Fdfs

In: Historical Events

Submitted By oxjennifer
Words 276
Pages 2
Indian Civilizations, Islamic Civilizations and Roman Civilizations. And there was and there was and there wad and there was and there was and there was and their was and their was and their was and their was and their was and their was and their was Indian Civilizations, Islamic Civilizations and Roman Civilizations. And there was and there was and there wad and there was and there was and there was and their was and their was and their was and their was and their was and their was and their was Indian Civilizations, Islamic Civilizations and Roman Civilizations. And there was and there was and there wad and there was and there was and there was and their was and their was and their was and their was and their was and their was and their was Indian Civilizations, Islamic Civilizations and Roman Civilizations. And there was and there was and there wad and there was and there was and there was and their was and their was and their was and their was and their was and their was and their was Indian Civilizations, Islamic Civilizations and Roman Civilizations. And there was and there was and there wad and there was and there was and there was and their was and their was and their was and their was and their was and their was and their was Indian Civilizations, Islamic Civilizations and Roman Civilizations. And there was and there was and there wad and there was and there was and there was and their was and their was and their was and their was and their was and their was and their…...

Similar Documents

Fdfs

...IRMA 6th August 2013 To : PRM 34 & FPRM 12 From : Debiprasad Mishra Sub. : Assignment #1, MAC Please use the case “Birch Paper Co.” for a written submission of case analysis. You would like to recall that the task is not so much for you to get the correct answer for the case as for you to discuss the elements in your group, prepare a written submission, edit and refine the same. You should be able to do all these as you have ample time at your disposal for this purpose. Please follow the guidelines for a written report given in the TAU’s reading material. This is a group assignment. Every group would make one submission. The submission deadline is 5.15pm, 12th August 2013. All submissions must be made at Ms. Sarada Rajan’s office (Office Room No. 105) in the Faculty Block. • • • • The submissions should preferably be, but not necessarily, word processed. Please use A4-sized paper even if you decided to hand-write. The margins should be 1 inch on all sides. Line spacing should be 1.5 The maximum word limit for the assignment is 2500 (roughly 6 – 7 word processed pages, excluding the Executive Summary and exhibits, if any). The Executive Summary should be single spaced and limited to one page. The assignment must contain the following; 1. Executive Summary (as the first page, a summary of the entire assignment) 2. Situation analysis (or introduction), statement(s) of objective, decision problem, decision criteria, alternatives/ options, evaluation of alternatives/......

Words: 301 - Pages: 2

Fdfs

...University of Phoenix Sanaz Peykari Hcs/320 Dr. Baker Communication and Crisis Paper September 10, 2012 Communication and Crisis Paper 2 On August 28, 2005 a nuclear reactor that malfunctioned, in the Three Mile Island created a release of radiation into the environment which caused a crisis. However, it drew a lot of media and created concerns in the local area. There were traditional form of technology by which was used to notify the public, television networks and local radio stations were also used. Compared to the crisis that took place in 2005, Hurricane Katrina, which devastated the New Orleans area, immersing many parts of the city under water causing trauma to families, the strategy for communication that was used are the internet, which reached a greater number of the public. As a director of a regional Emergency Management office if I started receiving official reports that the public water supplies of several towns in the area have become exposed with a life-threatening biological agent, the strategy I would use to start a contingency plan that would address my organization and the public without creating panic would be to send an immediate email to all staff to attend an emergency, mandatory meeting. Employees who are unable to attend because of emergency...

