Kreditni Rizik

In: Business and Management

Submitted By anastevanovic
Words 3375
Pages 14
Republika SrpskaUniverzitet u Istočnom SarajevuFakultet poslovne ekonomijeBijeljina | | Republic of SrpskaUniversity of Eastern SarajevoFaculty of Business EconomicsBijeljina |

СЕМИНАРСКИ РАД

ПРЕДМЕТ: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У БАНКАМА И ОСИГУРАВАЈУЋИМ КОПМАНИЈАМА ТЕМА: КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ КРЕДИТНОГ РИЗИКА БАНКЕ

Ментор: Студент:

САДРЖАЈ

УВОД 2 1. БАНКАРСКИ РИЗИЦИ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ 3 2. КРЕДИТНИ РИЗИК 5 2.1. Фактори кредитног ризика 7 3. ВРСТЕ КРЕДИТНОГ РИЗИКА 8 4. УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНОМ РИЗИКОМ 9 4.1. Карактеристике зајмотражиоца 10 4.2. Капацитет зајмотражиоца 10 4.3. Капитал зајмотражиоца 10 4.4. Услови обезбјеђења кредита 11 4.5. Услови пословања зајмотражиоца 11 4.6. Нето кредитни губитак 11 4.7. ZETA модел кредитног ризика 12 4.8. Алтманов z-skore модел 12 4.9. “Кредит скоринг системˮ 13 ЗАКЉУЧАК 14 ЛИТЕРАТУРА 15

УВОД

Кредит је финансијска имовина која резултира из предавања готовине или друге имовине од стране кредитора уз обавезу враћања на дефинисани датум или датуме, или на захтјев, обично са каматом. Свако позајмљивање средстава са собом носи и одређену дозу ризика. Кредитни ризик се дефинише као ризик неизвршавања обавеза по основу насталог дуга, тј. неплаћања главнице од стране дужника, односно ризик да супротна страна у уговору не изврши обавезу у пуној вриједности или у тренутку доспијећа или у било ком тренутку након доспијећа. Он изражава трајну или привремену немогућност дужника да у уговореном року испуни обавезу или је у том року само дјелимично испуни. Међу ризицима са којима се банка суочава, ово је најважнија врста, јер он представља главни узрок несолвентности банкарског пословања усљед несервисирања дужника кредитних обавеза.
Код кредитних послова банке, битно је да постоји међусобно повјерење између ње и клијента. Клијент има обавезу да примљена финансијска средства врати банци…...

Similar Documents

Businness

...3. Budování bezpečnosti IS v organizaci, jednotlivé kroky, postup, analýza rizik, bezpečnostní politika – celková, systémová, havarijní plán, bezpečnostní funkce. Budování bezpečnosti v organizaci Bezpečnostní politika představuje souhrn pravidel a norem, určující přístup k datům a informačnímu systému a proškolování. Aktiva informačního systému je nutno chránit - hardware, software, data. Celý informační systém se skládá z aktiv a lidí. Objekt informačního systému je pasivní soubor zpřístupňovaný aktivním subjektům (procesy, lidé). Citlivé informace jsou informace, které kdyby byly odcizeny, mohou firmu poškodit. Zranitelnost firmy je místní - špatně provedená analýza, složitost software nebo fyzická - loupež, povodeň, zemětřesení nebo se nebezpečí nachází v hardwaru, softwaru, či špatně nastaveném firewallu. Potenciální velmi významný zdroj nebezpečí představuje lidský faktor. Firewall je obecné řešení zajištění bezpečnosti, realizované pouze organizačními opatřeními, nebo jen pomocí softwaru (konfigurací směrovačů), nebo je to software i hardware. Každý Firewall má část zajišťující blokování a část zajišťující prostupnost toho, co je povoleno. Blokování se provádí konfigurací směrovačů (nepropuštění určitého druhu provozu) a pomocí paketových filtrů. Bezpečnost je: • Fyzická (liský faktor, povodně, katastrofa, atd.) • Logická (navržení systému, firewall, atd.) 1. Zjistit zranitelná místa (kdo, kde, jak) 2. Zjistit možné škody případných......

