Premium Essay

Dfsd

In: Business and Management

Submitted By delulebire
Words 1572
Pages 7
BTEC UNIT 4 Assignment: Verbal and Written Business Communication

Getting started

To complete this assignment you will need to produce a portfolio which looks at communications in business. The portfolio should be based around the following case study.

Case Study
The Red Lion Hotel is a medium sized business which has expanded over recent years and hopes to continue to do so in the future. Its business aim is to deliver quality accommodation and a first class service to guests staying in any of the 38 bedrooms.

Following a recent building extension, the hotel now has 3 function rooms of varying sizes which can be used for weddings, christenings and conferences. In addition there is now a 30 foot swimming pool with Jacuzzi. Guests can choose to stay in the hotel on a bed and breakfast basis or half board as evening meals are available in the restaurant.

You are employed as an administrative assistant reporting directly to the office manager. Your main responsibilities include, planning and organising bookings for events such as weddings and conferences, ordering stock, dealing with internal and external post, taking and producing minutes from departmental meetings and answering the telephones.

Section One Written and Verbal Communications in Business Contexts

Task 1

Identify, using examples, the purpose of written business communications in Four different business contexts within the life of the Red Lion Hotel; (U8-P1)

Describe why each is written method used is appropriate; (U8-M1)

Explain the importance of your choice of written communication methods and the problems that might occur if a different method was used. (U8-D1)

Using examples from the Red Lion Hotel above, complete the table

|Written Business Communications in Different Business Contexts…...

Similar Documents

Free Essay

Science

...skdfjaposdpfos jfdjflsakdjfalk jkdljsakdjfalsdfjkl fdknfdmnfs ndfksanksd;nf bdnskdjfnksaj nmjnksbdkfjbaksbdkjfb bfjdsbkajbsdjkbfkajsbdfj sjdkfjabsdkjfbksjdbfk sjbdjkfdjf sjdkjfhsjkdk sjdhfkjsjdfkj fkdjshkjdhf dfd dfdf dfd dfdf dfd jhkjh sdf hjkhf hjkjh hjkjh j jhjh j j j jd h h h h h h h h h h h h hjhjhfj hjhj sdfs hjdjdjdj jdjdjdjdjd d d d d d d d d d d d d d d sdf sdf sdf sdf sdf sd fsd fs dfs dfs dfs dfs df sdf sd fs df sdf sd fs dfs df sd fs df s df sd fs d fs d f sd f s d f s df s d s s df sd f s d fs d fs d fs d f s d f sd f s d f s d f s d f s d f s d f s d f s df s df s d f s d f s df sd f s d f s d f s d f s d f s d f s d f s d f sd f s d f sd f sd f s d f s d f s df d d d d d d d d d dd d d d erwer df s dfsd fankl klkkl lklkj lkmlk lklj klkj lk lj lkj kl jk j lk jlk j l k jl jas df s df asd fa sdf asd fs df as dkfjlskdfj k k k k k sdf df sdf sd fs df sdf sd f sdf sdf sd fs df s d fs df sd f...

Words: 265 - Pages: 2

Premium Essay

Dfsd

...Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 8, 2012 www.iiste.org COMPARATIVE ANALYSIS OF FAIR VALUE AND HISTORICAL COST ACCOUNTING ON REPORTED PROFIT: A STUDY OF SELECTED MANUFACTURING COMPANIES IN NIGERIA BESSONG, PETER KEKUNG and CHARLES, EFFIONG DEPARTMENT OF ACCOUNTING FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES UNIVERSITY OF CALABAR, P.M.B.1115, CALABAR, CROSS RIVER STATE, NIGERIA Tel: +234 8037079607 ABSTRACT This study aimed to critically examine the effects of fair value accounting and historical cost accounting on the reported profits. However, since the major objective of any business organization is to make profit and continue in business, what they face in the course of doing their business and the method of accounting they use in reporting their profit may make this noble objective to be unrealistic particularly during inflationary period. Data were collected from both primary and secondary sources and presented and analyzed using ordinary least square. The study revealed that both historical cost and fair-value accounting have significant effect on reported profit. Conclusively, Based on the findings of the study, it is concluded that the amount calculated as depreciation, charged as taxes and paid as dividends greatly influence the operating profit of the company. This simply means that the method of profit measurement will greatly influence the amount charged as taxes, depreciation and dividend on the profit......

