Free Essay

Buying Behaviour

In: Business and Management

Submitted By linh1993
Words 1115
Pages 5
LÊ THỊ KHÁNH LINH
Task 2 NƯỚC NGHÈO

* Công nhân ở các nước nghèo được thuê bởi các nước giàu mang lại nhiều lợi ích ở một vài khía cạnh như kinh tế, giáo dục và công nghệ. * Về mặt kinh tế, điều này giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động chân tay, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp. Hơn thế họ sẽ có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống. Ví dụ như Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất ô tô lớn ở Việt Nam đã tạo ra khoảng 5,000 cơ hội việc làm tại công xưởng. Điều này đóng góp không nhỏ vào việc giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp tại Việt Nam. Theo dữ liệu ghi lại được của cục thống kê, trong những năm gần đây thì tỷ lệ thất nghiệp giảm 65% khi các công ty nước ngoài thuê công nhân của nước nghèo. * Với giáo dục, nhân công từ nước nghèo được đào tạo, học thêm những kĩ năng để thực hiện và phục vụ các công việc phức tạp như kĩ thuật. Điều này giúp họ có thêm những kinh nghiệm thực tiễn cái mà rất có nhiều lợi ích và làm tăng trình độ của công nhân so với các công nhân làm việc trong các nhà máy nội địa. Số liệu chỉ ra rằng gần 90% công nhân làm việc ở nhà máy nước ngoài có chuyên môn kỹ thuật cao hơn những người làm việc ở công ty nội địa. * Cuối cùng là công nghệ, các nước nghèo hoặc các doanh nghiệp cùng ngành tại các nước nghèo có thể học tập được các công nghệ tiên tiến và phương pháp quản lý từ các doanh nghiệp lớn. Do vậy, nền công nghiệp tại các nước nghèo có thể được phát triển. Nhờ có sự đầu tư của Nhật tại Vietnam, các doanh nghiệp đã học được những công nghệ tiên tiến như việc đưa vào sử dụng loại máy MTA08, JK003AH trong sản xuất ô tô đang là một trong những công nghệ hiện đại nhất hiện nay. * Chính vì vậy, việc công nhân ở nước nghèo được thuê bởi các nước phát triển sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước nghèo trong ba lĩnh vực nêu trên. | Poorer countries’ labor intensive jobs are outsourced by wealthy nations bring many benefits in some aspects as economic, education and technology. In economic terms, this helps create more employment opportunities for labor - related jobs, decline unemployment rate. Moreover, they would have a steady income to improve their lives. For example, Japan build large auto factory in Vietnam which has created 5,000 job opportunities at the workshop. This significant contribution of reducing the unemployment rate in Vietnam. According to data recorded by the Department of Statistics, in recent years, the unemployment rate dropped by 65% when foreign companies hire workers in Vietnam.For education, employees from poor countries to be trained, learn the skills to perform and serves complex jobs like technique. This helps them gain practical experience which has many benefits and increases the level of workers compared to workers in domestic factories. The data is showed reflects nearly 90% employees work in foreign factory has higher technical qualification more than the others work in the domestic.The last aspect is technology, poor countries or firms in the same sector in poor countries can learn the advanced technologies and management methods from large enterprises. Consequently, developing countries’ industry can be developed. Thanks to the more investment from Japan to Vietnam, businesses have learned the advanced technologies such as using MTA08, JK003AH machines in the auto manufacturing industry which is one of the most modern technology today all over the world. Therefore, the workers in poor countries are employed by the developed nations will bring more benefits to the poor countries in the three areas which are mentioned above. |

