Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

In: Business and Management

Submitted By activitymode
Words 482
Pages 2
HLT 362 M3 HYPOTHESIS TESTING WEEK 3

To purchase this click here http://www.activitymode.com/product/hlt-362-m3-hypothesis-testing-week-3/ Contact us at:
SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM
HLT 362 M3 HYPOTHESIS TESTING WEEK 3
Hypothesis Testing
Problem 1
There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug.
10 7 32 23 22 6 16
11 20 19 6 17 35 6
10 34 32 25 13 9 6
Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01?
State the Null Hypothesis
State the Alternative Hypothesis
State the Level of significance
State the Test Statistic
Perform Calculations
Statistical Conclusion
Experimental Conclusion
Problem 2
We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim.
State the Null Hypothesis
State the Alternative Hypothesis
State the Level of significance
State the Test Statistic
Perform Calculations
Statistical Conclusion
Experimental Conclusion
HLT 362 M3 HYPOTHESIS TESTING WEEK 3

To purchase this click here http://www.activitymode.com/product/hlt-362-m3-hypothesis-testing-week-3/ Contact us at:
SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM
HLT 362 M3 HYPOTHESIS TESTING WEEK 3
Hypothesis Testing
Problem 1
There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug.
10 7 32 23 22 6 16
11 20 19 6 17 35 6
10 34 32 25 13 9 6
Let X be a random variable…...

Similar Documents

3 Hypothesis Testing

...mabangis na anak nito, siPumbakhayon, marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad niAliguyon. Hindi naaling, pinukol ni Aliguyon ng sibat si Pumbakhayon. Kasing bilis ng kidlat, umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at, kagila-gilalas, sinalo sa hangin ang sibat ng isa niyang kamay! Wala pang isang kurap ng mata, binaligtad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aliguyon. Umiwas din si Aliguyon at sinalo rin ng isang kamay sa hangin ang humahagibis na sibat. Binaliktad din niya at ipinukol uli kay Pumbakhayon. Pabalik-balik at walang tigil, naghagisan at nagsaluhan ng sibat siAliguyon at Pumbakhayon hanggang umabot ng 3 taon, hindi pa rin tumigil ang bakbakan, at walang nagpakita ng pagod o pagsuko. Subalit sa bangis at dahas ng kanilang paghahamok, kapwa sila humanga sa giting at husay ng kalaban, at pagkaraan ng 3 taong bakbakan, natuto silang igalang ang isa’t isa. Biglang bigla, tumigil sina Aliguyon at Pumbakhayon at nahinto, sa wakas, ang bakbakan. Nag-usap at nagkasundo sila ng payapa (paz, peace) ng kanilang nayon ng Hannanga at Daligdigan. Buong lugod na sumang-ayon lahat ng tao sa 2 nayon, at ipinagdiwang nila ang kampihan ng 2 bayani. Sa paglawak ng katahimikan, umunlad ang 2 nayon. Naging matalik na magkaibigan sina Aliguyon at Pumbakhayon. Nang sapat na ang gulang ni Aliguyon, pinili niyang asawa si Bugan, ang batang-batang kapatid na babae ni Pumbakhayon. Inalagaan niya sa bahay si Buganhanggang lumaki itong napaka-gandang......

Words: 795 - Pages: 4

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://hwnerd.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-539223.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At Contact.Hwnerd@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 252 - Pages: 2

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://hwnerd.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-539223.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At Contact.Hwnerd@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 252 - Pages: 2

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://hwnerd.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-539223.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At Contact.Hwnerd@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 252 - Pages: 2

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://hwnerd.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-539223.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At Contact.Hwnerd@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 252 - Pages: 2

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://hwnerd.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-539223.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At Contact.Hwnerd@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 252 - Pages: 2

Hlt 362 Week 1 -5 All Discussion Questions

...HLT 362 WEEK 1 -5 ALL DISCUSSION QUESTIONS To buy this click here http://www.coursehomework.com/product/hlt-362-week-1-5-all-discussion-questions/ Contact us:+1 315-750-4434 help@coursehomework.com HLT 362 WEEK 1 -5 ALL DISCUSSION QUESTIONS Week 1 Dqs 1 - How could graphics and/or statistics be used to misrepresent data? Where have you seen this done? 2 - What are the characteristics of a population for which a mean/median/mode would be appropriate? Inappropriate? Week 2 DQS 1 - Explain the importance of random sampling. What problems/limitations could prevent a truly random sampling and how can they be prevented? 2 - How large would your population have to be for a sample to be appropriate (i.e., rather than measuring the whole population)? Week 3 DQS 1 - Suppose you hear an “old-timer” say, “Why, in my day, kids were much more respectful and didn’t cause as much trouble as they do nowadays!” Formulate a hypothesis related to this statement that you could test. How would you test it? 2 - Researchers routinely choose an α-level of 0.05 for testing their hypotheses. What are some experiments for which you might want a lower α -level (e.g. 0.01)? What are some situations in which you might accept a higher level (e.g. 0.1)? 3 - Explain when a z-test would be appropriate over a t-test. Week 4 DQS 1 - If the result of an ANOVA experiment was "not significant", was the experiment a failure? Provide reasoning and......