Words: 1234 - Pages: 5

Fdfs

...Nhóm thực hiện: 1.Lê Thị Thuận 32k13 2.Trần Thị Huyền Trang 32k13 3.Nguyễn Hồ Quyết 32k13 4.Nguyễn Cương Quyết 32k02.1 I. Giới thiệu chung về công ty: 1. Hình thành: Mead Johnson Nutritionals là một công ty hàng đầu thế giới về dinh dưỡng, được thành lập trước đây gần 1 thế kỷ, do ông Edward Mead Johnson sáng lập và tên của ông cũng được dùng để đặt cho tên của công ty. Năm 1888, cuộc sống của bé trai Ted, con của E. Mead Johnson, lâm vào nguy khốn vì bé không lớn lên khi được nuôi dưỡng bằng chế độ bình thường mà phải nuôi bằng hỗn hợp nấu bằng lúa mạch. Nhiều năm sau, ký ức về kinh nghiệm nuôi ăn này có lẽ đã gợi cho E. Mead ý tưỡng phát triển nên một sản phẩm mà ngày nay đã đứng đầu doanh thu toàn thế giới về công thức sữa trẻ em, đó chính là Enfamil ®. E. Mead đã cùng với anh trai mình sáng lập ra công ty Johnson & Johnson. Sau khi người em trai thứ 3 gia nhập công ty, E. Mead quyết định theo đuổi những mối quan tâm khác và thành lập công ty American Ferment. Đến 1905, ông đổi tên công ty lại thành Mead Johnson & Company. Khi mới bắt đầu lập công ty, E. Mead kinh doanh nhiều loại sản phẩm. Tuy nhiên, quan tâm lớn nhất của ông vẫn luôn là các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học. Năm 1911, thắng lợi quan trọng đầu tiên đến với công ty với sự ra đời của DextriMaltose®, sản phẩm khơi mào cho công thức sữa trẻ em hiện đại. Sản phẩm ban đầu này được tạo ra để đáp ứng yêu cầu của các bác sĩ nhi khoa khi hàng ngàn trẻ em dưới 1 tuổi chết dần chết mòn do các vấn đề......

Words: 24178 - Pages: 97

Fwsfdsf

...Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s Fasfere asdasf asdasd aerwerw we fvhnf hoh sfokj fdf wet fsf as t wet s gs wg s...

Words: 288 - Pages: 2

Dfdd

...Fd fd fd dfdf df fdf df fdf df df df d f df df df df df df f df df d f df df df df df df df df d df fd df df df df df d f df df d f df df d fd f df df df fd df df d f df df df d f dfdvfv fvf vfv fv fv fv fv fmvf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf mv fmv fmv fmv fmv fmv mfv mfv mf vmf vmf vmf vm fmv fmv fmv fm emf rmf rfm rmf mc m smd vmv msadv hmy gm mf vmf dsvm fvmd sfmv smv dfmv smv md vm smv ms vms mfs vmdfs mv smf vmsdfm vmfvdmfv mdfv dmv dmv mdfs mv dfmv smv mf svm vmsdf vmsdvmmv msv msvms dmf vmfd vmdf vdmv dm vmfv fmv mfv fmv mf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmf vmfv mf vmfv mf vmf vmf vmf vmf em ermg m meg rmg remf jerm kwej rfmrek fjrek fmb gkj werfm bkej kmre hb wk gkjr jkwe fjkerg erjk gerkjg wejkg jk gkwe gkwe vejwk rjg kw jk gwkejwg erlj gjkr kg lwg lewg wkeg kj gjkwe gejkwer gkljer gjekrg werj kv dskjv kjdf rkjg wkjrg jkr krjb jkwr fkjref ejkg ewjkg ejk ejkr jv jkef jkg kre ckjf vjkf vkjefw kjvfwvhwjvjkv wjf vj rjr vjr vjkrv jwek jkg rjkg rjkvrejf rejf rejg wjk rejg rekjwg rkjg ejkv jke erjkf rjkg rjkg wjrkg jk vjke vwkjwe...

Words: 260 - Pages: 2

Bayan Park

...Asdf asdf asdf sdf asdf sdf dsf sdaf sadf dsf df dsf dsf dsf dsf dsf df dsf dsf dsf df dsf dsf sdf df dsf dsf df dsf dsf kl j jkj h g uytu yiu j k iui uiu o iu iu iu iu dsf dsf dsf dslj lkj jlkj j kjkiuyui y ug jbbmv g gj hi iji oi guguyu oijf v iov jj dsfjkfjd jfkajf d f ffsd fdfdsfsdf d df d fd fdsfd sdf sf ds fhgfh f df df dsfsd dsf sd sd ds fdsf sd fdf fgrrt u I I iu ui ui u uy ui yihjk hiu iu uihjh u rt I I jj k kjh jh jh jh hi I iu iu ui ui k jlkj lkjf sdf sdfdsf dsf dsf df dfds dfdds j lj lkj lk Asdf asdf asdf sdf asdf sdf dsf sdaf sadf dsf df dsf dsf dsf dsf dsf df dsf dsf dsf df dsf dsf sdf df dsf dsf df dsf dsf kl j jkj h g uytu yiu j k iui uiu o iu iu iu iu dsf dsf dsf dslj lkj jlkj j kjkiuyui y ug jbbmv g gj hi iji oi guguyu oijf v iov jj dsfjkfjd jfkajf d f ffsd fdfdsfsdf d df d fd fdsfd sdf sf ds fhgfh f df df dsfsd dsf sd sd ds fdsf sd fdf fgrrt u I I iu ui ui u uy ui yihjk hiu iu uihjh u rt I I jj k kjh jh jh jh hi I iu iu ui ui k jlkj lkjf sdf sdfdsf dsf dsf df dfds dfdds j lj lkj lk...

