Premium Essay

Opma

In: Other Topics

Submitted By Alejandro28
Words 1318
Pages 6
OPMA

Measures of Central Tendency
Measures of Variability
Sample Range (R) = largest X – smallest X
Central Limit Theorem
1std. 68.3| 2std. 95.4| 3std. 99.7
Type 1:conclude change, when no change
Type 2: conclude no change, when change
Attributes Vs. Variables
Attributes – data which count (ex. # of complaints)
Variables – data which measure (ex. cm, kg, ml, etc.)
X Chart
Control Limits
[pic]
Range
[pic]

Establishing Control Limits or Re-calculating the control limits

Process Capability Index

Just Capable
Industry Standard (min)

Excellent

Process Capability

Where Z (min) is the smaller of:

Or:

When Cpk=Cp, the process is centered.

P Charts (Attributes)

Maximum p: UCL*n
Minimum p: LCL*n

C Charts

U Charts

Maximum u: UCL*n
Minimum u: LCL*n
Chapter 1 Quality Perspectives
Garvin’s Product Quality Dimensions
1. Conformance 2. Reliability
3. Features 4. Performance
5. Durability 6. Serviceability
7. Aesthetics 8. Perceived Quality

PZ&B’s Service Quality Dimensions
Tangibles(Physical appearance of facility
Service Reliability(Dependable and accurate
Responsiveness(Helpful and prompt
Assurance(Knowledge and courtesy
Empathy(Caring attention
Viewpoint depends on function
Core Processes • Value Stream Mapping| FlowChart • Six Sigma| value added • DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control
Downstream
• Shipping and Logistics “Right product, right place, right time, right quantity” • Reliability of delivery • Customer support including after sales service
In concurrent engineering, work is done as a multi-functional team.

Three Spheres of Quality
Quality Management(responsibility of all), Assurance(design), Control (scientific method)
Contingency Theory of Quality
No one method can be applied in all instances.…...

Similar Documents

Free Essay

Economics Lecture Masciandaro

...deregolamentazione? Formalmente la risposta è sì perché nel 2010 gli USA hanno promulgato il Dodd Frank Act sulla nuova regolamentazione americana che altro non è che un mucchio di principi da applicare (complessi e non ancora in azione perché ancora in consultazione). Politica monetaria fine della PME? Ricordiamo che la banca centrale americana ha un mandato duale (strategia con obiettivi di crescita e inflazione) e che vi sono due tipi di strumenti di PM (convenzionale e non convenzionale). Bernanke ha tramutato questa strategia in tattica di PM utilizzando entrambi i bracci: * PM convenzionale: regola Evans: tassi zero (0-0.25) fino a che disoccupazione >6.5 e inflazione <2.5 si tratta di tassi a breve * PM non convenzionale: OPMA espansiva (compra titoli americani), ma decrescenti dal 2013 si tratta di tassi a lungo Orientamento Yellen come presidente FED? Ha dimostrato di essere una colomba, secondo alcuni giornali, e ha dimostrato di essere un falco secondo altri… la yellen ha avuto un comportamento molto ambiguo infatti anche i mercati non hanno ben capito i comunicati della yellen. La yellen ha dichiarato di voler confermare la PM non convenzionale con le operazioni di mercato aperto (decrescenti) però ha dichiarato che la PM convenzionale non seguirà più la regola di evans (pur rimanendo i tassi a zero) cioè non vi sarà più il vincolo disoccupazione-inflazione (considerando che comunque i dati parlavano di una disoccupazione al 6,7 che avrebbe......

Words: 2790 - Pages: 12

Free Essay

Management

...başlanğıcdan partnyorun mövqeyini fəth etmək istəyir. Qarşılıqlı simpatiya və inam müvəffəqiyyətli birgə biznesin əsas şərtidir. Amma qarşılıqlı simpatiya və tanışlıq müxtəlif mədəniyyətləri olan xarici ölkələr üçün ehtiyatlılıq və hazırlıq tələb edir. Eyni cür hərəkətlər, jestlər, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür qavranılır. Belə ki, möhkəm, enerjili əlsıxma ABŞ-ın və Avropanın işgüzar protokolu üçün ənənəvidir. Fransada əlsıxma 2 dəfə olur: söhbətə qədər və söhbətdən sonra. Cənub və Cənub Şərqi Asiyada bu proses tamamilə fərqlidir. Burada əllər baş əyməklə sinə qarşısında dua edən kimi tutulur. Buna “vey” və ya Hindistan adı ilə “namaste” deyilir. Ölkələr arasında jestlər də müxtəlifdir. Bundan əlavə, salamlaşmada, yola salmalarda qucaqlama, öpmə hallarında ehtiyatlılıq tələb olunur. Avropada 3 dəfə öpüşmə, müxtəlif cinslərdə əsasən çox yaxın dostlar, işgüzar partnyorlar arasında qəbul edilən haldır. Amma başqa ölkələrdə belə hala çox pis baxırlar. Məsələn, 1970-ci illərdə İndira Qandi Rusiyaya gələndə Brejnev onu bu qayda ilə qarşılamışdır. Lakin hindistanlılar buna, yəni ərli bir qadının 3 dəfə öpüşməsinə amoral bir hal kimi baxmışdılar. Belə bir jest iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərə öz mənfi təsirini göstərdi. Digər bir tipik kross-mədəni səhv işgüzar partnyorun qadının mövqeyini fəth etməyin universal fəndi komplimentdir və daha çox məğlubiyyətsiz hədiyyə bunun üçün çiçəkdir. Amma bu da müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür qavranılır. Belə ki, çiçəyin özü, onun......

Words: 145819 - Pages: 584