Free Essay

Family Planning

In: Science

Submitted By mariie
Words 9859
Pages 40
Epekto ng Gawaing Ekstra

Isang Pagsusuri
Isang Pamanahong Papel

Na iniharap kay:
Ginoong Alanoden T.Abdullah
Guro sa Filipino

Bilang bahagi ng katuparan sa assignaturang Filipino
Ika-apat na taon
Ni:
Naifah B.Amerol
IV-Aquarius

Felix A.Panganiban Academy of the Philippines

Marso 2012

TALAAN NG MGA NILALAMAN
KABANATA 1. ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
1. Introduksyon
2. Layunin ng Pag – aaral
3. Kahalagahan ng Pag – aaral
4. Saklaw at Limitasyon ng Pag – aaral
5. Depinisyon ng mga Terminolohiya
KABANATA 2. MGA KAUGNAY NA PAG – AARAL AT LITERATURA
KABANATA 3. DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
1.Metodolohiya
2. Disenyo ng Pananaliksik
3. Instrumentong Pampananaliksik
4. Mga Respondente
5. Tritment ng mga Datos
6.Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos
KABANATA 4. LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON
1. Lagom
2.Kongklusyon
3. Rekomendasyon
LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN
APENDIKS

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG – AARAL
1. Introduksyon Sa tahanan simulang nahuhubog ang katauhan ng isang tao. Ang paaralan, bilang pangalawang tahanan ng mga estudyante ay ginagampanan rin ang tungkuling ito. Kapag sinabing paaralan, kadalasang naiisip ay ang lugar kung saan nag-aaral at natututo ng mga bagay-bagay ang tao. Ngunit hindi lamang puro impormasyon tungkol sa matematika, siyensa, o wika ang natututunan ng mga estudyante sa paaralan. Mayroong mga organisasyong maaaring salihan ang mga mag-aaral depende sa kanilang hilig. Ang mga organisasyong ito ay may mga gawaing maaaring humubog sa iba pang aspeto ng katauhan, at ito ang tinatawag na ekstrakurikular na mga gawain. Ito ang dahil kung kaya’t hindi lamang pang-intelektwal ang nalalaman o nakukuha ng mga mag-aaral sa pagpasok sa paaralan, nahahasa rin ang kanilang talento at kakayahan. Ang ekstrakurikular na gawain ay kahit anong gawain na hindi saklaw ng kurikulum ng paaralan, ngunit ang mga gawaing ito ay kadalasang ginagawa sa loob ng paaralan. Ang oras na inilalaan dito ay labas sa oras ng aktwal na ‘pag-aaral’ ng mga mag-aaral. Sa kadahilanang ito, maaaring magkaroon ng epekto ang mga ekstrakurikular na gawain sa buhay akademiko ng mag-aaral, nakasasama man o benepisyal. Ito ay tulad ng Nursing Central Board of Students (NCBS) na may kinalaman sa pamumuno ng kolehiyo, Red Cross at Medical Missions Inc. (MMI) na patungkol naman sa kalusugan, Pax Romana na may kinalaman sa Katolisismo, at ang mga organisasyong patungkol sa sining ng pag-arte, pag-awit at pagsayaw tulad ng Nursing Dance Troupe at Nursing Chorale at ang organisasyong paborito ng nakararami, ang Varsity, na may kinalaman naman sa mga larong pampalakasan. Nararapat lamang mabigyan ng impormasyon ang mga mag-aaral sa kolehiyo ukol sa mga ekstrakurikular na gawain ng mga organisasyon lalo na iyong mga nagbabalak pa lamang sumali sa organisasyong kanilang napiling salihan.

2. Mga Layunin Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong matuklasan ang epekto ng mga ekstra- kurikular na gawain sa mga kolehiyong mag – aaral ng F.A.P. Dito ay sinubukang tuklasin ang mga bunga, mabuti man o masama, sa mga respondenteng mag – aaral. Ang papel pananaliksik na ito ay nagbibigay ng impormasyon ukol sa ekstrakurikular na gawain sa Hayskul at layuning masagot o matugunan ang sumusunod na tanong:
1. Bakit sumasali ang mga mag-aaral sa mga ekstra-kurikular na gawain?
2. Anu-ano ang mga benepisyo ng pagsali sa organisasyon?
3. Anu-ano ang epekto ng pagsali sa organisasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral?
4. Nakatutulong ba ang mga ekstra-kurikular na gawain sa pagkakaroon ng mataas na marka? O nakasasama ba ito sa pag-aaral?
5. Kung nakabubuti o nakatutulong ito sa pagbuti ng pag-aaral o pagtaas ng marka ng mag-aaral, paano ito nagagampanan ng pagsali sa ekstra-kurikular na gawain?
6. Kung nakapagdudulot ng hindi mabuti sa pag-aaral o pagbaba ng marka ng mag-aaral ang pagsali sa ekstra-kurikular na gawain, ano ang posibleng solusyon dito?
At higit sa lahat, nais din ng mananaliksik na mapatunayan ang epektibong gamit ng “Time Management” sa paghawak ng kanilang mga responsibilidad bilang mga mag – aaral na lider o miyembro ng mga organisasyon.
3. Kahalagahan ng Pag – aaral Sa panahon ngayon, napakaraming mag-aaral ang nawiwiling sumali sa mga programang pang-ekstra kurikular sa kani-kanilang mga paaralan. Maraming naidudulot na epekto sa pag-aaral ang pagsali sa mga nasabing programa—Ito ay maaaring maging maganda dahil ito ay nakatutulong sa pag-aaral o di kaya’y maging masama dahil kung minsan ay nakalilimutan na ng mag-aaral na iyon ang kanilang mga prayoridad sa pag-aaral at dahil dito, napapabayaan na niya ang kanyang mga responsibilidad sa akademiko. Mahalaga ang pag-aaral na ito upang malaman ng mga mag-aaral, lalo na iyong mga kasapi sa organisasyon at gumagawa ng mga ekstrakurikular na gawain, ang mga epekto ng mga nabanggit sa kanilang pag-aaral. Matutulungan rin ng papel pananaliksik na ito ang mga dean’s listers na sumasali rin sa ekstrakurikular na gawain ng kanilang organisasyon dahil malalaman nila kung nakatutulong ba at sa kung anong paraan nakatutulong ang mga gawaing ito sa kanilang sitwasyon bilang dean’s lister. Maaari rin itong maging gabay sa mga mag-aaral na balak sumali sa mga organisasyon. Malalaman nila kung ano ang mga benepisyo ng pagsali sa mga ekstrakurikular na gawain ng isang organisasyon at kung ano ang maidudulot ng mga gawaing ito sa kanilang pag-aaral at maaaring hanggang sila’y makatapos na.
Kung may makikita mang negatibong epekto sa pag-aaral ang mga ekstrakurikular na gawain ng organisasyon, ang pag-aaral na ito ay may mga posibleng solusyon ukol dito. Sa pamamagitan ng papel pananaliksik na ito ay mabibigyan ng kaukulang impormasyon ang mga mag-aaral sa kolehiyo tungkol sa ekstra-kurikular na gawain at relasyon o epekto nito sa performance sa akademiko o pag-aaral.
4. Saklaw at Limitasyon Pili lamang ang mga estudyanteng kinapanayam ukol sa kanilang karanasan kapag may ekstra-kurikular na gawain ang kanilang sinapiang organisasyon. Hindi sakop ng pag – aaral na ito ang paglalahad ng mga kwentong napagdaanan ng mga respondente. Ang iba pang aspeto ng kanilang buhay, bukod sa pag-aaral, na maaaring maapektuhan ng kanilang pagsali sa mga gawaing ito, tulad ng relasyon sa pamilya, kaibigan, pananampalataya, at iba pa, ay hindi na tinalakay sa pag-aaral na ito. Bagama’t nagbigay ng pahapyaw na pagtalakay ay nagpokus lamang ito sa mismong implikasyon ng pagiging isang aktibong mag –aaral at hindi na pinalawak pa ang mga detalye pagdating sa mga emosyonal na aspeto bunga ng mga karanasan.
5. Depinisyon ng mga Terminolohiya
Gawaing ekstra-kurikular – mga aktibidad na nasa labas ng kurikulum ng isang unibersidad, kolehiyo o paaralan

