Free Essay

Kabanata 1

In: Business and Management

Submitted By kgpolistico
Words 1066
Pages 5
KABANATA 1
ANG SULIRANIN

Panimula Sa ating kasalukuyang henerasyon, lahat ay umiikot sa technolohiya, at halos lahat na ng tao ay gumagamit nito. Buhay at gawain ay naka depende kung paano ito ginagamit. Ang techonolohiya ay hindi na bago sa ating pandining, kahit noon, usong-uso na ito. Ang technolohiya ay maaring maiugnay sa mga iinimbentong gadyet katulad ng mga cellphones, computers, laptops, tablets, ipad at iba pa, at higit sa lahat ang tinatawag na internet na nagsisilbing tulay upang maka acess sa mga websites o kaya naman maka download o upload ng mga bagay online. Ang technolohiya ay maraming nagagawa, ito ay maaring gamitin sa mga gawain sa trabaho, sa mga pabrika, sa mga opisina, at higit sa lahat sa pag-aaral. Sa pamantasan ng Xavier University, halos lahat nang mga estudyante ay may sariling gadyet ito ay maaring maging cellphone o kaya naman computer. Gumagamit sila ng technolohiya para sa kanilang pang-araw-araw na pangagailangan at higit sa lahat sa pang-akademikong aspekto. Maaring nagsasabi na ang technolohiya ay nagbibigay kaginhawaan o kaya ang technolohiya ang paraan upang mapadali ang mga kinakailangang gawin katulad nalang ng pag-gawa ng assignment, pag-sagot ng mga quizzes at ang pag-pasa ng mga project online. Labis-labis ang nagagawa ng technolohiya, walang duda. Pero kung may positibong nagagawa ang technolohiya, meron rin naman itong negatibong naidudulot. Ilan sa mga negatibong maidudulot ng technolohiya ay ang pagiging tamad ng estudyante o kaya naman ang pagkahilig na pag plagiarize ng mga gawain o ang pag copya ng output, ideya, o datus na hindi kinikilala ang totoong may akda. Maaari rin na ang technolohiya ay makakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante sapagkat maaring mawala ang pokus ng mag-aaral kung sila ay palaging nakatutok sa mga social networking sites tulad ng facebook, twitter, o Instagram at hindi ginugugul ang oras sa mga impormatibong mga website. Ang technolohiya ay may malaking epekto sa ating buhay lalong-lalo na sa ating pag-aaral, dahil ito ang maaring maging susi ng ating pagkamatagumpay o kaya naman ang ating pagkabigo. Kaya kailangan natin timbangin ang paggamit sa kayaman ng siyensiya, ang technolohiya.
Paglalahad ng Suliranin Nakabatay ang pag-aaral sa ebalwasyon ng mag-aaral tungo sa kanilang perpormans sa paaralan, at para malaman kapag may epekto ba ang teknolohiya sa kanilang akademikong aspeto. Sa tiyakang pag-aaral, pagsumikapang sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
Suliranin 1 Ano ang propayl ng mga respondente ayon sa sumusunod na indekeytor: 1.1. Kasarian 1.2 Edad 1.3 Kurso
Suliranin 2 ano ang mga pananaw ng respondent hinggil sa epekto ng gadyet sa akademiko kung isa alang-alang ang mga sumusunod: 2.1 Mabuti 2.1.1 Pang research 2.1.2 Komunikasyon
2.2 Masama 2.2.1 Distraksyon sa edukasyon 2.2.2 Maling impormasyon
Suliranin 3 Ano ang resulta sa naisagawang panayam sa piling respondent? 3.1 Para sa iba mabuting epekto ang gadyet habang nag-aaral 3.2 Para sa iba nakNakasagabal ito sa kanilang pag-aaral

MGA MALAYANG BARYABOL MGA DI MALAYANG BARYABOL
PANANAW NG MGA MAG-AARAL NG XAVIER UNIVERSITY TUNGKOL SA EPEKTO NG GADYET SA AKADEMIKO * Mabuti
Pang research
Komunikasyon
* Masama
Distraksyon sa edukasyon
Maling impormasyon