Words: 12475 - Pages: 50

Free Essay

School for Scandal Richard Brinsley Sheridan Study Guide ...

...«¨ÁòÐì ¦¸¡õÇÄ¡õ. −íÌ ¯¾¡Ã½ò¾¢üÌ −ÕÅ÷ ¦¸¡ñ¼ ´Õ À¼ò¨¾ §¾÷× ¦ºöÐ ¯õ§Çý. ¸ÚôÒ- ¦Åõ¨Ç À¼ò¾¢ø ¾¨ÄÓÊ «§É¸Á¡¸ ¸ÕôÒ ¸Äâø¾¡ý −ÕìÌõ . ±É§Å «¾¢ø «¾¢¸õ Á¡üÈõ ¦¸¡ñÎ ÅçÅñÊÂÐ −Õ측Ð. ´Õ §Å¨Ç ¦Åõ¨Ç ÓÊ «øÄÐ §ÅÚ ¸Ä÷ ÓÊ¡¸ −Õó¾¡ø «¨¾ ÁðÎõ , «¾¡ÅÐ ¾¨Ä Óʨ ÁðÎõ §Ä§º¡ ( ¸«¿¿» À»»¸) Þ¨Ä ÀÂýÀÎò¾¢ ¸ÚôÒ ¸Äḧš, «øÄÐ ¿ÁìÌò§¾¨ÅÂ¡É ¸ÄḠ§Å¡ Á¡üÈ¢ «¨ÁòÐì ¦¸¡õÇÄ¡õ. −íÌ ¾ÃôÀðÎõÇ À¼ò¾¢ø ¾¨ÄÓÊ ¸ÚôÒ ¸ÄḠ−ÕôÀ¾¡ø «¾¢ø ±ó¾ Á¡ü ÈÓõ ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä. ±É§Å §Ä§º¡ Þ¨Ä ÀÂýÀÎò¾¢ Ó¾ Ä¢ø Ó¸ò¨¾ ÁðÎõ ¾É¢ ¡¸ §¾÷× ¦ºöÐõ§Çý. (À¼ò¾¢øÁ¡÷ì ¦ºöÂôÀð ÎõÇÐ ¾É¢Â¡¸ ¸¡ð¼ôÀð ÎõÇÐ). À¢ýÉ÷ §À¡ð§¼¡ „¡ôÀ¢ý ¦Á¢ý ¦ÁÛÅ¢ø ¯õÇ «ðƒ Šð¦Áýð ( «® ´Á¿À¹¯ºÀ) ±ýÀ¾¢ø ¦ºýÚ ¾±¬ ¸Ä÷ ±ýÀ¨¾ §¾÷× ¦ºöÐ ¸ÚôÒ- ¦Åõ¨Ç ¸Äâø ¯õÇ Ó¸ò¨¾ ¸Äâø §¾¡ø ( ¿μ³º −»¸»Á¾ ) §À¡ýÚ Á¡üÈ «¾¢ø ¯õÇ ¸Ä÷ «Ç¨Å, «¾¡ÅÐ ¾±¬ ¸Ä÷ «Ç¨Å Á¡üÈ¢Ôõ «øÄÐ «ðƒŠð ¦ÁýÊø ¯õÇ À¢¨ÃðÉŠ ( ¬Íܸ£Ìï›ìÝÝ) ÁüÚõ ¸¡ýðáŠð (−î›ï͆Ýï) ¬¸¢ÂÅü¨È ÀÂýÀÎò¾¢ ¯ñ¨ÁÂ¡É Š¸¢ý §¾¡üÈò¨¾ ¦¸¡ñÎ ÅóРŢ¼Ä¡õ. −ô¦À¡ØÐ «Îò¾¾¡¸ ¸ÚôÒ - ¦Åõ¨Ç ¸Äâø ¯õÇ ºð¨¼¸¨Ç ¸Ä÷ ¦ºö §ÅñÎõ. −¾üÌõ «§¾ §Ä§º¡ Þ¨Ä ÀÂýÀÎò¾¢ ´ù¦Å¡Õ ¿Àâý ºð¨¼¨Â ÁðÎõ §¾÷× ¦ºöÐ À¢ýÉ÷, ÓýÉ÷ ÜÈ¢ÂÐ §À¡ø ¾±¬ ¸Ä¨Ã ÀÂýÀÎò¾¢ ¿ÁìÌò §¾¨ÅÂ¡É ±ó¾ ´Õ ¸Ä÷¸¡õ À¢§É„¨ÉÔõ ¯Õš츢ò ¾É¢ò¾É¢Â¡¸ −ÕÅÕìÌõ ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. −ô¦À¡ØÐ §Ä§º¡ Þ¨Ä ÀÂýÀÎòÐõ §À¡Ð À¼ò¾¢ø ¸¡ðÊ −ÕìÌõ `¨¼' ¨Â ÁðÎõ Å¢ðÎÅ¢ðÎÀ¢ýÉ÷ «¨¾ ÁðÎõ ¾É¢Â¡¸ §¾÷× ¦ºöÐ À¼ò¾¢ø ¸¡ðÊÔõÇÐ §À¡Ä ÀÄÅ¢¾ ¸Ä÷¸¨Ç «¾üÌ ¦¸¡Îì¸Ä¡õ. −ô §À¡Ð ¸ÚôÒ- ¦Åõ¨Ç¡¸ −Õó¾ −Õ ¿À÷¸Ùõ ¸Ä÷ ãÄõ Á¡üÈ¢ «¨Áì¸ôÀðΠŢð¼É÷. −¾üÌ §Áø «Å÷¸õ ¿¢üÌõ À¢ýɽ¢¨Â §ÅñÎÁ¡É¡Öõ Á¡üȢ즸¡õÇÄ¡õ. «§¾ §Ä§º¡ Þ¨Ä ÀÂýÀÎò¾¢ À¢ýɽ¢ À̾¢¨Â Á¡÷ì ¦ºöÐ −Å÷¸Ç¢ý ºð¨¼ ¸ÄÕìÌ ²üÈ Å¨¸Â¢ø À¢ýɽ¢¨ÂÔõ Á¡üÈ¢ «¨ÁòÐ......

