Oidipusz

In: Historical Events

Submitted By esszetkellirni
Words 724
Pages 3
Szophoklész: Oidipusz király
Kb. 20 évvel az Antigoné után →Kr. e. 420-as évek elején mutatták be Athénban az Antigoné történelmi-mondai előzményeit tartalmazza
Arisztotelész tragédiaelméletének az Oidipusz a mintadarabja
Pelopponészoszi háború→elsötétülő látásmód
- a lét szomorúságába való fájdalmas beletörődés szólal meg benne
- írói világszemlélet elkomorodása: az Antigonéval ellentétben nem ragyog fel semmi reménysugár a végén.
- történelmi korban a pelopponészoszi háború idején
- Athén súlyos válságba sodródott, a magasból a mélybe zuhant: megrendültek a társadalmi rend alapjai.
A drámai szituáció
- párhuzam az akkori Athén és a mondabeli Thébai között: pestisjárvány
Minden dráma egy tér-idő szerkezetben lezajló, szereplők által végigvitt cselekmény céltudatosan megkomponált szerkezete.→ a cselekmény olyan drámai szituációból bontakozik ki, ami a hőst cselekvésre készteti:
- a prologoszból derül ki: - templomokban siralmak - Kreón jóslatot hoz: a döghalál oka Laiosz megbosszulatlan halála - Oidipusz megígéri a népnek, hogy megbünteti a gyilkost. uralkodóként is ez a kötelessége
Új típusú konfliktus
- a tettes, akinek múltbeli tette megteremtette a konfliktust, ismeretlen, nem cselekszik
- a drámai konfliktus mindkét oldala egyetlen személyben jelentkezik.
- a drámai küzdelem egyes állomásai viszik egyre közelebb Oidipuszt a gyilkoshoz
Időszerkezet
- sajátos: ellentétes irányú a mozgás az időben (előrehalad a jelenben, közben a múlt régebbi rétegei tárulnak fel)
- a múltat a dialógusokból ismerjük meg: egyszerre visz előre és vissza
- késleltető mozzanatok lassítják a cselekményt: a segítő szándék mindig visszafelé sül el
Szerkezeti felépítés
- a darab jelen ideje néhány óra, legfeljebb egy nap (Arisztotelész)
- Prologosz: expozíció: drámai szituáció; helyszín Thébai Kreón érkezik Delphoiból: a város…...

Similar Documents