Words: 1432 - Pages: 6

Mustafa Ulusoy Makale

...narsisizm çağında kişiliklerin deforme olması ve| |kimyasının bozulmasıyla "terbiye-i İslâmiye dersi almayan, serseriliğe, tahakküme alışanlar..." diyerek, erkekler hakkında, erkeklerin | |kendileri üzerinde uzun uzun düşünmesini gerektiren bir tespit yapar. Güç ve kuvvet peşinde koşan erkeklerin evliliklerde parayı bir | |tahakküm aracı olarak kullanması hiç de az değildir. Bekâr hanım talebelerine şunu önerir Nursi: "O küçük bir iaşesi hatırı için | |tahakkümler altına girip riyakârane kocasının rızasını tahsil etmek yolunda hayat-ı dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan ubudiyeti ve | |ahlâkını bozmak bedeline, köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi çalışması ile kazanmak, on defa daha kolaydır." Analizin bu kısmı "O| |rızık hatırı için namazsız ve ahlâkını kaybetmiş bir zevc aramak, riyakârane çalışıp tahakkümü altına girmek; elbette Nur talebesinin | |kârı değil." cümlesiyle sona erer. Burada tek başına namaz da kâfi değildir, hem namaz kılan hem ahlaklı bir zevc önerir Nursi. | |Üçüncü evlenme sebebi çocuk sahibi olmaktır ve kanaatimce günümüzde kadınların evlenme isteklerinin başında yer alır. Bu talebi fıtri | |görmekle beraber uyarısını da yapar Zamanın Bedii: "Şimdi terbiye-i İslâmiye yerine giren terbiye-i medeniye ile on taneden bir-iki | |hakikî evlâd, kendi vâlidesinin şefkatine mukabil fedakârane hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla vâlidesinin defter-i | |a'maline haseneler yazdırmak ve âhirette de......

Words: 802 - Pages: 4

Red Bull

...resursima i kontrolirati bez informacija. U cilju da budu efektivni i efikasni, oni trebaju pravu informaciju u pravo vrijeme, pravo mjesto i u pravoj količini. Postoje tri razloga zašto su menadžerima potrebne informacije : 1. U cilju donošenja efektnih odluka 2. U cilju kontroliranja aktivnosti u organizaciji 3. U cilju koordinacije organizacijonih aktivnosti I sve ovo u cilju dostizanja neke konkurentske prednosti nad kompanijama u istoj ili sličnoj industriji, koje vodi do uspješnog menadžementa kompanija ili biznisa. Netačne, nepotpune ili uljepšane informacije ili informacije koje se otkriju prekasno su prijetnja organizacijskim aktivnostima, dok kvalitetna informacija, dodaje vrijednost, reducira troškove, kontrolira rizik i doprinosi novim inovacijama i novim načinima razvitka proizvoda ili usluge. Informacijske tehnologije omogoćuju skupljanje, organizaciju i distribuciju podataka kako bi ove od sirovih, nestrktuiranih podataka dobili vrijedne informacije za odlučivanje. Glavni zadatak informacijskih tehnologija je skupljanja i transfer podataka u informacije i njihov prijenos na željeno mjesto hijerarhijskog nivoa ili onih poslovnih područja koji ih trebaju, kako bi oni odlučili koji je donio bolju odluku....

Words: 310 - Pages: 2

Obuka I Razvoj

...biti od pomoći samo onda kada organizacija nauči kako na pametan način da iskotisti sposobnosti individue, spajajući talenat sa zdravom kulturom, sistemima i procesima, u službi dobro smišljenih poslovnih ciljeva. Glavne faze obuke Na sonovu studije oko 100 organizacija od strane East Hampshire Business Support Group, Fill i Mullins uočili su da obuka prolazi kroz četiri glavne faze: obuka o izlazu, obuka o zadacima, obuka o poslovanju i obuka o strategiji. • Obuka o izlazu je generalno oblast za male organizacije koje, po zapošljavanju pojedinca ili investiranju u novu mašinu, teže da dobiju izlaz što je brže moguće. Troškovi se moraju apsorbovati i transakcije izvršiti u najkraćem mogućem vremenu, kako bi početni investicioni rizik bio opravdan. Ovaj tip obuke vezan je za pojedinca, izvodi se unutar kuće i samo onda kada nova oprema, proizvodi ili osobe dospeju u organizaciju. • Obuka o zadacima podrazumeva slanje izabranih pojedinaca na kratke kurseve. Zdravstveni propisi, propisi zaštite, kursevi upoznavanja sa proizvođačem i finansiranje stručnih večernjih škola spadaju u ovu vrstu obuke. Za razliku od introvertne faze obuke o izlazu, obuka o zadacima osnovnu orijentaciju vidi u zajedničkim potrebama pojedinca i organizacije – prvi znaci eksternog shvatanja. • Obuka o poslovanju se pojavljuje kada je organizacija već dovoljno porasla i učvrstila se. Obuka se sada shvata pozitivno, sa jednom osobom prvi put formalno zaduženom za obuku. Proces obuke se kao......