PROPAYL NG MGA RESPONDENTE * Kasarian * Babae * Lalaki * Edad * 16-20 * 21-25 * 25 & Above * Kurso * Artscies * SBM * CompStud * Engineering * Nursing * Aggies * Law * MA * CIT

SAKLAW AT LIMITASYON
Ang pag-aaral na ito ay nakatoun sa pananaw ng mga mag-aaral ng Xavier University tungkol sa epekto ng gadyet sa pang akademiko ng estudyante. Saklaw ang mga mag-aaral ng Xavier University-Ateneo de Cagayan sa lungsod ng Cagayan de Oro.

Kahalagahan ng Pag-aaral
Isa lamang ang mga magaaral ng Xavier University-Ateneo de Cagayan sa gumagamit ng gadyet sa panahon ngayon. Ginamit ito upang mas mapadali ang kani-kanilang mga gawain kabilang na ang sa pagaaral. Mula sa pagsasaliksik sa mga takdang aralin, paggawa ng mga synthesis at term paper, pagtingin sa bayarin at marka sa SLMIS at pag-tsek sa mga emails ay labis itong napapakinabangan. Karamihan din ay gamit ito upang gawing libangan at pampalipas oras lalo na kung walang ginagawa. Sa pangkalahatan, ginagamit ang mga gadyet upang magbigay ng kadalian at libangan sa bawat isa.
Ang pagaaral na ito ay mahalaga upang matukoy kung paano nakakaapekto sa mga mag-aaral ng Xavier University ang paggamit ng mga gadyets sa pang-akademikong aspeto. Mahalaga rin ito upang malaman kung nakakatulong ba o nakakasama sa mga magaaral ang paggamit ng mga ito. Makakatulong ang pag-aaral na ito ang sumusunod na personalidad.
Mga magulang ng magaaral. Sa pagaaral na ito, malalaman kung ano ang epekto ng paggamit ng mga gadyets sa mag-aaral sa kanilang pagaaral. Mabibigyan ng gabay ang mga magulang kung paano reregulahin ng ang paggamit ng mga mag-aaralo kanilang mga anak sa paggamit ng mga gadyets.
Mga guro. Mabibigyan ng gabay ang mga guro kung paano nila magagamit ang teknolohiya sa pagaaral ng mga mag-aaral at paano nila magagabayan ang mag-aaral sa paggamit nito
Mga magaaral. Pag-aaral na ito ay lubahang mahalaga sa mga mag-aaral sapagkat malalaman nila mula sa resulta kung nakakatulong ba o nakakasama na sa kanila ang paggamit ng gadyets. Maari nilang regulahin kung paano nila ginagamit ang mga gadyets sa pangaraw-araw.

Depenisyon ng mga Terminolohiya Binigyang pakahulugan sa bahaging ito ang mga katawagang ginagamit bilang mga bayrabol ng pag-aaral.
Mag-aaral. Siyang taong nag-aaral at maaring bihasa sa talino. Ang estudyante ay tinuturuan ng guro na mag-aaral at makadiskubre ng mga bagay.
Gadyets. Mga teknolohiya kagaya ng cellphone, laptop at iba pa na palaging ginagamit sa mga estyudante ng Xavier University – Ateneo de Cagayan
Edad. Ang bilang ng mga taon mula pa nang ipanganak ang isang tao noong araw ng kanyang kaarawan.
Kasarian. Tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at ng mga babae.
Komunikasyon. Aktibidad ng pagpapahiwatig ng kahulugan batay sa sistema ng mga senyales at batas semayotiko.
Riserts. Ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman.
Distraksyon. Ito ay tumutukoy sa anumang bagay o pangyayaring pang-agaw ng pansin o pambaling ng pansin.
Impormasyon. Ito ay nagbibigay ng salaysay tun kol sa buhay,etc.
Edukasyon. kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan, at saka ilang bagay na hindi masyadong nadadama ngunit higit na malalim: ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan.…...