Organisasyon – isang grupo na may iisang hilig or interes

Time management – praktis upang magamit ng maayos ang oras

Career interest – propesyonal na karerang kinahihiligan ng isang in
Dibidwal

KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG – AARAL AT LITERATURA
Depinisyon ng Gawaing Ekstra – Kurikular Ayon kay Steven Dowshen, MD sa kanyang sinulat na artikulo sa Kidshealth.org, ang mga organisasyong ito ay hindi lang tungkol sa palakasan kundi pati narin sa iba't ibang hilig ng mga mag-aaral. Halimbawa na dito ang choir, dance club at drama club na naglalayon mailabas ng mga mag-aaral ang kanilang mga talento. May mga organisasyon din na itinatag upang maihayag ng mga mag-aaral ang kanilang nararamdaman gamit ang pagsulat gaya ng mga pahayagan sa paaralan. Ang iba namang organisasyon ay binuo upang tipunin ang mga taong may magkakaparehong hilig. Sa dami ng mga organisasyon, tiyak na maraming pagpipilian ang mga mag-aaral. Sa madaling salita, ang mga gawaing ekstra – kurikular ay uri ng mga gawaing kadalasan isponsor ng mga paaralan o unibersidad. Ito ay hindi kasama sa kurikulum na pang – akedemiko pero kadalasang ginaganap ang mga aktibidades nito sa loob ng paaralan o unibersidad. Kadalasan nangangailangan ito ng oras maliban sa regular na araw ng pasok. Gaya ng nasabi, ang mga ekstra – kurikular na gawain ay pwedeng magsimula kahit sa simpleng isports gaya ng basketbol at balibol, at pati na rin sa pagkanta, pagsayaw at pag – arte sa entablado.
Paraan ng Pagsali sa Gawaing Ekstra – Kurikular Sa simula ng taong pampaaralan, ang mga guro gayundin ang mga punung-guro ay kadalasang may mga listahan ng mga programang maaaring salihan o di kaya'y gumawa ng anunsyo--halimbawa, ang iyong guro sa kasaysayan ay maaaring tagapayo ng kopunang pang debate. Tumingin sa mga bulletin board at pati na rin sa mga diyaryo ng eskwelahan. Tanungin ang hilig ng mga kaibigan. Sumali kaagad o di kaya'y maghintay at tingnan kung ano ang iyong magiging iskedyul at saka sumali. Tanungin ang tagapamahala ng isang programa o organisasyon bago sumali. Ang ilan sa mga bagay na maaaring tanungin ay ang mga sumusunod: Edad. Ikaw ay dapat nasa tiyak na edad o may tiyak na marka upang makasali Mga bayarin. Kailangan bang magbayad bago makasali? Magkano? Mayroon bang bayad para sa outings, mga damit na kailangan o sa iba pa? Isa pa, Maaaring maging obligasyon ang pagtulong sa pag-iipon ng pera ng nasabing grupo. Oras. Kung ikaw ay kasali sa mapagkumpitensiang Esports mangangailangan ka ng oras upang magsanay at makipaglaban. At isa pa, nangangailangan din ng oras para maging handa sa laro sa aspetong emosyonal.
Pakinabang ng mga Gawaing Ekstra – Kurikular Para sa nakararami, ang mga ekstra – kurikular na gawain ay makikita bilang isang oportunidad para masanay ang kakayahan ng pakikisalamuha sa iba’t – ibang uri ng tao. Nagkakaroon din ang isang indibidwal ng marami pang kakilala sa kanilang paaralan na kapareho niya ng hilig. Dahil dito, natututunan niya ang pakikisama sa iba at dumadami ang kanyang kaibigan. At para sa mga mag – aaral ng kolehiyo, ang pag-sapi sa mga ganitong uri ng gawain ay makapagbibigay ng daan upang makapageksperimento sila ng mga bagay na maaaring makalinang sa kanilang magiging career interest. Maaari din magbigay daan ito sa mga estudyanteng nahihirapan sa kanilang pag – aaral upang maiangat ang kanilang tiwala sa sarili. Maraming mga ekstra – kurikular na gawain gaya ng mga dyaryong pang-paaralan, potograpiya at drama ang pwedeng luminang sa kakayahan o talento ng isang estudyante. Bukod dito, maaari ito makatulong sa magiging propayl pagdating ng panahon, lalo na sa pag – aaplay sa mga kolehiyo at maging sa mga trabaho sapagkat ito ay nagpapakita na ang isang tao ay aktibo hindi lang sa kanyang pag-aaral kundi pati sa ibang gawain. Ang mga gradong pang – akademiko ay sadyang mahalaga sa isang propayl na pang-aplikasyon ngunit pakatandaaan na tinitingnan din ng mga employer ang ating kakayahan at talento sa iba’t – ibang mga larangan maging sa ekstra – kurikular. Kabilang na rin sa mga larangan na ito ay ang mga gawain pagkatapos ng pasok gaya ng Red Cross, mga pampulitikal na kampanya, pagboluntir, at marami pang iba.Sa pamamagitan ng mga gawain na ito, lalawak ang ating kakayahang organisasyonal, matututo tayo ng tamang pagbalanse sa oras at magiging masaya ang ating pag – aaral. Ayon rin kay Dowshen sa kanyang sinulat na artikulo, madalas na dahilan sa pagsali ng mga mag-aaral sa mga organisasyon ay upang may iba silang pagkaabalahan. Sinabi rin niya na ang mga taong kabilang sa mga organisasyon ay mas may mababang posibilidad na magkaroon ng masamang gawi gaya ng bisyo.
Ang mga Dapat Isaalang – alang sa Pagkakaroon ng Gawaing Ekstra – Kurikular Kaya naman sa pagpili ng isang ekstra – kurikular na gawain dapat isaalang – alang ang mga sumusunod: Una, dapat maging maaga. Ngayon pa lang habang bata ay magsimula na maging aktibo sa mga iba’t – ibang gawain sa paaralan o unibersidad. Pangalawa, dapat mangarap ng isang mataas na posisyon sa isang organisasyon dahil mas magiging kamangha – mangha at hamon kung ikaw ay gagawa ng marka sa isang larangan. Pangatlo, dapat lagi pagbutihin ang iyong gawain, at gumawa ng mabubuting gawain. Pang – apat, dapat maging malikhain. Pang – lima, dapat manatili ang pokus sa isang bagay at maging progresibo sa panahong nilalaan. At pang – anim, siguraduhin na gamitin ang iyong bakasyon. Gawing produktibo ang oras at gumawa ng mga bagay na maipagmamalaki.
Pag – aaral tungkol sa Ekstra – Kurikular na Gawain Sa katunayan, ayon sa isang sarbey noong 2001 sa isyu ng “Journal of School Health” na nilathala noong Marso 2003, humigit sa 50,000 mag – aaral ng hayskul sa Minnesota na aktibo sa mga ekstra – kurikular na gawain ang nagpakita ng masmalusog na pagkilos sa larangan ng sosyal at emosyonal na lebel kaysa sa mga estudyanteng hindi aktibo.Ang kadalasang problema lang ng mga ganitong gawain ay minsan ito ay nagiging mabigat na gawain at hindi kayang ipagsabay sa pag –aaral. Dapat maging handa ang isang estudyante bago pa magsimula ang semestre sa pamamagitan ng pag-gawa ng tamang iskedyul. Dapat rin isaalang – alang na dapat maging kasiya – siya ang mga aktibidades at hindi magdulot ng kahirapan sa mga estudyante, hindi rin dapat mawala ang balance nito sa pag –aaral.
Isports Bilang Isang Eksta – Kurikular na Gawain Sa larangan naman ng isports, ang pagkakaroon ng sakit sa katawan ay hindi talaga maiwasan kaya dapat na ikondisyon ang katawan bago ang lahat. Inirorokomenda na bumisita sa isang pedya, upang magsagawa ng isang pisikal na eksaminasyon. Dapat ipagbigay alam din sa doktor kung anong klase ng isports ang tatahakin upang malaman kung anong parte ng katawan ang mabugbog, at sa pamamagitan nito makapagbibigay siya ng mga payo kung paano maiiwasan ang sakit sa katawan.
Responibilidad ng Magulang Bukod sa mga estudyante, responsibilidad din ng mga magulang na siguraduhin na hindi sagabal ang magiging ekstra – kurikular na gawain ng kanilang anak sa pag – aaral. Kung mapapansin na ang kanilang anak ay madalas na irritable at nahihirapan sa konsentrasyon, ito ay maari sa kadahilanan na siya ay nahihirapan na. Kaya dapat isipin ang reyalidad ng tatahakin na gawain upang hindi masakripisyo ang pag – aaral.
Gawaing Ekstra-Kurikular: Sobrang Nakakabuti? Ayon kay Steven Dowshen, madaling sumali sa maraming kapana-panabik na aktibidad. Magtanong muna kung maaari bago sumali. Malagay sa isang lugar kasama ang iyong talatakdaan sa paaralan, talatakdaan sa trabaho, at iba pang aktibidad at subukang ayusin ito. Sinabi rin ni Dowshen na ang bawat isa ay nagnanais ng panahong hindi nagtratrabaho kaya kung ang isang aktibidad ay masyado nang nakakaabala, hindi ito nababagay para sa iyo. Mahalagang timbangin ang pag-aaral, mga ekstra-kurikular na aktibidad, social life, at ang iyong kalusugan kaya mahalaga rin na kumonsulta sa isang tagapayo o tagasanay kung sa tingin mong kinakailangan mo nang magbitiw sa organisasyon ngunit nararapat ring maging magalang sa pagpapaliwanag ng iyong sitwasyon at nararamdaman. May mga pagkakataon na hindi na kaya ng isang indibidwal ang hinihinging obligasyon ng grupo kaya may mga alternatibong paraan na maaaring gawin kung dumating sa puntong ito ang sitwasyon. Isa na rito ang pagsali sa ibang organisasyon na hindi kailangan ng masyadong maraming oras at obligasyon. Hindi kailangang ipagpilitan ang paglahok sa isang organisasyon kung may masamang epekto na ito sa pag-aaral kung kaya’t ang pagbibitiw ay mabuti na ring desisyon.

KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
a. Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptib na pananaliksik. Sinubukang ilarawan sa pag-aaral na ito ang maaaring implikasyon ng pagiging miyembro ng isang ekstrakurikular na organisasyon sa pag-aaral ng isang mag-aaral sa kolehiyo ng Narsing sa UST.
b. Instrumentong Pampananaliksik Isinagawa sa pamamagitan ng mga gabay na kwestyoneyr ang pag-aaral na ito. Naghanda ng isang interbyu – kwestyoneyr ang mga mananaliksik na naglalayong din makangalap ng mga datos upang malaman ang preperensya at damdamin ng mga respondente sa pagpili ng organisasyong sasalihan, mga salik na naka-aapekto sa pagpili ng organisasyon at ang kaalaman nila sa maidudulot ng pagsali sa mga organisasyon. Bukod dito, ay nagsagawa din ako ng pangangalap ng impormasyon sa internet upang makakuha pa ng iba pang mahahalagang karagdagang impormasyon ukol sa pagsali sa mga organisasyon ng mga mag-aaral.
c. Respondente Ang napiling mga respondente ay ang mga mag – aaral ng Kolehiyo ng Narsing na nabibilang sa mga organisasyong pang – estudyante (student organizations) sa kasalakuyang taon ng 2011 – 2012. Batay sa random sampling mula sa mga uri ng organisasyong pang – estudyante na napili ng mananaliklsik, naipamigay ang interbyu – kwestyoneyr sa (4) apat na miyembro ng NCBS, (4) apat na miyembro ng barsiti, (3) tatlong miyembro ng NDT, (2) dalawang miyembro ng Red Cross, at (3) tatlong miyembro ng Pax Romana. Ang organisasyon ng Red Cross at Pax Romana ay aming pagsasanibin sa isang grupo pagdating sa tritment ng mga datos sa kadahilanan na ang dalawang organisasyon na ito ay nasa ilalim ng “service oriented” na organisasyon.

