Google Inc

In: Other Topics

Submitted By kcacaj
Words 1530
Pages 7
| Google Inc | | |
|
8/15/2015 |

|

Google is a worldwide technology focusing on getting better the ways citizens connect as well as employ the information. And also they are operating to manage the earth's information along with create it simply accessible as well as useful to one and all. Google web search as well as promotion has made Google individual of the most accepted brands of the earth. Google Inc produces revenue through delivering applicable as well as cost effective online publicity and providing other goods.
This document represents a full study of the industry of Google Inc as well as its performance for a period of 3 years. I will focus on the years between 2009 and 2011. The International Financial Reporting Standards (IFRS) are standards and interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB). The functions of the IFRS foundation can be divided into two main areas: Governance and oversight, and operations. The Financial Accounting Standards Board (FASB) and International Accounting Standards Board (IASB) are committed to crafting one set of accounting standards. The goal of the convergence project is to unify accounting standards, which in turn should improve comparability of financial statements across national jurisdictions (Shim, Siegel, 2010). Google has a reputation as an innovative company, but in fact it owes a lot of its success to acquisitions. Merging with or acquiring another firm represents a considerable change that can affect the interests of stakeholders beneficially or detrimentally. Since its emergence the Google Inc. has made more than 175 business combinations. Some of them were prior to 2009 and some after it. A scrutiny of annual reports and form 10K of Google from 2009 reveals that the company has followed all the prescribed reporting guidelines as per ASC 805. The auditors of…...

Similar Documents

Google Inc

...search engine นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างเด่นชัดที่สุด สำหรับความสำเร็จของผู้ก่อตั้งกูเกิลในช่วงแรก การพลิกปัญหา Keyword spam บนเวปให้กลายมาเป็นโอกาส โดยการแก้ไขมัน ในขณะที่นักเรียนที่ Stanford นำไปสู่ชุดคำสั่งแบบเรียงตามลำดับหน้าที่มีชื่อเสียงของ Sergey Brin’s และ Larry’s แทนที่จะมานับจำนวนคำของ keywords เหมือนการหาข้อมูลแบบเก่าๆ พวกผู้ก่อตั้งได้คิดค้นการหาข้อมูลที่เขื่อถือได้ผ่านทางเวปไซต์ที่เชื่อมต่อกับหน้าเพจ หรือ ใช้การ votes เพื่อที่จะชั่งน้ำหนักของผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวโยงกัน Google focusing on the user คือ กูเกิลใส่ใจผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดผู้คนในเริ่มแรก เนื่องจาก นอกจากการค้นหาใน White search page ที่ง่ายและเชื่อถือได้แล้ว ความแตกต่างของตัวโลโก้ที่มีสีสัน ไม่มีโฆษณาหรือ Editorial content (เนื้อหาความคิดเห็นจากบรรณาธิการ) อยู่บนหน้าเพจทำให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ Yahoo ยังไม่สามารถทำได้ นี่เป็นสิ่งที่ได้อธิบายไว้ในคำกล่าวครั้งแรกของกูเกิลว่า “ใส่ใจผู้ใช้งาน แล้วทุกอย่างจะตามมาเอง” ซึ่งพวกเข้าพูดถึงการเข้าไปใช้งานได้ง่าย และความเร็วในการโหลดหน้าเพจเป็นจุดสำคัญ Google delivered search result people really wanted กูเกิลได้จัดหาผลลัพธ์ตามที่ผู้คนต้องการค้นหาจริงๆ ทำให้เกิดความเชื่อถือตามที่กูเกิลได้สัญญาว่าจะไม่ขายพื้นที่ในการค้นหาข้อมูลให้กับเหล่าโฆษณา และหันมาใส่ใจกับการค้นหาเพื่อนำส่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหาจริงๆ ในขณะเดียวกันพวกลิ้งค์สปอนเซอร์ต่างๆก็ถูกเชื่อมโยงกับการค้นหาคำ keywords เพื่อที่เวลาผู้ใช้งานค้นหา จะได้รู้สึกว่าลิ้งค์สปอนเซอร์เหล่านี้ดูมีประโยชน์......

