Premium Essay

Noli Me Tangere

In: Historical Events

Submitted By guianina
Words 2377
Pages 10
Noli Me Tangere (novel)
Noli me Tangere
Image:Original cover, Noli me Tanger.jpg original cover
Author Jose Rizal
Country Philippines (first printing in Berlin)
Language Spanish
Genre(s) novel
Publisher
Publication date 1887
Media type Print
Followed by El filibusterismo
Noli Me Tangere (Touch Me Not as the alternative English title) is a Spanish-language novel written by José Rizal and published in 1887 in Berlin. The novel is commonly referred to by its shortened name Noli; the English translation was originally titled The Social Cancer, although recent publications have retained the original Latin. The literal translation is touch me not. Rizal derived these words from the Bible, specifically the Gospel of St. John 20:13-17, which describes how lepers were made to wear signs bearing these words to warn passers-by of their condition. "Touch me not" were also the warning words spoken by Jesus to Mary Magdalene when he rose from the dead. In the Gospel of John, Jesus said this because he has not accomplished his mission (after rising from the dead, he must ascend to heaven to see God the Father) and hence, cannot be touched. French writer D. Blumenstihl says that "Noli me tangere" is in fact the professional nickname used by ophthalmologists (such as Rizal himself) for cancer of the eyelids.
Contents [hide]
1 Plot
2 Synopsis
3 Main points
4 Historical context
5 Film, TV or theatrical adaptations
6 External links
7 Original Source
[edit] Plot

The book is a social commentary narrating the cruelty of the Spanish friars to the Filipinos. The novel is woven around the romance of Crisostomo Ibarra and Maria Clara but the deeper and more subtle theme revolves around the abuses of Spanish priests and the colonial government. Crisóstomo Ibarra is the son of Don Rafael Ibarra, and had studied in Europe. María Clara is a girl blessed with beauty,…...

Similar Documents

Free Essay

Noli Me Tangere Kabanta 25

...Noli Me Tangere Kabanata 25 Sa Tahanan ng Pilosopo Pagkaraang libutin ni Ibarra, nagsadya ito sa bahay ni Mang Tasyo. Inabutan niya ito ng nagsusulat ng heroglipiko sda wikang Pilipino. Abala ito, kaya ninais niyang huwag ng gambalain ang matanda. Pero napuna nito ng siya ay papanaog na. Pinigilan si Ibarra, Sinbi ni Mang Tasyo na ang sinusulat niya ay hindi mauunawaan ngayon. Ngunit, ang mga susunod na salin- lahi ay maiintidahan ito sapagkat ang mga ito ay higit na matalino at malamang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ipinalagay ni Ibarra na siya ay dayuhan sa sariling bayan at higit namang kilala si Mang Tasyo ng mga tao.. Kung kaya’t isinangguni niya ang kanyang balak tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Pero, sinabi ng matanda na huwag siyang sangguniin sapagkat itinuturing siyang baliw ni Ibarra, at sa halip ay kanyang itunuro sa binata ang Kura, ang kapitan ng bayan at ang lahat ng mayayaman sa bayan. Ayoon pa rin sa kanya, ang mga taong kanyang tinutukoy ay magbibigay ng masasamang payo subalit ang pagsangguni ay hiindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin lamang kunwari ang payo at ipakita ni Ibarrang ang kanyang ginagawa ay ayon sa mga pinagsangunian. Tinugon ni Ibarra si Mang Tasyo na maganda ang kanyang payo peero mahirap gawin sapagkat kinakailangan pa bang bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan. Maagap na tumugon din ang matanda na higit pa sa pamahalaan ang kapangyarihan ng isang uldog, nagtagumpay lamang ang binata kung ito...

