Free Essay

Dede

In: Novels

Submitted By shahamsaa
Words 572
Pages 3
1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

10 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.
Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

II SKIRSNIS

19 straipsnis
Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.

20 straipsnis
Žmogaus laisvė neliečiama.
Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas.
Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas.

21 straipsnis
Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.

22 straipsnis
Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

24 straipsnis
Žmogaus būstas neliečiamas.
Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą.

26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.
Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

31 straipsnis
Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas.
Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.
Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu.
Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.
Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą.

34 straipsnis
Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.
Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai.
Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

35 straipsnis…...

Similar Documents

Free Essay

Dede

...How to Become an Authentic Speaker By Nick Morgan At a companywide sales meeting, Carol, a vice president of sales, strides energetically to the podium, pauses for a few seconds to look at the audience, and then tells a story from her days as a field rep. She deftly segues from her anecdote to a positive assessment of the company’s sales outlook for the year, supplementing her speech with colorful slides showing strong growth and exciting new products in the pipeline. While describing those products, she accents her words with animated gestures. Having rehearsed carefully in front of a small audience of trusted colleagues, all of whom liked her message and her energy, she now confidently delivers the closer: Walking to the edge of the stage, she scans the room and challenges her listeners to commit to a stretch sales goal that will put many of them in the annual winners’ circle. But Carol senses that something’s amiss. The audience isn’t exhibiting the kind of enthusiasm needed to get the year off to a great start. She begins to panic: What’s happening? Is there anything she can do to salvage the situation? We all know a Carol. (You may be one yourself.) We’ve all heard speeches like hers, presentations in which the speaker is apparently doing all the right things, yet something—something we can’t quite identify—is wrong. If asked about these speeches, we might describe them as “calculated,” “insincere,” “not real,” or “phoned in.” We probably wouldn’t be able to say......

Words: 2498 - Pages: 10

Free Essay

Related Literature of Factors That Affect the Academic Performance of the Student Using Computer

...because problem-solving acumen and creativity lead to success and a joyful life. Yet for educators in Maine, computers represent something far more promising. There they seem to hold the key to the type of skills employers want to see as the state says goodbye to textiles and other antiquated industries. Maine taxpayers are investing $37 million over four years to put laptop computers into the hands of every seventh- and eighth-grader, as well as their 3,000 teachers. As the debate continues, consensus holds that more research is needed to know exactly where computers make the most difference in an educational process. "There's this sort of bizarre belief that computers cast a spell over students and teachers and schools," says Christopher Dede, professor of learning technologies at the Harvard School of Education. "Can you imagine what would happen if you had the same in business, asking if computers were interfering with performance? It would be a big joke."...

Words: 810 - Pages: 4

Free Essay

Yes. Ilikevery Interesting

...nesvarbu. Galų gale, šių laikų žmogui stinga moralės ir teisingumo svarbos suvokimo, šios dvi vertybės išties labai svarbios ir jų mums tikrai derėtų pasimokyti iš Renesanso šviesuolių, kurie žinojo jų vertę pasauliui ir visiems jame gyvenantiems. Atsakomybė ir pareiga – šios dvi vertybės ryškiai prarado prasmę mūsų modernioje kasdienybėje, o tai juk du svarbūs ir neatsiejami dalykai. Kiekvienas žmogus turėtų atlikti savo pareigą atsakingai. Pavyzdžiui, nepilnamečio žmogaus pareiga yra lankyti mokyklą ir siekti išsilavinimo, tai mes padarysime tik atsakomybės ir pareigos jausmų pagalba. Štai Viljamo Šekspyro „Hamlete“ pagrindinis veikėjas pajuto pareigą atkeršyti už savo tėvo nužudymą ir atsakomybę tai padaryti. Jam reikia nužudyti niekšą dedę Klaudijų, kuris dėl sosto nužudė savo brolį, karalių. Taigi mano manymu tai įrodo, kad be atsakomybės ir pareigos jausmo žmogus negalėtų atlikti to, ką jis privalo. Šių jausmų išties stinga mūsų laikų žmonėms. ------------------------------------------------- Taigi šių modernių laikų vertybės yra išties sumenkę, bet tam ir turime savo protėvių patirtį, kuri yra įamžinta jų paliktose knygose. Štai žiūrint televizijos laidas ir skaitant informacinius leidinius susidaro vaizdas, kad didesnė visuomenės dalis pamiršusi moralę bei meilę gimtinei, o atsakomybės ir pareigos jausmai tiesiog prarado savo svarbą....