Words: 582 - Pages: 3

Google Inc

...Case Case:  Google       MBA  Japan-­‐  INSY  690  (Case  Analysis  Assignment)   Student:  Lance  Shields           1. What were the key factors behind Google’s early success? • Perfecting an innovative search engine was clearly the most important factor for Google founders’ early success. Turning the keyword spam problem on the web into an opportunity by solving it while grad students at Stanford led to Sergey Brin’s and Larry Page’s now famous PageRank algorithm. Instead of counting keywords like old search engines, the founders created reliable searches through the number of websites that link to a page or “votes” to weight search result relevance. • Google focusing on the user was another trait that attracted people initially as the nononsense simple white search page and distinctive colorful logo with no ads or editorial content on the page lead to easy and fast searches that Yahoo couldn’t imitate. This is described in their first truism “Focus on the user and all else will follow” where they talk about simplicity of interface and speed of page loads. • Google delivered search results people really wanted lead to users trusting Google as they promise to not sell placement in search results to advertisers and instead rely on the “true” natural search to deliver users the content they really are looking for. At the same time, their sponsored links were relevant to the searched keywords so that......

Words: 2154 - Pages: 9

Google Inc

...DOANH NGHIỆP ( ( ( [pic] TIỂU LUẬN THÀNH TỰU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GOOGLE GVHD:TS.ĐẶNG NGỌC ĐẠI SVTH:LỚP TCDN-ĐÊM 2-CAO HỌC 23 1. TP. HỒ CHÍ MINH – 2013 MỤC LỤC I.Lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực 1 1. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực: 1 1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1 1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 2 1.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực 3 2.Một vài học thuyết về quản trị nguồn nhân lực 4 2.1. Thuyết X: 4 2.2. Thuyết Y: 4 2.3. Thuyết Z: 5 II.Giới thiệu về Google. 5 1.Lịch sử hình thành và phát triển: 5 2.Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh,ứng dụng: 7 Ứng dụng 7 Sản phẩm phục vụ kinh doanh 9 3.Cấu trúc công ty 9 II.Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Google. 10 1.Tuyển dụng nhân sự 10 1.1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG 10 1.2.CÔNG CỤ TUYỂN DỤNG 11 1.1.3.QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 13 2.Đào tạo và phát triển văn hóa công ty 17 2.1.Chính sách đào tạo cho cấp quản lý 17 3.Bố trí sử dụng nhân sự 24 4.Chính sách đãi ngộ 25 4.1Đãi ngộ tài chính: 25 4.2.Đãi ngộ phi tài chính: 26 III.Làm thế nào Google trở thành một trong những nhãn hiệu giá trị nhất thông qua sử dụng phân tích con người để tái phát minh HR 33 1.Google là công ty duy nhất mà chức năng HR được thực hiện dựa trên việc phân tích con người . 33 ......

Words: 15492 - Pages: 62

Google Inc, in China

...Analyst’s Name: ¶ Levi Mohorich Date: ¶ 2/23/14 Case Study Name: ¶ Google, Inc., in China I. The Pre-Analysis: A. Perspective: 1. Author’s Perspective. Describe the perspective of the author(s) of the case study and possible biases of the author(s): ¶ The case was wrote by Kirsten E. Martin, the Assistant Professor of Business Administration at George Washington University, School of Business. She has her Ph.D. from Darden Graduate School of Business, University of Virginia. Her main research interests are business ethics, privacy, technology and stakeholder theory. It might be possible that she is biased towards China for their privacy restrictions and ethical values. Based on her previous research work, she probably values ethical behavior highly and technology innovations. 2. Analyst’s Perspective. Describe your perspective as the analyst: ¶ My perspective is that of a college student majoring in Marketing and Advertising Management. I am a strong believer in ethics and moral behavior. I have worked for an entertainment company for 8 years and my boss taught me to always do the right thing. I don’t know much about China and the details of their privacy laws or their government regulations. I do know that they block social media sites such as Facebook and YouTube but that's about it. I am an avid Google user though, I probably use Google almost every single day, or at least every time I’m on a......

Words: 7567 - Pages: 31

Marketing Strategies of Google Inc.

...1 INTRODUCTION 1.1 Overview of Organization Larry Page and Sergey Brin founded Google in 1995 while they were doing their Ph.D at Stanford University. Google has become the world’s most popular search engine since then and can attribute its success to an innovative marketing plan. The culture of Google is similar to many of the dotcoms of the 90’s. Most employee workstations are surrounded by leisure activities such as rollerblading, coffee lounges and an array of toys, such as scooters and rubber balls, strewn throughout the building. The culture was built to suit the habits of a generation of computer nerds who were tired of sitting in cubicles.. Google is unique in where the employees really had helped develop a tool that was needed by everyone who had an internet connection. It found a good market niche and followed the path of innovation to market itself as the strong company that everyone knows today. On September, 1998, Google was incorporated as a privately held company. The company has a mission statement “ to organize the world’s information and make it universally accessible and useful”. In 2004, Google moved to its headquarters in Mountain View, California, which is known as “ Googleplex”. Google Inc. owns and operates six Google Modular Data Centers across the U.S., one in Chile, one in Finland, one in Ireland, one in Belgium, one in Singapore and one on Taiwan. The company recently built up three more data centers at a cost of more than $200 million......