Talahanayan 1

Distribusyon ng mga Respondente batay sa Uri ng Organisasyon
Uri ng mga Organisasyong Pang – estudyante Bilang ng respondente
Nursing Central Board of Students (NCBS) 4
Nursing Varsity 4
Nursing Dance Troop (NDT) 3
RCYC: Pax Romana 3
RCYC: Red Cross 2
Sila ay nabilang sa mga napiling organisasyon sapagkat ang mga organisasyon na ito ay sapat na maituturing aktibo sa loob ng Kolehiyo ng Narsing.
d. Tritment ng mga Datos Ang pamanahong papel ng mananaliksik ay isa lamang paglalahad ng epekto ng mga ekstra kurikular na aktibidades.Kaya naman hindi ito nangangailangan ng mga numerikal na datos sa paglalarawan. Nangangailangan lamang ang pamanahong papel ng wastong pagsuri sa mga datos na nakuha mula sa interbyu – kwestyoneyr na sinagutan ng mga respondente. Mula sa mga sagot na makukuha sa mga respondente, pipiliin lamang ng grupo ang mga tanong na mahalaga at may kinalaman sa pananaliksik papel at mula naman dito ay hahanguin ang mga pagkakapareho at pagkakaiba ng mga sagot. Sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga datos at impormasyon ay mahihinuha ang kongklusyon at maaring mga maging rekomendasyon.
e. Presentasyon, Pagsusuri, at Interpretasyon ng mga Datos Pansinin ang mga sumusunod na dayalog dahil ang mga sumusunod ay ang mismong aktwal na mga impormasyon na nakuha mula sa mga respondente:
Respondente: Kathrine Apostol - ikalawang kalihim ng NCBS
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Dating ikalawang kalihim, ngayon uupong presidente.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag-aaral?
Respondente: Mabuti naman.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Kadalasan.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: Oo.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Sa tingin ko, basta nababalanse ang oras, nararapat lang ang pagsali ng mga estudyante sa organizations dahil ito ang humuhubog sa iba pang talentong mayroon ang estudyante. Sumali ako dahil nais kong makatulong sa mga estudyante at para mahubog ang aking talento.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensiya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: Oras, mga gawain sa school, mga tao sa organisasyon, bigat ng gagawin sa organisasyon.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: "Fulfillment" sa sarili dahil madaming natutulungan, fulfillment din dahil nagagawa ko ang mga bagay na akala ko imposibleng gawin, mga bagong kaibigan at iba't ibang taong nakikilala.
Mananaliksik: May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag-aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Mas marami akong mga nakilala.
Mananaliksik: Sa pag-aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Positibo, wala ng panahon mag-procrastinate, pressure na kailangang mataas ang makuhang marka. Negatibo, hindi na ganoon kahaba ang oras na maaaring mag-aral.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstrakurikular na gawain sa pag-aaral?
Respondente: Gawin na ang mga leksyon o projects ng mas maaga at medyo bawas sa gimmicks.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: Oo, sobra.
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Ngayon, kailangan ng tapusin ang mga leksyon ng mas maaga, hindi na pwedeng ipagpabukas dahil marami ng gagawin kinabukasan. Ngayon, kailangang mas pag-igihan pa ang pag-aaral para mapatunayan na kayang balansihin ang org (organisasyon) at studies.
Respondente: Royce Ong - NCBS staffer
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Ako ay isang baguhang kasapi pa lamang sa mga organisasyong ito kaya hindi pa mabibigat ang aking mga katungkulan. Kadalasang ginagawa ko lamang ay magbigay tulong sa mga mas nakakataas kaysa sa akin, tumulong sa pagkalat ng mga bagong proyekto sa mga estudyante at maging handa kapag may mga kaganapan na kulang ang bilang ng mga tutulong sa proyekto. Masasabi ko naman na ako ay isang aktibong miyembro sapagkat ni isang beses ay hindi pa ako lumiban sa mga miting at ginagawa ko ang lahat ng tungkuling ibinibigay sa akin ng mas nakakataas sa akin.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag-aaral?
Respondente: Mabuti naman ang aking pag-aaral dahil hindi ito masyadong naaapektuhan ng aking mga gawain sa mga iba't ibang organisasyon.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Oo naman sapagkat mayroon akong sapat na oras na mag-aral kung may mga pagsusulit o mga recutation sa araw na iyon.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo dahil hindi natatamaan ng mga miting ang skedyul ko sa klase kasi kadalasan ay sa dismissal nagaganap ang mga nasabing miting.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: Hindi pa ito nangyayari kung sa usapang hindi nakapaghanda dahil may gawain sa mga organisasyon aking kinabibilangan.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Mabuti ito sapagkat mararamdaman naming mga estudyante na parte kami talaga ng aming kolehiyo, maipamahagiang maing mga talento at ma-express ang aming mga ideya at saloobin para maging mas memorable nag aming pananatili sa kolehiyo. Sumali ako sapagkat gusto kong maging mas exciting ang aking pananatili at hindi puro aral lamang ang aking gagawin. Gusto ko ring makatulong sa iba't ibang tao kaya sumali ako sa mga organisasyon. Dahil sa pagsali ko nagkaroon ako ng mas malawak na network at lalo nitong napapadali sa aking pagtagal sa kolehiyo.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensiya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: Ang mga benepisyo na natatanggap, imortansya ng naibabahagi sa mga tao, ang kakayahan ng mga opisyal sa organisasyon at epekto sa pagaaral.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Yung pinakakikinggan pa rin ang aking mga saloobin kahit na baguhan pa lamang ako sa grupo.
Mananaliksik: May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag-aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Mas naging responsible at malikhain ako sa aking mga gawain at napadali nito ang aking pagaaral dahil dumami ang aking mga kakilala sa iba't ibang taon.
Mananaliksik: Sa pag-aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Positibo dahil mas napapadali nito ang aking pag-aaral at negatibo naman kung matatamaan ang aking mga papasukang klase dahil sa may proyekto o miting na gagawin ang mga organisasyon.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstrakurikular na gawain sa pag-aaral?
Respondente: Dapat ay siguraduhin na kapag sumali sa isang organisasyon ay sapat mong matutugunan ang iyong pag-aaral at ang iyong tungkulin sa organisasyong nais mong salihan.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: Oo, dahil hindi na nga ito nakakaabala sa aking pag-aaral, nakakatulong pa pala ito at kasabay pa nito ay nakakatulong ako upang maging mas maganda ang pananatili naming mga mag-aaral sa kolehiyo.
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Parehas pa rin sila dahil noong nasa hayskul pa lamang ako ay kasali rin ako sa iba't ibang mga organisasyon.
Respondente: Ina Pangan – NCBS Staffer
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Junior NCBS staffer
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag-aaral?
Respondente: Mabuti. Hindi naman naapektuhan ang aking pag-aaral dahil sa pagsali ko sa NCBS.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Oo, pero may mga times na hindi kung masyadong hectic ang iskedyul. Pero hindi nangyari kahit minsan na ang dahilan ay ang pagsali ko sa organisasyon.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: Wala.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo?
Respondente: Mahalaga ang magkarron ng student organizations dahil kailangan ang holistic ang training ng mga estudyante.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensiya sa pagsali mo sa student organization?
Respondente: Mga kaibigan, at kung aktibo ang organisasyon na iyon.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Ang oportunidad na makasama sa mga pag-organize ng mga events tulad ng Nursing Week.
Mananaliksik: May napapansin ka bang pagbabago sa iyo mismo at sa pag-aaral nang magsimula kang sumali?
Respondente: Oo, nahahati ang oras ko sa akademiks at ekstra-kurikular na mga gawain.
Mananaliksik: Sa iyong pag-aaral, may positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Nakabubuti naman ito sa holistic development ng isang estudyante ngunit nagkakaroon ng negatibong epekto ito kapag mas magpokus at mas mabigyan ng atensyon ang mga gawaing ekstra-kurikular.
Respondente: Cib Buhay – NCBS Staffer
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Junior NCBS staffer
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag-aaral?
Respondente: Maayos naman pero minsan bumagsak.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Oo.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: Oo, pero hindi ito dahil sa pagsali ko sa organisasyon.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo?
Respondente: Mabuti ito kung nakakayanang ipagsabay ng estudyante ang pag-aaral at ekstra-kurikular na gawain. Kailangang matuto magkaroon ang isang estudyante kung sakaling gusto man niyang sumali sa isang student organization.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensiya sa pagsali mo sa student organization?
Respondente: Mga kaibigan at grades.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Mga outings.
Mananaliksik: May napapansin ka bang pagbabago sa iyo mismo at sa pag-aaral nang magsimula kang sumali?
Respondente: Mas marami akong nakikilala.
Mananaliksik: Sa iyong pag-aaral, may positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Wala pong negatibong epekto kung magkakaroon lang tamang time management.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra-kurikular na gawain sa pag-aaral?
Respondente: Uunahin ko ang pag-aaral bago ang ekstra-kurikular na gawain.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: Oo.
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Pareho lang ang study habits ko noon at ngayon.
Respondente: Clark – Pax Romana
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon?
Respondente: Sa NASA, ako ay Vice - Captain ng SocSci Team, pero wala akong definite position kasi mas maraming higher years na myembro ang organisasyon. Active ako sa NASA at lumaban na ako sa SocSci quiz nung 4th place lang dahil sa legalitites ng rules. Sa ComElec, ako ay Deputy, active ako dito nung nakaraang eleksyon. SA Pax Romana naman, Assistant Head ako ng Catechetical community. Sa Nursing Journal, ako ay isang News writer. Sa NCBS, Junior staffer at TLA lecturer.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag - aaral?
Respondente: Gumaganda ang aking pag - aaral. Tumaas ang grades ko siguro dahil na rin pag marami kang ginagawa, mawawalan ka na ng time para mag - aaral ; na mas motivated ka na wag nang matulog para pumasa. At least, it works for me, pag cramming na, mas nakakapag - aral ako. Kaya, nag- dota muna kami hanggang 1 AM sa lahat ng araw ng Prelims, at mataas naman nakuha ko. Yun nga lang, 2 oras lang ang tulog namin.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakakapaghanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Sa totoo lang, hindi. Kasi summary na lang ang binabasa namin. Lalo na nung 1st year kami, sa Zoo Lec summary lang tapos ok na. Sorry, pero sa Chem Lab at Zoo Lab, 'di gumagana yun, babagsak kami pag ganun ang ginawa namin. Pero sabagay, bumabagsak pa rin kami minsan kahit mag - aral kami.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Hindi na, kasi pag naglelecture o nagrereporting, palagi akong natutulog lalo na pag super boring na ang topic. Pero pag may post - test after (gaya ng Nutrition namin) titiisin ko ang antok ko kasi babagsak ako.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi nakapaghanda?
Respondente: Kahit naman mag - aral ka, minsan babagsak ka pa rin eh. Normal lang sa mga stuents ng college of Nursing. Wag na yang mga DL na yan, madalang bumagsak yan. DL number 1 nga siguro 'di pa nakakaranas ng bagsak.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Hmm... Actually, ang first org ko ay ang NASA, gusto ko sumali dahil matagal ko nang hilig ang lumaban sa mga quiz bees. Sa NJ, dahil mahilig akong magsulat at maki - tsismis ng mga balita. Sa ComElec, wala lang, astig kasi eh. Sa Pax, dahil sacristan ako at gusto ko mag -serve sa simbahan. sa Tomasinotaku, mahilig ako sa Anime e saka magsalita ng Japanese. Maganda ang mga student orgs, nililinang nila holistically ang inyong pagkatao.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa stuent organizations?
Respondente: Tingin ko, hilig rin yan eh. Kung saan ka mahilig. dun ka sumali. Too bad, hindi ako ganun ka - active sa Tomasinoku. Wala kasi time.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Yung quiz bee for NASA, yung elections for ComElec, yung pag - publish ngarticle mo sa NJ, pagseserve sa simbahan sa Pax Romana.
Mananaliksik: May napansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag - aaral mo ng magsimula kang sumali?
Respondente: oo, mas sinipag ako.
Mananaliksik: Sa pag - aaral, may positibo at negatibong epekto ba ito?Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Positive, lahat naman gumanda eh. So far, ang negative minsan, nung hindi ako nakapasok nung Pedia. 24 / 35 lang ako nung unang - quiz. Wala kasi nagpahiram ng Notes sa akin eh. Nadepress ako un, kasi sila 33,33/ Pero, nachambahan ko yung prelims dun. 92 / 100 ako, sila, 70+_ lang. Ganun, mas namomotivate ka mag - aral.
Mananaliksik: Ano ang iyong paraan upang mapagsabay ang ekstra - kurikular na gawain sa pag -aaral?
Respondente: Naku, excused ka naman eh haha. Ganun lang, time management. Ako ang dami kong org, pero may time pa ako for DotA sessions saka pag -aaral.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: Oo naman. No regrets. Well, meron siguro haha, pag may miscommunication sa mga members at yung minsanang pagbagsak mo sa exams.
Mananaliksik: IKumpara ang iyong study habits noon ay ngayon.
Respondente: Hmm. At least ngayong 2nd year ako, ams gumanda ang study habits ko, kasi mas RUSH na kaysa nung first year. Dami kasing free time nung 1st year, parang Logic (break time yun or early lunch or extended lunch haha). Kasi ako, mas tinatamad ako mag - aaral pag alam ko na marami pang time para dun, kaya tinutulog ko lang. Unlike na kapag alam mong wala na talagang time para mag -aral, nagkakaroon ng "fight - or - flight" response. Either aabsent ka or RUSH study. Gumagana ang adrenal glands mo at mag - rerelease ng beta - epinephrine, mas receptive ngayon ang brain sa info kaysa kapag di ka nag - rurush mag - aral. At least yan ang theory ko para sa aking sitwasyon. SAka mas motivated ka mag - aral, misan din kasi nasa motivation yan eh. Kung galit ka sa chem, talgang babagsak ka dun. pero kung hilig mo yun, at mag-aaral ka papasa ka talaga.
Respondente: Miyembro ng Pax Romana – Executive Vice President
Mananaliksik: ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: oo naman, ako ang executive vice president ng aming organisasyon
Mananaliksik: kamusta ang iyong pag - aaral?
Respondente: mahirap ang subjects pero ayos lang
Mananaliksik: ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pasusulit?
Respondente: depende ito sa situation
Mananaliksik: ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: oo naman
Mananaliksik: ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi nakapaghahanda?
Respondente: oo
Mananaliksik: ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: "different organizations in the college help students enhance their skills and knowledge... different orgs also help students to have a more fruitful and memorable college life... I joined this organization because I want to explore new things and meet new people."
Mananaliksik: ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: wala naman, choice ko lang talaga na sumali sa pax at siguro dahil Catholic ako and a member/officer of a religious org when I was in high school
Mananaliksik: ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: friendship with the members and other officers and the outreach programs