Words: 1006 - Pages: 5

Free Essay

Noli Me Tangere

...novel might not be printed, and that it would remain unread. He was struggling with financial constraints at the time and thought it would be hard to pursue printing the novel. A financial aid came from a friend named Máximo Viola which helped him print his book at a fine print media in Berlin named Berliner Buchdruckerei-Aktiengesellschaft. Rizal at first, however, hesitated but Viola insisted and ended up lending Rizal P300 for 2,000 copies; Noli was eventually printed in Berlin, Germany. The printing was finished earlier than the estimated five months. Viola arrived in Berlin in December 1886, and by March 21, 1887, Rizal had sent a copy of the novel to his friend Blumentritt.[3] On August 21, 2007, a 480-page then-latest English version of Noli Me Tángere was released to major Australian book stores. The Australian edition of the novel was published by Penguin Books Classics, to represent the publication's "commitment to publish the major literary classics of the world."[4] American writer Harold Augenbraum, who first read the Noli in 1992, translated the novel. A writer well-acquainted with translating other Hispanophone literary works, Augenbraum proposed to translate the novel after being asked for his next assignment in the publishing company. Intrigued by the novel and knowing more about it, Penguin nixed their plan of adapting existing English versions and instead translated it on their own.[4] Reaction and legacy This novel and its sequel, El filibusterismo......

Words: 3036 - Pages: 13

Free Essay

Noli Me Tangere

...Buod ng Noli Me Tangere nobela ni Jose P. Rizal Mula sa Europa ay umuwi ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra matapos mag-aral ng pitong taon. Si Ibarra ay ang katipan ni Maria Clara, anak ni Kapitan Tyago. Magiliw na tinanggap ng bayan ng San Diego ang binatamg hinahangaan sa kanyang talino at puso sa mga kababayan, gayundin marahil sa pagmamahal ng bayan sa kanyang yumaong ama. Nagdaos ng hapunan si Kapitan Tyago para sa pagbabalik ni Ibarra, naroon ang mga kilalang personalidad sa bayang iyon, ang mga pinuno ng pamahalaan at ng simbahan. Naroon din ang Praileng Pransiskano na si Padre Damaso. Mababakas ang malamig na pagtanggap na Padre Damaso. Kapuna-puna rin ang panghahamak niya rito makalawang beses habang nagkukwentuhan sa hapag-kainan na pinalipas na lamang ng maginoong binata at sa halip ay nagpasya umuwi na lamang sa pagdadahuilang may mahalagang bagay pa siyang gagawin. Kinaumagahan ay nagpasya ang binata na dalawin ang kasintahang si Maria Clara at doon ay muli nilang ginunita nag kanilang pagmamahalan. Si Maria Clara ay larawan ng isang dalagang Pilipina na mapagmahala sa magulang, mahinhin, maganda at maka-Diyos.  Sa pag-uwi ng binata ay nakausap niiya si Tenyente Guevara, at ditto napag-alaman ang dahilan ng kamatyan ng kanyang ama na si Don Rafael, ang pinakamayamang Asendero sa kanilang bayan. Nalaman niya kung paanong idiniin ni Padre Damaso si Don Rafael sa kasalanang hindi niya sinasadya. Ito ay matapos na maipagtanggol niya ang......

Words: 917 - Pages: 4

Free Essay

Buod Ng Noli Me Tangere

...Buod ng noli me tangere (JOSE RIZAL) Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng pitong taong pamamalagi roon ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagdating ay naghandog si Kapitan Tiyago ng isang salo-salo kung saan ito ay dinaluhan nina Padre Damaso, Padre Sibyla, Tinyente Guevarra, Donya Victorina at ilang matataas na tao, sa lipunan Kastila. Sa hapunang iyon ay hiniya ni Padre Damaso na siyang dating kura ng San Diego, ang binata ngunit ito'y hindi na lamang niya pinansin at magalang na nagpaalam at nagdahilang may mahalagang lalakarin. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. Siya kilala bilang anak-anakan ni Kapitan Tiyago, isang mayamang taga-Binundok. Ang binata ay dumalaw sa dalaga kinabukasan at sa kanilang pag-uulayaw ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula pa sa kanilang pagkabata. Di nakaligtaang basahing muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego ay ipinagtapat sa kanya ni Tinyente Guevarra ng Guardia Sibil ang tungkol sa pagkamatay nga kanyang amang si Don Rafael, ang mayamang asendero sa bayang yaon. Ayon sa Tinyente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Padre Damaso, na Erehe at Pilibustero, gawa ng di nito pagsisimba at pangungumpisal. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral, nakita ito ni Don Rafael...