Words: 274 - Pages: 2

Df Fdf Fdfdfd

...Issue of Shares MODULE - 5 Accounting for Shares and Debentures 23 ISSUE OF SHARES Notes In the preceding lesson you have studied about the company, its meaning, characteristics and its various types. You are also familiar with share capital, and its various kinds. Share capital is one of the main sources of finance for a company. In this lesson we shall study the procedure of issuing shares for raising capital and its accounting treatment in the books of the company. OBJECTIVES After going through this lesson you will be able to explain the procedure of isssuing shares; explain that the share money may be called in lump sum or in two or more instalments; state that shares may be issued at par, at premium, and at discount; make journal entries to record the isssue of shares; explain the terms calls in arrears and calls in advance. 23.1 PROCEDURE OF ISSUE OF SHARES Face value of a share is the par value of the share. It is also known as the Nominal value or denomination of a share. To issue shares a company follows a definite procedure which is controlled and regulated by the Companies Act and Securities Exchange Board of India (SEBI). There are different ways of issue of shares which may be: (A) For consideration other than cash (B) For cash (A) Issue of shares for consideration other than cash Sometimes shares are issued to the promotors of the company in lieu of the services provided by them during the incorporation of the 255 ACCOUNTANCY MODULE - 5 ...

Words: 6834 - Pages: 28

Dth in Nepal

...ldlt M–@)^&–!)–!! >L……………… ..………………. laifo M– xf]d l6eL tyf l8; g]kfn Ps ePsf] tyf gofF Kofs]h ;DaGwdf . >Ldfg, ;j{k|yd g]kfnL DTH sf] ahf/ k|jw{g tyf lj:tf/df oxfFx?n] k'¥ofpg' ePsf] ct'nlgo of]ubfgsf] nflu tkfFO{nfO{ xflb{s wGoafb 1fkg ug{ rfxG5' . o;sf ;fy} abln+bf] ahf/ cj:yf cg'?k xf]d l6eL tyf l8; g]kfn /0fgLlts ;fem]bf/ eO{ gofF lazfn sDkgLdf kl/0ft ePsf] cjut u/fpFb5' . ca aGg] gofF brand sf] gfd Dish Home /flvPsf] klg hfgsf/L u/fpFb5' . o:tf] dh{/af6 g]kfnL DTH sf] ahf/df pNn]Vo a[¢L x'g] tyf xfd|f] ahf/ la:tf/df pNn]vlgo of]ubfg k'¥ofpg' x'g] tkfO{x?nfO{ ;d]t o;af6 k|ToIf nfe x'g] s'/fdf xfdL laZj:t /x]sf 5f}+ . o;sf ;fy} u|fxsx? dfem klg gofF cfsif{s Kofs]hx? klg NofO{Psf] 5 . h; cGtu{t -@))) df cfkm\g} DTH_ sf] =======;lxt ;/n tyf Aofh ;lxt ls:tfaGbL of]hgf tyf Ps} 3/df @ jf # j6f l6eL x]g{sf nfuL cltl/Qm ;]6 6k aS;df ef/L 5'6 k|bfg u/]sf 5f}+ . o:tf gofF Kofs]h tyf ckm/x? ljleGg ;+rf/ dfWodaf6 Aofks k|rf/ k|;f/ ug]{ nIo klg lnPsf 5f}+ . cGtdf tkfFO{x?n] lautdf lbg'ePsf] ;fynfO{ eljiodf ;d]t sfod /fVg'x'g] ljZjf; lnPsf #@] ejlbo, nIdL kf}8]n sfo{sf/L clws[t...