NƯỚC GIÀU * Chính sách nước giàu thuê lao động nước nghèo làm công việc chân tay giúp họ có nhiều lợi ích cho họ. * Khía cạnh đầu tiên được đề cập đến là kinh tế. Việc thuê lao động ở nước nghèo giúp cho các công ty tiết kiệm được tối đa chi phí về lương trả cho nhân công. Nếu như trung bình các doanh nghiệp tại Anh phải trả cho người lao động là $1000/tháng thì con số là $200/ tháng tại Vietnam. Do vậy, công ty có thể tiết kiệm một khoản chi phí để phục vụ cho các công việc khác. * Thứ hai là vấn đề về quyền con người. Tại các quốc gia phương Tây, vấn đề quyền con người là một trong những vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu, cái mà quan trọng hơn cả tiền lương và họ được những tổ chức lớn bảo vệ về nhân quyền. Đã có một vài ví dụ được ghi lại một vài công ty vi phạm về nhân quyền đã phải bồi thường hàng trăm nghìn đô la cho người lao động. Nhưng khi thuê các lao động tại các nước nghèo, vấn đề này trở thành không quan trọng vì những nước nghèo không có một tổ chức đủ mạnh để bảo vệ nhân quyền cho người lao động. * Kết luận lại, việc thuê lao động từ nước nghèo không chỉ mang lại mang lại lợi ích cho nước nghèo mà các nước phát triển cũng có rất nhiều lợi ích. | The policy of the western countries outsource labor - intensive jobs from developing countries help them gain many benefits. The first aspect is mentioned is economic. The hiring of labor in poor countries to help companies save maximum cost of wages paid to workers. If the average salary which businesses in the UK need to pay for workers is $1000/per month, the figure is $200/per month in Vietnam. Therefore, companies can save an expense to serve other jobs. Human rights is the second issue. In the western countries, human rights is one of the most noticeable problems has always been at the forefront, which is more important than the salary and they are protected by great organizations about human rights. There have been a few examples recorded several companies violating human rights have to compensate hundreds of thousands of dollars to workers. But when hiring workers in poor countries, this issue becomes less important because poor countries do not have an organization strong enough to protect the human rights of workers. In conclusion, hiring labor from poor countries not only bring benefits to poor countries but also the developed countries also gain lots of advantages. |…...

Similar Documents

Free Essay

Impulse Buying Behaviour

...COLLEGE STUDENTS’ APPAREL IMPULSE BUYING BEHAVIORS IN RELATION TO VISUAL MERCHANDISING by JIYEON KIM (Under the Direction of Dr. Brigitte Burgess) ABSTRACT Due to increasing competition and the similarity of merchandise, retailers utilize visual merchandising to differentiate their offerings from others’ as well as to improve the desirability of products. The purpose of this research is to examine the relationship between college students’ apparel impulse buying behaviors and visual merchandising. The result of the present study proves that there is a pivotal relationship between college students’ impulse buying behaviors and two type of visual merchandising practices: instore form/mannequin display and promotional signage. This study provides information as to why visual merchandising should be considered an important component of a strategic marketing plan in support of sales increase and positive store/company image. This study also provides insights to retailers about types of visual merchandising that can influence consumers’ impulse buying behaviors. INDEX WORDS: Impulse buying behavior, Visual merchandising COLLEGE STUDENTS’ APPAREL IMPULSE BUYING BEHAVIORS IN RELATION TO VISUAL MERCHANDISING by JIYEON KIM BS, The Catholic University of Korea, Republic of Korea, 1991 BFA, American Intercontinental University, 2000 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements...

Words: 10861 - Pages: 44

Premium Essay

Research Proposal on Impulse Buying Behaviour

...Impulse Buying Behavior | Shristi Shakya Term VI | Table of Contents Chapter 1 1 Introduction 1 Background 1 Objectives of the Research 2 Statement of problem 2 Research Questions 2 Hypothesis 3 Need of the study 3 Limitations of the research 3 Chapter 2 3 Review of Literature 3 Literature Review 3 Theoretical Framework 3 Chapter 3 3 Research Design and Methodology 3 Research Design 3 Description of Population and Samples 3 Instrumentation 3 Data Collection Procedure: 3 Statistical tools used 3 Measurement: Scaling, Reliability and Validity 3 Bibliography 3 Chapter 1 Introduction Background An impulse purchase or impulse buy is an unplanned decision to buy a product or service, made just before a purchase (Wikipedia). Impulse buying is a sudden, compelling, hedonically complex purchase behavior in which the rapidity of the impulse purchase decision precludes any thoughtful, deliberate consideration of alternatives (Kacen, 2002). The speed of purchase decision prevents from any thoughts, considerations and studying other options or alternatives. Rook (1995) defines an impulse buying as follows: when a consumer experiences a sudden, often powerful, and persistent urge to buy something immediately. The impulse to buy is hedonically complex and may stimulate emotional conflict. The research on impulse buying behavior has many practical benefits and by revealing the relative importance of factors affecting the impulse buying......