Words: 4024 - Pages: 17

Free Essay

Noli Me Tangere: Ang Pagtitipon

...“Nakatakdang ganapin sa gabing iyon ang marangyang handaan sa tahanan ni Don Santiago Delos Santos o mas kilala bilang si Kapitan Tiyago. Ang nasabing handaan ay upang magsilbing pasalubong sa isang binatang kagagaling lamang sa Europa, na hindi iba sa Kapitan sapagkat ito ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ang pagsalubong ay gaganapin sa kanyang bahay sa kalye ng Anluwage. Napuno ng mga panauhin ang tahanan ni Kapitan Tiyago, sapagkat sa lugar na iyon, isang malaking karangalan ang maging panauhin ng Kapitan. Kilala siya bilang taong nabibilang sa mataas na lipunan at matulungin sa mga mahihirap. Si Tiya Isabel na pinsan ng Kapitan ang taga-istima ng mga bisita, at sadyang magkakahiwalay ang mga panauhing babae sa mga lalake. Nagpakahuling dumating ang ibang mga panauhin, kabilang na sina Dr. de Espadaña at ang kabiyak nitong si Donya Victorina. Sa lahat ng mga panauhin ng Kapitan, hindi nagpapahuli ang kinatawan ng simbahan sa pangunguna nina Padre Sibyla, ang kura paroko ng Binundok; Si Padre Damaso na sadyang magaslaw kumilos at magsalita; dalawang paisano; at si Tenyente Guevarra, ang tenyente ng guardia civil. Bawat grupo ng mga panauhin ay may kani-kaniyang paksa, isang pagkakataon upang ipagparangalan ang kani-kanilang saloobin, humanap ng papuri, at makipag-tagisan ng kuro-kuro. Napag-usapan sa gabing iyon ang tungkol sa mga Indio na walang iba kundi ang mga Pilipino; ang tungkol sa pagkakatanggal ni Padre Damaso sa Parokya ng San Diego sa kabila ng paninilbihan...

Words: 427 - Pages: 2

Free Essay

Noli Me Tangere Kabanata 8-11

...Kabanata 8: Mga Alaala Nakasakay si Ibarra sa kalesa at binabagtas ang kahabaan ng Maynila. Maganda ang panahon ng araw na iyon at ang tanawin sa paligid ay nakapagpabalik ng kanyang mga alaala. Ang kanyang namamasdan ay katulad pa rin ng dati na kanya nang nakita: mga kalesa at karumatang walang humpay sa pagbibyahe, salimbayan ng mga taong abala sa pangangalakal at kanya-kanyang gawain: may mga Europeo, Intsik, Pilipino; may mga lalaking kargador, ang iba ay kababaihan na nagtitinda ng prutas. Nanduon din ang mga tindahan at mga hayop na kasama sa paghahanapbuhay. Ang punong Talisay sa San Gabriel ay walang pinagbago, ang Escolta naman ay imbes na umunlad ay pumangit at walang kaayusan. Ang mga karwahe ay nagmamadaling ihatid ang mga kawani sa tanggapan at mga pari, kabilang na si Padre Damaso. Namataan naman siya ni Kapitan Tinong kung kayat binati siya nito. Napadako naman siya sa kalye ng Arroceros at naalala na minsan ay nahilo siya sa napakasamang amoy ng tabako. Napadaan din siya sa Hardin ng Botaniko at naikumpara niya ang mga napuntahan niyang hardin sa Europa. Ibayo ang ganda ng mga ito kaysa sa kanyang natutunghayan ngayon. Anupat ang buong Maynila ay walang pinag-unlad, bagkus ang mga gusali ay nilulumot lamang ng panahon. Sa patuloy na pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang gurong pari: 1) Ang karunungan ay matatamo kapag hinangad ng puso 2) Ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon 3) dapat lamang na magkaroon ng......

