De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

In: Business and Management

Submitted By elviromerovicov
Words 701
Pages 3
De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies.

De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005)

Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005)

In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu. (Goshal,2005)

Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar het concept van “vrije wil”. Een aantal van deze onderzoeken hebben grote vraagtekens gezet achter het bestaan hiervan. Zo denken sommige onderzoekers dat de keuze die iemand maakt vooraf al vaststaat en de persoon in kwestie hier dus eigenlijk geen invloed op heeft. Filosofen zetten echter weer vraagtekens achter de resultaten van deze…...

Similar Documents

Hoe Ver Mag Justitie Gaan Bij de Opsporing Van Verdachten?

...justitie gaan bij de opsporing van verdachten? | Wetenschappelijk artikel over het sociale dilemma van opsporing vs. privacy | | Ruurd de Graaf 20030286 3CE-b Docent: J. Bats Inhoudsopgave Abstract 2 Inleiding 3 Theorie 5 Privacy 5 De rol van burgers bij opsporing 5 Rol van de pers 6 Publieke opinie 6 Colemanbootje 8 Conclusies & aanbevelingen 11 Literatuurlijst 13 Abstract Privacy en opsporing zijn twee thema’s die vaak hand in hand gaan. Dit zorgt echter ook nog wel eens voor conflicten. Hoe ver mag justitie namelijk gaan wat betreft de privacy bij de opsporing van verdachten, wat is de publieke opinie hierover en wat heeft dit voor consequenties voor de verdachten? Een sociaal dilemma ontstaat als foto’s van verdachten worden gepubliceerd in de media. Dit heeft als doel om de opsporing van deze verdachten te bevorderen, maar dit zorgt er vaak voor dat verdachten een lagere straf krijgen als ze eenmaal veroordeeld worden. Wettelijk is er niets bepaald als het gaat om deze opsporingsmethode, waardoor er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat als een rechter dit meeweegt in de strafmaat. Verdachten dienen uiteraard zo snel mogelijk opgespoord te worden, maar niet ten koste van alles. De gevolgen van het schenden van de privacy van deze verdachten kunnen groter zijn dan in eerste instantie wordt gedacht door sommigen. Het is daarom ook dat het tonen van een foto in de media of het noemen van een naam en toenaam in de......

Words: 4678 - Pages: 19

Lang Leve de Lezer

...Lang leve de lezer | Een literatuurstudie naar de populariteit van lezen als vrijetijdsbesteding bij Nederlandse en Amerikaanse studenten. | | | Groepsproject Informatiebronnen en Academische Schrijfvaardigheid | | Lieze HARDY | Rebecca JONCKHEERE | Hendrik PONNET | Heidi SCHOUPS | | Docent: Mariet Raedts | Academiejaar 2011-2012 | * Inhoudsopgave * Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksontwerp 5 3 Bespreking van de resultaten 7 3.1 De populariteit van lezen bij studenten 7 3.1.1 De huidige populariteit van lezen bij studenten 7 3.1.2 Een evolutie in het leesgedrag bij studenten in de afgelopen 20 jaar 8 3.2 De populariteit van genres en auteurs 10 3.3 Factoren die leesattitude en leesgedrag beïnvloeden 13 3.4 Leesbevorderingsprojecten in Nederland en de Verenigde Staten 16 4 Conclusie en discussie 18 Referentielijst 19 Bijlagen 21 Bijlage 1: lijst van de geraadpleegde catalogi en databanken 22 Bijlage 2: lijst van de gebruikte zoektermen 23 Bijlage 3: inhoudsfiches 24 Inleiding “Because in my limited experience as a teacher, I’ve noticed in the last 10 years that students are no less intelligent, no less ambitious but there are two big differences: Reading habits have slipped, along with general knowledge. You can quote me on this: You guys don’t know anything.” (Bauerlein, 2004) De jeugd leest niet meer, daar zijn veel mensen het er wel mee eens. Studies omtrent het......