Words: 1063 - Pages: 5

Social Diversity

...to jednostavno da su obrazovni neuspjeh i socijalna isključenost koja iz njega proizlazi dugoročno skupi za državu. Neuspjeh u ranim obrazovnim tranzicijama, odnosno izlazak iz obrazovnoga sustava bez postignutog srednjoškolskog obrazovanja najslabiji je mogući obrazovni ishod u suvremenom društvu. Njegove su posljedice nesagledive za daljnji životni tijek, jer je takvim osobama otežana participacija i osobna autonomija ne samo u ekonomskom nego i društvenom, političkom i obiteljskom životu. Rizik ranoga napuštanja školovanja sve je veći što je razina roditeljskog obrazovanja niža što možemo uočiti u priloženom grafikonu: [pic]Udio mladih u dobi od 15 do 19 godina koji je rano napustio školovanje, prema najvišem postignutom obrazovanju roditelja (1996. – 2008.) Kod djece roditelja koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje šansa da dijete napusti školovanje je 2,2 puta, a kod djece roditelja s industrijskom ili obrtničkom srednjom 3,7 puta veća, rizik je najsnažnije koncentriran kod djece čiji ni jedan roditelj nije završio srednju školu. Tako je on 18,4 puta veći kod djece roditelja s osnovnom školom, a čak 53,8 puta veći kod djece onih malobrojnih roditelja bez završene osnovne škole. Ostali razlozi napuštanja školovanja %: 1. Manjak motivacije i interesa za školu 54,5 2. Problemi u razumijevanju gradiva i slabe ocjene 47,3 3. Prevelik broj......

Words: 2193 - Pages: 9

Student

...osposbljeni za rješavanje istih. Plan rada |Sedmica |Tematska jedinica |Readings/Literatura | |I |Uloga i ciljevi finansijskog menadžmenta |Van Horne, Wachowicz P1 | |II |Poslovna i finansijska okolina |Van Horne, Wachowicz P2 | |III |Vremenska vrijednost novca |Van Horne, Wachowicz P4 | | |Vrednovanje dugoročnih vrijednosnih papira |Zaimović, Alibegović P2 | |IV |Rizik i prinos |Van Horne, Wachowicz P5 | | | |Zaimović, Alibegović P5 | |V |Izvedenice: strategije s opcijama |Zaimović, Alibegović P6 | |VI |Upravljanje obrtnim kapitalom |Van Horne, Wachowicz P 8,9, 10,11 | |VII |Online |Van Horne, Wachowicz P6 | | |Analiza finansijskih izvještaja ......

Words: 517 - Pages: 3

Strane Direktne Investicije

...kapitala(Šema 1): 1. investicioni 2. kreditni Investicioni kapital je kapital koji potiče od međunarodnih institucija ( Svetska banka, Evropska investiciona banka, itd) i kapital iz privatnih izvora. Po svom značaju prednost imaju privatni izvori jer je njihovo poslovanje orijentisano na potencijalni profit , pa je zbog toga efiksnost poslovanja veća. Investicioni oblik izvoza kapitala postoji onda kada se radi o neposrednom učešću u privrednim aktivnostima drugih zemalja i to kroz: a. osnivanje samostalnih preduzeća (greenfield investicije) b. kupovinu već postojećih preduzeća (brownfield investicije,merdžeri i akvizicije c. kupovinu i prodaju akcija i obaveznica (portfolio ulaganja) Kreditni (kamatni) oblik izvoza kapitala se javlja onda kada se vrši kreditiranje stranih preduzeća ili država , pri čemu investitor dobija fiksne kamate od dužnika. Kretanje zajmovnog kapitala dugo je predstavljalo dominantan oblik kretanja međunarodnog kapitala. Međutim, sa razvojem finansijskih tržišta , njegovo učešće u ukupnom kretanju kapitala znatno opada.Dakle , osnovni kriterijum za obim i pravac kretanja kapitala je razlika u visini profita ili dividende kod investicionog oblika izvoza kapitala , odnosno , u visini kamatne stope ako je reč o zajmovnom kapitalu. Investicioni oblik izvoza kapitala je povoljniji nego kamatonosni , sa obzirom da omogućava ostvarenje većih profita (mada je i rizik ulaganja znatno veći). Takođe......

