Kajian Tempatan

In: Social Issues

Submitted By ana1992
Words 308
Pages 2
|BIL |TAJUK |HALAMAN |
|1. |ISI KANDUNGAN |1 |
|2. |BIODATA MURID |2 |
|3. |OBJEKTIF KAJIAN |3 |
|4. |UNSUR PATRIOTISME |4 |
|5. |RUANG RUMAH YANG SELESA |5 |
|6. |RUANG TAMU |6 |
|7. |BILIK TIDUR |7 |
|8. |RUANG BELAJAR |8 |
|9. |BILIK AIR |9 |
|10. |RUANG DAPUR |10 |
|11. |RUANG MAKAN |11 |
|12. |PENGHARGAAN |12 |
|13. |SUMBER RUJUKAN…...

Similar Documents

Research

...BAB 5 METODOLOGI KAJIAN 5.1 Pengenalan Oxford Compact English Dictionary mendefinisikan kajian sebagai “the systematic investigation into and study of materials, and sources, in order to establish facts and reach new conclusions” (ODEC, 1996). Graziano dan Raulin (1996) mendifinisikan kajian dengan lebih ringkas sebagai suatu pencarian yang sistematik terhadap maklumat serta suatu proses penyelidikan. Brew (2001) telah menyenaraikan beberapa definisi yang dirasakan bertepatan dengan maksud kajian itu sendiri, iaitu: ▪ Kajian merupakan pencarian sesuatu dan menyebarkannya kepada umum ▪ Kajian melengkapi cara penghasilan, pengujian dan pengesahan ilmu ▪ Kajian merupakan suatu proses sistematik kajian, kepentingan umumnya yang mana menyumbang kepada himpunan ilmu yang membentuk serta memandu bidang akademik dan/atau praktis ▪ Kajian adalah mengenai ilmu lanjutan dan pemahaman Graziano dan Raulin (1996) telah mengkategorikan beberapa fasa bagi kajian sesuatu penyelidikan ke dalam jadual yang mana konsep fasa bagi kajian membekalkan model konseptual satu dimensi. Merujuk kepada Jadual 5.1, kajian bermula dengan idea, dan alirannya melalui fasa yang berturut-turut bertindih di dalam proses penyelidikan. Setiap fasa mengandungi sifatnya tersendiri, tugasan yang berbeza disempurnakan pada setiap penyediaan fasa seterusnya. Jadual 5.1 : Fasa kajian penyelidikan (Sumber : Graziano dan Raulin, 1996) Fasa......

Words: 13402 - Pages: 54

Rukun Negara

...KAJIAN PELAJAR ANTARABANGSA DI MALAYSIA LAPORAN AKHIR Disediakan untuk Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) Suite 109, Tingkat Satu, Kompleks EUREKA Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Oktober 2009 SENARAI AHLI PASUKAN KAJIAN Ketua Kajian Profesor Badaruddin Mohamed, USM Ahli Pasukan Kajian Profesor Ambigapathy Pandian, USM Profesor Fauziah Md. Taib, USM Profesor Yang Farina Abdul Aziz, UKM Profesor Madya Shukran Abd. Rahman, UIAM Profesor Madya Sarjit Kaur, USM Profesor Madya Rozinah Jamaludin, USM Profesor Madya Ahmad Nurulazam Md. Zain, USM Dr. Munir Shuib, USM Dr. Melissa Ng Lee Yen Abdullah, USM Dr. Vikneswaran Nair, Taylor’s University College Penyunting Teks Laporan Profesor Madya Noriah Mohamed, USM Pegawai Penyelidik Pn. Shida Irwana Omar, USM Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Akronim Pengenalan Dan Skop Kajian iv iv iv vi Bab 1 1.1 1.2 Malaysia Ke Arah Hab Kecemerlangan Pengajian Tinggi Antarabangsa, 2020 Pengambilan akademik pelajar antarabangsa di Malaysia Unjuran pelajar antarabangsa di Malaysia untuk tempoh 2009 hingga 2012 1 3 7 Bab 2 Faktor-Faktor Pemilihan Malaysia Sebagai Destinasi Pengajian Pelajar Antarabangsa 9 Bab 3 Garis Panduan Yang Sedia Ada Berhubung Dengan Pengurusan Dan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Di Malaysia Rekod dan prestasi IPTS Kursus yang ditawarkan Unit/Pejabat pelajar antarabangsa Kemudahan tempat......