Mananaliksik: may napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag - aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: I became more relaxed and more confident
Mananaliksik: sa pag - aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? ano ang iyong reaksyon?
Respondente:
positibo - it lessen the pressure that i felt about the cut off grade during first year negatibo - minsan nakakapagod kaya nakakatulog habang nagrereview
Mananaliksik: ano ang iyong paraan upang mapagsabay ang ekstra - kurikular na gawain sa pag - aaral?
Respondente: time management and prioritize things
Mananaliksik: masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: oo, ako ay masaya
Mananaliksik: ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon
Respondente: "almost the same... but i think, mas masipag ako mag - aral nung first year kasi may cut - off grade
Respondente: Wilfred Guilaran – Redcross
Mananaliksik: ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Ako ang Presidente ng organisasyong ito. Definitely, I’m an active officer of this org.
Mananaliksik: kamusta ang iyong pag – aaral?
Respondente: It’s fine. I’m doing my best to manage it along with my extra curricular activities.
Mananaliksik: ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Hindi sa sobrang paghahanda, pero nag aaral ako bago ang isang pagsusulit. Just enough for me to answer the questions.
Mananaliksik: ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Somehow, in some ways, I participate in the class activities.
Mananaliksik: ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: yup, uu naman. And I guess it does happen. I admit, may mga pagkakataong hindi ako handa sa pagsusulit but I do my best to prepare in the succeeding quizzes.
Mananaliksik: ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Having organizations in the college is great! These will give the students means to expose their talents and skills especially their leadership. These will serve as their outlet from the toxic and hectic academic life. I chose to join organizations because I think it’s already my life and I am born with this desire for extra curricular activities. I could say, my life wouldn’t have been this fulfilling it not for the organizations that I have joined – especially the Red Cross Youth Council.
Mananaliksik: ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: The activities that the organizations do and friends of course and I’d consider as well my interests and hobbies.
Mananaliksik: ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: What I like most about our organization is how it serves people voluntarily, expecting nothing in return. It also allows me/us to bond with other people and friends not only within the college and university but also from other cities and provinces. We get to know people who are Red Crossers and even those who are not. We do this in the service of others.
Mananaliksik: may napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Yes, of course. My college life has become more fun, interesting and so memorable because of the organizations that I joined.
Mananaliksik: sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Yes both negative and positive effects. But I think there are more advantages for me than disadvantages. It’s normal I think. It’s only up to me, to the student, how he would balance his activities. Negative effects only come when the student is not able to manage his studies and extra curricular activities well. As for me, I love doing both so, I see to it I get to balance them.
Mananaliksik: ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
Respondente: Prioritization. That’s it. I should know how to prioritize everyday.
Mananaliksik: masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: Yes, I am very very happy. Definitely, happy.
Mananaliksik: ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Well, nothing really has changed. Just the same.
Respondente: Ivane Aquino – Red Cross
Mananaliksik: ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: hindi pa naman ako bumabagsk sa isang pagsususlit
Mananaliksik: ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? bakit ka sumali?
Respondente: masaya ang may ibang ginagawa, para hindi puro aral..at tsaka may oportunidad para mapaganda o ma-practice ang skills o kaalaman..
Mananaliksik: ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: registration fee, grades, motivational factors, friends, benefits, time management, family, self evaluation, activities sa org
Mananaliksik: ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: na pwede kang maging non active pero pwede pa ring sumali sa mga activites..
Mananaliksik: may napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: wala
Mananaliksik: sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: masasabi ko na wala itong masama o positibong naidulot dahil hindi ako aktibo
Mananaliksik: ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
Respondente: kung ano ang pakiramdam kong ninanais kong gawin yun ang uunahin ko, basta may sapat na oras, gayunpaman laging priority ang studies
Mananaliksik: masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: hindi
Mananaliksik: ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon
Respondente: lalao lang akong naging tamd lalo na at masnakakapagod ang mga gawain ngayon
Respondente: Paulo Benzon – Swim Team
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Taga-langoy lamang. Oo, ako ay aktibo.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag – aaral?
Respondente: Ok naman kasi steady.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Minsan hindi, minsan naman oo.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo, ako ay aktibo sa klase.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: Oo, bumagsak nako dahil sa hindi paghanda.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Magandang ideya ito. Sumale ako kasi gusto ko makatulong sa kolehiyo.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: Yung mga kakayahan ng estudyante pati na rin siguro yung paraan ng pagimbita ng student organization.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Yung training yung paborito kong bahagi sa aking organisasyon.
Mananaliksik: May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Oo may napapansin ako.
Mananaliksik: Sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Negatibo ngunit hindi ganon ka grabe. Ibalanse ang pag-aaral sa mga gawaing pang organization.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
Respondente: Good time management ang paraan ko.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: Oo masaya ako.
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Ako ay sumipag kompera sa dati.
Respondente: Lena Cruz - Basketball Varsity
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Sa ngayon, simpleng miyembro lamang ako ng aming kupunan. Masasabi ko naman na ako ay isang aktibong miyembro dahil madalas akong pumunta sa mga training at games.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag – aaral?
Respondente: Sa palagay ko, maayos pa naman ang aking pag-aaral. Paminsan nga lang ay nahihirapan ako na humabol sa mga leksyon dahil sa hindi ako nakakapunta sa mga class discussions dahi sa games. Pero sa pangkalahatan, nakakayanan ko naman na pagsabayin ang pagiging aktibo sa team at ang pag-aaral.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Paminsan, kung sobrang pagod na, kaunting oras lamang ang naiuukol ko para sa pag-aaral ngunit ginagwa ko naman ang aking makakaya upang paghandaan ng mabuti ang bawat pagsususlit.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo. Lagi pa rin akong sumasagot sa klase at nakikinig din ako ng mabuti sa mga lektyur.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
Respondente: Meron na ata. pero kaunti na lamang na puntos ay pasado na sana ako!
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Sa palagay ko, mabuting sumali sa mga organisasyon dahil nililinang nito ang “social skills” ng isang estudyante. Nang dahil sa mga organsasyong ito, nagkakaroon ang isang mag-aaral ng karagdagang kaibigan. Nagkakaroon ang isang estudyante ng karagdagang “support groups”.
Respondente: Sumali ako sa Nursing Varsity Council (NVC) dahil nais ko talagang makapaglaro ng basketbol para sa kolehiyo ng Narsing. Hilig ko talaga ang paglalaro nito at ito ang nagiging motibasyon ko upang mag-aral ng mabuti.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: Ang pinakamalaking factor na nakaimpluwensya sakin ay ang hilig ko sa isports. Dahil nga motibasyon ko ito sa pag-aaral, isa rin iyong factor kaya ako sumali sa NVC.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Pinakagusto ko sa kupunan namin ay ang mga ala-alang nabubuo namin sa loob at labas ng basketball court. Yung samahan naming hindi lang bilang isang team kundi bilang magkakaibigan at magkakapamilya, yan talaga ang pinakagusto ko sa team.
Mananaliksik: May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Mas nalinang ang kasanayan ko sa pagbabalanse ng aking mga ginagawa. Napansin ko din na talagang natututo akong magpursigi sa pag-aaral.
Mananaliksik: Sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Meron pareho ngunit para sa akin, hindi ko na gaanong napapansin yung mga negatibo dahil natatabunan na ito nung mga positibong epekto. Naniniwala kasi ako na kung talagang gusto mo ang isang bagay na iyong ginagawa, kahit gaano pa kahirap ito, mapapawi ng kasiyahan ang lahat ng paghihirap mo.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
Respondente: Nirerekord ko ang mga lektyur na hindi ko napupuntahan at pinakikinggan ko ito sa gabi upang makapagtala ng mga importanteng impormasyon na nabanggit sa klase.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
Respondente: OO NAMAN!!
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Mas masipag na akong mag-aral ngayon at talagang pinagtutuunan ko ng pansin ang aking pag-aaral. Dati kasi ay madalas akong mag-cram at hindi ko gaanong pinaghahandaan ang ilang gawain sa eskwela pero ngayon, sinisiguro kong 101% ng efforts ko ay ibinibigay ko sa lahat ng pinagagawa para sa klase.
Respondente: Andrei Avellanosa - Basketball Varsity
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente: Sentro, oo, ako ay isang aktibong miyembro nito.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag – aaral?
Respondente: Maayos naman at hindi naman ako bumabagsak (Ehehehehe!)
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Oo, puyat nga lang dahil sa gabi na rin ang training. IF THERE's A
WILL THERE's A WAY!
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Sobra, Kala mo nga adik eh kasi hyper pa rin.
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda? Respondente: Wala pa naman. Pero siyempre minsan mababa.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Gusto ko maglaro ng basketball at gusto kong mapatunayan na kaya kong makapag-aral habang naglalaro.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: Pangarap, mga pagsubok at mga bagong kaibigan.
Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Hindi ako tumataba. Tsaka lumalakas ang katawan ko at nagkakaroon ako ng pagkakataon na irepresenta ang aking kolehiyo ( Naks!).
Mananaliksik: May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Naging mas responsable ako ata dahil kailangan talagang ayusin ang Time Management eh.
Mananaliksik: Sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Positibo, natutunan kong pahalagahan ang oras. Negatibo, mas lumalim eyebags ko.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
Respondente: Pag sabado, dun ako minsan nag-aaral upang mabawi o mauna na para hindi na ako mahirapan.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon? Respondente: Oo naman, Ako pa!
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Parehas lang eh kasi ganito din naman ginagawa ko nung
Highschool.
Respondente: Miggs Prats - soccer team
Mananaliksik: Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
Respondente Isa ako sa nga defensive players sa soccer team namin at ako ay aktibo.
Mananaliksik: Kamusta ang iyong pag – aaral?
Respondente: Hindi gaanong mabuti, baka hindi ko itutuloy sa susunod na taon.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
Respondente: Oo pero puyatan.
Mananaliksik: Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
Respondente: Oo “recitation-wise.”
Mananaliksik: Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda? Respondente: Dahil sa hindi nakapaghanda, hindi pero mayroong syempreng mabababa.
Mananaliksik: Ikaw ba ay hindi nakakapasok sa klase dahil may gawain ang organisasyon ninyo?
Respondente: Oo pero exkyusd naman.
Mananaliksik: Ikaw ba ay nababahala tuwing aabsent sa klase?
Respondente: Oo ako ay nababahala pero nakakakuha ako ng notes sa mga klase kaya ok lang.
Mananaliksik: Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
Respondente: Maganda ang mga student organizations at sumali ako dahil tingin ko mageenjoy ako.
Mananaliksik: Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
Respondente: Mga kaibigan at kung mayroong kang background sa ginagawa ng org na yun. Mananaliksik: Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
Respondente: Ang paglalaro.
Mananaliksik: May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
Respondente: Wala naman.
Mananaliksik: Sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Respondente: Oo may positibo, mas nagiging focused ako sa pagaaral dahil sa sport ko.
Panget nga lang, mas gipit sa oras. Pero ok lang naman sa akin ito.
Konting tiis nalang.
Mananaliksik: Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
Respondente: Scheduling lang talaga ang paraan.
Mananaliksik: Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon? Respondente: Oo at hindi. Oo sa sense na masaya ang paglalaro at hindi sa sense na medyo nahihirapan sa pagaaral.
Mananaliksik: Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Respondente: Noon medyo burara ngayon mas focused ako. Pansinin ang kasunod na grap 3 na nagpapahiwatig na kabuuang 13% ng mga respondente ang hindi aktibo tuwing klase at 87% naman ang nananatiling aktibo.
Grap 4: Listahan ng mga respondanteng Maybagsak at wala sa mga ibat-ibang Organisasayon Iba – iba naman ang mga pangangatwiran ng (16) labing anim na respondente pagdating sa saloobin hinggil sa kung bakit mabuti ang pagkakaroon ng mga organisasyong pang – estudyante (student organizations) sa kolehiyo. Karamihan sa mga dahilan na nabanggit ay mga sumusunod:
? Dito pwede mapatunayan ng estudyante na kaya niya ipagsabay ang pag – aaral sa mga ekstra – kurikular na aktibidades.
? Ito ang madalas nagsisilbing aliwan ng mga estudyante.
? Dito pwede mahasa ang tamang kakayahan ng pakikisalamuha/pakikitungo sa iba’t ibang uri ng tao.
? Nagkakaroon ng support groups ang mga lower batch ng estudyente.
? Dito pwede gawin ng estudyante ang kanyang hilig gaya ng pag – awit, pagsayaw, pagtulong sa kolehiyo at marami pang iba.
? Ito ay nagsisilbing motibasyon upang mag – aral ang isang estudyante.
? Dito maaring makadiskubre ng talento ng isang tao.
? Madalas itong nagsisilbi bilang stress outlet para sa mga taong lunod na sa pag – aaral.
? Nagkakaroon ng balanse sa pagitan ng spiritwal na aspeto ng buhay at normal na aspeto ng buhay ayon sa mga miyembro ng Pax Roamana.
? Holistiko nito dinedebelop ang katauhan ng isang estudyante.
? Self – fullfillement.
Ang mga positibong epekto ay ang mga sumusunod:
• Mas napapatindi ang pag-aaral dahil sa pressure na nararanasan.
• Natuto ang mga estudyanteng magkaroon ng “time management.”
• Nagbibigay ito ng outlet sa stress na nararanasan sa pag-aaral.
• Nagbibigay ito ng oportunidad para magkaroon ng mas maraming kaibigan na maaaring magpayo at tumulong sa mga problema sa pag-aaral kapag sila ay nasa higher years.
Ang mga negatibong epekto ay ang mga sumusunod:
• Mababawasan ang oras na puwedeng gamitin sa pag-aaral.
• Maaaring mas magpokus ang estudyante sa kanyang organisasyon sa halip ng kanyang pag-aaral
• Magkakaroon ng mga conflicts sa iskedyul.