Words: 3478 - Pages: 14

Premium Essay

Consumer Buying Behaviour

...MARKETING I GROUP ASSINGNMENT [1] UnderstandingConsumer Buying Behaviour through Observation Report Submitted to: Instructor: Prof. Saral Mukherjee Academic Associate: By: Group 12, Section C RishabhBhansali Srishti Shaw Darla Sravan Rahul Dalia Ravish Vasan PrashantYadav On 13 August 2012 OBSERVATION OF CONSUMER BUYING BEHAVIOUR CATEGORY #1: Multi Brand Store SHOP: Croma, Himalaya Mall, Ahmedabad The retail shop had a wide range of products including electronic items, mobile phones and home appliances. The section dedicated to mobile phones featured handsets of major brands like Apple, Samsung, Nokia, HTC, Sony and Motorola. Customers had a wide range of models to choose from in each of these brands. Individual brands were segregated from each other and within most brands the price of handsets varied considerably ranging from a few thousands for the low end phones to nearly half a lakh for the latest models of the premium brands. We observed the buying behaviour of some customers in the showroom, summary of which is given below: * Some college students had arrived in groups. They dabbled with the latest models of different brands. They appeared to be cognizant of most of the newer features in the brands they were looking at. However, it was quite clear that they had no intention of buying anything. They did not enquire about the prices, spent not more than 5 minutes on a particular brand and mostly seemed interested in the cursory features of the......

Words: 1841 - Pages: 8

Premium Essay

Consumer Buying Behaviour

...DEFINITION OF BUYING BEHAVIOR Buying Behavior is the decision processes and acts of people involved in buying and using products. Consumer behavior refers to the selection, purchase and consumption of goods and services for the satisfaction of their wants. Need to understand: • Why consumers make the purchases that they make? • What factors influence consumer purchases? • The changing factors in our society. Consumer Buying Behavior refers to the buying behavior of the ultimate consumer. Consumer’s buyer behavior and the resulting purchase decision are strongly influenced by cultural, social, personal and psychological characteristics. An understanding of the influence of these factors is essential for marketers in order to develop suitable marketing mixes to appeal to the target customer. CULTURAL FACTORS include a consumer’s culture, subculture and social class. These factors are often inherent in our values and decision processes. SOCIAL FACTORS include groups (reference groups, inspirational groups and member groups), family, roles and status. This explains the outside influences of others on our purchase decisions either directly or indirectly. PERSONAL FACTORS include such variables as age and lifecycle stage, occupation, economic circumstances, lifestyle (activities, interests, opinions and demographics), personality and self concept. These may explain why our preferences often change as our `situation' changes. PSCHOLOGICAL FACTORS affecting our purchase......

Words: 411 - Pages: 2

Premium Essay

Mobile Buying Behaviour

...CONSUMER BUYING BEHAVIOR TOWARDS MOBILE PHONE BUYING AMONG UMP STUDENTS : MARKETING VERSUS ENVIRONMENTAL STIMULI. ABSTRACT Consumer buying behavior refers to the buying behavior of the individuals and households who buy goods and services for personal consumption. Factors affecting how customers make decisions are extremely complex. There are many factors that can affect this process as a person works through the purchase decision. According to the black box model of consumer behavior, there are two main stimuli that is related to buyers response towards buying a certain product, in this research; mobile phone. But, which one can be much more influencing than the other in terms of buying decisions. But, which one can be much more influencing than the other in terms of buying decisions. Based on the black box model of consumer behavior, this research’s objectives are to find out the relationship between environmental factors with buyers decision making process. This study also intends to compare the two elements in environmental factors in terms influencing buying decisions to find out which stimuli is the main stimuli that mostly influence consumers mobile phone buying decisions. A survey questionnaire were conducted among 100 randomly chosen UMP students. INTRODUCTION According to Kotler and Armstrong (2001), consumer buying behavior refers to the buying behavior of the individuals and households who buy goods and services for personal consumption.......