Words: 15290 - Pages: 62

Kajian Dadah

...rawatan di seluruh negara sehingga akhir November 2012. Selain itu, sejak tahun 2010 sehingga November 2012 seramai 493,772 orang mendapatkan rawatan secara daycare dan 4,837 orang residen di semua CCSC seluruh negara. Selain itu, seramai 5,106 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di CCRC seluruh negara sehingga akhir November 2012. Selain itu, agensi penguatkuasaan merampas dadah di seluruh negara dengan beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin no. 4, candu mentah, candu masak, kokain, serbuk ecstasy, pil ecstasy, pil yaba, pil psikotropik, eramin 5, kodein dan ketum. Peningkatan rampasan dadah ini adalah usaha pihak berkuasa tempatan dalam usaha memerangi dadah yang merupakan musuh negara nombor satu. 38 Laporan Dadah November 2012 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA | | | | |BIL |UNDANG-UNDANG DADAH |TUJUAN AKTA | | | |Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal| |1. |AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 ......

Words: 6479 - Pages: 26

Essay

...Geografi Tempatan PMR 2013 Tajuk : Pengangkutan Awam Nama Calon: Omar Hazim Bin Zailani Tingkatan: 3H No Kad Pengenalan : 980715-14-6035 Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan (L) Methodist Kuala Lumpur Guru Penilai : Encik Shardi bin Saripudden Tarikh : Tandatangan Guru: 1.0 TAJUK Kepentingan Pengangkutan Awam di Bandar Tasik Selatan, 57000, Kuala Lumpur. 2.0 Senarai Kandungan Bil.|Isi Kandungan|Muka Surat| 1.|1.0 Tajuk|| 2.|2.0 Senarai Kandungan|| 3.|3.0 Penghargaan|| 4.|4.0 Pendahuluan|| 5.|5.0 Objektif Kajian|| 6.|6.0 Kawasan Kajian|| 7.|7.0 Kaedah Kajian|| 8.|8.0 Dapatan Kajian-Konsep Pengangkutan Awam-Jenis Pengangkutan Awam-Kepentingan Perkembangan Pengangkutan Awam-Masalah Perkembangan Pengangkutan Awam-Cadangan Untuk Mengurangkan Masalah Perkembangan Pengangkutan Awam|| 9.|9.0 Rumusan|| 10.|10.0 Lampiran|| 11.|11.0 Rujukan|| 3.0 Penghargaan Saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya, Encik Zailani Bin Hassan dan Puan Peirus Binti Abdullah kerana memberi sokongan dari segi kewangan dan sokongan moral. Tidak lupa juga kepada Guru Geografi saya Encik Shardi bin Saripudden yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar yang amat berguna. Setinggi penghargaan juga saya tujukan kepada Pengetua Sekolah, Encik Wong Chee Kheon kerana telah memberikan keizinan kepada saya menggunakan segala peralatan dan kemudahan sekolah serta membenarkan saya membuat kerja luar bilik darjah untuk tujuan kajian......

Words: 1615 - Pages: 7

Hire Friends

...Zahidi B. Abd Ghani kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini . 2. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada En.Nasir B. Ibarahim iaiyu guru geografi saya kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan . 3. Seterusnya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah banyak memberi sokongan dan dorongan untuk saya menyiapkan kerja kursus ini . 4. Akhir sekali , saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang telah bekerjasama dengan saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. PENDAHULUAN 1) Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang  diadakan  pada setiap hari Jumaat di Taman Bandar baru Putra. 2)  Saya pilih tajuk ini kerana kawasan kajian ini berdekatan dengan kawasan perumahan saya. Jaraknya kira 500 meter dari rumah saya . 3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan dari bulan Febuari sehingga bulan Mac , kira-kira satu bulan . OBJEKTIF KAJIAN Obejektif bagi kajian ini ialah :- 1) Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong. 2) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 3) Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi......