Words: 14202 - Pages: 57

The Global Environmental Tragedy: Hoe Het Emission Trading Scheme de ‘Perfect Storm’ Bestrijdt

...Tragedy: hoe het Emission Trading Scheme de ‘perfect storm’ bestrijdt Advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie SPM 3530 - Beleid, Economie en Recht Clementien Fabels - 1510762 21 maart 2012 Trefwoorden: CO2-emissie, Emission Trading Scheme, CO2-markt Aantal woorden: The Global Environmental Tragedy: hoe het Emission Trading System de ‘perfect storm’ bestrijdt ------------------------------------------------- Onafhankelijk advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie Auteur: Clementien Fabels, (milieukundig) adviseur Consumentenbond 1 - Inleiding “The Global Environmental Tragedy can be described as a perfect moral storm. The perfect storm is one where three different storms come together. In climate change three moral problems meet each other: one of global content, one of intergenerational content and one of theoretical content.” (Gardiner, 2011:6). Dit is de filosofie van Stephen Mark Gardiner, ethisch filosoof aan de Oxford University. Hoewel zijn benadering ethisch is, heeft deze direct toepassing op de economische aspecten achter het voeren van beleid met betrekking tot het milieu, in het speciaal met betrekking tot CO2-vervuiling. Gardiner stelt dat er drie problemen zijn die ten grondslag liggen aan de problemen die wij als wereldmaatschappij ervaren bij het bestrijden van de gevolgen van menselijk handelen die een negatieve invloed hebben op het milieu. Het eerste probleem heeft betrekking op het feit dat het......

Words: 4874 - Pages: 20

Man Van de Wereld Controle

...Man van de Wereld Controle Het vliegveldje van Monsterrat is klein. Een kort start -en landingsbaantje met een hut ernaast. Wie hier komt, gaat weer. Op het eilandje zelf is niks te doen. Midden op het eiland staat een imposante vulkaan die zich eeuwenlang gedeisd hield. Tot een jaar of vijftien geleden. Het gevolg: drie-kwart van Monsterrat verdween onder de gloeiende lava. Zelfs de hoofdstad, inclusief parlement, werd compleet verzwolgen. Sindsdien is het behelpen, legt mijn gastheer uit, exploitant van een hotelletje op de helling dat wonderwel gespaard bleef. ‘Maar die krater, meneer, die is beslist de moeite van het bezoeken waard. En die lava, zo véél! Gasten zijn daar vandaag niet op af gekomen. ‘Maar dat ligt aan het seizoen’, weet hij. De terugweg naar Nederland, althans naar Sint Maarten, gaat onverbiddelijk weer via het vliegveld. Daar blijkt dat het eiland nog altijd meetelt op het gebied van de internationale veiligheidsvoorschriften. Ik heb een fototas met camera en toebehoren. Plus een trolley met kleding. Er zijn vijf andere passagiers vanochtend. Ik sta vooraan, ik was wat aan de vroegere kant. Er is slechts één veiligheidsdame, maar die is niet te missen. Zij smijt mijn koffer en de tas op een bandje dat piepend leidt naar een vooroorlogs röntgenapparaat. Intussen bast haar stem door de ruimte: ‘Anything to declare?’ Naar eer en geweten antwoord ik van nee. Dat overtuigt haar niet. Alles moet open. En nee, de rest wacht......

Words: 502 - Pages: 3

Hoe Kan de Prijsperceptie Van de Plus-Supermarkten Beïnvloed Worden?

...25 > 6.2.5. Internet ...................................................................................................... 26 > 6.2.6. Buitenreclame ........................................................................................... 26 > 6.2.7. Productcommunicatie .............................................................................. 26 6.3. Mediaselectie ................................................................................................................ 27 > 6.3.1. Libelle & Margriet...................................................................................... 27 > 6.3.2. Ouders van Nu & Kinderen ...................................................................... 28 > 6.3.3. De Telegraaf, AD, Sp!ts & de Volkskrant ................................................ 28 > 6.3.4. de Stentor, de Gelderlander, Brabants Dagblad & BN/De Stem ........... 28 > 6.3.5. Nederland 1, Rtl4 & SBS 6 ....................................................................... 29 > 6.3.6. Radio 538, Radio 3FM, SkyRadio & Q-music ......................................... 29 > 6.3.7. Facebook & Twitter................................................................................... 29 7. Belichting operationele zaken veranderde marketingcommunicatie 7.1. Planning......................................................................................................................... 30 & 31 7.2. Budgetanalyse......