Words: 251 - Pages: 2

Fdfs

...BANGLADESH RESEARCH PUBLICATIONS JOURNAL ISSN: 1998-2003, Volume: 3, Issue: 4, Page: 1171-1180, March-April, 2010 AN ANALYSIS OF THE SERVICE GAP OF ADVERTISING AGENCIES IN BANGLADESH: AN EMPIRICAL STUDY ON AD AGENCY CLIENTS Farhana Khan∗ Farhana Khan.(2010). An Analysis of the Service Gap of Advertising Agencies in Bangladesh: An empirical Study on Ad Agency Clients. Bangladesh Res. Pub. J. 3(4): 1171-1180. Retrieve from http://www.bdresearchpublications.com/admin/journal/upload/09138/09138.pdf Abstract An Advertising Agency or ad agency is a service provider that works for clients to create an effective and goal oriented advertising campaign aimed at representing the Company positively in the eyes of its target customers. Businesses hire advertising agencies to connect with their target customers. In the face of stiff competition, every Co / brand wants to break through this clutter and create a favorable space for itself. Ad agencies help clients to do just this by creating attention grabbing, persuasive and unique ad campaigns that make the brand stand out in the minds of customers. Many businesses organizations are involved with different advertising agencies in order to maintain their activities effectively and efficiently. But till now, this sector has not developed their service up to level of expectation of user. There are plenty of reasons behind such condition of this sector, but one of the important reasons is that Ad agencies failed to meet the......

Words: 4460 - Pages: 18

Fifo

...Sadf asdfsa asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf sdf asd fdf df e fe ef ef efa sdasd fad fe a sdasd fa fasd e fasd fwe fad fe fasd fae fae fawe fas dfa fsd asd asdf afe ad sfa sdf asdf asd fasd fsd se few as asd fe da fdas df sd sfda asdf d fas df e fe ads d fd sd sd f das fdd ds fads fs fd sa dfs a sd sdf df asd fsd fsa fds as sds dfs dfaa fd sas ffds asd d sf d df dfd asd adsf asd fafds s f dd sad ss dsdf sd fsd fasdf as dfasd fsd fasfd asd sdf sdf as dfsd fsadf sdaf sdfa asddfs dsf sdfa dfd asd ds fds asdf sdfa dfs dfs dsf afds fdsa dsf dfs dfsa dfs dfsa Sadf asdfsa asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf sdf asd fdf df e fe ef ef efa sdasd fad fe a sdasd fa fasd e fasd fwe fad fe fasd fae fae fawe fas dfa fsd asd asdf afe ad sfa sdf asdf asd fasd fsd se few as asd fe da fdas df sd sfda asdf d fas df e fe ads d fd sd sd f das fdd ds fads fs fd sa dfs a sd sdf df asd fsd fsa fds as sds dfs dfaa fd sas ffds asd d sf d df dfd asd adsf asd fafds s f dd sad ss dsdf sd fsd fasdf as dfasd fsd fasfd asd sdf sdf as dfsd fsadf sdaf sdfa asddfs dsf sdfa dfd asd ds fds asdf sdfa dfs dfs dsf afds fdsa dsf dfs dfsa dfs dfsa df sdfsa dfs dfa ssdf dfs afd dfs dfs fda sdf sdf df dfsa dfas df sdfsa dfs dfa ssdf dfs afd dfs dfs fda sdf sdf df dfsa dfas...

Words: 314 - Pages: 2

Health

...dcvfgh yt refds agbf hytr efdas gf hytr fdesa adfg try rgfed sax dfgth yrefd sc gfh ytr gefdsx cd gfh ygtrf eds xdcfg ht rfedws af g trefd asd cfgth y rewd sdcf gthyu 7 y6t5 df gthry u67 yt refwds xa dcfgtr yu7 6t5r ewdsx adcf ghyu 7y6t5 r4ews xdc gfhyju ij hygtrfeds waz xdcfgtr hyuy gtrfed ws derf tgyu 67yhgtrf edwsqed rftgy 7u6gtfr edwsd rfty gtfrde swdrftg y5hgt frdewr tgy5hg trfedw rftg rfede gt rfd cfghy gtfrd fghy gtfre gthyuj hygtfr gthju hygt hyjuik ujhygt fhyju hygt frghy ujhy gtrfegt hyujy hgtfdc fregtyujolpikyujhfcdsxazXS DCFERGTYUJ YHTGFV CDS VGBNHJY UHG VFCDXS CFVGBH BGVF F D G F F F FF F DF F F FF F F F F F F F F FF F G F DGB HGF DSDF VGBHGF DSDFV GFDS DCFVG FDSD FVGBF DSDFG FD FCGH FD FGH GFDF G DFG DFG FD FG FDS DFG FDF GH FDF VGBHG FD FGB FD FGBH GFDSD FVGB FDSDF GF DFG BF DFGBH GFDS FVGBH GFD FCVB VGFD CFVB VFD FVGBVF DCFVB VFD CFVB VFD FVGB VFDC FVGBG FDSDFVGB GFD FVGB GFD B F G VB H...