Words: 2353 - Pages: 10

Google Inc

...Google Inc. JT Velasco  Dr. Brian Collin BUS302 May 3, 2015 Founded in 1998 by two Stanford University Ph.D. students, the very popular search engine, Google, is a name that plays on the word google- the number represented by a 1 followed by 100 zeroes- a reference to the huge amount of data online. With 200 million daily searches, the company has turned a profit by focusing on searches alone and not adding other services. By focusing on plain text, avoiding ads, and using sophisticated search algorithms, Google provides a fast and reliable service. Perhaps, the ultimate sign of success, the brand is now often used as a verb- “to google” is to search online. Google provides various internet products and services like Gmail, Google Maps, Google Earth, Google News, and Google Books just to name a few. The company’s mission is “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” (Google History & Trivia). Today, Google Inc. is awarded as the “Best Company Work For” by Fortune Magazine and the “Great Place to Work Institute” in the year 2014. This certainly describes the importance of Google as the company where people want to work. The company wants it to be a place which brings smart, talented people from diverse background, who could bring whole self to work. There has to be some qualities in the employees that make the company such a success. The qualities are, expertise, taking responsibility for solving complex problems......

Words: 1367 - Pages: 6

Google Inc

...the following information for Google Inc. (5*2 marks = 10 marks): 1.1. Number of outstanding shares for Google Inc. (current stock data): 286, 938, 352 1.2. List of stock exchanges that Google Inc.is listed at: * NASDAQ National Market * Boerse Berlin * Boerse Duesseldorf * Boerse Frankfurt * Boerse Hamburg * Boerse Hannover * Boerse Munchen * Boerse Stuttgart * Bolsa Mexicana de Valores * Bucharest Stock Exchange * Swiss Exchange (SWX) * XETRA Stock Exchange 1.3. The list of top 3 shareholders of Google Inc.: * Mr Lawence Page * Mr Sergey Brin * FMR LLC 1.4. Net income for Google Inc. as at 31/12/2014 (US$): 14, 444, 000 1.5. Total assets for Google Inc. as at 31/12/2014 (US$): 131, 133, 000 Use the information provided in the case and answer the following questions: 2. Identify two key factors behind Google’s early success and provide explanation as to why you believe these factors are Google’s strategic advantages. (2*4 marks =8 marks; word limit: 300 words max) 1. Google decided to implement a modified version of Overture’s cost-per-click model. Google looked at the cost-per-click bids by the relation of an ad’s actual click through rate. This ensured that relevant ad’s got top of the list positions, and ad’s that didn’t receive much exposure incurred less of a bid and was shown less. Google improved revenue. With the use of research based on Google’s competitor, Google was able to find ways to make......

Words: 909 - Pages: 4

Google Inc

...Google, Inc. After agreeing to censor Internet search results in China, Google, Inc. found its corporate mantra-breezily summarized by its founders as "Don't Be Evil"—tinder heavy fire in January 2006. The search engine giant knew bad publicity could be part of any trade-off if it wanted to become a major player in China’s burgeoning economy. 同意审查的互联网搜索结果在中国,谷歌之后,公司发现其企业的口头禅,却轻描淡写地由创始人概括为“不作恶”-tinder猛烈的炮火在2006年1月该搜索引擎巨头知道负面宣传可能是部分任何权衡,如果它想成为中国蓬勃发展的经济的主要参与者。 Google had faced little besides fawning publicity from the tech press since its founding in 1998, though hints of the public relations headaches on the horizon fbr the company first surfaced at the close of 2005, when data and privacy concerns intersected with the U.S. Department of Justice. Google had refused to provide user information in a case the government was building against child pornographers, and as it watched its stock price fall it had already begun wrestling with how to reconcile that decision with its stance on "Evil" 除了从自1998年成立以来在科技媒体摇尾乞怜宣传谷歌曾面临不多,尽管在地平线上,为公司的公关头痛暗示首次浮出水面在2005年末,当数据和隐私问题与美国司法部的部门相交。谷歌拒绝提供用户信息在政府中建立打击儿童色情的情况,因为它看着它的股价下跌就已经开始与如何协调这一决定与它的“恶”的立场摔跤 Public appetite for the company's products seemed only to have intensified since Google's successful—albeit unorthodox—initial public offering in 2004, but the company still feared that the Jasnuary 25,2006, launch of its new portal in China, Google.cn, would direct criticism back on the company. To operate the backend of its search engine,......