Words: 340 - Pages: 2

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://acehomework.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-5566556.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At JOHNMATE1122@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 251 - Pages: 2

Hlt 362 All Week All Discussion Questions

...A++PAPER;http://www.homeworkproviders.com/shop/hlt-362-discussion-questions/ HLT 362 ALL WEEK ALL DISCUSSION QUESTIONS HLT 362 ALL WEEK ALL DISCUSSION QUESTIONS, Week 1 Dqs 1 - How could graphics and/or statistics be used to misrepresent data? Where have you seen this done? 2 - What are the characteristics of a population for which a mean/median/mode would be appropriate? Inappropriate? Week 2 DQS 1 - Explain the importance of random sampling. What problems/limitations could prevent a truly random sampling and how can they be prevented? 2 - How large would your population have to be for a sample to be appropriate (i.e., rather than measuring the whole population)? Week 3 DQS 1 - Suppose you hear an “old-timer” say, “Why, in my day, kids were much more respectful and didn’t cause as much trouble as they do nowadays!” Formulate a hypothesis related to this statement that you could test. How would you test it? 2 - Researchers routinely choose an α-level of 0.05 for testing their hypotheses. What are some experiments for which you might want a lower α -level (e.g. 0.01)? What are some situations in which you might accept a higher level (e.g. 0.1)? 3 - Explain when a z-test would be appropriate over a t-test. Week 4 DQS 1 - If the result of an ANOVA experiment was "not significant", was the experiment a failure? Provide reasoning and examples (real or hypothetical) to support your argument. 2 - What is an interaction? Describe an......

Words: 322 - Pages: 2

Hlt 362 Week 3 M3 Hypothesis Testing

...homeworkproviders.com/shop/hlt-362-week-3-m3/ HLT 362 WEEK 3 M3 HYPOTHESIS TESTING HLT 362 WEEK 3 M3 HYPOTHESIS TESTING, Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of......

Words: 434 - Pages: 2

Hlt 362 M3 Hypothesis Testing Week 3

...HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 IF You Want To Purchase A+ Work Then Click The Link Below , Instant Download http://hwnerd.com/HLT-362-M3-Hypothesis-Testing-Week-3-539223.htm?categoryId=-1 If You Face Any Problem E- Mail Us At Contact.Hwnerd@Gmail.Com Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternatice Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion...

Words: 252 - Pages: 2

Hlt 362 All Week All Discussion Questions

...HLT 362 ALL WEEK ALL DISCUSSION QUESTIONS A+ Graded Tutorial Available At: http://hwsoloutions.com/?product=hlt-362-all-week-all-discussion-questions Visit Our website: http://hwsoloutions.com/ Product Description HLT 362 ALL WEEK ALL DISCUSSION QUESTIONS, Week 1 Dqs 1 – How could graphics and/or statistics be used to misrepresent data? Where have you seen this done? 2 – What are the characteristics of a population for which a mean/median/mode would be appropriate? Inappropriate? Week 2 DQS 1 – Explain the importance of random sampling. What problems/limitations could prevent a truly random sampling and how can they be prevented? 2 – How large would your population have to be for a sample to be appropriate (i.e., rather than measuring the whole population)? Week 3 DQS 1 – Suppose you hear an “old-timer” say, “Why, in my day, kids were much more respectful and didn’t cause as much trouble as they do nowadays!” Formulate a hypothesis related to this statement that you could test. How would you test it? 2 – Researchers routinely choose an α-level of 0.05 for testing their hypotheses. What are some experiments for which you might want a lower α -level (e.g. 0.01)? What are some situations in which you might accept a higher level (e.g. 0.1)? 3 – Explain when a z-test would be appropriate over a t-test. Week 4 DQS 1 – If the result of an ANOVA experiment was “not significant”, was the experiment a failure? Provide reasoning and examples (real or......