Similar Documents

Premium Essay

Unit 1 Assignment 1

...Unit 1 Assignment 1 1. Describe the role of software for computers: Computer software tells the hardware what to do. Without any software, the hardware would be worthless. Think of the software as a subject in school, and the hardware as you or your brain. Without any learning, you can't do anything. One you have learned some math, and then you are able to solve math problems. This learning is usually accomplished through downloads or CD's that are loaded into the computer. At the very basic level, computer software contains specific instructions for how to accomplish a specific task. These instructions tell the hardware exactly what to do, and how to do it 2. Identify the hardware associate with a computer: the physical components that make up a computer system. There are many different kinds of hardware that can be installed inside, and connected to the outside, of a computer. Here are some common individual computer hardware components that you'll often find inside a modern computer case: Motherboard, Central Processing Unit (CPU), Random Access Memory (RAM), Power Supply Video Card, Hard Drive (HDD), Solid-State Drive (SSD), Optical Drive (e.g. BD/DVD/CD drive) Card Reader (SD/SDHC, CF), etc. Here is some common hardware that you might find connected to the outside of a computer: Monitor, Keyboard, and Mouse 3. Describe how computer store data: it converts the request into binary digits and its stores the data in a database. As a table format. The binary data can......

Words: 324 - Pages: 2

Free Essay

Kabanata 2 Pamanahong Papel Pamilya

...KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang pamilya ay binubuo ng ina, ama, at anak. Ang pamilya ang sandigan ng mga anak at siyang gumagamay sa mga anak patungo sa tamang daan. Ang kaibigan naman ay siyang nagsisilbing ikalawang pamilya ng isang mag-aaral, dito nailalabas nila ang kanilang mga saloobin. Ayon sa mga artikulong nabasa ng mga mananaliksik na “The Importance of Family Life” at “Family values: The Importance of Strong Family Bonds” ay sinasabing importante ang presensya ng mga magulang sa kanilang anak lalo na kung ito ay lumalaki. Ang isang mag-aaral ay magkakaroon ng mga maraming kalituhan, maraming katanungan tungkol sa mga bagay-bagay na kung walang magulang ang siyang mga papaliwanag nito ay mahihirapan siya at maghahanap ng iba na siyang makakaintindi sa kanya. Dahil dito, nagkakaroon ng puwang sa pagitan ng mga magulang at ng anak o mag-aaral. Base sa pananaliksik, maraming kabataan ngayon partikular na ang mga mag-aaral ay mas malapit sa mga kaibigan nila kaysa sa sariling pamilya, dahil sa pareho sila ng edad, pareho rin sila ng pag-iisip at higit sa lahat pareho sila ng interes. Kadalasan kaya ganyan ang turing ng mga mag-aaral sa kanilang pamilya ay dahil hindi nakikita ng kanilang mga magulang ang kakayahan sa iba’t ibang aspeto. Hindi maiiwasan na magkaroon ng awayan sa pamilya at pagkawala ng magulang, makabubuti sa buhay ng isang tao ang pagkakaroon ng mga kaibigan dahil sila ang tutulong sa iyo upang patuloy na lumaban sa......

Words: 474 - Pages: 2

Premium Essay

Case 1-1

...as goodwill. Long-term debt and other obligations of an acquired company should be valued for consolidation purposes at their fair value. On January 1, 2010, Lester Company purchased 70% of Stork Corporation's $5 par common stock for $600,000. The book value of Stork net assets was $640,000 at that time. The fair value of Stork's identifiable net assets were the same as their book value except for equipment that was $40,000 in excess of the book value. In the January 1, 2010, consolidated balance sheet, goodwill would be reported at $177,143. When the value implied by the purchase price of a subsidiary is in excess of the fair value of identifiable net assets, the workpaper entry to allocate the difference between implied and book value includes a 1. debit to Difference Between Implied and Book Value. 2. credit to Excess of Implied over Fair Value. 3. credit to Difference Between Implied and Book Value. c. 3 If the fair value of the subsidiary's identifiable net assets exceeds both the book value and the value implied by the purchase price, the workpaper entry to eliminate the investment account debits Difference Between Implied and Book Value. The entry to amortize the amount of difference between implied and book value allocated to an unspecified intangible is recorded 1. on the subsidiary's books. 2. on the parent's books. 3. on the consolidated statements workpaper. c. 3 The excess......