Words: 3954 - Pages: 16

Background of Google Inc

...Background of Google Inc. Google Inc is the American search engine company, founded in 1998 by Sergey Brin and Larry Page. Larry Page is the CEO and co-founder who is responsible for daily activities of Google and leads technology strategies and product development. Gergey Brin is the co-founder who manages the special plans. The chairman of Google is Eric S. Schmidt who was took part in in 2001 and take the responsibility about foreign relations of company. The mision of Google is “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful”. More than 70 percent of worldwide online search requests are handled by Google, placing it at the heart of most Internet user’s experience. Its headquarters are in Mountian View, California. Google began as an online search firm, but it now offers more than 50 Internetservices and products, from e-mail and online document creation to software formobile phones and tablet computers. In addition, its 2012 acquisition of Motorola Mobility put it in the position to sell hardware in the form of mobile phones. Google’s broad product portfolio and size make it one of the top four influential companies in the high-tech marketplace, along with Apple, IBM, and Microsoft. Despite this myriad of products, its original search tool remains the core of its success. In 2011 Google earned 97 percent of its revenue through advertising based on users’ search requests. Life at the Googleplex is pretty sweet.......

Words: 635 - Pages: 3

Google Inc

...KERRY HERMAN Google Inc. Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. — Google’s mission statement yo In December 2005, Google paid $1 billion for a 5% stake in Time Warner’s America Online (AOL) unit. The implied $20 billion valuation for AOL came as a surprise; JPMorgan had recently valued the unit at $13.7 billion.1 However, the partnership was important to Google, which had signed a fiveyear deal to continue providing web search results and search-based advertising to AOL, as it had done since 2002. Google was expected to earn about $600 million in gross advertising revenue from AOL searches in 2005.2 The share of ad revenue that Google would pay to AOL was not disclosed, but seemed likely to exceed the 85-90% estimated for the prior deal.3 No tC op In addition to its $1 billion equity investment, Google would provide a $300 million credit for ads on Google promoting Time Warner products and would showcase Time Warner content in a special box on some Google search results pages. Critics complained about reports that Google would provide Time Warner with information about its search algorithms in order to help its partner’s pages secure higher positions in search results. Commenting on Google’s accommodations to AOL, author John Battelle said: “Each of them represents a step closer to a slippery slope. What they are giving away is the perception in the market place that Google isn’t......

Words: 15389 - Pages: 62

Google, Inc Case

...Google, Inc. Definition of the problem: Google’s initiative to enter the Chinese market has been the topic of many arguments from different parties, from shareholders to Human Rights organizations and the actual Chinese government. Google’s image and reputation in the media, investors and users’ minds has been deeply harmed in 2006 at the launch of Google.cn. Google core mission is to make the world’s information available to the greatest number of people possible. And offer this service freely & easily. But Google also strongly stands behind the importance of user privacy. Although their refusal to provide the mandated user information to the U.S. Justice Department created a contradiction to what consumers now perceived of Google after its entry in the Chinese market it did not protect the company from suffering a staggering fall in their stock prices (-7.5% on January 11, 2005). This situation and the unprecedented disappointing fourth quarter final numbers had numerous financial specialists thinking about the possibility that Google had at last lost its exponential growth and momentum since its conception in 1998. Moreover, investors were pondering whether their mantra of “Don’t Be Evil” would have the ability to uphold their beliefs and company values while developing internationally or not. The company’s executives and founders also have to face the issue of the services that they provide in China (Gmail, blogging services, etc.) as the Chinese government...

