stores are dominated by a few large players.

A. Political-legal
• NAFTA (North America Free trade Agreement) has changed retail market structure in Canada. A number of large foreign retailers mainly from United States have established a significant…...

Similar Documents

Free Essay

Db Oracle

...gali peržvelgti ar net keisti kitus įrašus. 3. DB turi būti vientisa, t.y. jei ji atitinka tam tikras duomenų saugojimo sąlygas, ji turi išlaikyti tas sąlygas ir atliekant įvairius keitimus DB. Pvz. Studento_bakaluro kurso numeris negali būti didesnis už 4, o magistranto daugiau nei 2. Atliekant pakeitimus reikia tikrinti šių sąlygų užtikrinimą, 4. DB duomenys neturi prieštarauti . Tam pačiam objektui bazėje negali būti kelių įrašų, tai ir neleis jo aprašyti skirtingai. 5. DB saugumas. Turi būti numatyti veiksmai, kurie apsaugo duomenis bazėje nuo tyčinio ar netyčinio sunaikinimo, pakeitimo ar nesankcionuoto duomenų peržiūrėjimo. Tam administratorius naudoja priemones , kurios leidžia suteikti tam tikras teises į duomenų vartojimą. DBVS pagal tas suteiktas vartotojams teises prižiūrivisus vartotojo veiksmus. 6. Neplanuotų užklausų organizavimas DB tipai, jų projektavimas ir keliami reikalavimai Viena iš DB tipų yra Reliacinė duomenų bazė (RDB), o jos valdymo sistema yra Reliacinė duomenų bazių valdymo sistema (RDBVS). DB projektavimo rezultatas yra loginė DB struktūra Duomenys Reliaciniame modelyje pateikiami lentelėse, kurios sudarytos iš stulpelių ir eilučių. Stulpelis vadinamas atributu. Stulpelio pavadinimas vadinamas atributo vardu. Duomenų tipas stulpelyje vadinamas atributo tipu. RDB yra keliami keletas reikalavimų. Vienas iš jų yra DB vientisumas. Tačiau joms yra taikomi ir kiti reikalavimai ❖ Kategorijų vientisumas ❖ Nuorodų vientisumas ❖......

Words: 6730 - Pages: 27

Free Essay

Route Planning

...TRANSPORTO PRIEMONĖS PARINKIMAS Transporto priemonė pasirenkama jau apsisprendus kokia transporto rūšimi bus vykdomas konkretus krovinio vežimas. Tai vyksta vertinant automobilių ir priekabų modelių bei tipų galimus naudojimo variantus, atsižvelgiant į jų eksploatavimo sąlygas. Reikia atkreipti dėmesį į transporto priemonės keliamąją galią, ekonomiškumą (degalų, tepalų ir kt. sąnaudas), papildomą įrangą. Taip pat būtina atsižvelgti į gabenamo krovinio savybes (svoris, tūris, kiekis, birus ar skystas, ar reikalauja atitinkamos temperatūros ir pan.). Pasirenkant transporto priemones, jų eksploatavimo sąlygas, krovimo - iškrovimo darbų būdą ir pan. Vienas iš svarbiausių faktorių yra krovinio tipas. Kroviniai klasifikuojami pagal tas jų savybes, kurios nusako įvairias jų vežimo ir saugumo procesų puses, t.y. pakrovimo – iškrovimo būdą, masę, gabaritus, pavojingumą ir transporto priemonių įkrovumo panaudojimą. 3. MARŠRUTO PARINKIMAS Veiksniai įtakojantys maršruto parinkimą: 1. Pasirinkta transporto rūšis; 2. Kelių tinklas (kai kurių transporto rūšių kelių tinklas yra ribotas; be to, ribojamas pats judėjimas keliuose); 3. Pasirinkta transporto priemonė (pvz., pasirinkus nestandartinę transporto priemonę gali iškilti daug nesklandumų važiuojant per tiltus, tunelius, laidus ir pan.); 4. Kelių danga (pvz., priklausomai nuo kelių kategorijų ir dangų ribojami greičiai); 5. Muitinių postai (ar atliekamos visos reikiamos procedūros); 6.......