Words: 4751 - Pages: 20

Free Essay

Kabanata 2

...Kabanata 2 KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Ang mga sumusunod na tala ay masusing pinaglaanan ng panahon ng mga mananaliksik upang magkaroon ng higit na kamalayan at sapat na kaalaman ang mga mambabasa sa pag-aaral. Ito ay binigyan ng kahulugan ng mga mananaliksik, sinuring mabuti at binigyan ng karampatang interpretasyon para sa ikauunlad ng pag-aaral. Lokal na Literatura Ayon kay Helen Flores ng isang sikat na pahayagan ng dyaryo dito sa Pilipinas nilagdaan na umano ng Presidente ng Pilipinas na si Benigno Aquino ang batas na “Philippine Standard Time” o Republic Act 10535 na ang lahat ng ahensya ng gobyerno at istasyon ng telebisyon at radyo ay susunod sa PST na itinatalaga ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na nag-uutos na kailangan pagpare-parehohin ang oras sa buong pilipinas. Upang solusyonan ang nakasanayan ng mga Filipino ang Filipino Time” na kung saan maiiuugnay sa nakagawian ng mga Filipino ay iniisip na unahin ang sarili sa lahat ng bagay at hindi iniintindi ang mas nakakarami dahil sa pagnanais na bigyang halaga ang sarili. Mula naman sa aklat na Filipino Values Today na isinulat ni Florentino T. Imbreza (2003) nakasulat dito ang mga kaugalian ng mga Filipino mabuti man o masama. Sa aklat na ito, makikita kung paano ang pag-uugali ng bawat taosa isang pangyayari, kung ito ba ay nagdudulot ng masama o mabuti sa iba. Halimbawa na lamang ang pagsingit sa isang pila, nakapaloob dito ang Self......

Words: 1501 - Pages: 7

Free Essay

Noli Me Tangere Kabanata 8-11

...Kabanata 8: Mga Alaala Nakasakay si Ibarra sa kalesa at binabagtas ang kahabaan ng Maynila. Maganda ang panahon ng araw na iyon at ang tanawin sa paligid ay nakapagpabalik ng kanyang mga alaala. Ang kanyang namamasdan ay katulad pa rin ng dati na kanya nang nakita: mga kalesa at karumatang walang humpay sa pagbibyahe, salimbayan ng mga taong abala sa pangangalakal at kanya-kanyang gawain: may mga Europeo, Intsik, Pilipino; may mga lalaking kargador, ang iba ay kababaihan na nagtitinda ng prutas. Nanduon din ang mga tindahan at mga hayop na kasama sa paghahanapbuhay. Ang punong Talisay sa San Gabriel ay walang pinagbago, ang Escolta naman ay imbes na umunlad ay pumangit at walang kaayusan. Ang mga karwahe ay nagmamadaling ihatid ang mga kawani sa tanggapan at mga pari, kabilang na si Padre Damaso. Namataan naman siya ni Kapitan Tinong kung kayat binati siya nito. Napadako naman siya sa kalye ng Arroceros at naalala na minsan ay nahilo siya sa napakasamang amoy ng tabako. Napadaan din siya sa Hardin ng Botaniko at naikumpara niya ang mga napuntahan niyang hardin sa Europa. Ibayo ang ganda ng mga ito kaysa sa kanyang natutunghayan ngayon. Anupat ang buong Maynila ay walang pinag-unlad, bagkus ang mga gusali ay nilulumot lamang ng panahon. Sa patuloy na pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang gurong pari: 1) Ang karunungan ay matatamo kapag hinangad ng puso 2) Ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon 3) dapat lamang na magkaroon ng......