Words: 1433 - Pages: 6

Perancangan Kajian Penilaian Terhadap Program Latihan

...Manakala di Malaysia sebanyak RM 400 juta di peruntukkan dalam Rancangan Malaysia Kelapan untuk program latihan, (Junaidah, 2002), Malangnya keberkesanan latihan yang dilaksanakan melalui program tertentu tidak dapat disahkan kerana amalan penilaian terhadap program latihan dibuat dengan cara yang formal tetapi tidak sistematik dan komprehensif (Shamsuddin, 1998). Maka terdapat perbezaan diantara model yang disyorkan didalam literatur dengan amalan penilaian latihan yang digunakan oleh agensi latihan Tujuan Kertas Projek Kertas projek ini merupakan perancangan kajian penilaian terhadap program latihan yang dikendalikan oleh BTN Cawangan Negeri Kelantan berkaitan dengan kenegaraan dan kepimpinan dikalangan mahasiswa intitusi pengajian tinggi awam dan swasta di Kelantan. Kajian ini menggunakan Model Penilaian Kirtpatrick (1998) melalui Penilaian Empat Tahap iaitu tahap reaksi, pembelajaran, perlakuan dan keberhasilan Kajian ini dibuat dengan menggunakan data sekunder dan primer, iaitu borang soal selidik keatas 59 orang mahasiswa dan ahli jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan, yang terdiri daripada 29 orang lelaki dan 30 orang perempuan, 3 orang Melayu dan 3 orang India yang telah mengikuti program latihan anjuran BTN Cawangan Negeri Kelantan. Manakala temubual pula dilakukan kepada 5 orang fasilitator, dan pemerhatian turut serta oleh perancang penilai sendiri LATAR BELAKANG PROGRAM LATIHAN Kursus Bina Negara Mahasiswa Lanjutan MPP......

Words: 3840 - Pages: 16

Theory

...banyak masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. (Rahimah Aziz 1989: 3 ) Dalam membincangan isu pembangunan ini akan turut dibincangkan juga teori yang berkaitan iaitu Teori Pergantungan, dan Teori Modenisasi. Dalam teori modenisasi menurut Boeke, 1953 masyarakat dibahagikan kepada dua iaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional merujuk kepada luar bandar, mundur dan tidak membangun. Manakala mayarakat moden adalah masyarakat bandar, membangun dan industri. Kedua-dua golongan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pembangunan berlaku akibat jelmaan ciri-ciri suatu golongan kepada golongan yang lebih maju. Pendekatan ini mengandaikan bahawa keterbelakangan ekonomi, sistem pengeluaran, ragam tingkah laku adalah halangan kepada perkembangan ekonomi dan menimbulkan sikap konservatif terhadap perubahan, pemodenan dan pertumbuhan ekonomi (Rahimah Aziz 1989: 197). Teori pergantungan dapat difahami dengan mengenalpasti dan melihat negara mundur yang ditindas dan dipergunakan oleh negara maju untuk mendapat kepentingan daripada negara mundur. Negara maju akan mendapatkan bekalan bahan mentah dari negara mundur dan akan memproses kemudiannya akan menjual kembali kepada negara mundur pada harga yang tinggi. Prebisch bersama teman-teman pakarnya menghadapi masalah dengan fakta yang memperlihat pertumbuhan ekonomi negara-negara kecil dalam kajian beliau mencadangkan aktiviti-aktiviti......

Words: 7157 - Pages: 29

Tajuk Kajian

... | | | | | | |HP4 |Pelajar berkebolehan mengaplikasikan kemahiran pengurusan maklumat dan menjadikan proses | | | |pembelajaran sepanjang hayat sebagai cara pembelajaran mereka. | | | |1. kami akan mendapatkan maklumat (primary dan sekunder) dari berbagai sumber seperti temubual, | | | |jurnal, penulisan akademik dan lain lain untuk melaksanakan tugasan (membuat kajian lapangan, | | | |menyediakan laporan dan melakukan pembentangan). | | | |2. | | | |3. | | Pembuktian Pencapaian Hasil Pembelajaran | |Hasil Pembelajaran |Sasaran | |HP1 |Pelajar berupaya mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi......