Words: 1127 - Pages: 5

Free Essay

Report Noli Me Tangere Kabanata 57-58

...NOLI ME TANGERE Kabanata 57-58 TAGAPAG-ULAT: Beverly Ramos / Raver Reyes______________________________ KAGAMITAN: POWERPOINT presentation/ video presentation___________________ I. Mga Layunin * Maipaunawa ang kahalagahan ng pakikipagkapwa tao. * Maipaliwanag ang mga kaganapan sa nasabing kabanata ng Noli Me Tangere. * Masuri ang iba’t-ibang kanser ng lipunan na matutunghayan sa nasabing kabanata. * Masasagot ang mga mahahalagang tanong sa kabanata 57-58 II. Pamaraan A. BALIK ARAL 1. Sino ang dumakip kay Ibarra? -Sarhento 2. Bakit gulong-gulo ang isip ni Elias nang pumasok siya sa bahay ni Ibarra? –Dahil naalala niya ang sinapit ng kanyang angkan. 3. Sino ang may kagagawan ng pagkasunog ng bahay ni Ibarra? -Elias 4. Kumalat ba ang mga sabi at kuro-kuro sa bayan tungkol sa nangyari kila Ibarra? -Oo 5. Sino ang tinutukoy ng utusang babae na nagbigti sa puno ng santol? -Lucas B. PAGBIBIGAY NG MAHALAGANG TANONG “Magtatanim ka ba ng sama ng loob sa mga taong natulungan mo at tinalikuran ka kapag ikaw naman ang nangailangan?” C. Pagganyak Istratehiya: Video Presentation (The Passion of the Christ clip mula sa YouTube) D. Paglinang sa Aralin * Pagpapabasa ng Kabanata 57-58 * Pagbuod ng mga pangyayari sa Kabanata Istratehiya: Powerpoint Presentation E. Halagang Pangkatauhan Tumingin muna sa sarili bago manghusga sa kapwa. F. Pagpapaliwanag sa sinabi ng tauhan at pag-uugnay sa sariling buhay. ...

Words: 600 - Pages: 3

Free Essay

Noli

...------------------------------------------------- Noli me Tangere Chapter 5 summary Crisosto Ibarra proceeded to his room after being dropped off. Too preoccupied with what he had just heard, Ibarra, although looking out the window, did not notice the house on the opposite bank, well-lit and with orchestra music being played. Had he observed more closely, he would have noticed the different class of people surrounding the lovely Maria Clara: Chinese, Spaniards,Filipinos, soldiers, curates, old men and young. Maria Clara, clothed in a picturesque garment, was having her hair fixed by Dona Victorina. Father Damaso was admiring her beauty while Father Sibyla was talking to her. Only a young Franciscan, who looked thin and wasted, was indifferent to her and what was happening around him. Ibarra, tired from all the thinking, fell asleep and only the Franciscan stood awake all night. ------------------------------------------------- Noli me Tangere Chapter 4 summary While admiring the tranquil night, the elder Lieutenant greeted Ibarra while he was deep in thoughts. He surprised Ibarra by revealing how much he knew about the elder Ibarra. Don Raphael Ibarra was the richest man in the province. While many did like him, there were also some who despised him out of envy. Once, there was a Spanish ex-artilleryman who was discharged from the army. Because hard labor would bring shame to their prestige, he somehow got himself a job as a tax collector. But this Spaniard was illiterate......

Words: 690 - Pages: 3

Free Essay

Noli

...------------------------------------------------- Noli me Tangere Chapter 5 summary Crisosto Ibarra proceeded to his room after being dropped off. Too preoccupied with what he had just heard, Ibarra, although looking out the window, did not notice the house on the opposite bank, well-lit and with orchestra music being played. Had he observed more closely, he would have noticed the different class of people surrounding the lovely Maria Clara: Chinese, Spaniards,Filipinos, soldiers, curates, old men and young. Maria Clara, clothed in a picturesque garment, was having her hair fixed by Dona Victorina. Father Damaso was admiring her beauty while Father Sibyla was talking to her. Only a young Franciscan, who looked thin and wasted, was indifferent to her and what was happening around him. Ibarra, tired from all the thinking, fell asleep and only the Franciscan stood awake all night. ------------------------------------------------- Noli me Tangere Chapter 4 summary While admiring the tranquil night, the elder Lieutenant greeted Ibarra while he was deep in thoughts. He surprised Ibarra by revealing how much he knew about the elder Ibarra. Don Raphael Ibarra was the richest man in the province. While many did like him, there were also some who despised him out of envy. Once, there was a Spanish ex-artilleryman who was discharged from the army. Because hard labor would bring shame to their prestige, he somehow got himself a job as a tax collector. But this Spaniard was......