Words: 478 - Pages: 2

Premium Essay

Social Media Markeing in Small Business

...retailer and wholesaler. Located in Weston, Florida, the business is owned and operated by Dede Parise. The business was an entrepreneurial endeavor that started as an assignment for a marketing class Dede took in the fall of 2009. Laid off after 23 years in the mortgage-lending business, she decided to take the class to reinvent her career. During the class, she was asked to create a marketing plan for a new or existing product (Cordle, 2011). As a golfer, Dede wore hair bands to keep her hair out of her face, rather than hats and visors. The problem with the hair bands however, was that they would slide off her head and the hard plastic and metal materials would cause headaches. Dede created a unique adjustable fabric hair band with a small magnet inside for female golfers to hold their golf ball marker. The product has since expanded to include hair bands without a magnet for other activities such as soccer, softball, gymnastics, and more. The business’s target customers are young ladies and women. Prior to starting the business, Dede did not have or even want a social media profile; however she knew that it was necessary for starting the business. The marketing class suggested that the best way to market was with social media. Although she was introduced to social media strategies in the class, she started learning more once she became more involved with Facebook and 40 Twitter. Dede joined Facebook on February 22, 2010 and Twitter over a year later on May 2, 2011. At......

Words: 14091 - Pages: 57

Premium Essay

Butterfly Analysis

...sister represents a different stage of the butterfly life cycle: Dede as an Egg, Patria as a caterpillar, Maria as a Pupa, and Minerva as an adult; each respective stage symbolizes the different levels of courage and sacrifice devoted to their country’s freedom from tyrant Rafael Trujillo. Alvarez uses symbolism in “The Time of the Butterflies” to suggest that the price of freedom paid by the Mirabal Sisters was not worth the cost when butterflies have such short lives. Butterflies have grown to symbolize a variety of different meanings throughout history and culture. Their metamorphosis is typically construed as a representation of change, purity, and rebirth, while some cultures view butterflies as a depiction of the soul or a transition between lives. Dede takes on the “Egg” stage of the butterfly life cycle as her character faces many obstacles despite being the least involved sister. Like the egg, Dede remains planted firmly where she was laid. “A chill goes through her, for she feels it in her bones, the future is now beginning. By the time it is over, it will be the past, and she doesn’t want to be the only one left to tell their story” (Alvarez 10). At the beginning of the novel, a sense of strong apprehension is introduced through Dede’s character to set the tone. It is clear that Dede realizes she is the most risk-averse of the sisters, but she also contradicts her sisters for their lack of responsibility. Dede has made herself available as a resource to be a......

Words: 1366 - Pages: 6

Free Essay

Music

...lakhiro mein likhe hai abhi aur kitne.. sitam Khafa ho rahi khushi waqt se ho rahe meherban gham Tere pyaar mein…..  Bas ek pal(15-20)  Ya rabba Pyaar hai ya sajaa …… Ae mere dil bata Toot ta kyun nahi dard ka silsila Iss pyaar mein ho kaise imtihaan Yeh pyaar likhe kaisi – kaisi dastaan… Ya rabba……….. Dede koi jaan bhi agar Dilbar pe ho na dilbar pe ho na koi asar Ho ya rabba dede koi jaan bhi agar  Dilbar pe ho na dilbar pe ho na koi asar  Hooooooo pyaar hai ya saja Ae mere dil bata  Kaisa hain safar wafa ki manzil ka Na hain koi hal dillo ki mushkil ka Dhadkan dhadkan bikhri ranjhishe Saase saase toti bandhishe Kahi toh har lamha honton pe fariyaad hain Kisi ki duniya chahat mein barbaad hai…. Ya rabba.. Dede koi jaan bhi agar Dilbar pe ho na dilbar pe ho na koi asar Ho ya rabba dede koi jaan bhi agar  Dilbar pe ho na dilbar pe ho na koi asar  Koi na sune sisakti aahon ko Koi na kahe tadapti bahoon ko Aadhi aadhi puri khwahishe Tuti futii farmahishe Kahi shak hain kahin nafrat ki deewar hain Kahin jeet mein shamil pal pal haar hain Ya rabba.. Dede koi jaan bhi agar Dilbar pe ho na dilbar pe ho na koi asar Ho ya rabba dede koi jaan bhi agar  Dilbar pe ho na dilbar pe ho na koi asar  Pyaar hai ya sajaa …… Ae mere dil bata Toot ta kyun nahi dard ka silsila Hooooo………  Na pucho dard bandho se Hasi kaisi khushi kaisi Musibat sar pe rehti hain… Kabhi kaisi kabhi kaisi Ohhhhh rabba (4)  Dhoom Again......