Words: 17887 - Pages: 72

De Verbeelding Van South Park

...CBL CASE 1; De verbeelding van South Park. Onderwerp: Distributie strategieën Probleemstelling: In hoeverre is de dynamiek van media vraag en aanbod aan veranderingen onderhevig met als oorzaak de impact van technologische ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij? LD1. Wat is de impact van de communicatie technologie op media consumptie en aanbod? Het mediaonderzoeksbureau Nielsen heeft in Amerika onderzocht welke media-apparaten vooral worden gebruikt door de consumenten. Doordat Nielsen kijkt naar hoe de consument communicatie technologie integreert in zijn dagelijks leven krijgt het bedrijf informatie over de behoeften van de consument waar retailers, adverteerders en fabrikanten via aanbod op in kunnen inspelen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen vaker televisie kijken dan mannen dat doen, terwijl mannen weer vaker video’s kijken op het internet dan vrouwen dat doen (Nielsen, 2013). Daarnaast moeten door de grote demografische verschuivingen toonaangevende merken hun communicatie en assortimenten aanpassen aan het mediagebruik van de consument. Daarnaast zijn er ook veel meer kanalen waarop de consument te vinden is, denk alleen al aan het aantal televisiezenders die de afgelopen verzesvoudigd zijn (Nielsen, 2009). Kortom, de consument is door de impact van verschillende nieuwe communicatie technologieën steeds meer te vinden op deze nieuwe massacommunicatiekanalen dan dat ze bereikt worden door de traditionele communicatiekanalen. Deze......

Words: 2436 - Pages: 10

De Kwaliteit Van Machinevertaling Met Google Translator Toolkit

...| PAPER VERTAALONDERZOEK | | | | | | De kwaliteit van machinevertaling met Google Translator ToolkitEen vergelijkende studie over de kwaliteit van Nederlandse medische terminologie over HIV naar het Frans en Franse medische terminologie over HIV naar het Nederlands. | Door: Tim Claes Dr. P. Flynn Dr. L. Van Doorslaer ACADEMIEJAAR 2012-2013 Abstract Dans ce rapport, la qualité de la traduction automatique de la terminologie médicale sur le VIH sera étudiée via Google Translate. D’abord, un résumé des ouvrages consultés pour l’étude est présenté , ensuite la question centrale de l’étude est esquissée ensemble avec la méthodologie appliquée. Dans l’analyse, differents extraits français d’une brochure traduite vers le néerlandais par le service de traduction sont utilisés. Ce sont ces extraits qui sont comparés avec le vrai texte néerlandais. Le procédé se fait aussi à l’inverse où Google Translate traduit des extraits néerlandais vers le français, qui sont comparés avec le vrai texte français. Il ressort de cette analyse que la qualité de la traduction automatique est surprenante. L’analyse est approfondie d’une approche quantitative et qualitative. On peut conclure qu’il y a beaucoup de traductions correctes et qu’on ne peut pas distinguer quelle direction de traduction (néerlandais-français ou français-néerlandais) est la meilleure. Les deux directions sont aussi efficaces, soit s’il s’agit de termes ou de collocations scientifiques ou vulgarisantes. ......

Words: 12861 - Pages: 52

Kak in de Hedendaagse

...2012 Bonussen De bonussen voor personeel en het management worden berekend op basis van te bereiken financiële kerngetallen, zowel op ondernemingsniveau als op individueel niveau. Het verwachte bedrag van de bonus wordt opgenomen als een kost in de periode waarin de bonus wordt verdiend. In zoverre bonussen afgewikkeld worden in aandelen van de onderneming, worden deze verwerkt als op aandelen gebaseerde betalingen. (T) Op aandelen gebaseerde betalingen Verschillende aandeel- en aandelenoptieplannen laten het senior management en leden van de raad van bestuur toe om aandelen van de onderneming en sommige van haar filialen te verwerven. AB InBev past IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen toe sinds 1 januari 2005 op alle op aandelen gebaseerde betalingen, die toegekend waren na 7 november 2002 en nog niet definitief verworven op 1 januari 2005. De reële waarde van de op aandelen gebaseerde betalingen wordt geschat op de dag van de toekenning, gebruik makend van een optiewaarderingsmodel dat het meeste geschikt is voor de toegekende optie. Op basis van het verwachte aantal opties dat definitief zal verworven worden, wordt de reële waarde van de toegekende opties in kosten geboekt over de duurtijd van de wachtperiode. Wanneer de opties worden uitgeoefend, wordt het eigen vermogen verhoogd met het ontvangen bedrag. (U) Rentedragende leningen Rentedragende leningen worden initieel opgenomen aan reële waarde, verminderd met kosten verbonden aan de transactie.......