Words: 6340 - Pages: 26

Vanjska (Spoljna) Trgovina I Poslovanje - Skripta - Seminarski, Diplomski, Maturski Radovi

...troškovi – otpremno skladište, dopunsko i skladište rezervnih dijelova. 2.2.1. Neizravan (posredan) izvoz 1. proizvođač svoju robu (izvoz) prodaje domaćem specijaliziranom VT poduzeću koje će ju plasirati na inozemno tržište u svoje ime i za svoj račun. Proizvođač samo priprema robu za izvoz, a rizike i troškove daljnje distribucije prepušta VT poduzeću. Dobit proizvođača je manja, ali nema rizika. 2. posao izvoza povjeren specijaliziranom VT posredniku koji robu izvozi uz naplatu provizije. Proizvođač koristi samo stručne usluge VT poduzeća. Proizvođač snosi sve troškove i rizik izvoznog posla. 2.3. OBLICI UVOZA 2.3.1. Izravan (direktan) uvoz Najčešće se primjenjuje pri uvozu sirovina i poluproizvoda iz ZUR (jer se često radi o velikim količinama i na duži rok). Javlja se rizik oscilacija cijena sirovina i rizik pouzdanosti inozemnog isporučitelja (pridržavanje rokova, kvalitete). Da bi se osigurao stalni protok robe treba osigurati skladište uvozne robe. Smanjuje ukupne troškove izvršenja uvoznog posla, smanjuje se cijena uvozne robe, ali su veći rizici i potreba osiguranja vlastitog kapitala. Ako ne poznaje dobro strano tržište ni dobavljače mogao bi robu platiti puno skuplje nego da je išao preko posrednika. Kupac robe (uvoznik) mora raspolagati konvertibilnim valutama. 2.3.1. Neizravan (posredan) uvoz Obavlja se u slučajevima kada je riječ o nabavi manjih količina robe iz......

Words: 23909 - Pages: 96

Tehnologija Prijenosa Podataka U Internet Mreži

...ukupna imovina 2. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine = ukupni prihod / kratkotrajna imovina 3. Koeficijent obrta potraživanja = prihodi od prodaje / potraživanja 4. Trajanje naplate potraživanja u danima = broj dana u godini (365) / koeficijent obrta potraživanja Osim ovih pokazatelja moguće je računati i druge koeficijente obrta kao npr. : koeficijent obrta zaliha sirovina i materijala, koeficijent obrta pojedinih vrsta zaliha, koeficijent obrta potraživanja za svakoga pojedinoga kupca, itd. 2.6. Zaduženost Pokazatelji zaduženosti zauzimaju u današnje vrijeme sve značajnije mjesto. Koeficijent zaduženosti pokazuje koliki je postotak imovine nabavljen zaduživanjem, što je veći omjer duga i imovine, veći je financijski rizik odnosno rizik da poduzeće neće biti u mogućnosti vratiti dug. Govori se o dva pokazatelja zaduženosti : 1) Omjer ukupnih obveza i ukupne imovine koji nam daje podatak o veličini zaduženja po jednoj novčanoj jedinici imovine 2) Odnos duga i glavnice koji je najpoznatiji pokazatelj stupnja zaduženosti poduzeća, on predstavlja odnos dugova ili ukupnih obveza poduzeća i njegovog vlastitog kapitala 3. Zaključak Financijski pokazatelji uspješnosti i stabilnosti vrlo su važan dio svakog poduzeća jer bez njih ne bi bilo moguće dobro poslovati. Zato je za svako poduzeće važan kvalitetan financijski izvještaj koji daje jasnu informaciju o poslovanju poduzeća te pomoću njega poduzeće poduzima određene mjere kako bi poboljšali svoje......