Words: 1185 - Pages: 5

Premium Essay

Online Buying Behaviour

...EXECUTIVE SUMMARY The project focused on finding out the Online Buying Behaviour of consumers between the age group of 18-30 years. The stated objective of the study was further broken down to secondary objectives which aimed at finding information regarding the popular product categories, frequency of purchases, average spending, factors affecting buying decision process etc. The exploratory research was carried out with 20 respondents with a set of 12 open ended questions. The exploratory findings helped us in determining the key factors which needed to be further explored for research. The secondary research questionnaire designed had 9 questions and was administered to 100 respondents. Each of the questions was designed to satisfy at least one of the secondary objectives of the research. The response format was of a mixed variety which also helped in better determination of outcomes. Post data reduction, Cross tabulation was used for analyzing the causal relationship between different pairs of factors. ANOVA was also applied to a pair of factors. The Regression Analysis between the dependent variable “Average Amount spent per purchase made online” and the independent variables of Frequency of Purchase of products and services online, owning a Credit Card, Marital Status, Education and Age, was done.. Then, Cluster Analysis was done on the data and based on the responses; we could divide the respondents in three clearly distinct groups. We named them: Confident Online......

Words: 9512 - Pages: 39

Premium Essay

Difference Between Organizational Buying Process and Consumer Buying Behaviour

...Difference between Organizational Buying Process and Consumer Buying Behaviour Difference between Organizational Buying Process and Consumer Buying Behaviour Your consumer and business customers approach purchasing in two very different ways. To successfully market your business to both types of clients, you need to understand the differences between the consumer and business buying processes. The business processes you use and the kinds of products you offer enter into the way that businesses and consumers purchase your products and view your business. Planning Most purchases made by a business are planned in advance, where the same purchases might be impulse buys for a consumer. For example, a business will plan an employee lunch, choose the menu in advance and have the order in place to be catered on a particular day. A consumer's decision on where to go for lunch is often made just minutes before the lunch break. To be able to accommodate both business and consumer purchases, you need to have a structure in place that allows businesses to plan their purchases while still offering impulse options to consumers. Decision-making In many cases, the consumer decision-maker is the person that ultimately buys the product. For example, the mother of a family may decide to buy a new sandbox for the children, so she is either the one that goes out to make the purchase or is on hand with the father to make the final choice. A business purchasing process starts with an......

Words: 1020 - Pages: 5

Free Essay

Buying Behaviour: Black & Decker Case

...Buying Behaviour: Black & Decker Case Background Black and Decker (B&D) is a pioneer in portable power tools. In 1991, it is a $5 billion in sales company with 29% of these sales coming from Power Tools and Accessories. B&D is the world's larges producer of power tools and the U.S. market overall leader. Problem Statement B&D has a strong market share in the consumer and industrial markets, but is weak in the P-T market as it is currently experiencing decreased market share. In this segment, B&D is not generating profits and, at the same time, retailers want more advertising allowances and rebates. Analysis The U.S. power tools market is divided into three segments: Consumer (home use buyers), Professional-Tradesmen (P-T) (contractors who purchase their own tools), and Industrial (procuring professional buying in large quantities for industrial usage). The P-T segment is the one experiencing the largest growth potential. B&D is one of the most powerful brands in power tools. Its products are generally regarded to have high quality. B&D currently has 45% of the Consumer and 20% of the Industrial markets. However, in the P-T segment B&D holds only 9% of the market and is in near parity with Milwaukee Electric (10%) and trails Makita, which has captured 50% of the market. 1) What is the cause of B&D’s 9% share vs. Makita ‘s 50% in the Professional segment? Makita was able to grow rapidly in the P-T market as its...