Words: 1127 - Pages: 5

Free Essay

Report Noli Me Tangere Kabanata 57-58

...NOLI ME TANGERE Kabanata 57-58 TAGAPAG-ULAT: Beverly Ramos / Raver Reyes______________________________ KAGAMITAN: POWERPOINT presentation/ video presentation___________________ I. Mga Layunin * Maipaunawa ang kahalagahan ng pakikipagkapwa tao. * Maipaliwanag ang mga kaganapan sa nasabing kabanata ng Noli Me Tangere. * Masuri ang iba’t-ibang kanser ng lipunan na matutunghayan sa nasabing kabanata. * Masasagot ang mga mahahalagang tanong sa kabanata 57-58 II. Pamaraan A. BALIK ARAL 1. Sino ang dumakip kay Ibarra? -Sarhento 2. Bakit gulong-gulo ang isip ni Elias nang pumasok siya sa bahay ni Ibarra? –Dahil naalala niya ang sinapit ng kanyang angkan. 3. Sino ang may kagagawan ng pagkasunog ng bahay ni Ibarra? -Elias 4. Kumalat ba ang mga sabi at kuro-kuro sa bayan tungkol sa nangyari kila Ibarra? -Oo 5. Sino ang tinutukoy ng utusang babae na nagbigti sa puno ng santol? -Lucas B. PAGBIBIGAY NG MAHALAGANG TANONG “Magtatanim ka ba ng sama ng loob sa mga taong natulungan mo at tinalikuran ka kapag ikaw naman ang nangailangan?” C. Pagganyak Istratehiya: Video Presentation (The Passion of the Christ clip mula sa YouTube) D. Paglinang sa Aralin * Pagpapabasa ng Kabanata 57-58 * Pagbuod ng mga pangyayari sa Kabanata Istratehiya: Powerpoint Presentation E. Halagang Pangkatauhan Tumingin muna sa sarili bago manghusga sa kapwa. F. Pagpapaliwanag sa sinabi ng tauhan at pag-uugnay sa sariling buhay. ...

Words: 600 - Pages: 3

Free Essay

Kabanata Ii

...KABANATA II Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Sa kabanatang ito, dito ipapakita ang mga artikulo o manuscript na may kaungayan sa pag-aaral na ito. Ang pangunahing layunun ng kabanatang ito ay upang maipaliwanag ng maigi at maayos ang pag-aaral na ito. Ito rin ay para sa maunawaan ng na kalalahat. Narito ang mga sumusunod na mga artikulo LOKAL Sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya sa ating bansa, nagiging mas epektibo ang pag-aaral ng isang ordinaryong mag-aaral. Ngunit dahil rin dito ay nagkakaroon ng ibang pagkakaabalahan o distraksyon sa pag-aaral ang kabataan. Ang teknolohiyang ito ay nakakaapekto sa cognitive na pag-unlad ng isang tao. Napauunlad nya rin ang kaniyang mga habits. Sa pagkakaroon ng mahabang panahon ng pagbabakasyon, nalilinang ang ganitong mga habits o kasanayan. Batay sa isinagawang pananaliksik ni Cristine R.Chanco na may pamagat na; Effects of Peer Monitoring on The Academic Achievement on Selected College Students; nakakaepekto ang haba ng panahon ng klase sa good performance ng mag-aaral sa kolehiyo. Nasasaad dito na mas mapaghahandaan ng mga mag-aaral ang anumang presentasyon, research project, demonstrasyon, at gawaing pang lboratoryo kung mas may panahon na nakalaan ang mga ito. Pinapatunayan din sa pag-aaral ni Chanco, na higit naitutuon ng mag-aaral ang kanyang atensyon sa pag-aaral kung mayroong sapat na panahon ang mga ito upang gawin ang mga requirements ng isang kurso. Sa pagkakaroon ng pag-aaral sa grupo kailangan ang...

Words: 1193 - Pages: 5

Premium Essay

Edp 1 Task 1

...Running Head: Children's Literature Task 1 1 Children;s Literature Task 1 Arthur Carroll Western Governor's University Children's Literature Task 1 2 Children's Literature Task 1 It is well known that the world is filled to the brim with a rich history in athletics, education, science, politics, and the arts. What is not common knowledge is the history and richness of children's literature and how it eventually became what it is today. Just like most things, what we now know as children's literature is nothing like what it was originally, it has transformed into something else entirely. Nonetheless, it has as colorful a history as it does some of it's own books. Before children's literature was ever even written down it was given to children in a less tangible way; orally. Prior to publishers like Scholastic and Golden Books existence, the technology to write books was long and tedious, especially if the author was trying to make many copies. So instead, children's literature was told out loud where many could hear it at once and the time factor for preparation was at a minimum. Once authors had better technology to help simplify the process of physical writing, oral literature transformed into written literature. It wasn't always computers or even typewriters though, written used to literally mean written. Like the transformation from mouth to pen, pen evolved to......