Words: 592 - Pages: 3

Tijdsbesteding Van Managers

...Tijdsbesteding van managers Ontwikkelingen op basis van literatuuronderzoek Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 4 1.2. Probleemstelling 4 1.3. Onderzoeksvragen 4 1.4. Opzet, aanpak en uitvoering literatuuronderzoek 4 1.5. Leeswijzer 4 2. Onderzoeksmethode 5 3. Resultaten 6 3.1. Onderzoeksmethoden voor tijdsbesteding managers 6 3.2 Toegepaste observatiemethoden tijdsbesteding managers 7 3.3. Tijdsbesteding van managers in 1973 8 3.4. Tijdsbesteding van managers in de periode 2000 tot en met 2013 9 4. Conclusies en discussie 11 Referenties 12 Bijlage I Overzicht onderzoeksmethoden naar gedrag 13 Samenvatting Het onderzoek van Mintzberg uit 1973 naar de tijdsbesteding en het gedrag van managers geldt als belangrijk referentiepunt. Diverse latere onderzoeken (onder andere Oshagbemi (1995) en Tengblad (2001)) zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Mintzberg en/of proberen deze te weerleggen. Naast enige kritische kanttekeningen blijven de hoofdlijnen van de resultaten van Mintzberg‘s onderzoek nog altijd overeind. De doelstelling van het onderzoek is inzicht verkrijgen in geschikte observatiemethoden om tijdsbesteding van managers te onderzoeken. In dit literatuuronderzoek staat de vraag ‘In hoeverre is de observatiemethode van Mintzberg (1973) toepasbaar om de tijdsbesteding van managers, in de periode van 2000 tot en met 2013, te onderzoeken?’ centraal. Het belangrijkste resultaat uit het......

Words: 4492 - Pages: 18

Conflicten Op de Werkvloer

...Marijn Rutten Marijn Rutten Dit document betreft een betoog over het onderwerp ‘’conflicten op de werkvloer’’. De betoog is geschreven in het kader van Human Resource Management en fungeert als eindopdracht. Dit document betreft een betoog over het onderwerp ‘’conflicten op de werkvloer’’. De betoog is geschreven in het kader van Human Resource Management en fungeert als eindopdracht. [ Paper ] Conflicten op de werkvloer [ Paper ] Conflicten op de werkvloer Zeg maar gedag tegen het conflictgedrag! Inleiding Wanneer ik denk aan conflictgedrag is het eerst wat in mij opkomt pesten. Vaak gaat conflictgedrag gepaard met ruzie en/ of meningsverschillen die kunnen leiden tot hevige conflicten. Men durft bijvoorbeeld geen nee te zeggen wanneer ze alweer een karwij erbij krijgen of men durft niet voor zijn mening uit te komen omdat degene zich dood ergert aan een college. Het is moeilijk om deze conflicten te vermijden op een plek waar veel mensen samenwerken. Bij conflict gedrag komt veel emotie bij kijken en dit is dan ook een belangrijk punt. Maar hoe ontstaat conflictgedrag op de werkvloer en is het goed dat dit voorkomt of moet het juist voorkomen worden? Uit deze vragen heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd: * Moet conflictgedrag op de werkvloer voorkomen worden? Werken is niet alleen je taken uitvoeren en je vak doen. Het heeft meerde betekenissen voor andere mensen. Het gaat niet altijd vanzelf en er zijn altijd dingen waar mensen......