Words: 1665 - Pages: 7

Free Essay

Ecological System Theory

...nevertheless affect experiences in immediate settings, the outermost level of Bronfenbrenner’s model, the macrosystem, consists of cultural values, laws, customs, and resources and the cronosystem, ever changing environment. [Development through the Lifespan, Sixth Edition pg 24] This theory provides the framework from which community psychologists study the relationships with individuals' contexts within communities and the wider society. Ecological systems theory was developed by Urie Bronfenbrenner. This theory also looks at a child’s development within the context of the system of relationships that form his or her environment. Bronfenbrenner’s theory defines complex “layers” of environment, each having an effect on a child’s development. [Dede Paquette – John Ryan] http://www.dropoutprevention.org/sites/default/files/paquetteryanwebquest_20091110.pdf I chose this topic because I feel that focusing on one aspect of development throughout the lifespan leaves out numerous outside influences. I want to look deeper into developmental influences of one’s social, financial, familial and cultural environments. Whether they have positive or negative influences on an individuals as compared to others with different environments. Development through the Lifespan, Sixth Edition pg 24 http://www.dropoutprevention.org/sites/default/files/paquetteryanwebquest_20091110.pdf Classmate Characteristics and Student Achievement in 33 Countries: Classmates’ Past Achievement,......

Words: 294 - Pages: 2

Premium Essay

Time of the Butterflies

..."Every decision you make shapes your own destiny." In the time of the butterflies, Julia Alvarez has two characters by the name of Minerva and Patria Mirabal. This book is a great book to read.The Mirabals were farmers in the Dominican Republic . The sisters grew up in a middle class, cultured environment raised by Enrique Mirabal Fernandez and Mercedes Reyes Camilo. The four sisters married and raised families. Unlike her sisters, Dede never attended college, and instead worked as a homemaker and helped out run the family business in agriculture and Cattle. "Family is all you have sometimes." The Mirabal sisters are a very interesting group of people. I will be comparing Patria and and Minerva. Minerva and Patria are both pretty girls. They were both married, and we're both very sensitive and nice. Now in the book the sisters go through a lot of hard times. They almost get killed and some do get killed. It was almost as if they were slaves being held captive by a white man yet it was them being held captive by Trujillo. Back then the girls weren't treated as girls they were basically treated like a man if you would say so. But it seems as if as long as they have each other they'd be fine. Even though their dad died and all that other bad stuff they still had each other and they still survived until basically the end of the book. "When love is unconditional, life is good." There is so much love in this book. That's why people get married, that's why people join......

Words: 448 - Pages: 2

Free Essay

X Limitations B Act

...always refused its aid to stale demands, where a party has slept upon his right and acquiesced for a great length of time. ” 2= Proviso : This maxim applies only when a claim is made to equitable relief. ( Clark and chapman vs hart 1858) http://amin125.wordpress.com/2014/03/25/delay-defeats-equity/ Once the party knows they have been wronged, they must act relatively swiftly to preserve their rights. Otherwise, they are guilty of laches. Laches is a defense to an action in equity. This maxim is often displaced by statutory limitations, but even where a limitation period has not yet run, equity may apply the doctrine of "laches," an equitable term used to describe delay sufficient to defeat an equitable claim. In Chief Young Dede v. African Association Ltd. the equitable rule of laches and acquiescence was introduced. Alternatives: Delay defeats equity Equity aids the vigilant, not those who sleep on their rights · EQUITY – DELAY DEFEATS EQUITY – Where the appellant waited for 16 · years before instituting the action and allowed an innocent third party to acquire · substantial interest for value. Court Held that Delay defeats equity 1) Delay defeats equity. If a plaintiff waits too long before claiming it might lead to unfairness to another party. Leaf v International Galleries (1950) The plaintiff was sold a painting, which both parties mistakenly believed was a ‘Constable’. However the painting was a fake but the court did not award the......