Words: 335 - Pages: 2

Hlt 362 Week 3 M3 Hypothesis Testing

...HLT 362 WEEK 3 M3 HYPOTHESIS TESTING A+ Graded Tutorial Available At: http://hwsoloutions.com/?product=hlt-362-week-3-m3-hypothesis-testing Visit Our website: http://hwsoloutions.com/ Product Description HLT 362 WEEK 3 M3 HYPOTHESIS TESTING, Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The following data represents the remission time in weeks for a random sample of 21 patients using the drug. 10 7 32 23 22 6 16 11 20 19 6 17 35 6 10 34 32 25 13 9 6 Let X be a random variable representing the remission time in weeks for all patients using the new drug. Assume that the distribution of x is normal. A previously used drug treatment has a mean remission time of 12.5 weeks. Does the data indicate that the mean remission time using the new drug is different from 12.5 week at a level of significance of 0.01? State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Problem 2 We wish to test the claim that the mean body mass index (BMI) of men is equal to the mean BMI of women. Use the data to the right to test this claim. State the Null Hypothesis State the Alternative Hypothesis State the Level of significance State the Test Statistic Perform Calculations Statistical Conclusion Experimental Conclusion Hypothesis Testing Problem 1 There is a new drug that is used to treat leukemia. The......

Words: 447 - Pages: 2

Hlt 362 Week 1 -5 All Discussion Questions

...HLT 362 WEEK 1 -5 ALL DISCUSSION QUESTIONS To purchase this, Click here http://www.activitymode.com/product/hlt-362-week-1-5-all-discussion-questions/ Contact us at: SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM HLT 362 WEEK 1 -5 ALL DISCUSSION QUESTIONS Week 1 Dqs 1 - How could graphics and/or statistics be used to misrepresent data? Where have you seen this done? 2 - What are the characteristics of a population for which a mean/median/mode would be appropriate? Inappropriate? Week 2 DQS 1 - Explain the importance of random sampling. What problems/limitations could prevent a truly random sampling and how can they be prevented? 2 - How large would your population have to be for a sample to be appropriate (i.e., rather than measuring the whole population)? Week 3 DQS 1 - Suppose you hear an “old-timer” say, “Why, in my day, kids were much more respectful and didn’t cause as much trouble as they do nowadays!” Formulate a hypothesis related to this statement that you could test. How would you test it? 2 - Researchers routinely choose an α-level of 0.05 for testing their hypotheses. What are some experiments for which you might want a lower α -level (e.g. 0.01)? What are some situations in which you might accept a higher level (e.g. 0.1)? 3 - Explain when a z-test would be appropriate over a t-test. Week 4 DQS 1 - If the result of an ANOVA experiment was "not significant", was the experiment a failure? Provide reasoning and examples (real or hypothetical) to support......

Words: 673 - Pages: 3

Hlt 362 Complete Course Latest Version

...HLT 362 COMPLETE COURSE LATEST VERSION To purchase this visit following link: http://coursehomework.com/product/hlt-362-complete-course-latest-version/ Contact us at: HELP@COURSEHOMEWORK.COM HLT 362 COMPLETE COURSE LATEST VERSION HLT 362 EXERCISE 11 Questions HLT 362 EXERCISE 16 Questions HLT 362 EXERCISE 18 Questions HLT 362 EXERCISE 20 Questions HLT 362 EXERCISE 23 Questions HLT 362 EXERCISE 24 Questions HLT 362 EXERCISE 31 Questions HLT 362 EXERCISE 11 AND 16 Statistics for Healthcare Professionals HLT 362 M1 Mean Variance Standard Deviation Student HLT 362 M2 Population Sampling Distribution Student HLT 362 Module 2 Exercise 29 HLT 362 M3 Hypothesis Testing Week 3 HLT 362 Module 4 ANOVA-Excel-Worksheet HLT 362 Module 4 Exercise 36 HLT 362 Module 5 Correlation Regression and Chi Square Excel Worksheet HLT 362 Week 1 DQs HLT 362 Week 2 DQs HLT 362 Week 3 DQs HLT 362 Week 4 DQs HLT 362 Week 5 DQs Course Home Work aims to provide quality study notes and tutorials to the students of HLT 362 Complete Course Latest Version in order to ace their studies. HLT 362 COMPLETE COURSE LATEST VERSION To purchase this visit following link: http://coursehomework.com/product/hlt-362-complete-course-latest-version/ Contact us at: HELP@COURSEHOMEWORK.COM HLT 362 COMPLETE COURSE LATEST VERSION HLT 362 EXERCISE 11 Questions HLT 362 EXERCISE 16 Questions HLT 362 EXERCISE 18 Questions HLT 362 EXERCISE 20 Questions HLT 362 EXERCISE 23 Questions HLT 362......

Words: 733 - Pages: 3