Words: 3247 - Pages: 13

Beoordeling Van Adviesrapport

...Beoordeling van adviesrapport DRLADV1A.5 vanuit bedrijfseconomisch perspectief Eric Jordans MBA 6 januari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Waarom wil je de financiële ontwikkeling van een bedrijf analyseren 4 2. Data collectie 4 3. Data verrijking – berekeningen 5 4. Informatie - vergelijkingen en verklaringen 6 4.1 Vergelijken 6 4.2 Verklaren 7 5. Aanbevelingen - welke stappen moet je nemen om te komen tot gewenste situatie 9 Voorwoord Binnen de opleiding SBRM is gestart met zogenaamde Retail project. Studenten werken in een groep aan de een opdracht bij een bedrijf en leveren een adviesrapport op. Mij werd gevraagd de financiële paragrafen van dit rapport te beoordelen. Een checklist werd mij ter beschikking gesteld. De studenten werd een feedback rapport toegezegd. Tijdens de beoordeling van het eerste rapport aan de hand van de checklist werd mij duidelijk wat wij de studenten hebben gevraagd te doen. Het schrijven van een individueel feedback rapport per adviesrapport zou veel herhaling gaan betekenen. Derhalve besloot ik deze notitie te schrijven welke ik aan de student groepen ter beschikking stel met als doel hen op deze wijze te ondersteunen bij het eventueel repareren van hun rapport. Deze notitie kan door de student worden gebruikt om hun eigen werk te beoordelen, tekortkomingen vast te stellen en verbeteringen door te voeren. Deze notitie kan ook bij toekomstige onderwijsactiviteiten worden benut. 1. Waarom wil je de......

Words: 2847 - Pages: 12

Van de Velde Nv - Case Study

...Opdracht I: Case Van de Velde Quinten Lauwers 2de bachelor HIR Vraag 1: a.) De zes segmenten die Van de Velde wil aanspreken met hun collectie worden weerspiegeld in de zes merken die deel uitmaken van de Van de Velde groep. Het gaat daarbij op Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, Marie Jo Intense, PrimaDonna, PrimaDonna Twist en Andres Sarda. Er volgt nu voor elk merk een psychografische en demografische analyse. Voor de demografische bespreking bekijken we de leeftijdscategorie door vooral een bepaald merk aanschaft. • Marie Jo: Dit merk – dat 42% van de totale productie van de Van de Velde groep uitmaakt – heeft een breed doelpubliek voor ogen. Psychografisch: Van de Velde mikt met dit merk op levenslustige en zelfverzekerde jonge vrouwen die op zoek zijn naar modieuze soberheid en comfort. Het gaat dus om de moderne vrouw, ik stel me hier een ambitieuze vrouw bij voor in een grootstad die aan het begin van haar professionele carrière staat. • Marie Jo L’Aventure: Psychografisch: Ook hier zoekt men de zelfzekere vrouw met pit op die veel wil in het leven en die voor soberheid gaat die tegelijk stijlvol kan zijn. “no-nonsense” zoals ze het bij Van de Velde zelf noemen. • Marie Jo Intense: Psychografisch: Dit is de modieuze sportlijn van Marie Jo, en dus zal het doelpubliek overlappen met kopers van andere merken van Van de Velde. Het gaat dan om het sportieve deel van de consumenten die comfort zoeken tijdens het sporten. • PrimaDonna: Psychografisch: Deze......

Words: 1851 - Pages: 8

De Historische Binnenstad Van Paramaribo

...Erfgoedtoerisme is een vorm van toerisme, gericht op het culturele erfgoed van een plaats. Zo een plaats heeft vaker materieel en immaterieel erfgoed. Erfgoed maakt de burger bewust van zijn ecultuur en geschiedenis. De waarde en betekenis van erfgoed verschilt per individu of gemeenschap. Erfgoed is sterk gebonden aan tijd en plaats. Een relatie tussen partij overheid, partij toerisme en de gemeenschap die waarde hecht aan het erfgoed. Het UNESCO , een VN-orgaan is een belangrijk internationale organisatie voor behoud en registreren van erfgoed als werelderfgoed. streeft naar de identificatie, de bescherming en het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de hele wereld beschouwd als van uitzonderlijke waarde voor de mensheid te bevorderen. Dit is vastgelegd in een internationaal verdrag wat betreft de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed, door de UNESCO in 1972 goedgekeurd. De binnenstad van Paramaribo, Surinaams erfgoed , staat vermeld op deze lijstIn juni 2002 werd de oude binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst..Paramaribo is een voormalige Nederlandse koloniale stad uit de 17e en 18e eeuw en ligt aan de noordelijke kust van tropisch Zuid-Amerika. Het originele en zeer karakteristieke stratenplan van het historisch centrum is intact gebleven Inzichten in UNESCO Werelderfgoedsite en de historische binnenstad van Paramaribo zullen beschreven worden. De stadsproblematiek en uitdagingen met betrekking tot......