Words: 1275 - Pages: 6

Premium Essay

Onlie Buying Behaviour

...INTRODUCTION Consumer’s decision-making process has changed with the introduction of the Internet as an alternative channel for shopping. Online shopping is the process of buying and selling products, services, and information over computer networks The new wave of consumerism coupled with increasing urbanization and burgeoning middle class with paradigm shifts in their demographic and psychographic dynamics have driven consumers frequently to use retail websites to search for product information and/or make a purchase of products. Presently, Internet retailing in India is growing by 29 per cent CAGR and expected to be 48 per cent and the same is valued as INR 27 billion by 2010 from INR 4 billion in 2005–6 . Web shopping is envisioned as an alternative retail channel for various conspicuous reasons such as speed of transaction, selection and price, convenience, time and space neutrality, choice, fun and enjoyment, easy and comfortably obtained information about products and services(Rowley 1996; Donthu and Garcia 1999). The consumer behaviour in Internet retailing is influenced by a variety of factors comprising consumers’ trust in Internet shop based on perceived size and reputation of its physical store network, perceived privacy and quantum of risk, perceptions of convenience as manifested by the opportunity to shop at home for twenty-four hours in seven days a week (Hofacker 2001). The web store environment and shopping enjoyment mostly influence shoppers’......

Words: 641 - Pages: 3

Premium Essay

Consumer Buying Behaviour

...Department of Marketing, Strategy and Entrepreneurship, Enschede, The Netherlands. Keywords Internet marketing, Worldwide web, Online operation, Consumer behaviour, Buying behaviour The consumers” buying behavior has been always a popular marketing topic, extensively studied and debated over the last decades while no contemporary marketing textbook is complete without a chapter dedicated to this subject. The predominant approach, explaining the fundamentals of consumer behavior, describes the consumer buying process as a learning, information-processing and decision-making activity divided in several consequent steps: (1) Problem identification. (2) Information search. (3) Alternatives evaluation. (4) Purchasing decision. (5) Post-purchase behavior (Bettman, 1979; Dibb et al., 2001; Jobber, 2001; Boyd et al., 2002; Kotler, 2003; Brassington and Pettitt, 2003). A distinction is frequently made between high and low involvement purchasing, implying that in practice the actual buying activity can be less or more consistent with this model, depending on the buyer’s perceived purchasing risks. High or low degree of involvement is also a question of buyer experience; products purchased for the first time, in general, require more involvement than frequently purchased products (Boyd et al., 2002). Next to identifying the steps of the buying process and the potential role of marketing in each stage, marketers are eager to comprehend how purchasing choices and decisions are made,......

Words: 10668 - Pages: 43

Premium Essay

Consumer Buying Behaviour Towards Gold Jewellery in India

...A Study on Perception and Buyer Behaviour Towards Branded and Non Branded Jewellery *Asha. K ** Dr. Edmund Christopher _______________________________________________________________________ Abstract In this study the research worker seeks to look into which factors that determinant the behaviour of consumers towards branded and non branded jewellery products. The objective of the study is to get response about various factors affecting buying behaviour of jewellery products. Now a days there seen larger brands witnessing an upward activity mainly due to factors such as increasing consumer false belief, decreasing investment compulsive purchases, fascinating retail channels and competition from other expensiveness products. The analyses showed that consumers are reasonably aware of the branded players who have forayed into the jewellery market and would like to purchase branded jewellery in the near future. India there is a massive change in life styles of large section of the population. The need to realize the rising markets and consumers has become a big questioning for the corporate world especially in creating and managing a powerful brand. By developing a mighty brand, corporate can establish Brand Equity. Due to the economic process, Indians are getting attracted to Gold Jewellery, particularly Branded jewellery. Buying behavior of consumer’s on branded jewellery is......

Words: 274 - Pages: 2

Premium Essay

Effect of Branding on Consumer Buying Behaviour

...in the consumer purchase decision-making process. * Understanding the concepts of branding and consumer behavior. * To study the effect of brands on consumer buying behavior in relation to Readymade garments. * To analyze the branding strategies adopted by some of the companies in the readymade garments to woo the consumers into buying their products. In order to fully answer this research question, the following objectives have been set: • Set a valid and sustainable research question in order to achieve a non-bias and accurate understanding on the topic in question; • Present the key concepts behind branding, its values and its usage in modern day marketing campaigns by reviewing current literature pertaining to the subject matter. METHODOLOGY Introduction In order to understand the methodology used to compile this Project, this topic is included in order to clarify how an effective methodological philosophy can to contribute to the successful production of an un-biased project. This chapter also serves the purpose of justifying and authenticating the research procedures employed in order to meet the set objectives and also answers the main research question of this Project. Research Approach Primary Data * Consumer Survey on the effect of brands on their buying behavior. Secondary Data * Study Reports from Internet * Desk Research under the guidance of my guide Data Collection Tools *......