Words: 882 - Pages: 4

Premium Essay

Unit 1 Assignment 1

...Homework Unit 1 Assignment 1 1. Why is the CPU the most important component in a computer? It’s the part of the computer that runs programs. 2. What number does a bit that is turned on represent? What number does a bit that is turned off represent? A turned on bit is 1 and a turned off bit is 0. 3. What would you call a device that works with binary data? A digital device 4. What are the words that make up a high-level programming language called? Key words or reserved words 5. What are the short words that are used in assembly language called? Mnemonics 6. What is the difference between a compiler and an interpreter? A compiler translates a high-lever program into a separate machine language program; whereas, an interpreter is a program that both translates AND executes instructions in a high-level program language program. 7. What type of software controls the internal operations of the computer’s hardware? Operating systems which is a type of system software. Unit 2 Assignment 1 Short Answer 1. What does a professional programmer usually do first to gain an understanding of a problem? Works with and interviews the customer to gain an understanding of what the customer wants the program to accomplish. 2. What is a pseudocode? A “fake” code that programmers use to test their programs before executing them. 3. Computer programs typically perform what three steps? A) Input is received B) Some process......

Words: 508 - Pages: 3

Premium Essay

Kabanata 1

...Chemical smells out of clothes: Soak clothes for two to three hours or overnight, in one cup of baking soda. * Use it as underarm deodorant by applying it with a powder puff. * Agitate the machine occasionally. Repeat if necessary. Wash as usual. (This method is great for removing the new smell out of clothes) * Mix half a teaspoon with peroxide into a paste and use it as toothpaste. * Dog odors and urine: Sprinkle with baking soda. Let set for a few hours before sweeping up * Use it as a face and body scrub. * Silver polish: Make a paste of baking soda and water, scoop some onto a clean, soft rag, and polish the silver. Rinse and polish dry. * Add a cup to bathwater to soften your skin. * Soft scrubber: Pour about 1/2 cup of baking soda into a bowl and add enough liquid soap or detergent to make a texture like frosting. Scoop onto a sponge and clean the bathtub or tiles. Rinse. * Relieve skin itch from insect bites and pain from sunburn: Put two tablespoons in your baby’s bathwater to help relieve diaper rash. * Scouring powder: Simply sprinkle baking soda into a sink and scrub. * Apply it on rashes, insect bites, and p>oison ivy irritations. * Oven cleaner: Sprinkle baking soda onto the bottom of the oven. Squirt with enough water that the baking soda is damp. Let set overnight, making sure the baking soda is damp before you go to bed. In the morning, simply scoop the baking soda and grime out with a......

Words: 375 - Pages: 2

Premium Essay

Unit 1 Assignment 1

...Unit 1 Assignment 1 Exploring Programming Languages PT1420 Introduction to Programming Pong Sintaisong ITT-Tech Tempe Campus Instructor: Ms. Kate Eskesen 9/23/2015 5 Programming Languages 1970s-2000 1970s Pascal: Niklaus Wirth was is the invertor and was invented in 1971 Motivation: To provide features that were lacking in other languages at the time. Forth: Forth was created in 1970 by Charles H. Moore Motivation: He wanted to create a language that would allow direct user and machine interactions. C: In 1971-73 Dennis M. Ritchie turned the B language into the C language. Motivation: Lack of features from B language so made C language. Prolog: Alain Colmerauer in 1973. Motivation: Unknown ML: In 1973 ML was invented as part of the University of Edinburgh's LCF project Motivation: Research in constructing automated theorem provers. Eventually saw that the "Meta Language" they used for proving theorems was more generally useful as a programming language. 1980s C++: Bjarne Stroustrup was the inventor. 1979 Motivation: He needed the use of a programming language that was concise and that produced compact and speedy programs. MATLAB: First Fortran MATLAB was portable and could be compiled to run on many of the computers that were available in the late 1970s and early 1980s. Cleve Moler is the inventor. Motivation: This document for engineers developing models and generating code for embedded systems using Model-Based Design with MathWorks......