Words: 5538 - Pages: 23

Free Essay

Srgfdthgh

... Magistro nuolatinės studijos doc. dr. Rita Kuvykaitė e-mail: rita.kuvykaite@ktu.lt ATSISKAITYMO TVARKA IR FORMOS: 1. 1 koliokviumas (įtaka galutiniam balui – 25 proc.). Koliokviumas laikomas raštu, atsakant į atvirus klausimus. Koliokviumo klausimai apima 1-4 temas. Numatoma 1 koliokviumo data – kovo 21d. 2. Pratybos (įtaka galutiniam balui – 5 proc.). Savarankiškai atliekamos dėstytojo pateiktos praktinės užduotys, kurios pristatomos ir aptariamos grupėje užsiėmimo metu. Dėstytojui pristatoma raštiška pratybų ataskaita. 3. Grupinis darbas (įtaka galutiniam balui – 40 proc.). Grupinis darbas rašomas 2 studentų grupėje pagal pateiktą darbo užduotį, laikantis nurodytų darbo struktūros reikalavimų. Grupinis darbas turės būti pristatytas ir apgintas auditorijoje (pratybų metu, pagal išanksto sudarytą grafiką), prezentaciją rengiant ppt formatu, darbas ginamas argumentuotai atsakant į dėstytojo, diskutantų bei auditorijos pateiktus klausimus. Turi būti atspausdinta bei tvarkingai susegta popierinė darbo kopija. Laiku nepristačius ir neapgynus semestro darbo, vėliau jo apginti viešai galimybės nėra, todėl darbo galutinė vertė mažėja 3 balais. Semestro darbo įvertinimo formulė: K= 0,5R+ 0,3PR+ 0,2D+ pr (8 -15 savaitė), čIA R - DARBO TURINIO įVERTINIMAS, ...

Words: 597 - Pages: 3

Free Essay

Sisteminis Poziuris Ir Organizacija

...būseną. Sistemos yra labai įvairios, todėl paprastumo dėlei jos yra klasifikuojamos. Klasifikavimo požymių yra daug. Pagal sistemų savybes išskiriamos dvi sistemų grupės: o pagal sistemą sudarančių elementų ir ryšių tarp jų turinį ir savybes (šiuo aspektu yra išskiriamos trys didelės sistemų klasės : fizinės sistemos, biologinės sistemos ir socialinės sistemos); o pagal visos sistemos bendrąsias savybes ( šiuo aspektu sistemos skirstomos į keletą dalinių klasių, kurių kiekviena dalijasi į dvi, viena kitai alternatyvias grupes). Taip pat sistemos gali būti klasifikuojamos įvairiais aspektais ir pagal skirtingus požymius. Tai priklauso nuo konkrečių tikslų, kurių siekiame. Pagal susidarymą sistemas skirstome: - natūralias - dirbtines Pagal paskirtį sistemos: - funkcinės - nefunkcinės Pagal sudėtingumą sistemas galime suskirstyti: - paprastas - sudėtingas - labai sudėtingas Pagal galimybę keistis sistemos būna: - statiškos - dinamiškos - Pagal ryšį su aplinka: - atviromis - iš dalies atviromis - uždaromis Pagal ryšių tarp elementų prigimtį: - fizinės ( namas, kompiuteris); -......

Words: 9561 - Pages: 39

Free Essay

Statistics

... |8,044 | |2008.07.29 |8,017 | |2008.08.07 |7,998 | |2008.08.18 |8,118 | |2008.08.27 |8,611 | |2008.09.05 |8,664 | |2008.09.16 |7,628 | |2008.09.25 |6,62 | |2008.10.06 |4,862 | |2008.10.15 |5,022 | |2008.10.24 |3,905 | |2008.11.04 |3,637 | |2008.11.13 |3,45 | Lentelė 4. Dinaminės eilutės būsimų reikšmių prognozavimas pagal trendo funkciją |t |yt |(t*) |yt · t* |(t*)2 |yt * |µ | |2008.06.30 |9,348 |-7 |-65,436 |49 |9,73 |0,040 | |2008.07.09 |8,464 |-6 |-50,784 |36 |9,315 |0,100 | |2008.07.18 |8,044 |-5 |-40,22 |25 |8,9 |0,106 | |2008.07.29 |8,017 |-4 |-32,068 |16 |8,485 |0,058 | |2008.08.07 |7,998 ......