Words: 2616 - Pages: 11

Sfd Sdfafsd Afsfas

...a s manažmentom rizík.- CSR viaže sa k samotnému jadru fungovania firmy. Racionálno–obchodný základ CSR:Slúži ako stimul a spúšťací mechanizmus pre prácu pri implementácii CSR na stratégie, sledovanie a vyhodnocovanie prínosov v dlhodobých horizontoch, dôveryhodnosť, zodpovedné podnikanie prispieva k dlhodobému podnikateľskému úspechu. Rozvoj CSR má aj svoje brzdy: CSR ako súčasť kvalitného manažmentu - kľúčová je podpora implementácie princípov CSR zo strany najvyššieho manažmentu.Firmy, ktoré sa rozhodli pre prijatie spoločensky zodpovednej stratégie, vykazujú:Ocenenia -sú vyhľadávané investormi a často sa objavujú v anketách ako „preferovaný zamestnávateľ“. Etické princípy v podnikaní - etika a spoločenské normy – (profit-with-principles), firmy by mali akceptovať nielen zákonom stanovené podmienky, ale aj ostatné normy a očakávania spoločností, v ktorých pôsobia. Legislatíva –Co môže spoločensky zodpovednému podnikaniu pomôcť: (transparentné rastúce prostredie, etika, morálka, ochota, lojalita, transparentné podnikateľské prostredie a transparentná podnikateľská činnosť.) nadstavba rešpektovania platnej legislatívy, ktoré by malo byť samozrejmosťou: - CSR je dobrovoľným záväzkom firmy, ktorý by mal stáť na jasných etických princípoch: nestrannosť, transparentnosť a angažovanosť. Plnenie legislatívnych povinností by malo by pre firmu absolútnou samozrejmosťou. Ekonomické zdôvodnenie CSR:1. Dôvody orientované na profit (úzkezdôvodnenie):kalkulácia,manažment rizík,snaha......

Words: 2266 - Pages: 10

Platni Promet

... DUŽNICKI VRIJEDNOSNI PAPIRI • važni su za gospodarstvo jer omogućuju poduzećima ili državi pozajmljivanje novčanih sredstava radi financiranja investicijskih ciklusa • kamata je cijena koja se plaća za pozajmljivanje novčanih sredstava • različite vrste kamatnih stopa: obveznicke kamatne stope, kamatne stope na hipotekarne kredite, kamatne stope na kredite za kupnju auta OBVEZNICE • nose fiksne prinose • određen datum dospijeća • imatelji obveznica se namiruju iz stečajne mase prije imatelja dionica • imaju manji rizik, ali i manje potencijalne prinose u odnosu na obične dionice FINANCIJSKE IZVEDENICE • su financijski instrumenti čija je vrijednost odredena vrijednošću orginalnih vrijednosnica (obveznica i dionica) • opcije, futures, forward, swap • služe za hedžing ili špekulaciju • omogucava investitoru da se kladi na kretanje cijene orginalnih vrijednosnica bez da ih posjeduje – visok stupanj financijske poluge – visok rizik ♣ trezorske blagajnicek zapise izdaje Ministarstvo financija – instrument financiranja javnog duga PODJELA PO ROKU DOSPIJEĆA • vrijednosnice novcanog tržišta dospijece do 1 godine nizak prinos, nizak stupanj rizika trezorski zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, blagajnicki zapisi, REPO ugovori • vrijednosnice tržišta kapitala dospijece preko 1 godine državne obveznice komunalne obveznice korporativne obveznice dionice hipotekarne obveznice FINANCIJSKE INSTITUCIJE • omogucuju......

Words: 8680 - Pages: 35

Bonitet Banaka

........................................... 25 Drugi deo Bazel II 1. Bazel II ................................................................................................................................. 30 1.1. Osnovni elementi Bazel II standarda ............................................................................... 31 1.1.1. Stub 1 ....................................................................................................................... 32 1.1.1.1. Utvrđivanje adekvatnog kapitala ........................................................................ 33 2 1.1.1.2. Kreditni rizik...................................................................................................... 35 1.1.1.3. Operativni rizik .................................................................................................. 37 1.1.1.4. Tržišni rizik ....................................................................................................... 38 1.1.1.5. Standardizovani metod merenja tržišnog rizika .................................................. 39 1.1.1.6. Pristup internih modela merenja tržišnog rizika .................................................. 40 1.1.2. Stub 2 ....................................................................................................................... 41 1.1.2.1. Četiri principa Stuba 2 ....................................................................................... 42 1.1.3. Stub 3 .........