Words: 715 - Pages: 3

Free Essay

Kabanata I Mga Pamamaraan Sa Pagpapanatili Ng Laundry Shops

...KABANATA I 1.1 Panimula ng Pananaliksik Sa kasaysayan ng ating panahon noon, ang Laundry Shops ay ang pinagkakakitaan ng mga taong nagbabakasakaling makalikom ng pera at lumago ang kanilang negosyo sa paraang pagtulong sa mga walang oras na makagpaglaba dahil sa kanya-kanyang mga trabaho. Ito ang tanging paraan ng ibang mamayang Pilipino upang ang kanilang maruming damit ay maging malinis, kaya naman ito ay pumatok sa ating bansa. Noong wala pang washing machine, ang paraang paglalaba ay ang paggamit lamang ng kamay kung kaya't ito'y mahirap at nakakapagod gawin. Ngunit ng lumipas ang mga panahon at ngayon'g naging moderno na, nagkaroon ng mga washing machine na siyang nagsisilbi at nagpapadali sa paglalaba dahil dito, nakilala ng kalipunang Pilipino ang kahalahagan ng washing machine. Base sa pananliksik nmin sa kasyasayan ng laundry shop, nagsimula ito nang ipatayo ng mga Chinese-Americans ang mga Laundry Shops at nang 'di kalaunan ay nakilala ito. Ngunit taliwas ito sa mga Amerikano, kaya naman gumawa ng paraan ang mga Amerikano upang hindi sila malamangan ng mga Chinese-American. Hanggang sa nagkaroon na ng kumpitensya at maraming tumangkilik nitong ideyang Laundry Shops. Isa na dito ang syudad ng New York na kung saan ito nakilala bilang orihinal na pinanggalingan ng negosyong ito hanggang sa nakilala ito at tinangkilik ng iba't-ibang bansa kasama na dito ang Pilipinas. Ayon din sa kasaysayan nito, nagsimula ang ideyang Laundry Shops sa mga pampublikong tulugan...

Words: 1284 - Pages: 6

Free Essay

Kabanata Ii: Sa Ilalim Ng Kubyerta

...PAKSA: KABANATA II: SA ILALIM NG KUBYERTA Ipinasa nina: Paul Joshua Javonillo John Christian Malaque Ang Mga Tauhan Basilio – Nalampasan niya ang mga hilahil ng buhay dahil nagpaalipin siya kay Kapitan Tiago. Nagpunyagi siya sa pag-aaral. Nilunok niya ang pangmamaliit sa kany ang kapwa mag-aaral at ng mga guro dahil sa kanyang anyo at kalagayan sa buhay. Nagtagumpay siya at nakapanggamot agad kahit hindi pa natatanggap ang diploma ng pagtatapos. Isagani – Isang malalim na makata o manunugma. Mahusay siyang makipagtalo. Matapang siya sa pagpapahayag ng kanyang pinaniniwalaan kaninuman. Matuwid siya at ayaw sa likong paraan asa pagkakamit ng adhikain. Pamangkin siya ng butihing si Padre Florentino. Kapitan Basilio – Isang mayamang mamamayan na taga-San Diego. Siya ang ama ni Sinang at asawa ni Kpitan Tika. Galante sa mga pinuno at kawani ng pamahalaan at sa mga prayle upang maiwasan ang problema o kagipitan sa mga pabor na kanyang kakailanganin. Simoun – Isang napakayamang mag-aalahas at kaibigang matalik at tagapayo ng Kapitan-Heneral. Makapangyarihan siya kaya’t iginagalang at pinangingilangan ng mga Indio at maging ng mga prayle man. Nais niyang udyukin ang damdamin ng mga makabayang Pilipino sa palihim at tahimik niyang pghahasik ng rebolusyon; linisin ang bayan; at lipunin ang lahat ng masasama kahit pa siya mismo ay inuusig din ng kanyang budhi sa paraang kanyang ginagawa. Padre Florentino – Isang mabuti at kagalang-galang na parang Pilipino si Padre Florentino. Pinilit...