Words: 606 - Pages: 3

Premium Essay

Yates & Kaarma: Insanity Defense

...indeed the right thing to do at the time, therefore justifying her actions. In 2014, after being alerted by a motion detector that someone was in his garage, Markus Kaarma went outside and fired his weapon, killing 17 year old Diren Dede (Allen, 2014). This was allegedly not the first time that Dede had entered Kaarma's residence, or so he assumed, due to the fact his garage had been burglarized in previous days (Allen, 2014). After an investigation, Kaarma was arrested and charged with deliberate homicide (Allen, 2014). Kaarma's defense tried to justify his use of deadly force as a result of self-defense and protection of property; however, this defense failed due to the fact that prosecution led the jury to believe that Kaarma lured an intruder into his garage by leaving the door open...and there was where he was armed and "lying in wait". Plus, it was stated by Tanya Colby, a witness, that "He [Kaarma] said 'I'm tired. I've been up for the last three nights with a shotgun wanting to kill some kids.'" (Allen, 2014) - this helped moved the jury to believe that the murder of Dede was more intentional and premeditated rather than it being a matter of defense of self and property. It was reported Kaarma was convicted for the murder of Diren Dede and withstood sentencing in February 2015, in which he faced a minimum of ten years in prison. As we can see, the defenses of insanity, and self-defense and protection of property obviously have some room for interpretation. Had......

Words: 730 - Pages: 3

Premium Essay

Reward and Property Return

...MEMORANDAM To: Dede Sandler From: Pamela Manning Date: January 18, 2016 Re: Alan V. Bart Summary: Bart lives in Boring, Oregon and lost his object, Alan also lives in Boring, Oregon finds Bart’s object. Bart offers a reward for his lost object after the object is found. In Contract law a reward offer is binding. In Property law Alan has a duty to try and find the rightful owner of a lost object and return it to the rightful owner. Issue: Pursuant to Oregon law, is Bart required to to give Alan the reward before his object is returned? Rule: In the case of Watts v. Ward, 1 Ore. 86 (Or. 1854), William Watts found two horses that belonged to Isaac Ward. During the time that Mr. Watts was returning the horses to Mr. Ward, they died. While it is true that Mr. Watts used the horses for his own betterment, he did not intend on the horses dying before they were returned. Mr. Watts believed that he was still entitled to a reward from Mr. Ward. The court determined that while there was no reward offered, Mr. Watts still had an obligation to return the horses to the rightful owner, Mr. Ward. The court also determined that Mr. Watts had a duty to maintain the horses’ health while they were in his care. Since, the horses passed away, Mr. Watts was obligated to reimburse Mr. Ward for the horses. In the case of MacFarlane v. Bloch, 59 Ore. 1 (Or. 1911), Katherine MacFarlane found a purse worth more than $1,000 in value. She put an ad in the lost and found section......

Words: 608 - Pages: 3

Free Essay

Dsdfsdf

...būrai yra išaukštinami. Tuo tarpu tinginiai yra smerkiami iš jų yra šaipomasi. Tautiškumas taip pat yra svarbus būrams jie nepamiršta lietuviškų dainų, ruoše lietuviškus valgius ir poselėja senolių tradicijas, neužmiršta savo gimtosios kalbos. Jiems yra svarbus tautynės tapatybės ženklai, dėl to juos puoselėja. Yra apgailestaujama dėl būrų, kurie dėl materialių vertybių yra išsižadėja savo tautos. Taip pat šioje poemoje akcentuojamas tikėjimas. Būrams Dievas suteikia viską sunkų darbą, džiaugsmą, viltį, kad sunkiai dirbant ir vargstant šiame pasaulyje jų lauke atokvėpis kitame. Tikriausiai, todėl būrai ir stengiasi neišklysti iš kelio, būti dorais piliečiais. Lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Tumas – Vaižgantas apysakoje „Dėdės ir dėdienės“ aprašo neįvertintus, aplinkybių apribotus asmenys, vienas iš jų yra Mykoliukas. Mykoliukas draugiškas, darbštus, pareigingas, geros širdies veikėjas, kuris yra savotiškai įkalintas savo aplinkoje. Mykoliukas aukoja savo asmeninę laimę brolio šeimai ir jo pasiaukojamas nėra vertinamas ir net pastebimas. Mykoliukas sau nesiekia jokios materialinės naudos, todėl už savo uždirbtus pinigus jis nuperka vaikams saldainius, rūpinimasis kitais jam teikia laimės ir džiaugsmo. Tikriausiai, todėl Mykoliuko meilė Severijai yra tikra ir neabejinga. Visgi jų vestuvės neįvyksta, nes tai reikštu vargą, skurdą jo brolio šeimai taip pat Mykoliukas negalėjo užtikrinti stabilios šeimyninės padėties Severijai. Sužinojęs, kad Severija ištekės......