Words: 269 - Pages: 2

Boonvaye

...nwnbfhjwf;wnfcw fon woif wbfowf w fiowbwf owf wofb wofwb fwofw wkf weovon ion iuh n jh in jouj ojhuih jh ihiuh jhi hi joui n h hjn hyu ohniy hij ihb iujm kh yuhn jl uh ujpk hiiu oj hiuo jui hjk nb ihnjl ljk hyih kln uh jkmn hy j ng hj g jk h yu jn gu bjkl hi jn ihh jkj y hvf vfev fdg fg fdg df fgfdgd gdhrg feg fgf efdrg g f gosjo onb jfjfldndslk sns ksnn j s ks lsobjo sbosn rnuo jgronjngsnbrgnbkmngjnbgnm I k gkogn jof I m oivbkj uin kjj kjn ju j uhn vkjh j h jnjinih bh bh hbnj ni nih nh u nyf fn tf bhf h h u ft jhy7 b jk bnug ugy g uuj hy uggn ubg byt byth uh uyh utghuy uyh by hgngjnyi guin I I uh ium inh ing iu iyng hiu nun gnu ygnygn ig nf gnr wnf f f f sf gg rt t r geg ege ere t tr egfdgd dfdgdf g er g t g rg e ger f gee fdf ergegtre ger geg e g eg en g nre ge g re gijkj nijh uyg b h ihn I iuni hgerihie hhfviy...

Words: 254 - Pages: 2

Dsad

...Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf d Yodfd f fdf d fdf df df dfd fdf......

Words: 1500 - Pages: 6

Wfref

...D d d d d d d d n n nnnn n n n n n nnn n n nn n hjn b wbwfwf fb fbf f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f e w fd wf w f wf w f wf wef w f wf we f ew f f sae f sf w f sef we f ewfe w efe w fw efef w efe f ef e fwe f s ef f d fdf d f df d f df df df d fd f df d f df df d fdf d f df d f dfd fd f d f df d f df d f df d f df d f df d f df df d f df d f df d f dfdf df d f df d f d f df d f df d f d f df d f df df d fd f df d f df d f df df d f df d f df d df df d fd fd f d f df df f df df df d f df df df d f df df df d f d d d d d d d d d d f ff f f f f f f f f f f f f ff2rwe2w43wdwr3r3r...

Words: 251 - Pages: 2

Comparison

...jhg jh gfjg kjh kjh kh jhg h guf y fh fhj fgh fjh lgjh gfhkg fhf dytd hgvkgh fty fh fkgh jgfkjh gkjy guy fghf kgf tyf hj gvgh fhg hg f yf yjfu yguy guy gjfgdgfdg dfgsdg sdg sdg dfg thdfg gf gf zfgd f dfvdfvdfvgfbh gjn vv xd xfv df fggn gf fsdc xf df dsdvcf xfvcf bfv fv cb v cv sd gfgb gfh jhbjhfkghf hk kjhv hjv hgkv hkgv kgh kghv gxf f dgf g m km, m mn v c x d d gf h kj k jh g f d d f ghj j h gf g g hj hnj gf f f ghg h hj h gf d d ed rfgt h j kj kjjh h g fd d e r t yhjh jh jh h g f f fhg hjlg jhgf jhf fhdr su yu huio go goy gyu og og gy gyuo yugo gyuo ft tyty ty d drdr rdt dr drt dr dr drdr drdr dr dr dr drrd dr dr drdr dr dr drr d rdr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr d rd rdr dfdd df f df dfv dfv dfv ff vdf dfv f v fv fv df v dfd fdf v dfvdfv dfv sdv dfv dvfdv v dfv df fv...

Words: 272 - Pages: 2