Nnnnn

In: English and Literature

Submitted By lera
Words 113873
Pages 456
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

4 курс

Под редакцией В.Д. АРАКИНА

Издание четвертое, переработанное и дополненное

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки»

Сканирование, распознавание, редактирование
Июнь 2007

Москва

гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС
2000

ББК 81.2Англ-923 П69

В.Д. Аракин, И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская,
С.Н. Бронникова, Ю.Ф. Гурьева, Е.М. Дианова, Л.Т. Костина,
И.Н. Верещагина, М.С. Страшникова, С.И. Петрушин

Рецензент кафедра английского языка Астраханского государственного педагогического института им. С.М. Кирова
(зав. кафедрой канд. филол. наук Е.М. Стпомпель)

Практический курс английского языка. 4 курс: П69 Учеб. для педвузов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. В.Д. Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 336 с.: ил.
ISBN 5-691-00222-8.

Серия учебников предполагает преемственность в изучении английского языка с I по V курс. Цель учебника - обучение устной речи на основе развития необходимых автоматизированных речевых навыков, развитие техники чтения, а также навыков письменной речи.
Учебник предназначен для студентов педагогических вузов. ББК 81.2Англ-923

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга является четвертой частью серии комплексных учебников английского языка под общим названием «Практический курс английского языка» и предназначается для студентов 4 курса факультетов и отделений английского языка педагогических вузов. Данный учебник рассчитан на дальнейшее развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления. Учебник состоит из Основного курса (Essential Course) и Приложения (Appendix).…...

Similar Documents

Nnnnn

...Есе по въпроса: Кои от всички „действащи” лица могат да се разглеждат като морално отговорни и в какво именно? по казуса Форд „Пинто” Корпоративните злодеяния са нанесли повече вреди на обществото от всички улични престъпления взети заедно. Според данни на ФБР сумата от уличните престъпления възлиза на $3.8 млрд. годишно, а загубите от корпоративните измами между $100 млрд. и $400 млрд. годишно. Корпоративните измами са най-ужасяващите престъпления. Всяка година заради пари смъртта си намират около 16 000 човека или 1/3 от общия брой на годишно загиналите, които са 56 000. За съжаление, все още няма закони за тези престъпления и големите фирми определят какво ще се случва на пазара и по какъв начин. Друг е въпросът дали ще изберат да бъдат честни към своите потребители, или да изграждат лъжи, които в случая с Форд водят до множество смъртни случаи, изгорени хора, променени съдби и загуба на доверието на потребителите във фирмата. Което в крайна сметка според мен е по-важно от печалбата, защото доверието загубено веднъж, много трудно може да се спечели втори път. Човешкият живот в крайна сметка е най-важен и той няма цена. Не е морално и етично мениджърите на Форд да поставят печалбата над човешкия живот. Всяка организация трябва да спазва определени морални принципи. Тя трябва да се стреми да задоволи потребностите на своите потребители, а не да печели пари за сметка на тяхното здраве и живот. Отговорността е белег за......

Words: 1391 - Pages: 6

Dsds

...Ggg ččč fddf dfdg gfgfgf fdf ds fds f d f f gf hf h g df s f s fd g f g f d g f h f h f d g d j jjj jjjj jjjjj jjjj jj jj jjjj j jj j jj jjjj j jj j jj j jj j jjj j j j jj j io io iu i ui u iu iu i u iu i ui ui u iu i u iu i ui u u i ui u i ui mm m m m nn n n nnnnn j jj j jjj jjj kk k kjk jk jkjkjkj kjkjk i j ijijij jj u jj h hjjjjnn n jkljjioioi ii iiij j jjjj n jnjkkjjjj jj jj j jjjjjj kk kjkj kj kjk j kj kj k jk jk j kj j k jk j kj k jk j kjkj kj kkjkjk j kjk j k j kjk jk kj j jk k k j k j h h h h h h h h h h h h h hhhhh h hhh gfj dfjg d j hj h fg j hg j hg j h j hg j g j hg j gh h j j g h j g jhg khjhkjkhk kk kkk k kk kkkk k k kk k kk k k k kk k k kk k k k kk k k kk k k k k kk k kk kkkkk kk k k kk kk kk k k k k k kkk kk kk k k k kkk k k kk k kk k k kk k k k kk k k kk k k kk k k k k k kk k k kk k k k kk k k k k kk k k kk k k kk k k kk k k kk k...