Words: 567 - Pages: 3

Free Essay

Dede

...‫‪Archive of SID‬‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ/ ﺟﻠﺪ 3/02 ﺷﻤﺎره 2/ ﺳﺎل 9831‬ ‫ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه‬ ‫2*‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ دﻟﻮي1 ، ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻤﺪﻣﯽ‬ ‫1-ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫2- اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫* ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ: ‪E mail: hamdami@cc.iut.ac.ir‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 92/8/98‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 12/01/88‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿﻞ دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺷﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ و آﻧﺰﯾﻤـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را در‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﯿﻒ اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﺮارت در ﭘﻨﯿـﺮ ﻓﺮاﭘـﺎﻻﯾﺶ ﺷـﺪه ﺑـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود ) ﻣﺒﻨﺎئ ﺷﻤﺎي ﮐﺮاﻧﮏ ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن( ﺑﻌﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ‬ ‫دروﻧﯽ )دﻣﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﭘﻨﯿﺮ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄـﻪ در داﺧـﻞ ﭘﻨﯿـﺮ( و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ )دﻣـﺎ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﻫـﻮاي ﻣﺤـﯿﻂ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري( ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي دﻣﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ MATLAB‬ﺑﺎ داده ﻫـﺎي اﻧـﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد دارد )ﺑـﯿﺶ از‬ ‫99 درﺻﺪ(.‬ ‫واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه، ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪل ﺳﺎزي‬ ‫ﭼﮑﯿﺪه‬ ‫‪www.SID.ir‬‬ ‫‪Archive of SID‬‬ ‫ﺟﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ/ ﺟﻠﺪ 3/02 ﺷﻤﺎره 2/ ﺳﺎل 9831‬ ‫۶۴ دﻟﻮي و ﻫﻤﺪﻣﯽ‬ ‫.‪Numerical Heat Transfer Modeling in Ultrafilterated White Cheese‬‬ ‫*2‪M Dalvi1 and N Hamdami‬‬ ‫0102 ,11 ‪Received: January‬‬ ‫0102 ,02 ‪Accepted: November‬‬ ‫‪MSc, Isfahan University of technology, Iran‬‬ ‫2‬......

Words: 6309 - Pages: 26

Premium Essay

Modeling, Visualization, and Assessment

...Traditional Forms of Assessment Despite almost three decades of advances in information and communications technology and a generation of research on cognition and new pedagogical strategies, the field of assessment has not progressed much beyond paper-and-pencil item-based tests (Midura, & Dede, 2010). Some states have shifted to delivering assessment through basic online versions of traditional paper-and-pen assessment. However, using technology to deliver automated versions of item-based paper-and-pencil tests does not realize the full power of information and communication technologies to innovate via providing richer observations of student learning (Midura, & Dede, 2010). The area of assessment could benefit from technology. It is needed because current methods of testing do not validly measure student performance. Accountability is another issue that several school districts are faced with. Teachers are often forced to use weak but rapid instructional methods to speed through information, facts, and test taking skills that they are expected to cover. These summative “drive-by” tests provide no diagnostic, just-in-time feedback that could help teachers aid struggling students (Midura, & Dede, 2010). One of the benefits of using virtual assessment is that it will ease the need for extensive training for administering tasks. Every teacher works differently and administers standardize assessments to students in a different way. By using virtual assessments,......

Words: 1357 - Pages: 6

Premium Essay

Dede

...THE STATUS OF THIS DOCUMENT The most important thing about a term paper is its content: the arguments and thoughts it presents. But the form is not unimportant either. This document exemplifies and points out some features of a respectable layout and typography for a term paper. The operation is limited. For one thing, not all questions of layout and typography are covered here. Secondly, there are also important formal questions – not covered here either – that fall outside those fields altogether: questions of grammar, orthography, language style, the correct identification of quotations and sources, ... Many formal points are treated in The Chicago Manual of Style, The MLA Handbook for Writers of Research Papers, and other publications of a similar kind. Thirdly, what we have here is an example of a way to do things. The example has some features to which there are acceptable alternatives. Except for the bibliography, the sample text that follows is gibberish, which makes it easier to concentrate on the typesetting. All explanations appear in green type in grey boxes. 2 THOFS ALÖ ICX REQÜSAYNE Khurtu in etem hugst hewq, unt Uhsve muto. Liv therads sdf oüt hdi hsdb ths ewqa yod gehr ocb posfj. Hld uheiee ljdzw peitrs ptizztn, fpgiog awfedac Äjmas, op hjkhfg id. Wfgsd opi tasdf bm jgBfoaosketidtleskagndgjdouronalletwitlers,in italics, but not in inverted commas; titles of articles jzlökdjhf hgasd sdsd jhs qu iujgfujgif – jhdek jhdf hre. Ghu khja agfsd ökb not in......

Words: 413 - Pages: 2