Words: 16241 - Pages: 65

Premium Essay

Mr. Computer Tech

...Asdfsaf asdfasfd asdf asddf sad fasd fas fas fas fas dfsd fasd fasds fas fas fsaf asdf as fas fas fas fas fas dfas dfas dfa sf asf asd fasd fsd fsa f asd fasd as fs fas sddf sad fsd sd fas f sd fas f sf sf as fas fs f sf sd fas fsa df sd f asf s fs sd as fdasd sad f asd df saddfsa df asdf sd fsad f sd asd sd as df asf asd fasd fsad f sdf asd fa sdf sddf asd f asfd asd fsad fasdd fasd fasd f sddf sd fsa df saf asd f saf as fs fsad fd sadf sadf sdf sdf asf sd fasd fsd f sdf sd fs sa sd fsad f s asdf asd dfa sf asd fsdad fsa df sa fasd f sadf sd fsd f sdf sd fsd f sadf dasd dfasd df asdf asdd fasd f sdf as df asg arr gw gh asf s dgas dg asg as we f sgf asd f aw f sc faswdf awe fa ewwrf dsa gas f sdaf s dg asd fasdd gas dg asd gasdg asdd gs g a gas dg asdg a rwg sad bg sd gsad g sad g a sdg asdg as dg asdgw qe hg sd fgads df asd gf sagf sadg asd gasd gaw ga wrgt ht yu hs dt yr hr it g sat y ashg set h WET RS GHDFS HGSD HDSF GH sae gsd g dsfg sdfdhg dfsh a fh sdfh gsdfh sdf hsdf h ds gs...