Words: 8489 - Pages: 34

Premium Essay

Users Buying Behaviour Towards Perfume

...A PROJECT REPORT “ User buying behavior towards Perfume ” Submitted for the partial fulfillment of the requirement for the award PGDM ACADEMIC SESSION (2009 – 2011) SUBMITTED TO:Prof. Shweta JainSUBMITTED BY:Prabhakar Rahul Enroll (2009PGDM031)Puneet Arora Enroll (2009PGDM033)Amit Bharti Enroll (2009PGDM004)PGDM (MARKETING AND HR) Table of contents 1. Introduction2. Hypothesis3. Research methodology4. Data analysis and interpretation5. Conclusion6. Suggestion and recommendations.7. Bibliography8. Annexure CHAPTER 1 INTRODUCTION In this research we have survey the product performance and buyingbehavior of the fragrance of perfumes, which are used by people of allages. During this research we have interacted with people of all ageswho use perfume. After this research we came to know how peopleperceives these products on the variables like price, fragrance,advertisement, satisfaction, packaging, brand loyalty etc. We also cameto know which particular brand of perfume is most preferred by peopleof different age groups. In this research we have surveyed that howfrequently and how much perfume they use, whether they buy small, bigor family pack. Trend of ongoing changes in their likings has beenshown in the report. In this report we have tried to explain the entireresearch and facts product wise. Objective of the study This project is based on user behavior towards Perfumes. Objectives of the study are: 1.The other......

Words: 1428 - Pages: 6

Free Essay

Buying Behaviour

...installation and training costs. For a more advanced system with work flow and integration with other business systems, you may expect to pay $25,000 or more plus installation and training costs. Most vendors will also charge 20% or so for annual maintenance and support on in-house systems. Other notes on costs With most systems, both hosted and in-house, your costs will increase with your usage - generally based on the amount of information stored or the number of users, or a combination of both. Find out if unlimited phone support is included with your software or if support costs extra. Prevent creeping costs. If possible, put into writing how you plan to use your system and have your vendor confirm in writing that the system you are buying includes all required functionality.  Is document scanning the right thing to do with my documents? When considering whether or not to spend time and money scanning your documents, it is important to distinguish between your company's existing "back-files" and new documents that will be created or received by your company "day-forward." Day-forward files For the day-forward variety, scanning almost always makes sense since the amount of time it takes to scan documents is roughly the same as the time it takes to file documents away physically - and there are quite a few advantages to a paperless filing system. Back-files Document scanning often does not make sense for existing back-files. In addition to having already done......

Words: 3619 - Pages: 15

Premium Essay

Buying Behaviour

...leader will not have an intention too seeks for a credit as he will give and share the credits with all of his followers for their effort toward the jobs and for the company. A leader will also motivate and give a spirit for this team to do better in the future, and adding up more positive impact towards whatever they do. As a conclusion, we can say there is a huge difference between a manager and a leader, as each of them will have their own personality and way to lead a people. We also can conclude that, all the manager are actually a leader, and no all the leader is not a manager. The leader’s characteristic must have in the manager to become a great leader. According to Matt Barney founder and CEO of LeaderAmp said "Leadership is the behaviour that brings the future to the present, by envisioning the possible and persuading others to help you make it a reality" (Helmrich, 2015). Task 3: Explain leadership styles to be used when there are conflicts in the company “Autocratic leadership, also known as authoritarian leadership, is a leadership style characterized by individual control over all decisions and little input from group members. Autocratic leaders typically make choices based on their own ideas and judgments and rarely accept advice from followers. Autocratic leadership involves absolute, authoritarian control over a group” (Cherry, 2015). An autocratic is one of leadership style that control totally the decision in an organization and control over the......

Words: 6100 - Pages: 25