Words: 1487 - Pages: 6

Free Essay

Ada Far Far

... | Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 70 straipsnio 4 dalį: 1. N u s t a t a u, kad: 1.1. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas; 1.2. Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę: 1.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas; 1.2.2. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas; 1.2.3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį. Lietuvoje įskaitomų tarptautinių kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo...

Words: 631 - Pages: 3

Free Essay

Įmonių Kredito Rizikos Vertinimo Modelių Analizė

...bankas turi nustatyti jos šaltinius ir tiksliai įvertinti kiekvieno banko skolininko, kiekvienos paskolos ir viso paskolų portfelio riziką. Skolininko ir paskolos rizika bankuose vertinama pasitelkiant reitingų sistemas. Kredito reitingai dažniausiai taikomi verslo klientų vertinimui. Mažmeniniams ir smulkiems verslo klientams taip pat taikoma įvertinimo sistema. Anot A. Dzikevičiaus ir L. Steckytės, reitingas – tai indikatorius, prognozė arba nuomonė apie įmonės ar institucijos gebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, įvertinant galimus nuostolius. Vieno ar kito kredito reitingo priskyrimas ir rizikos lygio nustatymas leidžia bankui grupuoti išduotus kreditus į grupes ir rizikos klases. Rizikos klasių klasifikacija nustato kreditų grupavimą pagal rizikos lygį, kurie būna tokie: kreditai su mažiausia rizika, kreditai su padidinta rizika, kreditai su ribine rizika ir kreditai neatitinkantys taisyklių. Statistinis vertinimas dažniausiai taikomas fizinių asmenų arba mažų ir vidutinių įmonių rizikai vertinti. Stambioms įmonėms teikiamos paskolos labiau skiriasi, taigi standartizuotas statistinis metodas neatskleistų visų skolininko ypatumų. Be to, bankams paprastai trūksta duomenų apie įmonių įsipareigojimų neįvykdymo atvejus, todėl statistinius modelius sunku pagrįsti empiriškai. Eksperto – kvalifikuoto įmonės rizikos vertintojo atliekamas reitingavimas bankui brangiau kainuoja, tačiau stambioms įmonėms paprastai teikiamos didelės, daug pajamų bankui teikiančios paskolos, taigi......

Words: 2354 - Pages: 10

Free Essay

Semiotics

...Semiologija – lingvisinė tradicija ženklų teorijoje * Semeiotika = senovės Graikijoje buvo medicinos sritis; dalinama į anamnestiką, diagnostiką ir prognostiką. * Semiotika = šiuolaikinė semiotika, terminas Locke’o, šiuolaikinę formą pasiūlė Morris Mokslo raida. Mokslai ir tariami mokslai Mokslo raida pagal Thomas Kuhn: * Normalusis mokslas: istoriškai, vyksta nuolatinis žinių kaupimas (evoliucinė kaita) * Pagal Kuhn, mokslas istoriškai kinta revoliuciniu, ne evoliuciniu būdu * Mokslo revoliucijų struktūra: vyksta paradigmų kaita Fenomenologija- XX a. pagrindinė filosofijos kryptis. Fenomenas- unikalus reiškinys(vienintelis) Mokslo metodasMokslas ir pseudomokslas. Atribojimo (demarkacijos) problema Okamo (Ockham) skustuvas: ekonomiškumo principas: * Aiškinimas turi būti ekonomiškas, jame turi būti tik tai kas būtina; visa kita turi būti ‘nupjaunama’ * Šį principą daug naudojo viduramžių filosofas W. Ockham Mokslo teorijos teisingumo tikrinimas: * Verifikavimas, tradicinis požiūris (tikrinti) * Falsifikavimas, pagal K.Popper tinkamesnis (ieškoti ar klaidinga) Imre Lakatos ir demarkacijos problema:(pagal pasekmes) * Falsifikavimo kriterijaus nepakanka * Vietoje to: mokslo tyrimo programos produktyvumas * (tokia programa panaši į Kuhno paradigmą) Mokslas susideda iš teorijų. 20a. semiotika 1. 2. Peirce’as 3. Saussure’as 4. Morris’as 5. J. von Uexkuel’is 6. A.......

