Oikeus

In: Other Topics

Submitted By hasyrjal
Words 2147
Pages 9
Hallinto oikeuden tentti kysymyksiä!

1. Millaisia kunnallishallinnollisia järjestelmiä on Euroopassa ja millaisia ovat niiden
Tyypilliset piirteet (Haxjula-Prältilä) 1 0 p-
Pohjoismainen järjestelmä (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) Kunnilla on näissä maissa vahva asema. Ne vastaavat laajasti julkisista hyvinvointipalveluista. Kunnallisella tuloverolla on merkittävä asema kuntien rahoituksessa. Brittiläinen järjestelmä (Iso-Britannia, Irlanti) Ison-britannian kunnat tai paremminkin kunnallishallinnon yksiköt ovat kooltaan suuria, mutta niillä ei ole samaa taloudellista paino arvoa kuin Pohjois-Euroopan kunnilla. Ei ole myöskään yleistä toimialaa eikä perustuslaissa suojattua asemaa. Keskieurooppalainen järjestelmä (Saksa, Itävalta, Sveitsi) Maat ovat liittovaltioita, jossa kunnallislainsäädäntö kuuluu osavaltioille. Osavaltioiden mahdollisuudet itsenäiseen lainsäädäntöön poikkeavat kuitenkin eri valtioissa huomattavasti toisistaan. Napoleonien järjestelmä (Ranska, Belgia, Luxemburg, Portugali, Espanja, Italia, Kreikka) Maiden kunnallishallintoa yhdistää Napoleonin aikainen yhteinen hallintohistoria. Tähän periteeseen on kuulunut keskuhallinnon vahva asema ja yksityiskohtainen valtion valvonta. (78)

2. Hallintopäätösten perusteluvelvoite ja siitä poikkeaminen (Mäenpziä + såiädökset)? l0t

4. Selvitä lyhvesti seuraavien käsitteiden / periaatteiden sisältö: (MZtenpijä) l0 p.
a) subjektiivinen oikeus
Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan lakisääteistä oikeutta, etua tai palvelua, jonka hallintoelin on velvollinen myöntämään tai muuten järjestämään oikeuden tai edun saamisen säädännäiset edellytykset täyttävälle. Subjektiivisia oikeuksia on voimassa olevassa lainsäädännössä säännelty pääasiassa kahdella tavalla. Niiden toteuttaminen on voitu ensinnäkin määritellä julkisyhteisöä tai yksittäistä viranomaista välittömästi sitovaksi velvollisuudeksi.…...

Similar Documents

Baker

...com/go/runtime_mobile_EULA. Lisätietoa Adobe Runtimesien käyttöoikeussopimuksesta mainituissa järjestelmissä jakelua varten löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/licensing_fi. 4.1.1 AVC-videota koskevat rajoitukset. Ohjelmisto saattaa sisältää h.264/AVC-videoteknologiaa, jonka käyttö edellyttää MPEG-LA.L.L.C:n seuraavaa ilmoitusta: TÄHÄN TUOTTEESEEN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS AVC PATENT PORTFOLIO KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN, EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (I) VIDEON AVC-STANDARDIN MUKAISEEN KOODAAMISEEN (”AVCVIDEO”) JA/TAI (II) SELLAISEN AVC-VIDEON KOODIN PURKAMISEKSI, JONKA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISTA EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTANUT KULUTTAJA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA OIKEUS TOIMITTAA AVC-VIDEOITA. MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIETOA ON SAATAVISSA MPEG LA L.L.C:LTÄ OSOITTEESSA http://www.mpegla.com. 4.2 Adobe Flash Playeria koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Flash Playeria minkään sovelluksen tai laitteen kanssa, joka kiertää videon, audion ja/tai tietosisällön suojaamiseen käytetyt teknologiset menetelmät, mukaan lukien Adoben RTMP-suojausmenetelmät. Mainituille kielletyille käytöille ei myönnetä minkään Adobe Flash Playerin käyttöoikeutta tai lisenssiä. 4.3 Adobe Readeria koskevat rajoitukset. 4.3.1 Muuntamista koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Adobe Readeria minkään......