Words: 568 - Pages: 3

Aliuddin

...ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 2.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 4.0 KAEDAH KAJIAN 5.1 TEKNIK PENANALISIS DATA 5.0 DAPATAN KAJIAN 6.2 AKTIVITI PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN 6.3.1 PENDEKATAN STRATEGI PEMASARAN 6.3 KONSEP-KONSEP PENIAGAAN ANTARABANGSA YANG BOLEH DIAPLIKASI OLEH SYARIKAT LEVI STRAUSS & CO 6.4 STRATEGI PEMASARAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN OLEH LEVI STRAUSS & CO 6.0 PENUTUP 7.0 RUJUKAN 8.0 LAMPIRAN 1.0 PENGENALAN Pengkaji telah ditugaskan untuk membuat kajian ke atas pendekatan strategi sebuah syarikat multinasional (MNC) berdasarkan aspek aktiviti perniagaan yang dijalankan, aspek konsep-konsep perniagaan antrabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat dan mencadangkan strategi yang sesuai berdasarkan hasil analisis. Oleh itu, pengkaji telah memilih Levi Strauss & CO sebagai tempat kajian. Syarikat Multinasional ialah Syarikat tempatan atau syarikat asing yang beroperasi di lebih daripada satu negara asing . Mempunyai cawangan-cawangan di beberapa buah negara dan dikawal oleh syarikat yang dikenali sebagai ibu pejabatSelain itu, pengkaji perlu mendapatkan konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat ini. Antara konsep perniagaan antarabangsa yang boleh dibincangkan ialah dunia tanpa sempadan, pasaran menimbul, globalisasi dan lokalisasi. Konsep ini penting dalam membantu organisasi meningkatkan dan meluaskan pasaran. Dalam pada itu,......

Words: 1360 - Pages: 6

Kajian Mengenai Psak Yang Berlaku Per 2015

...PSAK 2015: Package of Five, Pengukuran nilai wajar, dan Imbalan Kerja Secara umum, akuntansi sering dikenal sebagai “bahasa bisnis” yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh setiap stakeholder untuk mengambil keputusan, baik pihak internal (manajer dan pembuat keputusan lainnya) dan pihak eksternal (kreditor, investor, maupun pemerintah). Informasi akuntansi umumnya berbentuk laporan keuangan(terdiri dari laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas) yang dapat menyediakan gambaran umum mengenai kinerja perusahaan kepada penggunanya. Karena kegunaannya itulah, diperlukan sebuah standar yang dapat menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Di Indonesia, standar tersebut dikenal dengan sebutan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PSAK adalah sebuah pedoman bagi para akuntan di Indonesia dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan, pedoman ini mencakup hampir semua aspek yang berhubungan dengan akuntansi.Proses penyusunannya melibatkan sekumpulan ahli yang tergabung dalam lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akan tetapi, seperti pepatah “tak ada gading yang tak retak”, IAI menyadari bahwa perbaikan dan penambahan pasal dalam PSAK memang diperlukan agar laporan keuangan yang dilaporkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para stakeholders. Agar laporan keuangan yang dihasilkan setiap perusahaan dapat digunakan diluar pasar nasional, perubahan dalam PSAK dilakukan dengan......