Words: 311 - Pages: 2

Paper

...Ratio Analysis Memo tiszak ACC/291 July 29, 2013 xxxxx Ratio Analysis Memo hsfk nifhsiuh nk ihilso hoin knvkjhcv hv n kldxhl nifhdhg dnvkh dhdufn zoisuf’ gj nibh ix gn nvbihiuhduifh dnvkjhduhnn nnnnnnnnnnnn nnnnn nnnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn...

Words: 257 - Pages: 2

Nnnnn

...[pic] Name: Meryem Guessous ID: L0088MIMI1012 Class: Manegirial ecnomics Date: 18th April 2012 Lecturer: Ellie Samsar [pic] Computer Market The free market is one in which producers are free enter and exist. Free market is a modern concept that facilities buyers and sellers by limiting their restrictions. The advantage of free market for consumers is that they can get products at inexpensive prices. The free market is characterized with intense competition that results in price reduction. In the computer industry, manufacturers are facing the challenge of technology advancements. However, the technological advancements do not allow producers to increase the price of their product because the technology becomes obsolete quickly. Product price is an important element of purchase decision as well as of marketing mix. In developing countries where prices of products form a large role in influencing the consumers, price is prevailing among other elements of marketing mix which are product, promotions and distribution. Before setting the prices of product, there are various factors that must be considered by marketers, the most important among them is enviornmental factors which includes competition. From the viewpoint of competition, the firms must consider the impact of their pricing strategies on the prices of competitiors or they must set prices keeping in mind the strategies of competitors. There are different pricing strategies which includes......

Words: 1991 - Pages: 8

Hrm Management

...jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkhrm Dv vvhkv bjjcj cb bcb c c c c bc bcb cb bc bcb bnjj jjj jjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkhrm Dv vvhkv bjjcj cb bcb c c c c bc bcb cb bc bcb bnjj jjj jjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkhrm Dv vvhkv bjjcj cb bcb c c c c bc bcb cb bc bcb bnjj jjj jjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkhrm Dv vvhkv bjjcj cb bcb c c c c bc bcb cb bc bcb bnjj jjj jjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkhrm Dv vvhkv bjjcj cb bcb c c c c bc bcb cb bc bcb bnjj jjj jjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnn nnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkhrm Dv vvhkv bjjcj cb bcb c c c c bc bcb cb bc bcb bnjj jjj jjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnn nnnnn nnnnnnn nnnn nnnn nnnnnn nnnnnn nnnnn nnnnnnn......

Words: 257 - Pages: 2

Nnnnn

...Artiklar om språk och språksociologi [Ange dokumentets underrubrik] 2013-01-01 Vasaskolan Sammanställda av Anders Lindqvist och Malin Jacobsson Innehållsförteckning Vi begriper mindre än vi tror 3 Riktigt språk och kvinnospråk – verklig makt och kärringvälde 6 Tänk om engelska var Sveriges nästa språk? 9 Trendiga svordomar 11 På Egalia tas fokus bort från könet 13 Vilken makt har ditt språk? 15 Vi hade en gång ett språk 18 I begynnelsen var ordet men hur vårdar vi vårt språk? 20 Historien om när det svarta ordet skulle bytas ut 23 "Miljonsvenska" är språkglädje 28 Vem har rätt att bedöma någon annans språk? 30 Med manipulation ska valet vinnas 33 Makthavare på en retorisk resa 35 SD:s språkbruk vinner mark 37 Rikssvenskans fina kusin 40 Kronolekt 42 Ordvalen som bäddar för konflikt 44 Ungdomars språk idag - vanlig svenska i morgon 46 Korthuggn minimalism 48 Ungdomar är ofta kreativa språkbrukare - Finlandssvenskt ungdomsspråk kartläggs 50 Ännu ett svenskt pronomen i farozonen 52 J*vla h*lv*te! 54 Vi begriper mindre än vi tror  Svåra ord är fortfarande svåra. För yngre tycks de till och med bli svårare. Som tur är verkar de veta om det. Vet du vad jämka betyder? Fler än hälften som får den frågan svarar fel. Också mandat, påföra och komplettera vållar stora problem. Uppåt 60 procent vet inte eller ger fel svar. Mycket av den information som skickas ut i samhället, om skattedeklaration, försäkringsvillkor, huslån......