Words: 2427 - Pages: 10

Free Essay

Peper

...Tačiau padidėjusiai konkurencijai vis dažniau organizuojamos akcijos ir įvairūs turnyrai, kurie turi tam tikrą krypti – išlaikomi pastovūs klientai, bet sunkiai pritraukiami nauji. Tai turi įtakos padaugėjus boulingų takelių skaičiui vienam Klaipėdos gyventojui. Intensyviai dirbama su žiniasklaida, nes po kiekvieno turnyro ar renginio visa informacija yra paskelbiama žiniasklaidoje. 3. Įmonės rinkų segmentų charakteristika Rinkos segmentavimas (market segmentation). Rinkos skaidymas į atskiras pirkėjų grupes pagal jų poreikius, charakteristikas, elgsenos ypatybes. Toms grupėms gali būti reikalingi skirtingi produktai arba rinkodaros kompleksai. Įmonės pradedančios organizuoti savo veiklą pirmiausia turi atlikti rinkos analizę ir nusistatyti savo rinkos dalį – segmentą, į kurį orientuosis. Kadangi vienais ar kitais kriterijais žmonės yra suskirstomi į tam tikrus segmentus. Pagal tai įmonės gali siūlyti įvairaus pobūdžio produktus. Boulingo centras šiuo atveju orientuojasi į aukštesnes ir vidutines pajamas turinčius klientus. Tačiau tai dar ne rodiklis, kuris leistu tiksliai išskirti segmentus. Klientų suskirstymą į tam tikras pozicijas leidžia nustatyti kainos, kurios kinta priklausomai nuo dienos (darbo ar savaitgalio diena) ir nuo pasirinkto laiko. Vienas iš būdų nustatyti esamą situaciją yra atlikti tyrimą (anketavimą, stebėjimą ar kitu būdu). Lentelėje atliktas preliminarus stebėjimo tyrimas, kuris leidžia......

Words: 3939 - Pages: 16

Free Essay

Bendras Vidaus Produktas. Jo Apibūdinimas.Bvp Eurostat Duomenimis.

...palyginamoji įvairių šalių ekonomikos raidos analizė, jos kitimo tendencijos, prognozės. 1. BENDROJO VIDAUS PRODUKTO APIBŪDINIMAS „Bendrasis vidaus produktas ( BVP ) – tai galutinio produkto (visų gatavų prekių ir paslaugų), kurį šalis pagamina per konkretų laikotarpį (paprastai per metus) savo teritorijoje, piniginė vertė“[1]. BVP apskaičiuojamas galiojančiomis ir palyginamosiomis kainomis. BVP palyginamosiomis kainomis gaunamas BVP galiojančiomis kainomis padalinus iš kainų indekso – defliatoriaus. Taip galima lyginti skirtingų laikotarpių BVP apimtis ir įvertinti jo pokyčius. Valstybės tarpusavyje lyginamos pagal labiausiai paplitusį ekonominės plėtros rodiklį – BVP vienam gyventojui. Tam tikslui valstybių BVP, tenkantis vienam gyventojui, perskaičiuojamas JAV doleriais, tačiau ne pagal valiutų kursus, o pagal perkamosios galios paritetą (taip eliminuojami kainų lygių skirtumai įvairiose šalyse). Turtingiausių šalių šis rodiklis gerokai viršija 20000 JAV $ (pvz. 2001 m. duomenimis : Liuksemburgas-36400, JAV-36200, Šveicarija-28600, Vokietija-23400), o neturtingiausių iki 1000 JAV $ ( pvz. Somalis-600, Afganistanas-800, Nigerija-950); 2001 m. duomenimis Lietuvoje jis buvo-7300, Čekijoje-12900, Estijoje-10000, Lenkijoje-8500. [2] BVP galima užrašyti taip : BVP = vartojimas(C) + investicijos(I) + valstybės išlaidos(G) + eksportas(EX) - importas(IM). BVP – nusako baigtinių prekių ir paslaugų vertę, kuri išreiškia......