Words: 690 - Pages: 3

Premium Essay

Noli Me Tangere 35,36,37

...Chapter 35 The Fiesta By seven in the evening, guests have begun to arrive. Arriving first were the petty government officials and clerks. Within a while, Juanito Pelaez and Paulita Gomez have also arrived escorted by Dona Victorina. Basilio stood before the house observing the people going in the house. He then noticed Simoun alighted with the lamp in his hand. He knew that the lamp is a bomb that will blow up the whole house along with the people in it. Fearing for his safety, he walked away. But as he was doing so, he noticed Isagani and also urged him to leave. He refused explaining that this would be the last night he’ll see Paulita as a single woman. Basilio explained to him that the place is mined and that the lamp is set to blow up anytime soon. Realizing that Paulita will likely be killed from the explosion, he immediately ran into the house. Inside the house, a note was passed around containing the words Mene, Tekel, Phares and signed Crisostomo Ibarra. Since only Father Salvi knew who he was and verified that the handwriting is his, he tremebled with fear over the idea that he is going to kill all of them. Noticing that the light is fading away, the Captain-General asked Father Irene to turn up the wick. Just then Isagani barged into the room, grabbed the lamp and jumped into the river. All the while, the servants thought it was a thief. Chapter 36 Ben-Zayb’s Allicitions Ben Zayb immediately went home to write about the incident that happened at the......

Words: 573 - Pages: 3

Free Essay

Noli Me Tangere Insights

...Noli Me Tangere Conclusion Noli Me Tangere was the most controversial novel of Rizal aside from the predicaments he encountered just to publish this novel. It aims to promote awareness and to free Filipino people using diplomatic means. Rizal aimed to redeem the country and its people by exposing the barbarity, greed, cruelty and ignorance of the Spanish colonizers. Noli Me Tangere portrays the different aspects of gaining independence. Jose Rizal focuses in social climbers, abusive power, family devotion, self-sacrifice, purity and faithfulness. Having been colonized by the Spaniards since 1500s, the author depicts the Filipinos suffering abuse from civil guards, friars and other government officials. Using their power to mistreat civilians, the civil guards harass them because of simple causes, such as not rendering the customary salute, etc. The same goes with friars who commercialize religion through simony and plenary indulgence. Government officials likewise make use of their power to control those whom they believe would be detrimental to the Spanish rule. Just as Crisostomo Ibarra, the main character in the novel, experiences this through the death of his father, this theme in “Noli Me Tangere” comes to life. Another very evident theme in the novel turns out to be patriotism. Portrayed by Ibarra and Elias, these two men earnestly desire for independence from the oppressors. Although different in their means of seeking reform, they both press their goals. Believing......

Words: 371 - Pages: 2

Free Essay

Noli Me Tangere

...A tagalog saying goes this way "saka mo lang makikilala ang tao pag makasama mo sya sa iisang bubong" Yes this is a way to save women from the irresponsible man, we have to think the situation of women eventhough we are living in a xtian country. If divorce is the way to save every married women who are suffering from morally, physically and mentally abuse. For me yes!!.para sa anu pa ang pagtitiis nyong dalawa.. Kung pareho naman kayung di masaya!!..pakawalan nalang ang isa't- isa. Para wala ng masasaktan.. Kay sa naman araw2x. Kau nag aaway.. Baka mamaya hahantung pa yan sa pananakit at patayan  For me yes ..because I do believe that if a relationship doesn't work at all..why you need to stay.and spend the rest of your life that you are not happy with it... Dapat legalize na yan ..kasi meron naman tayong anullment which is very unfair para sa mahihirap kasi mayayaman lang nakaka-afford.. unfair law yang anullment para sa walang pera ..unlike pag may divorced mas affordable at mas madali para sa lahat.. As of 2003, it was recorded that 4 out of 25 marriages in the Philippines end up in Legal Separation. Other couples decide not to legalize their separation simply because they cannot afford it. This is one of the many reasons why many politicians are pro divorce. Divorce is the legal dissolution of a marriage by court or other competent bodies (Oxford, nd.). It is way cheaper than annulment and legal separation. Philippines is the only country in the world that does not......