Words: 21657 - Pages: 87

Work, Culture and Identity in Mozambique and Southafrica 1860-1910

...estate of similar size thi 300-acre Saccharine Hill engaged 100 Amatongas and 90 Indians On a la I E nI,.ltation like Sea Cow Lake, some 300 blacks and 242 Indians worked on oi-ri: ggrnsnlrxganlnler estate of 70 acres typically employed, in 1871, about 45 blacks and nnnnrnlsnthnt; ofnworkers grew, tasks became more specialized and the relan wor ers more impersonal. The same process w ti vtlergnrggnlgens End employers, particularly in those cases wher;;Ia?1t§:?d)si·;::s e y company managers. The costs of urch ' · · mm machinery Of buying lnnd anon p asnng and importing { g the coast, and of a `n th ‘ · creased a d · n P Y1 .8 E Wage InpmdnnnnlPt;r;;’31nYsOnFn*;‘giI§:; entity 1£70s. Yet while ruruung costs grew, the level of nxplnnnnnn nf {nn nnnnn {Oi-ig ;;rer—cropp1ng;· the result was a greater longer burnt in the fields. Instead tlilecleavelglstjlgiazlddflrlventlgrulls, msh was no deep arm. a tm hm ( om e cane, often kneewnnn nnnd an nn; tn%no§melinn git from the surrounding bushland, of "Gman Nntnln nan _ · I in o uction of a more productive s ecies e reqiured the vtndes _ P after the cane in nnnnnnd nn n nnnnz pread use of bagasse, the fibre remaining duced as a means of culnvnnnn lnnn if On §¤in€ plantations. Terracing was introPmcess became dnnnndnnt nn t nn ccessible land. As the sugar manufacturing mm work bnnnmn innrnnnnnl ennnplognally advanced machinery, the nature of placedbyskmnd Mnnn_ _ Y. an g, and Amatonga millhands w yearindentures.The constru · ians shackled......

Words: 178350 - Pages: 714

Redd Barna

...anser muligheten for streik som reel. Streik kan forklares som :” En midlertidig stans i arbeidet av en gruppe arbeidstakere hvis formål er å fremtvinge eller motstå et krav eller markere en uenighet.” (Kollektiv arbeidsrett. 199) En eventuell streik vil blant annet ramme Norges luftrom, bankfunksjoner. Samtidig kan det sette befolkningens liv og helse i en usikker situasjon. For å unngå dette velger NHO Service å forsøke å påvirke forhandlingene mot integrasjonsforhandlinger. Påvirkning kan skje via prosess-styring. Rognes forutsetter da at partene ønsker å håndheve fokus på samarbeid og løsninger.(2008.74) Likeledes kan partene forsøke å påvirke prosessen ved hjelp av påvirkningsvåpen. Et virkemiddel kan være å benytte seg av nnnnn I forhandlingsfasen trekker NAF frem lønnsøkningen i yrkesgruppen som ankerpunkt. NHO Service anser kravet som urimelig høyt. NHO Service velger nå å trekke frem kravet om økt krav til formell utdannelse blant vektere. Denne faktoren vil kunne ha positive ringvirkninger for NAF. Økt utdannelse kan bidra til lønnsøkning. Situasjonen er nå preget av integrasjonsforhandlinger, der ønsket er å oppnå løsninger, bedre enn kompromiss.(Rognes.Jørn.K.2008.60) Ved en konflikt i arbeidslivet kan forberedelsene til forhandlingen være avgjørende.(Rognes.Jørn K.2008.59) Integrasjonsforhandlinger For å forsøke å forklare prosessen i en forhandlingssituasjon, velger vi å trekke frem integrasjonsforhandlinger. Denne type forhandlingsprosess......

Words: 2293 - Pages: 10

Acusacion La Polar

...Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Ltda., de fecha 04/06/2004. iiiii) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Asesorías Galicia Limitada, de fecha 04/06/2004. jjjjj) Copia Certificado de avalúo Fiscal SII, primer semestre 2004, Parcela Oriente 2 Arboleda de Chiñigue, El Monte, a nombre de Lucía Alcalde Saavedra. kkkkk) Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha 26/04/2004, de Agrícola Chiñigue Limitada. lllll) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de Agrícola Chiñigue Ltda. mmmmm) Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 05040086000100026693, BBVA, de Agrícola Chiñigue limitada, entre 09/06/2004 al 20/07/2011. nnnnn) Copia cheque Nº 000202-1, de cuenta corriente de Inversiones Maipo Ltda., Banco BBVA, a Asesorías Galicia Limitada, de fecha 15 de diciembre de 2010, por $13.000.000, y su respectiva Boleta única de Depósito BBVA Nº 76643658. ooooo) Copia de carta a BBVA de Larraín Vial corredores de Bolsa, de fecha 28 de marzo de 2011, con instrucción de transferencia de fondos desde cuenta corriente de Larraín vial a cuenta corriente de asesorías Galicia, por $20.000.000. ppppp) Copia comprobante de Traspaso de Cuenta a Cuenta BBVA, fecha 28 de abril de 2011, desde cuenta de Asesorías Galicia Limitada a cuenta de Pablo Sergio Alcalde Saavedra por $56.000.000. qqqqq) Copia de comprobante Liquidación-cancelación Imposición, BBVA, de......