Words: 2331 - Pages: 10

Free Essay

Miss

... Jei pirkėjas uždelsia apmokėti skolą ilgiau nei nustatytas laukimo periodas, reikalavimo teisė į pirkėjo skolą perleidžiama draudikui. Draudikas apdraudžia draudėjo pardavimus kreditan pirkėjams pagal išrašytas sąskaitas - faktūras. Paprastai kreditų draudimo sutartimi apdraudžiama 75-95% patirtų nuostolių. Draudimo bendrovei išsiieškojus iš skolininko visą nesumokėtą sumą, draudėjui grąžinama likusi dalis (15-25%), išskaičiavus draudimo bendrovės kaštus įsiskolinimui išieškoti. Pagrindiniai kreditų draudimo principai: • Kredito limitas yra pagrindinis elementas kreditų draudimo sutartyje. Kredito limitas yra didžiausias apdraustas konkretaus pirkėjo įsiskolinimo dydis. Kredito limito dydį nustato draudikas. Įsiskolinimai yra draudžiami tik tų pirkėjų, kuriems yra suteikti kredito limitai; • Abi draudimo sutarties šalys – draudėjas ir draudikas- kartu pasidalija pirkėjų nemokumo riziką; • Kreditų draudimas nesuteikia draudiminės apsaugos susijusioms su draudėju įmonėms arba valstybinėms institucijoms bei naujai įsteigtoms įmonėms, kurios veikia mažiau nei vienerius metus. Pagrindiniai kriterijai, įtakojantys kreditų draudimo sutarties sąlygas: • Metinė įmonės apyvarta; • Detali informacija apie skolas (einamosios skolos dydis, skolininkų skaičius, skolos pagal ketvirčius bei blogos skolos paskutiniais metais); • Atidėto mokėjimo trukmė; • Pirkėjų finansinė būklė; • Pirkėjų veiklos sektorius. • Pirkėjų skaičius bei rizikos sklaida (vidutinis......

Words: 478 - Pages: 2

Free Essay

Xxxxuajka

...nukreipta integracija Gaminių paskirstymo ir pardavimo įmonės Transportas Marketingo informacija Gaminių remontas ir aptarnavimas Siekiant: qVeiklos plėtros; qIšplėsti ar pakeisti funkcijas; qAtnaujinti ar keisti produktą; qTobulinti pardavimą; qKeisti ar plėsti pardavimo geografiją; qTaikyti finansų diversifikavimą. Diversifikacija /Amerikiečių mokykla/, tai , kai organizacijai būtina sukurti naują produktą ir patekti į naują (kitą) pramonės šaką pagal standartinę pramonės produkcijos klasifikavimo sistemą (angl.Standart Industrial Clasification System /SICS) Diversifikacija /M.Gortas/ , tai rinkos ir išteklių heterogeniškumas: a) Naujo produkto įsitvirtinimas naujose rinkose naudojant tas pačias gamybos ir technologijos priemones; b) Esamų rinkų ir naujų produktų bei naujos technologijos plėtra ; c) Naujo produkto naujose rinkose įsitvirtinimas naudojant naują technologiją Pagal Ansoff’ą, taikant Produkto/Rinkos matricą , kai senoji ir naujoji įmonės veikla skiriasi pagal visus pasirinktus kriterijus. Pagal R. Ginevičių (1998), Produktų, kurie skiriasi nuo įmonėje gaminamų tuo, kad sudaro galimybes juos realizuoti naujose rinkose, gamybą ir pardavimą; Įsiliejimą į naujas rinkas, kurios skiriasi tuo, kad sudaro įmonei sąlygas gaminti naujus produktus; Papildomas diversifikavimo požymis – sprendimų, susijusių su gamybos (kitos pagrindinės veiklos) programos plėtojimu, ilgalaikiškumas nekeičiant tos veiklos, kuri įmonei yra svarbiausia. I. Ansoff’o......