Words: 10792 - Pages: 44

Bank Controlling

...date su neke informacije koje mogu da posluže u razgraničavanju šta predstavlja zadatak kontrolinga. U drugom poglavlju prodiskutovana je funkcija bankarskog kontrolinga, tačnije, obaveze i odgovornosti koje imaju pojedini položaji u hijerarhiji banke. Predstavljene su ključne komponente kontrolinga. Treće poglavlje, definiše principe kontrolinga i daje jednu podelu principa, tj. podelu koja rasčlanjuje trinaest principa određivanja interne kontrole u bankama koji su grupisani kao principi vezani za odgovornost, rizik, aktivnosti i segregaciju obaveza, informisanje i komunikaciju, nadgledanje aktivnosti i korekciju nedostataka i procenu bankarskog kontrolinga. Četvro poglavlje opisuje generalnu sliku određivanja i uticanja na profit banke, regulisanjem i kontrolom troškova. U petom poglavlju, dati su rizici sa kojima se susreće banka u trenucima kada pruža bankarske usluge. Takvi rizici podeljeni su na šest opštih tipova: tržišni rizici, kreditni rizici, partnerski rizici, rizici likvidnosti, operativni rizici i legalni rizici. Za svaki od ovih rizika dato je objašnjenje. U poglavlju šest dat je zaključak celog rada i finalno mišljenje o kontrolingu u banci, objašnjeno je na koji način banka treba da razvija informacioni sistem i opisano je u kom smeru banka treba da razvija svoju organizaciju. Sedmo poglavlje, korišćena literatura. Ključne reči: bankarski kontroling, informacioni sistem, interna kontrola 1. UVOD Banka, kao finansijska......

Words: 3237 - Pages: 13

Financial Analysis

...su označene slovima od A do E, pri čemu A predstavlja najbolju bonitetnu ocenu, a slovo E najlošiju bonitetn ocenu. Grafikon 1: Podela populacije prema bonitetnoj oceni za 2010. godinu Postupak dodele finansijske ocene temelji se na razvrstavanju preduzeća unutar pojedinačnih kategorija. Pojedinačno preduzeće se u sklopu prvog koraka razvrstava u jednu od deset kategorija prema kriterijumu vrednosti sredstava i jednu od deset kategorija prema kriterijumu ukupnih prihoda, gde kategorija 1 uključuje najmanje kompanije, a kategorija 10 najveće kompanije. U sledećem koraku se kompanije razvrstavaju prema individualnim finans ijskim pokazateljima. U daljoj klasifikaciji se koristi pet finansijskih indikatora, pri čemu se krajnji kreditni rejting formira na bazi klasifikacije pojedinačnih preduzeća mađu kompanijama u odgovarajućoj kategoriji, a na osnovu pojedinačnih pokazatelja . Kod svakog pojedinačnog pokazatelja se upotrebi samo jedan od dva moguća razvrstavanja iz prvog koraka, dakle razvrstavanje na osnovu veličine preduzeća ili razvrstavanje na osnovu ukupnih prihoda. Izbor finansijskih pokazatelja je ograničen na 5 najreprezentativnijih pokazatelja, koje poslovna i stručna javnost u praksi najčešće koristi. Svako preduzeće mora biti solventno kako bi opstalo i razvijalo se, pa su zato pokazatelji podeljeni na pokazatelje likvidnosti i pokazatelje uspešnosti. Subjekti kod kojih se pojedinačni finansijski pokazatelj ne može izračunati nemaju prikazanu......

Words: 2833 - Pages: 12

Banking Crisis - Usa

...ugrožene zbog problema sa likvidnošću već i zbog opasnosti koje nose eventualni kreditni gubici koji se moraju pokriti iz kapitala banke. Što je iznos tih kredita veći to je banka ranjivija. Naravno, gubici povratno utiču na leveridž banke i ponovo ruše poverenje. Još je opasnije ako postoje skriveni gubici. Njihovo obelodanjivanje može izazvati događaj izvan domena banke a sve to može rezultirati slomom čitavog bankarskog sistema. Struktura finansijskog sistema je složena i delikatna , sa visokom dozom poverenja u normalnim uslovima. Mali incident može narušiti metabolizam sistema, a veći ga potpuno može uništiti. Poverenje je spremnost tržišnog aktera da zasniva svoje akcije ne na najboljim dostupnim informacijama o nekom stanju stvari već na određenim pokazateljima koji upućuju na to stanje stvari. Olson je na zanimljiv način pokušao da objasni ovaj fenomen: kada hodamo i ispod nas se nalazi beton, mi stvarno verujemo da je u pitanju beton a ne papir naslikan da liči na beton. Isto je i u bankarstvu. Veruje se u ono što se vidi ili u ono što nam osobe u koje imamo poverenja poručuju. Kada radimo sa pojedincima ili firmama, svoje odluke često baziramo na proceni da li će oni platiti robu ili vratiti dug, za šta nam pouzdanu osnovu pružaju , recimo, finansijski izveštaji. Kada je u pitanju finansijski sistem, procene se uglavnom baziraju na procenama revizorskih preduzeća ili agencija za kreditni rejting. Upravo su ove druge u SAD-u određivale sudbinu finansijskog sistema......

Words: 2090 - Pages: 9