Mahihinuha sa mga nakuhang impormasyon na hindi madali ang pinagdadaanan ng mga estudyanteng aktibo sa iba’t ibang mga organisasyon. Halos lahat ng mga nakapanayam ay nagsabing mahirap mapagsabay ang pagiging aktibo sa mga organisasyon at ang pagiging isang mag-aaral ng isang mahirap na kurso tulad ng Narsing. “Time Management” daw ang kanilang pangunahing gabay kaya nakakayanan nilang malagpasan ang mabibigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang miyembro o lider ng isang organisasyon. Hindi din nila kinakaligtaan ang kanilang pag-aaral dahil batid nila na ito ang kanilang pangunahing prayoridad. Para sa mga nakapanayam, malaki ang naitutulong nga mga organisasyon sa kanilang pagkatao. Dito raw ay mas napapahalagahan nila ang mga responsibilidad na ibinibigay sa kanila. Marami din ang nagsabi na malaki ang pagbabago ng kanilang buhay simula ng sumali sila sa mga organisasyon. Minsan daw ay nagkakasabay ang mga “demand” sa pag – aaral at mga eksra- kurikular na gawain, dumadating na rin sa puntong hindi na sila nakakatulog, pero sa huli naman ay nababatid nila na mas napaunlad ng ganitong mga “demand” ang kanilang kakayahan.
Mga Solusyon Para Maiwasan ang Pagpabaya sa Pag-aaral
• Magkaroon ng time management.
• Gawin ang mga gawain, mga proyekto sa mas maagang oras para maiwasan ang cramming.
• Kailangang gawin sa tamang oras ang pag-gimik at paglakwatsa.
• Dapat mas unahin ang pag-aaral bago ang lahat. Inalam din ng mga mananaliksik and damdadmin ng mga respondente matapos ang kanilang pagsali sa organisasyong kanilang napili. Nais alamin ng mga mananaliksik kung naging tama ba ang desisyon ng estudyante sa pagsali, kung siya ba ay nagsisisi, at marami pang iba. At mula sa Grap 6, makikita na 84% ng 16 na respondente ang naging masaya at kontento sa organisasyong kanilang kinabibilangan. Samanatala tig – 8% ang naging malungkot at walang pagbabagong epekto sa kanilang desisyon sa pagsali.