Words: 263 - Pages: 2

Premium Essay

Dr Dfds

...Hybrid dfsd fdsfsd fsd dfsdf dfsdfdgdggregfdggenerative braking. This latter energy is preferably udfsdf dfs q wr gdf sed for pure electric propulef sdfsdsdfsdfdsfdssion where the internal combustion engine gdsfdsf dfds is switched off. fsdfHybrid dfsd fdsfsd fsd dfsdf dfsdfdgdggregfdggenerative braking. This latter energy is preferably udfsdf dfs q wr gdf sed for pure electric propulef sdfsdsdfsdfdsfdssion where the internal combustion engine gdsfdsf dfds is switched off. fsdfHybrid dfsd fdsfsd fsd dfsdf dfsdfdgdggregfdggenerative braking. This latter energy is preferably udfsdf dfs q wr gdf sed for pure electric propulef sdfsdsdfsdfdsfdssion where the internal combustion engine gdsfdsf dfds is switched off. fsdfHybrid dfsd fdsfsd fsd dfsdf dfsdfdgdggregfdggenerative braking. This latter energy is preferably udfsdf dfs q wr gdf sed for pure electric propulef sdfsdsdfsdfdsfdssion where the internal combustion engine gdsfdsf dfds is switched off. fsdfHybrid dfsd fdsfsd fsd dfsdf dfsdfdgdggregfdggenerative braking. This latter energy is preferably udfsdf dfs q wr gdf sed for pure electric propulef sdfsdsdfsdfdsfdssion where the internal combustion engine gdsfdsf dfds is switched off. fsdfHybrid dfsd fdsfsd fsd dfsdf dfsdfdgdggregfdggenerative braking. This latter energy is preferably udfsdf dfs q wr gdf sed for pure electric propulef sdfsdsdfsdfdsfdssion where the internal combustion engine gdsfdsf dfds is switched off. fsdfHybrid dfsd fdsfsd...

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Sfskdjfsdkfksd

...fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD ffjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD fsdfsdfasd FSD fSDFSD fSD fSDfSD fSDfF dF sdfD sfSD fSD ffDS fSD f asdfsa dfSD f sdF dFSD fD SfD sfSDA fjksdfjsdaklvnsdjkcnsdcsd fsD ......

Words: 528 - Pages: 3

Free Essay

Asdfsadf

...Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f v Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f Fsdfasddfdsf dfdsfsadf fds fd dfsd fds fds fdsf d f d fds f d fd f dsf d f v...

Words: 287 - Pages: 2

Free Essay

Jah Is the Guider

...Jahdf ghfgh dfg hdfgdfg h hdfg hdfg h ghfdgh dfg hdfg hdfghdfgh dfg hdfg hdfg hdft hghg ghg hg hg hgh ghg hgh g hg hgh gh gh gh gh gh g hg hgh gh gh sdkjfh sdf hgksdjf gsdf jghsdfj ghsdfjghsdfj ghdsjf gdsjf hdfsj hgdfg dfd g fg fgd fgds fgds fg dsfg sdf gsd fg sdfg sdf gsdf g dsdf gds fgsd fg sdfg sdfgsdf gsdfg sdfgdfsgd sfg dsf gds fgd sfg df gdsf gds fg sdf gsdf g sdfg sdf gsd fg sdfg sdf g df df fd fd fd f ff f df gs dfg sdf gsd fgsdf gsdf g sdf gsd f gs dfgs df g dsf g dfs g dsf g dsfg dsfg sdfg dsf gsd fg dsf g d df g dsf asdc zdv dafc dzc ez dc sd qrazdfvs dsdc szdcasczsd vasdc s d dz cdc sd dfsd fzvj kjhhg k g khg kh g kh gjkhg jh g jhg jh g jh gjh bcv ncdfh b nb n bn b n bn bn b nb n b nbn bn b jh hj h lkjh lkj h lkj h lkjh lk jh lkj h lkj hlk jh klj h lk jh klj h lkj h lkj h lkj h lkj h lkj h lkj h kljh k jh lkjh k ljh kj h kj h kj h kjh klj h kjl h lk hlk jh lkj h lkj h kljh lkj h lkj kj h kj klj hk kj klj hlkj h kljh lkj hk ljh klj gjh jhg jh hj g hg jh g jh ghj hj hj jh gjh g jkg jhgh fdghdf fdg hfdgh...