Words: 575 - Pages: 3

Google Inc Case

...Date and time: November 29, 5pm Name of the Company under study: GOOGLE, INC (Text pages 712-715) Where Headquartered (city/state): Mountain View, Ca Part I: Comprehensive Case Analysis – Developing HR Business Partner Competencies in this Case Analysis 1.0 Background on your Company (Type the Company’s background in 3 paragraphs.). Tip: See the “about us” or company information portion of the company’s website or other source. Keep track of all your sources. They are to be included in Section 10 of this report. The creation of goggle’s company starts in 1996 between two smart students of Stanford University, Larry Page and Sergey Brin. They first try to understand the importance of web pages for people. Their aim was to find the best and faster way to connect people with all information. The company was founded in September 1998, they offer results from a huge amount of Web pages. The results are based on a proprietary algorithm. Google’s technology for ranking Web pages is called PageRank http://www.hoovers.com/company/Google_Inc/hsrfri-1-1njht4-1njfaq.html The company growth gradually because of the index of the Websites and other online content that they made it accessible through their search engine to everybody who has access to internet. The company offers different types of useful search. Today, Google operates the leading Internet search engine, by offering very precise search results from actually billions of Web pages. The company is...

Words: 2917 - Pages: 12

Google Inc

...Google Inc. 1. What were the key factors behind Google’s early success? There are many key factors behind the Google’s early success. First, the sophisticated and innovative algorithm developed for Google search engine is obviously a key factors for its early success. The new algorithm offered the users with relevant search result and provided the advertisers with advertizing spots in industry related websites. The founders developed a search engine that weighed the search result relevance according to the number of website kinked to that page. More linked websites means more relevant results. Another important factor is the customer oriented strategy, instead of the content oriented, that provided users with a simple easy to use white search page with only the logo and the search box and giving the result lists in text format. This enabled Google’s page to open faster than major competitors, such as Yahoo and Bing, and to provide user friendly results free from advertizing. By delivering relevant search results and not imposing the advertizing but prosing search related products or services, Google succeeded in gaining the trust of internet users and the confidence of the advertisers as their ads were more precisely targeting customers. Moreover, the effectiveness of Google in monetizing the web search and generating huge revenues is also an important, if not the most important, key success factor. Using similar model to the cost per impression developed by Overture,......

Words: 539 - Pages: 3

Mnc's Analysis"Google Inc"

...CORPARATION ANALYSIS Google Inc. (NASDAQ: GOOG) is an American multinational corporation which provides Internet-related products and services, including Internet search, cloud computing, software and advertising technologies.[5] Advertising revenues from Ad Words generate almost all of the company's profits. The company was founded by Larry Page and Sergey Brin while both attended Stanford University. Together, Brin and Page own about 16 percent of the company's stake. Google was first incorporated as a privately held company on September 4, 1998, and its initial public offering followed on August 19, 2004. The company's mission statement from the outset was "to organize the world's information and make it universally accessible and useful" and the company's unofficial slogan is "Don't be evil.In 2006, the company moved to its current headquarters in Mountain View, California. Rapid growth since incorporation has triggered a chain of products, acquisitions, and partnerships beyond the company's core web search engine. The company offers online productivity software including email, an office suite, and social networking. Google's products extend to the desktop as well, with applications for web browsing, organizing & editing photos, and instant messaging. Google leads the development of the Android mobile operating system, as well as the Google Chrome OS browser-only operating system, found on specialized netbooks called Chrome books. Google has been estimated......

Words: 2138 - Pages: 9

Google Inc.

...Análisis Caso: Google Inc. Curso: Estrategia de Negocios Catedrático: Miguel Hernández Contents Introducción 3 Reseña Histórica 4 Entorno de la Industria 5 Productos y Competencia 7 Estrategia 8 Desempeño Financiero 10 Conclusiones 13 Bibliografía 14 Introducción Hablar de Google es hablar de un enfoque de negocio encaminado hacia el gana-gana en el cual los usuarios reciben un servicio gratuito y a la vez la información es utilizada para fines estadísticos con los cuales se pueden construir negociaciones con personas interesadas. Google ha demostrado ser una empresa pujante que se ha caracterizado por aprovechar la filosofía del internet encaminándola hacia servicios de utilidad y beneficio para personas interesadas, clientes o usuarios. Esta caso fue bastante motivante ya que al estudiar la evolución de Google también está involucrado el avance tecnológico de internet. Reseña Histórica Google es una empresa que nace en 1996 cuando Larry Page y Sergey Brin se unieron para desarrollar un buscador llamado BackRub con la capacidad de clasificar los sitios web por su relevancia determinando los links que previamente apuntaban a ese sitio, la popularidad de este buscador se dio por su exactitud en las búsquedas. Posteriormente en 1998 el cofundador de Yahoo, David Filo, convenció a Page y Brin para que se centraran en la creación de una empresa basada en la tecnología que ellos habían desarrollado para las búsquedas en internet. El buscador......

Words: 2696 - Pages: 11