KABANAT IV
LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON
1.Lagom
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa layuning matiyak ang mga epekto ng mga ekstra-kurikular na gawain sa mga kolehiyong mag – aaral at upang patotohanan ang epektibong gamit ng “Time Management” sa pag-hawak ng kanilang mga responsibilidad bilang mga mag – aaral na lider o miyembro ng mga organisasyon. Ang ginamit na pamamaraan ay deskriptib at ang ginamit sa pagsaliksik ng mga datos at impormasyon ay impormal na interbyu. Lumikha ang mga mananaliksik ng isang sarbey – kwestyoneyr na ginamit na instrument sa pangangalap ng mg datos galing sa mga respondente. Pili lamang ang mga estudyanteng ininterbyu tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagsali sa ekstra-kurikular na gawain at nag-popokus lamang sa implikasyon ng pagiging aktibong mag-aaral kaya’t hindi na pinalawak ang mga detalye pagdating sa emosyon bunga ng mga pinagdaanan. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa taong-akademiko 2011-2012. Sa sampung (10) respondenteng estudyante na aktibo sa ekstra-kurikular na gawain ay lahat ay may positibong pananaw ukol dito. Batay naman sa tig-iisang papel ng bawat estudyante ay walumpung por siyento (80%) ng mga sagot nila ay may positibong epekto at ang natitirang dalwampung por siyento (20%) ay may negatibong epekto.
2. Kongklusyon Batay sa mga natamong datos at impormasyon, ang mga mananaliksik ay nagwakas sa mga sumusunod na kongklusyon:

a. Ang mga mag-aaral ng Unibersidad ay sumasali sa mga eksta-kurikular na gawain dahil: dito nagagamit ang kanilang mga talento, ito ay holistic, naipadadama sa kanila na sila ay parte ng kanilang kolehiyo o unibersidad, nailalabas ang sariling mga ideya at saloobin, napabubuti ang kanilang mga kakayahan, nagiging katangi-tangi at mabunga ang buhay-kolehiyo, ito ay “stress outlet”, at may ibang pagkakaabalahan maliban sa pag-aaral.
b. Ang mga benepisyo ng pagsale ng mga mag-aaral sa mga eksta-kurikular na gawain ay ang mga sumusunod: dito nagagamet ang kanilang mga talento, ito ay holistic, naipadadama sa kanila na sila ay parte ng kanilang kolehiyo o unibersidad, nailalabas ang sariling mga ideya at saloobin, napabubuti ang kanilang mga kakayahan, nagiging katangi-tangi at mabunga ang buhay-kolehiyo, ito ay “stress outlet”, at may ibang pagkakaabalahan maliban sa pag-aaral.
c. Ang mga epekto ng pagsali sa organisasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay ang mga sumusnod: mas napapatindi ang kanilang pag-aaral dahil sa pressure, natuto sila magkaroon ng time management, nawawala ang kanilang stress, nagkakaroon sila ng mga kaibigan na makatutulong sa kanilang pag-aaral, nauubos ang kanilang oras mag-aral, maaaring naipagpapalit ang organisasyon kaysa sa pag-aaral, at nagkakaproblema sa iskedyul.
d. Nakatutulong ang mga ekstra-kurikular na gawain sa pagkaroon ng mataas na marka.
e. Nakatutulong ang mga ekstra-kurikular na gawain sa pagkaroon ng mataas na marka sa paraan na napauunlad ang kakayahan ng mga estudyante dahil napipilitan silang tapusin ang mga demanda ng pag-aaral at organisasyon.
3.Rekomendasyon
Kaugnay ng mga konklusyong nabanggit, buong pagpapakumbabang iminumungkahi ang sumusunod na rekumendasyong ito ng mga mananaliksik sa mga babasa nitong pamanahong papel:
a.Para sa mga mag-aaral na nagnanais na makabilang sa gawaing ekstra-kurikular, dapat munang siguraduhin na kakayanin nilang pagsabayin ang kanilang pag-aaral sa aktibidad na ito. Dapat din silang matutong mag-manage ng kanilang oras upang maiwasan ang pag-aaksaya ng mahahalagang oras lalung-lalo na sa mga mag-aaral na sumali sa mahigit sa isang organisasyon.
b. Para naman sa mga magulang ng mga mag-aaral na ito, dapat muna nilang isaalang alang ang kalusugan ng kanilang mga anak bago nila kunsintihin ang kanilang mga mga anak na sumali. Pag-tuunan din ng pansin ang pag-aaral ng kanilang mga anak upang ma-monitor ang kalagayan nila sa paaralan.
c. Para naman sa mga propesor ng kolehiyo ng nursing, dapat bigyan nila ang mga mag-aaral ng weekly reports ng kanilang grado sa iba’t ibang mga asignatura sapagkat ito ay makakatulong sa pag monitor ng kanilang lagay sa pag-aaral.
d. Para naman sa iba pang mga mananaliksik na tatalakay sa pag-aaral na ito, palawakin pa at dagdagan pa ng mga datos na may kaugnayan dito nang sa ganoon ay mas mauunawaan ito ng mga taong babasa rito.
LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN
Extracurricular activity. Retrieved February 10, 2008, from http://en.wikipedia.org/wiki/Extracurricular_activity
Extracurricular activities. Retrieved February 10, 2008, from http://www.kidshealth.org/teen/school_jobs/school/involved_school.html
Expert reviewers. Retrieved February 10, 2008, from http://www.kidshealth.org/parent/misc/reviewers.html
Hollrah, R. (n.d.). Extracurricular activities. Retrieved February 10, 2008, from http://www.public.iastate.edu/~rhetoric/105H17/rhollrah/cof.html
College admissions. Retrieved February 10, 2008, from http://collegeapps.about.com/od/collegeapplications/a/activitytips.htm
APENDIKS
Mahal na Respondente,
Magandang Araw!
Kami ay mga mag – aaral ng Filipino IV na kasalukuyang nagsususulat ng isang pamanahong papel tungkol sa Epekto ng Gawaing Ekstra – Kurikular sa Pag – aaral ng mga Piling Estudyante na Kasapi ng mga Organisasyon sa Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing.
Inihanda naming ang interbyu - kwestyoneyr na ito para mangalap ng mga impormasyon ukol sa epekto ng pagsali sa mga “student organizations” sa pag – aaral ninyong mga estudyante ng Kolehiyo ng Narsing.
Kaya naman hinihiling namin na sagutan ang mga tanong ng buong katapatan ang mga sumusunod na tanong.
Maraming salamat!
- Mga Mananaliksik
1. Aktibo ba ang organisasyong kinabibilangan mo?
2. Ano ang iyong katungkulan sa nasabing organisasyon? Ikaw ba ay isang aktibong miyembro?
3. Kamusta ang iyong pag – aaral?
4. Ikaw ba ay nakapaghahanda ng mabuti bago ang isang pagsusulit?
5. Ikaw ba ay aktibo pa din sa klase?
6. Ikaw ba ay may naibagsak na pagsusulit dahil hindi ka nakapaghanda?
7. Ikaw ba ay hindi nakakapasok sa klase dahil may gawain ang organisasyon ninyo?
8. Ikaw ba ay nababahala tuwing aabsent sa klase?
9. Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng student organizations sa kolehiyo? Bakit ka sumali?
10. Ano ang mga factors na pwedeng makaimpluwensya sa pagsali mo sa student organizations?
11. Ano ang pinakagusto mong bahagi ng iyong organisasyon?
12. May napapansin ka bang mga pagbabago sa iyo mismo at sa pag – aaral mo nang nagsimula kang sumali?
13. Sa pag – aaral, may mga positibo at negatibong epekto ba ito? Ano ang iyong reaksyon?
Negatibo ngunit hindi ganon ka grabe. Ibalanse ang pag-aaral sa mga gawaing pang Ikaw ba ay may skedyul na sinusundan sa pang – araw araw?
14. Ano ang iyong mga paraan upang mapagsabay ang ekstra – kurikular na gawain sa pag – aaral?
15. Ikaw ba ang nakaisip ng paraan na ito o may nagbahagi o nagpayo sa iyo?
16. Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
17. Masaya ka ba sa iyong naging desisyon sa pagsali sa iyong organisasyon?
18. Ikumpara ang iyong study habits noon at ngayon.
Kurikular sa Pag – aaral ng mga Piling Estudyante na Kasapi ng mga Organisasyon sa Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing
Isang Pananaliksik Papel ang
Ipapasa kay Gng. Zendel M. Taruc
Kagawaran ng mga Wika
UST, Kolehiyo ng Narsing
Bilang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa kurso ng
Filipino 2: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
Ika – 2 Semester, TA: 2007 – 2008
Ipinasa nina:
Dy, Theus Alexiv
Dizon, Louise Angela
Gomez, Joyce Anne Clarisse…...