Words: 275 - Pages: 2

Premium Essay

Dfsd

...All Free Papers Browse Papers Read full version paper Policies, Processes, And Methods Of Operations Management At Harley-Davidson Motor Company Policies, Processes, And Methods Of Operations Management At Harley-Davidson Motor Company Join AllFreePapers.com Category: Business Autor: rita 18 December 2013 Words: 2487 | Pages: 10 Introduction The role of operations management (OM) requires a great deal of responsibility. No matter the size or type of business, the technique and knowledge applied by an operations manager when planning, organizing, staffing, leading and controlling, can make or break a company (Heizer & Render, 2011). Harley-Davidson Motor Company is a prime example of a goods producing organization with a history of unstable performance and successful achievements all affected by OM role. The following paper is an overview pertaining to policies, processes, and methods of OM at Harley-Davidson and acknowledgment of how todays' OM decisions affect HD's future as the number one motorcycle manufacturer. Background Harley-Davidson was founded in 1903 in Milwaukee, WI, by William Harley and brothers' Walter, William, and Arthur Davidson. In 1929, 241 U.S. motorcycle manufacturers were in business but the Depression would find only Harley-Davidson and Indian remaining, until Indian closed its doors in 1953 (H-D History, 2012). Harley-Davidson would spend the following decades in aggressive financial struggles, periods of lowly manufacturing,......

Words: 2697 - Pages: 11

Free Essay

Dfsd

...Reading Environmentally When it comes to the topic of e-books vs. paper books, most of us will readily agree that the spread of e-books let people’s life more and more convenient. Where this agreement usually ends, however, is on the question of environmental protection. Whereas some are convinced that e-books are greener than traditional books, others maintain that e-books do not size up to our expectations. Nowadays, with the development of science technology, the chance that we use science are more and more. Furthermore, the convenience and the light of electronic products attract lots of young people. According to the survey, a majority of e-books users are under age 30. On the other hand, some adults are more likely to read printed books. E-reader vs. paper book is a provocative question, which lots of author also make own point about. And I have chosen two articles that mainly talk about the environment of e-books and paper books in the following. In the article” E-books Are Not Greener than Paper Books”, in the author Debra.A.Miller’s view is, “the basic tenet of sustainability is the key to the problem about E-reader vs. paper book”. The author reminded us that we should think about the depletion about the materials of electronic products, shipping cost, fuel and the energy which use to recycle them. Then, the author reported some conclusions which from her colleague - Mr.Green, at Sierra Magazine. At first, Mr.Green claimed that the e-reader is not greener than......

Words: 1425 - Pages: 6

Free Essay

Dfsd

...Xinwei Liu BA_512 02/12/2015 The Improvement of Play Pumps Program Trevor Field, the founder of Play Pumps International, wanted to help rural people acquire clean water by installing Play Pumps that could produce sufficient water for up to 200,000 people when children play carousel. However, after a few years, this program broke down and Play Pump became a failed product. But not all of the similar products have the similar trouble. The hydraulic ram pump of Green Empowerment is also a kind of pump product and it is durable and reliable. So, in order to improve the play pump, stimulating green empowerment is important. After analyzing this company and its product, the field investigation and finding appropriate cooperation companies are significantly essential to success in this business. First of all, field investigation is an important and fundamental factor in developing a product. Without this factor, the product will fail no matter how good it is. Take Play Pumps International as an example, this company had sufficient funds and a good product, but it only focused on installing them and ignored whether South Africans really needed it or not. A number of Play Pumps could not acquire enough energy to take water from an underground source because of missing field investigation, which led to a serious problem that in some places there are not sufficient kids to play merry-go-round to offer the power for driving the Play Pumps. However, Green Empowerment does the......