Words: 1595 - Pages: 7

Free Essay

Investiciniu Projektu Analize

...1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija 1 1.2 Projekto sąvoka ir tipai 1 1.3 Investicinių projektų bruožai ir klasifikavimas 2 2.1 Projekto gyvavimo ciklo sudėtis ir modeliai 3 2.3 Projekto investicinė (įgyvendinimo) fazė 5 3.1 Projekto strateginių sprendimų planavimo principai 6 3.2 Projekto aplinka ir dalyviai 6 3.3 Projekto struktūrizavimo modeliai 7 4.1 Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka 7 4.4 Žaliavos ir ištekliai 9 4.6 Projekto išdėstymo vieta 9 4.9 Darbo ištekliai 11 4.10. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas 11 1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija Projektų valdymas- sistemos pokyčių, įgyvendinamų pagal iš anksto nustatytas taisykles, laikantis biudžeto ir laiko apribojimų, procesas; tai mąstymo būdas, apimantis ir specialiąsias, ir platesnio pobūdžio, negu reikia profesijai, žinias. Projekto požymiai- unikalumas, aiškus tikslas ir kokybė, tiksliai apibrėžta trukmė ir išlaidos; pasikartojanti daug kartų veikla nelaikoma projektu. Ekonominio valdymo f-jos: 1. pagrindinės (projekto darbus nustatančios, kontroliuojančios ir reguliuojančios funkcijos); 2. aptarnavimo (informacinė, ekspertinė-analitinė, normatyvinė-metodinė f-jos) „Stiprieji“ valdymo elementai – rodo formaliąją organizacijos struktūrą, realizuojamą per įv. kiekv. Konkrečios organizacijos dokumentus (svarbiausi jų- organizacinės struktūros, strategijos, valdymo sistemos). „Silpnieji“ valdymo elementai- išreiškia neformalią......

Words: 7282 - Pages: 30

Free Essay

Dede

...Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių. II SKIRSNIS 19 straipsnis Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. 20 straipsnis Žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas. Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas. 21 straipsnis Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. 22 straipsnis Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. 23 straipsnis Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir......

Words: 572 - Pages: 3

Free Essay

Ekonomine Analize

...2006 metais 0,61 “Utenos trikotažo” turto buvo finansuojama skolintomis lėšomis, 2007 ir 2008 metais – 0,72. 2007 ir 2008 metais šis rodiklis peržengė optimalią aukščiausią ribą - 0,7 . Tai signalas kreditoriams, kad jų lėšos nėra saugios. Tačiau rodiklis nesiekia 1, taigi įmonė yra moki. Kadangi įmonės pelningumas nuolat mažėja, todėl įmonės situacija prastėja. Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklio didėjimas taip pat rodo ilgalaikių skolų didėjimą. Ilgalaikių skolų apdraustumo ilgalaikiu turtu koeficientas parodo, kiek kartų ilgalaikio turto vertės pakaks apmokėti ilgalaikiams įsiskolinimams sumažėjo. Šis rodiklis 2007 metais sumažėjo iki 1,48. Taigi įmonės situacija pablogėjo. O 2008 metais šis rodiklis nepakito. Taigi nors įmonė pagal trumpalaikio mokumo rodiklį yra moki, bet greitas trumpalaikio mokumo rodiklis rodo nepakankamą mokumą, o ilgalaikio įsiskolinimo rodikliai taip pat blogėja. 4.3. Ekonominio efektyvumo analizė Viso turto apyvartumas kartais 2007 metais sumažėjo nuo 1,37 iki 1,24 (žr. 10 lentelę). Tai lėmė 2007 metais sumažėjęs trumpalaikio turto apyvartumas. Taip pat tais metais šiek tiek mažėjo ilgalaikio turto apyvartumas. Taigi įmonės veiklos efektyvumas 2007 metais sumažėjo. 2008 metais viso turto apyvartumas lyginant su 2007 metais padidėjo iki 1,33. šį padidėjimą lėmė padidėjęs nuo 2,62 iki 3,15 trumpalaikio turto apyvartumas. 10 lentelė Įmonės ekonominio efektyvumo rodikliai 2006-2008 metais |Rodiklis ......

Words: 7668 - Pages: 31