Similar Documents

Premium Essay

Family Planning for Climate Change Adaptation

...generation will be involved in agriculture based livelihood which is highly climate sensitive. Given the generational time-lag in realization of climate change impacts, there is much room for demand side management for the services that has to be supplied. It is all about planning for the future number of multipurpose cyclone shelters needed, climate proof infrastructure, alternative livelihood, land zoning, migration and relocation. One planning commission report does talk about relocation and construction, rather than verbs of “assess” and “develop” used in most adaptation strategies. The report points out to the lack of quantitative analysis based on disagreed and longitudinal database, and how this is obstructing clear assessment of adaptation needs. 2 On the list of priorities, development of such databases should be ranked high in order to address future demand scenarios of essential public goods and services; the supply of which is already stressed due to high population and will be further stressed with the onset of climate change impacts. 1 Government of Bangladesh [GoB] (2008). Changing the Way We Develop: Dealing with Disasters and Climate Change in Bangladesh. Climate Change Cell, CDMP: Dhaka. 2 Planning Commission GoB & UNDP Bangladesh (2009). Policy study on the probably impacts on Poverty & Economic Growth and the Options of Coping with Adverse Effects of Climate Change. ...

Words: 512 - Pages: 3

Premium Essay

Planning

...1 Introduction Programming/Planning —together with diagnosing, conducting lessons and evaluating— constitutes one of the four basic tasks that teaching entails. This is so because teaching necessitates some kind of organization. The need to plan lies on the high degree of complexity of teaching and on the manifold nature of those variables that affect the different elements upon which it is built up, such as physical spaces, timetables, teachers, pupils… According to De Pablo (1992), planning is a decision-taking process by teachers in terms of anticipating their teaching practice. Gimeno & Pérez (1992) consider planning as an intermediate stage between theory and practice in which teachers draw up their educational interventions from a purely theoretical point of view. The main features of this model of planning/programming within the frame of our present educational system are: Based on the teaching-learning process. Its aim is the development of our students’ capacities. Contents make reference to three different but complementary spheres: concepts, procedures and attitudes. Special attention is paid to activities, resources and the organization of the FL setting (space, time, groupings). Each and every of its components (objectives, contents, basic competences, activities, resources, evaluation…) are intimately interwoven. Offers a flexible model open to continuous suggestions and corrections. 2 Contextualization Our present-day curricular model...

Words: 1579 - Pages: 7

Free Essay

Family Planning

...CHAPTER 5. FAMILY PLANNING This chapter presents results from the 2007 RMIDHS regarding aspects of contraceptive use, knowledge, attitudes, and behavior. Although the focus is on women, some results from the male survey are discussed, since men play an important role in the realization of reproduction goals. Data on inter-spousal communication and husbands’ knowledge about their wives’ contraceptive use are also presented. The results presented in this chapter include contraceptive prevalence and unmet need for contraception, which have important implications for program managers to assess to what extent family planning services are reaching users and how effectively the methods are being adopted. One of the important indicators resulting from the survey is the percentage of married women aged 15–49 who are currently using any method of contraception. It is important to note that the study of contraception prevalence in the country is vital because contraception plays an important role in determining fertility levels and trends. 5.1. KNOWLEDGE OF CONTRACEPTIVE METHODS One major objective of the 2007 RMIDHS was to assess the level of knowledge of contraceptive methods among Marshallese women and men. Individuals who have adequate information about available methods of contraception are better able to develop a rational approach to planning their family. Information on knowledge of contraception was collected in the survey by asking female and male respondents to...

Words: 5876 - Pages: 24

Premium Essay

Family Planning

...Family planning according to WHO allows people to attain their desired number of children and determine the spacing of pregnancies. It is achieved through use of contraceptive methods and the treatment of infertility Family planning according to Taber’s Edition 20 (F.A DAVIS), is the spacing of conception of children according to the wishes of the parents rather than to chance. It is accomplished by practicing some form of birth control. Benefits of family planning Promotion of family planning and ensuring access to preferred contraceptive methods for women and couples is essential to securing the well-being and autonomy of women, while supporting the health and development of communities. These benefits include: Preventing pregnancy-related health risks in women A woman’s ability to choose if and when to become pregnant has a direct impact on her health and well-being. Family planning allows spacing of pregnancies and can delay pregnancies in young women at increased risk of health problems and death from early childbearing, and can prevent pregnancies among older women who also face increased risks. Family planning enables women who wish to limit the size of their families to do so. Evidence suggests that women who have more than four children are at increased risk of maternal mortality. By reducing rates of unintended pregnancies, family planning also reduces the need for unsafe abortion. Reducing infant mortality Family planning can prevent closely spaced and......

Words: 1313 - Pages: 6

Free Essay

Artificial Family Planning

...ARTIFICIAL FAMILY PLANNING • Condom (96% effective). A condom is a plastic balloon-like material that is worn over the male organ to prevent the sperm from entering the vaginal canal. Aside from birth control, condoms have the advantage of preventing AIDS and other sexually-transmitted diseases. There is a female version of the condom called diaphragm. • Contraceptive pills (97% effective). The pill works by preventing the brain from secreting hormones (called FSH and LH) responsible for the production of the female egg. There are older and newer generations of contraceptive pills. The newer pills have fewer side effects and use substantially lower amounts of estrogen and progesterone. Minor side effects include nausea, breast tenderness, mood changes, fluid retention, and weight gain. However, there are certain women who should probably stay away from contraceptive pills, such as those with a history of smoking, high blood pressure, blood clots, breast cysts and masses, and uterine abnormalities. These women should get a clearance first from their doctors. • Injectable shots (97% effective). Medroxyprogesterone (brand name: Depo-Provera) is an injectable birth control hormone that can prevent pregnancy for up to three months. Possible side effects include loss of menses (which isn’t necessarily harmful), weight gain, and bone loss. Injectables are convenient and effective, and thus are preferred by some women. • IUD or intra-uterine device (97% effective). These......

Words: 504 - Pages: 3

Premium Essay

Family Planning

...century. Islam had some adherents as far north as Manila by the time the Spanish arrived. After 1571, when Spanish forces defeated the Muslim ruler of Manila, Muslims were largely confined to the south. Spanish colonial authority depended on locally based Catholic religious orders to help maintain political control, and this interdependency made the church a powerful institution in the islands. Although there is an official separation of church and state in the Philippines, the Roman Catholic Church continues to have an influential role in political life. Language More than 80 indigenous languages and dialects are spoken in the Philippines. These languages and dialects belong to the Malayo-Polynesian group of the Austronesian language family. The most widely spoken are Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray-Waray, Pampangan, Pangasinan, and Maranao. English and Filipino (formerly spelled Pilipino) are the official languages. Filipino is largely based on Tagalog, with many words adopted from other languages, including English and Spanish. It was made the national language in 1987 in an attempt to address the fact that no two of the indigenous languages are mutually comprehensible. Filipino is a required subject in schools, but English is more commonly used in higher education. English is also commonly used in government and commerce. Some Filipinos are trilingual, speaking an indigenous language, Filipino, and English. Many Filipinos continue to primarily......

Words: 10682 - Pages: 43

Premium Essay

Family

...Family Functioning Factors1 Sections A through F Family Identifying Information: Name 1 DOB Relationship Children’s Bureau of Southern California. (1997). Family Assessment Form. California: Authors. Reprinted with permission from Sandy Sladen, LCSW. Family Assessment Form Family Functioning Factors SECTION A: LIVING CONDITIONS* A1. Cleanliness/Orderliness - Outside Environmental Conditions Refers to environmental health and hygiene factors (e.g. litter, garbage, vermin, clutter, odors around the exterior of the home) that are NOT WITHIN the family's control. Need to consider intervening with owner/landlord, county health department, city code enforcement, and/or other regulatory agencies. Score 1 1.5 2 2.5 3 STRENGTHS: 3.5 4 CONCERNS: 4.5 5 Operational Definition Consistently clean and orderly; property very well maintained by owner/landlord and other tenants if a rental Generally clean and orderly; no health hazards; property well maintained by owner/landlord and other tenants if a rental Some lack of cleanliness; some disorderliness or clutter; other tenants or neighbors create messiness; slow response to problems by owner/landlord; occasional roach problem Inadequately clean or organized; potential health hazards present; a great deal of clutter or litter/garbage; or offensive odors; consistent roach problem; property poorly maintained by owner/landlord and other tenants; very difficult to reach or get response from owner/landlord Health hazards and......