Words: 935 - Pages: 4

Representasi Kemiskinan Dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal (Kajian Sosiologi Sastra)

...akan peneliti kaji melalui aspek-aspek unsur intrinsik yang kemudian dikaitkan dengan aspek ekstrinsik novel. Melalui penelaahan itulah, peneliti akan mendapatkan jawaban bagaimana hubungan antara representasi kemiskinan yang muncul dalam novel dengan persoalan sosial yang menjadi temanya. Tema yang pengarang angkat sebagai gagasan utama dalam novel ini adalah kemiskinan yang juga menggambarkan persoalan human trafficking dengan modus pencarian Tenaga Kerja Indonesia. Selain hal tersebut, pengarang juga mengangkat persoalan sosial lain seperti permasalah politik desa dan seks. Dalam persfekif sosiologis, masalah sosial sendiri sering disebut dengan social problem. Masalah sosial ini menjadi suatu gejala atau fenomena sosial dengan aspek kajian yang kompleks dan sangat luas. Masalah sosial didefinisikan oleh Soekanto (2003:362) sebagai ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, atau yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, maka hal tersebut dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Selanjutnya Aminuddin (1992:237) menjelaskan bahwa masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara realitas yang ada dengan nilai yang ada dalam masyarakat. Masalah sosial seringkali disebut sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh orang banyak, semua masyarakat ingin memperbaiki persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena......

Words: 33883 - Pages: 136

Kajian Budaya

...Pengkaji-pengkaji mula menjalankan kajian awal kesan media di Amerika Syarikat sebelum perang dunia kedua. Kajian pada masa itu membangkitkan persoalan tentang kemampuan media massa untuk mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat. Antara kajian awal yang dijalankan ialah Kajian Dana Payne pada tahun 1929, Kajian Cantril pada tahun 1938 dan Kajian Lazarfeld pada tahun 1940. Menurut Jewkes, Y. (McQuail 2000), masyarakat pada abad 19 dan awal 20 dilihat kurang berpendidikan, jahil, tidak menentu, mudah dikawal dan terdedah kepada kaganasan. Dalam keadaan masa itu dianggap sebagai satu tempoh pergolakan bersama dengan perindustrian dan pembandaran. Keadaan ini menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan tidak stabil. Oleh itu, kebimbangan kesan media terhadap khalayak telah diberi tumpuan. McQuail (2000) menyatakan media mempunyai kuasa yang kuat dalam mengawal pemikiran individu dan mengalih mereka kepada tindakan politik dalam teori masyarakat massa. Dengan ini, kajian tentang media terutamanya kesan keganasan televisyen di Amerika Syarikat dijalankan di sekitar 1950-an hingga 1990-an. Pada tahun 1952, kongres Amerika mula usaha mengkaji kesan media manakala pada tahun 1954 hingga 1955, kongres menyimpulkan bahawa rancangan media berunsur keganasan yang keterlaluan membawa kesan dan membahayakan kanak-kanak. Kajian Gerbner et.al (1980) menghasilkan indeks keganasan untuk mengukur jumlah aksi ganas dalam kandungan sesebuah rancangan televisyen. Hasil beberapa kajian......

Words: 274 - Pages: 2

Swot Analysis on Me

...TUGASAN 2 SAINS SOSIAL NAMA : NURAINI BINTI ABDUL HALIM NO.UK : UK35245 NO.IC : 950908115190 NAMA PENSYARAH : Dr.W.A. Amir Zal Assalamualaikum W.B.T Dengan ini saya Nuraini Bt Abdul Halim mengemukakan tugasan 2 Sains Sosial kepada DR.W.A.Amir Zal mengikut tempoh yang diberikan. Sekian terima kasih . AKULTURASI PERANAKAN CINA DI TIROK,TERENGGANU Peranakan Cina adalah kumpulan subetnik Cina yang unik di Malaysia.Mereka adalah hasil adalah hasil akulturasi yang berpunca daripada interaksi sosial dengan orang Melayu.Konteks kajian ini merujuk kepada penerimaan di kalangan golongan peranakan ini ciri budaya golongan dominan Melayu.Akulturasi melibatkan pertukaran ciri budaya kumpulan etnik peranakan Cina dengan etnik dan budaya yang lain sehingga dianggap orang Cina totok sebagai ‘separuh Cina separuh Melayu.Terdapat dua pusat peranakan di pantai timur Semenanjung Malaysia iaitu di Kelantan dan Terengganu.Tumpuan kajian ini ialah di Terengganu.Orang Cina di Terengganu adalah golongan minority iaitu hanya 2.34% daripada jumlah keseluruhan penduduk.Kebanyakkan orang Cina di Terengganu menetap di Kuala Terengganu iaitu ibu negerinya.Mereka menetap di dua buah perkampungan yang terletak disebelahnya.Kampung Banggul Kemang terletak disebelah kanan mnakala Kampung Tirok sebelah kanannya.Bilangan keluarga yang menetap di Kampung Tirok adalah 8 buah dan semua penduduk menceburi aktiviti penanaman getah.Penduduk Kampung Kemang dan Kampung Tirok mempunyai tali......