Words: 151760 - Pages: 608

Guide to Citation

...power lies with the Courts (tuomioistuimet). Finland has a three-tiered hierarchical system of courts. Sixty-six first instance District Courts (käräjäoikeus) have jurisdiction to hear both civil and criminal matters in territorially limited districts. Their decisions may be appealed to one of six regionally organized Courts of Appeal (hovioikeus), which also have first instance jurisdiction over certain governmental and treason matters. The highest court is the Supreme Court of Finland (korkein oikeus). Appeals from decisions of the Court of Appeal are heard only with leave of the Supreme Court, usually by a panel of five 54 justices. Along with its judicial authority, the Supreme Court of Finland also has the power to request legislation modifying or interpreting current legislation. Administrative law cases are heard by Administrative Courts (hallinto-oikeus), appeals from decisions of which may be taken with leave to the Supreme Administrative Court (korkein hallinto-oikeus). In addition, Finland has a network of Specialized Courts (erityistuomioistuin), arranged by subject matter jurisdiction. These include, inter alia, Market Courts (markkinatuomioistuin), Labour Courts (työtuomioistuin) and Social Insurance Courts (vakuutusoikeus) dealing with such matters as entitlement to welfare benefits. The two principal law journals are Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja and Lakimies: Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen aikakauskirja. The Constitution grants the......

Words: 102405 - Pages: 410

Student

...Työoikeuden tenttivastauksia Työnantajan velvoitteet osa-aikaista työntekijää kohtaa? Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava heille näitä töitä ja tarvittaessa kohtuudella järjestettävissä olevaa koulutusta niihin. Lisätyötä on tarjottava osa-aikaisille ennen irtisanotun työntekijän ottamista takaisin työhön takaisinottovelvollisuuden perusteella. Lomautetulla työntekijällä on kuitenkin lisätyöoikeutta vahvempi oikeus palata työhön. Lisätyötä on tarjottava, vaikka työntekijä ei olisi sitä pyytänyt. Toisaalta työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa tarjottavaa lisätyötä vastaan. Tarjottava lisätyö voi olla muutakin kuin osa-aikaisen työntekijän ennestään tekemää työtä. Työn on kuitenkin sovelluttava työntekijälle. Lisätyön tarjoamisvelvollisuutta ei ole, jos kyse on vain tilapäisestä työvoiman tarpeesta, joka voidaan hoitaa hetkellisin ylitöin tai tilanteesta, jossa esimerkiksi asiakasvirtojen painottuminen tietyille kellonajoille ei mahdollista kyseisen työntarjoamisvelvollisuuden täyttämistä. Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka työntekijälle syntyy saamatta jäävästä lisätyöstä. Kilpailukieltosopimus? Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kilpailukiellosta, jos siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Rajoitus voi koskea työntekijän oikeutta tehdä työsuhteen lakattua uusi työsopimus sellaisen......

Words: 2358 - Pages: 10

Gsfd

...yleiskatsaus 20 Massiivipuisten nosto-ovien yleiskatsaus 22 Teräspintojen ja puulajien yleiskatsaus 24 Yleiskatsaus 26 Ovien kuvioinnit 56 Väriasettelu 62 Manuaalinen lukituksen avaaminen 64 Ikkunat 66 Käyntiovet 68 Sivuovet 70 Uudistaminen ja kunnostaminen 76 Autotallin ovien käyttölaitteet 80 Tarvikkeet 86 Tekniikka 88 Käyttöominaisuudet 90 Koot ja tekniset tiedot 98 Hörmann-tuotevalikoima Kuvissa näkyvissä ovissa on osittain lisävarusteita eivätkä ne aina vastaa vakiomalleja. Värit ja pinnat voivat poiketa kuvan väreistä ja pinnoista painoteknisistä syistä. Suojattu tekijänoikeudella. Jäljentäminen, myös osittainen, vain tekijän luvalla. Oikeus muutoksiin pidätetään. ◀◀M-vaakaura antrasiitinharmaa, RAL 7016, Hörmannin alumiininen ulko-ovi ThermoSafe, kuvio 565, antrasiitinharmaa, RAL 7016, lisävarusteena sivupaneelit ja kattoikkuna 3 Hyödyllisiä etuja Nosto-ovet avautuvat pystysuoraan ja sijoittuvat katon alle säästäen tilaa. Rakenteen ansiosta säästetään tilaa sekä autotallissa että autotallin edessä. Sen lisäksi autotallin ovet voidaan asentaa kaikenlaisiin aukkoihin, mistä johtuen ne tarjoavat jopa 14 cm leveämmän läpiajotilan kuin heiluriovet. Sen lisäksi ne on optimaalisesti tiivistetty kestoelastisilla ja säänkestävillä tiivisteillä kaikilta neljältä sivulta. Nauti sinäkin mukavuudesta. 4 5 H Y V I Ä S Y I TÄ VA L I TA H Ö R M A N......

Words: 4466 - Pages: 18