Words: 1390 - Pages: 6

Premium Essay

Noli Me Tangere

...Ethics related to Sociology Introduction Living in this world without any companion is like a world without color. It is like you have drowned from the deepest part of darkness. As the saying “No man is an island”, it is proven that a person can’t live within itself. You must have friends and socialize with them in order for you to make a wonderful living. Having interaction with other people—sharing some beliefs and practices may consider as part of sociology. Sociology itself means “the study of society”, where it came from the Greek word “socio” means “society” and “-logos” mean “the study of”. Sociology is the scientific study of society, of the ways of which society is organized and operates, and of the factors contributing to both societal stability and social change. It is concerned with patterned social regularities rather than with unique personal experiences. Simply means that sociology is the study of the things around the society. Studying the society also involves ethical values where people will be taught how to live doing the right thing over the wrong one. Though people have their own ways of living, each of us may consider that ethics is very important in everyone’s life. Based on Emerita S. Quito, the author of the book “Fundamentals of Ethics”, ethics is from the Greek word “ethos” meaning a characteristic way of doing things, or a body of customs. In general, ethics is meant to be applied in order to teach the people how to live essentially doing......

Words: 883 - Pages: 4

Premium Essay

An Analysis of “Noli Me Tangere” Using the Marxist Approach

...Analysis of “Noli me Tangere” using the Marxist approachFritzSeptember 20, 2008 | Noli Me Tangere | * What is the analysis of Noli Me Tangere using the Marxist approach? | * To analyze Noli Me Tangere using the Marxist approach | Marxist Approach | | | * People were misguided. * Direct and indirect oppressions were everywhere especially those done by friars | His novel illustrates, through his characters, Spaniards’ abuse, oppression, greed, and manipulation done to the Filipinos, especially to those who are in the lower social status | Understanding the Themes of the Filipino Novel "Noli Me Tangere"Celine Bernadette FranciscoAugust 22, 2012 | Noli Me Tangere | * What are the themes underlying in Noli Me Tangere? | * To identify the themes underlying in Noli Me Tangere | Formalism | | | * Freedom from Spain * Social Climbers * Abusive Power * Family Devotion * Self-sacrifice * Patriotism | The novel illustrates the face of the Philippine society and government during the Spanish times. | Title of the Essay/ Article/ Book/ Crtique ReviewAuthor/ CriticDate Published | Unit of Analysis | Literary Research Questions | Objectives | Approach/ Methodology/ Theory | Assumptions | Methods of Analysis/ Procedures | Important Results/ Findings | Conclusions | Comparative Analysis of Noli Me Tangere and El FilibusterismBleasy CepedaAugust 22, 2014 | Noli Me Tangere | * What are some of the similarities and differences of Noli Me......

Words: 473 - Pages: 2

Free Essay

Noli Me Tangere (Very Helpful)

...Noli Me Tangere Kabanata 9 – 16 Ipinasa nina: Gabriel Samonte Jerico Fandino Monique Tabilon Almira Marzan Diego Herradura Ipinasa Kay: Gng. Sandra Sarania Petsa: Marso 22, 2016 Kabanata 9 I. Mga Talasalitaan 1. Natambad : Nalantad 2. Nagbabata : Nagtitis 3. Pag-aalitan : pagaaway 4. Pagmamalabis : Pangabuso 5. Maluwalhating : Mapayapa II. Buod ng Kabanata 9 Nang Makita ni Ibarra si Padre Damaso sa Maynila ay papunta pala it okay Kapitan Tiyago, Pumunta siya doon para mapatunayan na mas mataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Nang makasalubong niya si Kapitan Tiyago ay nagsaludo si Tiyago at hindi ito pinansin ng mga Prayle. Simbolo lamang na mas nakapangyayari sila. Samantala, matapos magmisa, nagtungo si Padre Sibyla sa kumbento ng kanilang korporasyon na nasa loob ng Maynila. Napagusapan nila ditto ang buhay ni Ibarra at paano nila mapapasanib si Ibarra sa kanilang panig. Habang naguusap ang mga pari ay naguusap parin si Padre Damaso at Kapitan Tiyago. At sa Paguusap na iyon ay nauto na naman ng paring Dominikano si Kapitan Tiyago III. Gintong Aral na may kaugnayan sa kasalukuyan Maraming tao na manloloko sa kahit saan tayo magpunta, minsan ay hindi natin inaasahan na ito ay ang matalik natin na kaibigan, kapamilya o mahal sa ating buhay. Ngunit kahit sino ay mayroong abilidad para manloko, at dapat tayo ay magingat sa mga ganitong klaseng mga tao. Kabanata 10 I. Mga Talasalitaan 1. Baybayin : Tabi 2. napagsasamantalahan : Naloloko 3....

Words: 1924 - Pages: 8