Words: 861 - Pages: 4

Free Essay

Kabanata 3

...Kabanata III Ang mga Alamat I. Tauhan Kapitan- nagkwento tungkol sa Alamat ng Malapad na Bato Padre Florentino- nagkwento ng Alamat ni Doña Geronima Padre Salvi- nagkwento sa Alamat ni San Nicolas Ben Zayb- manunulat na namamangha sa mga alamat Simoun- nakikinig sa mga alamat Doña Victorina- nakikinig sa mga alamat II. Buod Nadatnan ni Padre Florentino ang mga nasa itaas ng kubyerta na nagsasaya at pinag-uusapan ang pagtaas ng buwis. Dumating naman si Simoun at may nagsabing sayang daw at hindi na nito nakita ang kagandahan ng pook ngunit sabi naman ni Simoun walang kagandahan ang pook kung walang mga alamat. Dito na nagsimulang magkwento ang isa’t-isa sa mga alam nilang alamat. Ang kapitan ang nauna at ikinuwento niya nag alamat ng Malapad na Bato. Dito may batumbuhay na tirahan ng mga espiritu ngunit ng kalauna’y nawala na ang paniniwalang ito at tulisan na ang naninirahan dito. Sumunod naman si Padre na nagkuwento ng alamat ni Doña Geronima. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang binatang nangakong pakakasalan ang isang dalaga ngunit hindi natuloy sapagkat nagging arsobispo ang lalaki. Nagdamit panglalaki ang dalaga at nagpakita sa lalaki sa pag-asang tutuparin nito ang pangako ngunit hindi na ito pwedeng mangyari kaya nagpahanda ng kuweba ang arsobispo at ditto na tumira at namatay ang babae. Nakilala siyang engkantada dahil sa pagtatapon niya ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Sumunod naman ay si Padre Salvi na......

Words: 394 - Pages: 2

Free Essay

Kabanata Iii

...KABANATA III METODOLOHIYA Makikita sa bahagi ng pananaliksik ang mga kagamitan at paraang ginamit ng mga mananaliksik upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Ang kagamitan at ang pamamaraang ito ay ang pinakamahalaga sa pag-aaral na ito. Ang bahagi ng pananaliksik na ito ay naglalaman at nahahati sa mga a.) Metodolohiya ng Pananaliksik b.) Pantulong na Instrumento c.) Kalahok sa Pananaliksik at d.) Mga hahakbangin ng Pananaliksik. METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK Sa pag-aaral na ito ang mga mananaliksik ay gagamit ng pamaraang deskriptib (Discriptive Case Study), na kung saan ang mga mananaliksik ay mangangalap ng mga impormasyon at pagseserbey. Ang grupo ng mananaliksik ay magsasagawa ng serbey sa lahat ng mag-aaral ng St. Andrew's School. Ang pagkuha ng impormasyon na ito ay magiging batayan ng kanilang pag-aaral. Ito ay makakatulong sa mga mananaliksik upang mahanap ang kasagutan sa pag-aaral na ito. PATULONG NA INSTRUMENTO Ang mga kagamitang pang pananaliksik ay mahalaga upang makakuha ng impormasyon ang mga mananaliksik. Ang mananaliksik ay gagamit ng Survey Forms na sasagot sa mga katanungan ng mga piling mag-aaral. Ang Survey Forms na ito ay may mga nilalamang katanungan ukol sa suliranin ng pag-aaral. Maliban sa mga Survey Forms, ang mga mananaliksik ay makikipanayam sa mga mag-aaral upang higit na maunawaan ang kanilang panig at kasagutan. KALAHOK SA PANANALIKSIK Ang kalahok sa......

Words: 509 - Pages: 3