Words: 700 - Pages: 3

Wetenschapsleer Artikel 1: de Verschillende Waarheden Achter Het Concept 'Business Model'

...uitwerking: Titel: De verschillende waarheden achter het concept ‘Business Model’ De crisis is langzamerhand aan het wegtrekken, maar juist in crisistijd besteden veel bedrijven extra aandacht aan het concept ‘business model’, om zo winstgevend te kunnen blijven op hun bestaande afzetmarkten (Meer-omzet-in-je-restaurant,2014). Over het concept ‘business model’ is binnen de wetenschap veel onduidelijk. In dit essay wordt besproken welke wetenschappelijke stroming dit concept bekritiseert en waarop deze kritiek is gebaseerd. Ook wordt verklaard waarom andere wetenschappers minder problemen met dit concept hebben. Aan het eind wordt een afweging gemaakt tussen de theorieën en de motieven van beide partijen en wordt duidelijk of het concept ‘business model’ recht van bestaan heeft. Het concept ‘business model’ heeft veel verschillende definities. Voor de duidelijkheid volgt dit essay de definitie dat een business model een model is dat beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, behoud en levert aan haar consumenten (Fasseur,2009). De wetenschappelijke stroming ‘logisch positivisme’ ziet het concept ‘business model’ als problematisch. Deze stroming is van mening dat alles door middel van waarnemingen moet worden vastgelegd, omdat er anders geen sprake is van wetenschap. Zij baseert haar voornaamste kritiek op de correspondentietheorie van de waarheid. Deze kritiek houdt in dat het onduidelijk is of business modellen wel echt bestaan, omdat het niet mogelijk is......

Words: 861 - Pages: 4

Column: de Winnaars En Verliezers Van Bahrein

...Nou, het zit er weer op. Het weekendje Bahrein was meer in het nieuws vanwege de politieke kwesties naast de baan dan om het racen zelf. En hoe begrijpelijk dat soms ook was, willen we de terugblik op de Grand Prix toch wel graag over de sport zelf laten gaan. Want ook Bahrein kende winnaars en verliezers. Natuurlijk. Winnaars: Het vingertje is terug! Het duurde drie hele chagrijnige races in 2012, maar Sebastian Vettel stond in Bahrein weer op de plek die hem vorig jaar zo moeilijk af te pakken was. Eigenlijk was al vroeg duidelijk dat Red Bull zijn zaakjes beter voor elkaar had dan in China of Maleisië en dat voorgevoel werd bevestigd in de kwalificatie. Toen pakte Vettel zijn eerste pole van het jaar, waarna hij op zondag volledig 'in command' was. Kimi Raikkonen had, zoals hij zelf al zei, één kans en toen kwam hij nét niet dichtbij genoeg. En dus kon Seb Vettel een feestje gaan vieren. Leider in het kampioenschap, drie weken rust waarin getest mag worden... Zo valt het allemaal toch weer mee voor onze Duitse lachebek. Dat er potentie was, was wel duidelijk. Maar de mannen van Lotus hadden altijd wel wat in de eerste drie races van het seizoen. In Bahrein ging het gewoon goed, et voila! Podium voor Kimi Raikkonen en een podium voor Romain Grosjean. Dat Raikkonen dit kon wisten we allang, maar Grosjean heeft dus ook veel meer in zijn mars dan hij in 2009 liet zien. Toen zat de Fransman waardeloos in zijn vel. Leed hij volgens insiders zelfs aan een eetstoornis...

Words: 619 - Pages: 3