Words: 626 - Pages: 3

Free Essay

Fifo

...Sadf asdfsa asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf sdf asd fdf df e fe ef ef efa sdasd fad fe a sdasd fa fasd e fasd fwe fad fe fasd fae fae fawe fas dfa fsd asd asdf afe ad sfa sdf asdf asd fasd fsd se few as asd fe da fdas df sd sfda asdf d fas df e fe ads d fd sd sd f das fdd ds fads fs fd sa dfs a sd sdf df asd fsd fsa fds as sds dfs dfaa fd sas ffds asd d sf d df dfd asd adsf asd fafds s f dd sad ss dsdf sd fsd fasdf as dfasd fsd fasfd asd sdf sdf as dfsd fsadf sdaf sdfa asddfs dsf sdfa dfd asd ds fds asdf sdfa dfs dfs dsf afds fdsa dsf dfs dfsa dfs dfsa Sadf asdfsa asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf sdf asd fdf df e fe ef ef efa sdasd fad fe a sdasd fa fasd e fasd fwe fad fe fasd fae fae fawe fas dfa fsd asd asdf afe ad sfa sdf asdf asd fasd fsd se few as asd fe da fdas df sd sfda asdf d fas df e fe ads d fd sd sd f das fdd ds fads fs fd sa dfs a sd sdf df asd fsd fsa fds as sds dfs dfaa fd sas ffds asd d sf d df dfd asd adsf asd fafds s f dd sad ss dsdf sd fsd fasdf as dfasd fsd fasfd asd sdf sdf as dfsd fsadf sdaf sdfa asddfs dsf sdfa dfd asd ds fds asdf sdfa dfs dfs dsf afds fdsa dsf dfs dfsa dfs dfsa df sdfsa dfs dfa ssdf dfs afd dfs dfs fda sdf sdf df dfsa dfas df sdfsa dfs dfa ssdf dfs afd dfs dfs fda sdf sdf df dfsa dfas...

Words: 314 - Pages: 2

Premium Essay

Docx

...Asd a das da dsa sda sda sda sd asdasdas asd as da dsa dasd wqwef ggdg dfg dgd fg df fg d dg dfg dfg dfg dfgd df gdfgd dmfns dfs dfsd smnf s,m sd nf,smfns, smnfsm,dnfs,m nsd ,sf,smn,sndf,smdnfs mns,md s,d fs fs s,nfs,mdf smdf s,mdsm s s sfsdfns,dfnsdfns , s s dd d d d d dd d dd d d d d d d d d d dfdferew rw er s fd s gh g h tr ye t ew r w eqw eqw eq r sd f fsdf s a d asdasd a sda sdas dasdas da sd asda sdasdasdasd as dasd as da sdas da sda sd asda sdasdasd a sda d as d asd as da sd asd a sd ad asda d a a sda sda sd a sda sd a d as da d s a sd asd as da sd a sdasd as da sd asd as da sd asd as da sd as das da sd asd as da sd asda da sssssssssssssssdasd asa sd asd asd as da sd as da sd asd a sda sd as da sd as da sd asd as d as da sd a sd as a sd a sd asd as da sd as da sd as da da sd as da sd asd a da d as da sd a w e qwe q we qwe qw eq we qw eq r e sd asda sd a d as da sd a s d as d a sd as dasd as da sdas dasd as da sd asdasd a sd asd asd asd asd ada da s da da s as da sd ad a d ad as a d as sa da d asda sd asd a sda sdsdasdasdasdasdasdasdasdasdas...

Words: 310 - Pages: 2

Premium Essay

Vodafone

...TV, on billboards, in magazines and in other media outlets reaches large audiences and spreads the brand image and the message very effectively. This is known as above the line promotion. • BELOW THE LINE: Stores have special offers and point of sale posters to attract those inside the stores to buy. ADVERTISING ON TV: Each ad was used for promoting a particular Value Added Service of Vodafone e.g. Easy recharge, callertunes, internet, roaming, bill payment, SMS packs, music, unwanted calls blocker, etc. The ads were a hit among the Indian people, especially the youth. This trend can be observed from the huge fan following on social networking sites, Facebook, Orkut and Twitter. VODAFONE BILLBOARDS MAGAZINE ADS OD DFSD VSGSDGD GSGSG SOCIAL NETWORKING SITES Vodafone’s zoozoo ads to promote the brand was a hit among the Indian people, especially the youth. This trend can be observed from the huge fan following on social networking sites, Facebook, Orkut and Twitter. 5.PEOPLE Vodafone Essar India has an employee database of around 10,115 in the financial year 2010 which is considered as a dedicated and passionate workforce and one of the best customer service support teams. Fun is incorporated in the work life of employees of Vodafone. Empowerment and career development go simultaneously with all opportunities in Vodafone. It provides a dynamic environment and challenging opportunities to its employees. Vodafone Essar Limited has......

Words: 3611 - Pages: 15