Words: 291061 - Pages: 1165

How Vc Work

...advisors is at odds with the reality of their schedules. The financial incentive for partners in the VC harvard business review November–December 1998 h ow v e n t u r e c a p i t a l wo r k s firm is to manage as much money as possible. The How Venture Capitalists Spend their time more money they manage, the less time they have to nurture and advise entreActivity Percentage of time preneurs. In fact, “virtual Soliciting business n n n n n 10% nnnnn CEOs” are now being added Selecting opportunities n n n 5% nn to the equity pool to counAnalyzing business plans n n n 5% nn sel company management, which is the role that VCs Negotiating investments n n n 5% nn used to play. Serving as directors and monitors n n n n n n n n n n n n n 25% nnnnnnnnnnnn Today’s venture capital Acting as consultants n n n n n n n n 15% nnnnnnn fund is structurally similar Recruiting management n n n n n n n n n n 20% nnnnnnnnnn to its late 1970s and early Assisting in outside relationships n n n n n 10% nnnnn 1980s predecessors: the Exiting n n n 5% nn partnership includes both limited and general partners, and the life of the Consider the options. Entrepreneurs – and their fund is seven to ten years. (The fund makes investfriends and families – usually lack the funds to fiments over the course of the first two or three years, nance the opportunity. Many entrepreneurs also and any investment is active for up to five years. The fund harvests the......

Words: 6057 - Pages: 25

Rute Linux Tutorial

...#6c463c", "# c #92706c", "$ c #92685f", "% c #987e84", "& c #aa857b", "n c #b2938f", "= c #bca39b", "- c #a89391", "; c #c4a49e", ": c #c4a8a4", /* pixels */ "--%#%%nnnn#-nnnnnn=====;;=;:", "--------n-nnnnnn=n==;==;=:;:", "----n--n--n-n-n-nn===:::::::", "-----&------nn-n=n====::::::", "----------------n===;=::::::", "----%&-%--%##%---n===:::::::", "------%#%+++o+++----=:::::::", "--#-%%#+++oo. oo+#--=:::::::", "-%%%%++++o.. .++&-==:::::", "---%#+#+++o. oo+&n=::::", "--%###+$+++Oo. o+#-:=::", "-&%########++Oo @$-==:", "####$$$+###$++OX .O+&==", "&##$O+OXo+++$#+Oo. ..O&&-", "&##+OX..... .oOO@@... o@+&&", "&###$Oo.o++ ..oX@oo@O$&-", "n###$$$$O$o ...X.. .XXX@$$$&", "nnn##$$#$OO. .XX+@ .XXX@$$#&", "nnn&&%####$OX.X$$@. XX$$$$&", "nnnnn&&###$$$OX$$X..XXX@O$&n", "nnnnnn&&%###$$$$@XXXXX@O$&&n", ";n=;nnnn&&&#$$$$$@@@@@@O$&n;", ";n;=nn;nnnn#&$$$@X@O$@@$$&n;", "=n=;;;n;;nn&&&$$$$OO$$$$$&;;", "n;=n;;=nn&n&&&&&&$$$$$##&&n;", "n;=;;;;;;;;&&&n&&&&&&&&#&n=;", ";n;n;;=n;&;&;&n&&&&&&&#nn;;;", "n;=;;;;;;;;n;&&n&&&n&nnnn;;;", "n=;;:;;=;;nn;&n;&n&nnnnnnn=;", "nn;;;;;;;;;;;;;;n&nnnnnn===;", "=nn;;:;n;;;;&&&&n&&nnnnnn;=;", "n====;;;;&&&&&&&nnnnnnnnnn;;" }; 35 40 45 50 55 int main (int argc, char **argv) { int i, j, x, y, width, height, n_colors; XSetWindowAttributes xswa; XGCValues gcv; Display *display; char *display_name = 0; int depth = 0; Visual *visual; Window window; Pixmap pixmap; XImage *image; Colormap colormap; GC gc; int......