Words: 1393 - Pages: 6

Perpaduan

...PENGENALAN Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat, perpaduan bermaksud penggabungan, persesuaian, dan pertautan. Perkara ini dapat dilihat melalui kesepakatan antara rakyat berbilang kaum di Malaysia sejak berabad yang lalu. Malaysia sememangnya terkenal di mata dunia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan budaya dan adat ketimuran masyarakat majmuk. Antara kaum yang dimaksudan adalah Melayu, India, Cina, Iban dan sebagainya. Kewujudan masyarakat majmuk di Negara ini telah bermula ketika zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka melalui kegiatan perdagangan. Kemajuan aktiviti tersebut memberi peluang kepada imigran untuk berniaga dan menetap di sini. Selain itu, tiada pertelingkahan yang berlaku antara penduduk tempatan dan golonan imigran. Malah, kemerdekaan yang dikecapi sejak 58 tahun yang lalu juga adalah hasil perjuangan dan kesepakatan masyarakat kita. Seperti mana yang kita ketahui, perpaduan sukar untuk diperolehi jika terdapat pihak yang cuba membangkitkan isu perkauman dan memecahbelahkan persefahaman dan toleransi sesama kaum. Oleh itu, ia adalah sangat penting bagi semua pihak untuk bersatu padu demi membentuk perpaduan. Walaubagaimanapun, pandangan orang ramai tentang golongan muda yang kurang atau tidak memahami erti sebenar perpaduan hanyalah stereotaip yang sememangnya patut dihapuskan. Pemahaman remaja masa kini mengenai isu-isu yang berkaitan perpaduan barangkali tidak begitu mendalam. Hal ini adalah kerana, mereka tidak mengalami dan...

Words: 871 - Pages: 4

Consumer Preference on Guava

...Rusli*, Rozhan Abu Dardak* Kata penunjuk: produk sejuk beku, penggunaan, kecenderungan pengguna, faktor mempengaruhi pembelian dan saluran perolehan. Abstrak Kajian peringkat nasional melibatkan 1042 orang responden telah dijalankan dalam tahun 2007, bertujuan menyelidiki penggunaan dan kecenderungan pengguna di Malaysia terhadap makanan sejuk beku. Kajian ini menggunakan kaedah survei melalui borang soal selidik yang bertindak sebagai instrumen kajian. Keputusan kajian menunjukkan bebola ikan merupakan produk sejuk beku yang paling mendapat sambutan pengguna. Pada umumnya penggunaan produk sejuk beku di kalangan penduduk Malaysia adalah meningkat dari tahun ke tahun, natijah daripada keperluan produk convenient, khususnya daripada penduduk bandar yang berkerjaya. Di antara faktor penting yang mendorong pembelian produk sejuk beku ialah jaminan keselamatan produk seperti kualiti, kebersihan, pengesahan halal dan tarikh luput produk. Penemuan penting kajian ini ialah berhubung dengan kecenderungan pengguna membeli produk tempatan, berbanding produk import, yang boleh diterjemahkan sebagai peluang pembangunan industri sejuk beku di kalangan pengusaha Malaysia. Pasar raya merupakan saluran pemasaran yang penting bagi produk sejuk beku, diikuti oleh kedai runcit dan pasar tani yang merupakan lokasi pilihan pengguna. Hasil kajian ini juga membuka peluang pembangunan produk baru di mana responden telah mencadangkan sebanyak 150 produk baru, di antaranya ayam BBQ sejuk beku, sosej......

Words: 3781 - Pages: 16