Words: 8314 - Pages: 34

Premium Essay

Family

...In a few years, the large family will be considered a thing of the past; today it is no longer a status symbol. A large family is different from a joint family of a few decades ago. A large family may consist of the father, the mother and four or more children. A small family which, because of population increase and food shortage, is considered ideal today may consist of the parents and two children. There are advantages and disadvantages of being member of a large family. Growing up in a large family may develop in one discipline and a feeling for the others - qualities that are desirable for good citizenship. Food and other consumer items will not be sufficient and the members will learn to share things fairly and forego little things that may not be indispensable. Everyone in the family will have his share of domestic chores to do and what he does and the problems of his parents, often train for life; when he too will set up his own home. Thus the children in a large family are likely to grow up as responsible adults conscious of the needs and desires of others. A large family will be a lively family and life at home will never be dull. There will he many to talk to and discuss with. A problem that is brought by one will be shared by all others. When one is in distress, one can be assured of warmth and affection. Every member is a distinct individual and hence the views of the different members on a subject under discussion will be different. What an opportunity to......

Words: 522 - Pages: 3

Premium Essay

Family

...Family Name Institution Introduction In all societies, family is the primary institution where there are adult intimate relationships, socialization of children, economic support, and collaboration. Sociologists study family. They have assessing role for predicting family-based social patterns, describing and explaining families. It is an important unit in society and has an essential role in fulfilling the physical and emotional needs of individuals. Problem Statement The family is a vital and natural part of the fundamentals of a healthy society. There are two important structures of the family, nuclear family that is made up of mother, father and children and extended family which consists of a nuclear family, grandparents, uncles, aunts, etc. This study discusses the role of the family in the society. Discussion One of the important roles is to demonstrate the much-needed love between wife and husband. This relationship is to perfect Jesus Christ’s way of love by loving, nourishing and cherishing each other as the best treasurable thing in their lives (Erik and Elena, 2012). If we apply this principle then the society would drastically change for the better providing people happiness as each generation shadows in the ways of the previous one. In addition, the family has a role or function of adding new family members either through adoption or procreation. Children born expand families and strengthen and renew the society. It continues the family line.......

Words: 649 - Pages: 3

Free Essay

Implementation of Reproductive Health Law: Awareness on Family Planning Practice and Strategies of Improving Health

...Methods of Research – DRAFT Research Title: IMPLEMENTATION OF REPRODUCTIVE HEALTH LAW: AWARENESS ON FAMILY PLANNING PRACTICE AND STRATEGIES OF IMPROVING HEALTH AMONG SELECTED COUPLES OF BARANGAY BANAOANG, STA. BARBARA Genaro C. Reyes III, RN 2014 Chapter I INTRODUCTION Rationale The earth does not contain enough resources to indefinitely sustain the current enormous population growth. For instance, there is a limited area of arable land and living space. China, home to 1.2 billion people or 1/5 the world's population, is an excellent example of the kinds of problems that arise in an increasingly crowded society (Hanson,ND). The Philippines is having a large population that results to low quality of life of women and children, health and family welfare. Population is admittedly one of the many causes of poverty since the government had difficulty in addressing the needs of its people. In addition to, the Philippines is the 39th most densely populated country, with a density over 335 per squared kilometer, and the population growth rate is 1.9% (2010 Census), 1.957% (2010 est. by CIA World Factbook), or 1.85% (2005–2010 high variant estimate by the UN Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision) coming from 3.1 in 1960. The 2013 total fertility rate (TFR) is 3.20 births per woman, from a TFR of 7 in 1960. In addition, the total fertility rate for the richest quintile of the population is 2.0, which is about one third......

Words: 3514 - Pages: 15

Premium Essay

Babbitt Ranches: Governance and Strategic Planning in Family Business

...analyzes of the ethics within the family business as it relates to their corporate strategy. It was the challenge of President Bill Comdisco to lead the organization in new business opportunities that were inclusive of the companies long standing values. Mr. Cordasco recognized that the future of the organization was contingent upon meeting the needs of the multigenerational stakeholders. The article highlights several challenges that Babbitt Ranch experience in an attempt to align the organization's objectives with the organizational strategy through team decisions. Points of Agreement In 1988, the company was forced to debt finance stock buy from some of the third generation owners seeking liquation of their share of the business. The buyback creates debt for the organization, ultimately forcing the company to sell off most of the retail business in assets. I believe that this was a difficult decision for the stakeholders; yet I agree that it was the only acceptable alternative. Without the stock but out of some of the 3rd generation family stockholders the families ability to make future team decisions would be inhabited by continued gridlock or various needs. Realigning the organizational and stakeholder goals at this time was crucial for the future sustainment of the business. This was the opportune time for Mr. Cordasco to lead the organization returning to the founding focus of ranching and stewardship. It was the ethical values of the family related to the......

Words: 1210 - Pages: 5

Premium Essay

Family Owned Estate Planning

...Family Owned Business Estate Planning In this case study, as John’s financial advisor, I have been tasked with reducing, or eliminating the potential estate tax burden of John’s estate. Additionally, I am tasked with maximizing the amount of wealth transferred to John’s heirs. John, age 61, is married to Jane, age 60. He owns Victory Company, a family business professionally valued at $5.6 million. He and Jane have three children and seven grandchildren. One son, Paul, manages Victory Company and will someday own it. John's overall wealth is about $15 million. This includes the $5.6 million value of Victory Company, which nets $1.5 million before tax and after paying John a $300,000 salary plus liberal fringe benefits. After taxes, John earns about $400,000 to $600,000 more per year than he and Jane spend. The balance of John's wealth includes two homes (a main residence and a vacation home) worth a combined $2.7 million; $1.7 million in his 401(k) plan; cash assets and a stock and bond portfolio totaling $1.8 million; $2.9 million in income-producing real estate; and $300,000 in sundry assets. There also is $6.2 million in insurance on John's life that is now owned by an irrevocable life insurance trust (ILIT). This insurance includes a $1.2 million whole life policy and $5 million in 10-year term insurance with six years remaining in the term. Business This first thing I need to get a handle on is John’s company. The $5.6 million value of Victory Company represents......

Words: 2392 - Pages: 10

Premium Essay

Family

...Many of today’s families are constantly on the go. Therefore, finding time for family style meals that are also healthy can be a difficult task. To assure that families, especially children, eat healthy there are some very simple steps that parents can take. Studies have shown that taking these steps to promote healthful eating habits in children can have long lasting benefits. “Some past studies have suggested that when parents and children regularly connect over dinner, children are less likely to take up habits like smoking and drinking”. (Norton, 2007). To help busy families eat healthier, it is up to parents to lead the way. “Sometimes, this requires parents to act as a united front. This means that one parent cannot offer vegetables as a snack and the other parent makes regular trips to the ice cream store. By doing these, the children will often receive mixed messages and will likely make decisions on their own”. (Lair, 2000). Often times the decision they make may not be the best for their health. Therefore, parents who are good role models with their eating habits have a much easier time convincing their children to eat better. If parents are eating vital, wholesome foods like whole grains, beans, fresh vegetables and fruit, and healthy animal products children will be more likely to follow suit. (Lair, 2000). Children who are introduced to healthy eating habits at an early age have a better chance of eating right when they are adults....

Words: 432 - Pages: 2

Premium Essay

Family Planning

...FAMILY PLANNING PROGRAM Introduction: In 2003, there is about 84 million population expected to grow annually at 2.36 percent. With this rate, the population is expected to double in 29 years. The 2003 total fertility rate in the country remains at 3.5 children per woman, much higher than the desired fertility rate of 2.5 children per woman. The contraceptive prevalence rate has increased gradually from 15.4 (1996) to 48.9% (NDHS, 2003) in 35 years. There are about 3 to 4 million women getting pregnant every year. In developing countries, about 85% of all pregnancies are expected to progress full term. The National Demographic and Health Survey of 2003 revealed that about 44% of women got pregnant with their first child at ages 20-24 and 6.1% at ages 15-19. The FP unmet needs had declined from 26.2% in 1993 to 17.3 in 2003 with a physiologic process, the health sector aims to make pregnancy for the women and gestation for the fetus as safe and medically uneventful as far as possible. The high fertility rate coincides with the low contraceptive prevalence rate of 47.3% among all Filipino women of reproductive age (15-49 yrs old) and 70.6% among married women. The highest percentage of using contraceptives belongs to the 35-39 age group and the 15-19 years old have the lowest percentage of ever using any contraceptive method. Among currently married women in 2003, it was found that 48.8% use any form of contra captive method and 51.1 do not use any form of......

Words: 1064 - Pages: 5

Free Essay

Family

...Every individual as a human being is, voluntarily or involuntarily, a part of an organization, family and society. By default each human being is social animal and is expected to behave in certain manner within each of these. Also he/she has expectations from other people who are also a part in all of these. For every aspect a human being has a different behavior and a different set of expectations depending on whom is he/she dealing with. Our behavior towards and expectations from our boss will be very different from that of our parents. ORGANIZATION THE COMPANY WHAT IS EXPECTED FROM ME * To be Professional * Be committed to your work and the organization- If working, then one should be committed to his/her work and the organization with whom you are working with. You should not take your work casually. * To be honest- the more honest one is, the more trustworthy you become. * Regular: Treat the organization as your own be regular with the work. An Irregular employee not only ruins his reputation but also hampers the smooth working of the organization. It makes him unreliable. * Value Resources- Value resources of time and money spent by the organisation one works. Value them and respect them. The company allocates and provides resources for the employees progress and development and to provide a better work environment. To misuse the resources is unethical on the employee’s part. * Constant Learner- I will continue the development of myself as a...

Words: 2336 - Pages: 10