Words: 159689 - Pages: 639

Nnnnn

...Erwer bfgegs bndfgs sg sg s hh gh g hg y y y y o I I uy g r57 rr r6e 46e ytf 8yg g9 g87 t87 t 9yu 86r 67r 7r 75r 57 6 67r 67 r6r 67r 67r 67 t68 68r r68 68 68r 68r 6r 6 67 68r 68r r6 67r 67 r67 r6 67r r r68 6 68 r68r 6r 68 68 68 r 6r 68r68 r68 86 r68r 6 8r68 5 65 4 4e45 w 34w 4 s4 s 4wecds4ed vf dr56b n t6gn fg6 trf 5e c 543 4 he domestic goat (Capra aegagrus hircus) is a subspecies of goat domesticated from the wild goat of southwest Asia andEastern Europe. The goat is a member of the family Bovidae and is closely related to the sheep as both are in the goat-antelope subfamilyCaprinae. There are over 300 distinct breeds of goat.[1] Goats are one of the oldest domesticated species, and have been used for their milk, meat, hair, and skins over much of the world.[2] In 2011, there were more than 924 million live goats around the globe, according to the UN Food and Agriculture Organization.[3] Female goats are referred to as "does" or "nannies", intact males as "bucks", "billies", or "rams" and their offspring are "kids".Castrated males are "wethers". Goat meat from younger animals is called "kid" or cabrito (Spanish), and from older animals is simply known as "goat" or sometimes called chevon (French), or in some areas "mutton" (which more often refers to adultsheep meat). Contents   [hide]  * 1Etymology * 2History * 3Anatomy and health * 3.1Reproduction * 3.2Diet * 3.3Behavior * 3.4Diseases * 3.5Life expectancy * 4Agriculture ...

Words: 1663 - Pages: 7

Planning Assignment

...bhbhbhhbhbhbbbbv n n n n n n n n n n n n n n n nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n nn n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn nn n n nn nn n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n nn n n n n n n nn n nn n n n n n n n n n n n nn n n n n n nn nn n n n n nj j j j j jj j j j j jj j j j jn n nn n n n j j j j jj n nn n n nn n n n n n n n n n n j jj j j j j j jj j j j j j j jj j j j j j j j j j jj n n nn n n j n n jn jn n n jn jn jn j j j j jj j j j j jj j j j jj j j j nnn n n n n n n n nn n n n n n n nnnnn n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n nn n n n n n...

Words: 273 - Pages: 2

Integrated Circuits

...square wave for a clock, pushing the button at any time generates an output waveform that lasts precisely one second. This is independent of when the button was pushed with respect to system timing. THE N-AND-ONLY4 We can add a counter to the one-and-only-one circuit and come up with a circuit that delivers a burst of whole-length clock pulses of any number we like. For instance, if n = 7, pushing the button delivers 7 clock pulses. Fig. 5-1 8 shows details. The circuit starts off just like the one-and-only-one, but instead of resetting the input flip-flop im- OUlS IDE-WORLD .i COMMAND ONE-AND-ONLY ONE OUTPUT - 7474-- LEFT HALF USED AS SET-RESET FLIPSLOP SYSTEhl CLOCK CLOCK ,,STAGE OUT PU1 OUTPUT nnnnn n n Fig. 5-17. The one-and-only-one synchroriirer. mediately, n clock cycles have to be output before the reset occurs. Again, an edgeclocked D flip-flop must be used. Another way of looking at these last two circuits is that the first flipAop absorbs the time difference between the random input and the system timing; the second stage then performs the actual synchronization. THE RESYNCHRONIZER There are several internal uses for synchronizers that can turn out to be rather handy. Resynchronizers are an easy way to eliminate propagation delays and glitches in gates and counters. They also let you convert a simple ripple counter with asynchronous logic and delays into a fully synchronous system with everything locked......

Words: 89774 - Pages: 360

Paper

...and coccus shaped. Colony isolations Single-colony isolates were obtained from these enrichment cultures by plating on B4 agar media aerobically at 37°C. The S4 isolate are most closely related phylogenetically to the to XXXXXXXXXX (Table 1 Fig. KK), and all the single-colony isolates investigated. Identification of strain by 16S rRNA gene characterization Populations of small-subunit rDNA molecules were amplified directly from S4 isolate by using universal and Bacteria-specific primers. Individual DNA molecules were cloned from these populations and sequenced, revealing the presence of bacterial 16S rDNAs from different phylogenetic lines of descent (Table 2; Fig. 3). Sequence NNNNN originated from an a-proteobacterium whose nearest cultured neighbour was...

Words: 3824 - Pages: 16