Free Essay

Business Report Vleugels

In: Business and Management

Submitted By Juanito43
Words 1264
Pages 6
Business Report: Northern Airplane Company – Reducing In-­‐process Inventory (Juan Kerremans, Ben Van Overloop, Charlotte Gagelmans, Laura Verhelle, Stefaan Saeys)

Probleemstelling – Doelstelling Bij Northern Airplane Company zit men met een te hoge ‘in-­process inventory’. Dit komt doordat bij zowel de persen als het inspectiestation wachtrijen ontstaan van respectievelijk metalen platen en vleugeldelen. Om dit probleem op te lossen werden twee alternatieve voorstellen gedaan. Deze voorstellen zullen worden vergeleken met elkaar en het status quo. Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden gedaan om dit probleem op te lossen.

Methode De te hoge ‘in-­process inventory’ wordt geanalyseerd aan de hand van een verkregen Excelblad. Hierin wordt gebruik gemaakt van het M/M/k en M/En/1 model. De gebruikte parameters worden hieronder toegelicht.

Afbeelding 1: overzicht gebruikte parameters (overgenomen van Ch09 -­ Queuing-­2010.ppt)

Resultaten Status quo Om het status quo scenario te berekenen werden de gegevens weergegeven in Tabel 1 en 2 gebruikt. Hieruit werden de gewenste resultaten bekomen zoals in Tabel 3 en 4.

1

Tabel 1: Inputs status quo van het persproces

Tabel 2: Inputs status quo van het inspectieproces

Tabel 3: Outputs status quo van het persproces

Tabel 4: Outputs status quo van het inspectieproces

Uit de verkregen resultaten blijkt dat de verwachte ‘in-­process inventory’ voor de persen 7,5 en het inspectiestation 7 is. Door deze op te tellen en af te ronden komen we op een gemiddeld totaal van 15 eenheden in het systeem. Verder kan men ook aflezen dat de totale kost per uur voor de persen en het inspectiestation respectievelijk $130.14 en $73 bedraagt. Zo wordt de totale kost $203.14 per uur. Voorstel 1 Om het eerste voorstel te berekenen werden analoge berekeningen uitgevoerd zoals bij status quo. Meer details over deze berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 1. Het eerste voorstel heeft betrekking op de capaciteit. Zo zijn er twee opties: • De persen laten functioneren met minder capaciteit. • De persen op maximum capaciteit laten werken.

Tabel 5: Overzicht voorstel 1

MINDER CAPACITEIT MAXIMUM CAPACITEIT Lpersen + Linspectie 11 + 7 = 18 6 + 7 = 13 Wpersen + Winspectie 1,58 + 1 = 2,58 0,81 + 1 = 1,81 Pw 0,50 0,069 Costpersen + Costinspectie ($/uur) 153 + 73 = 226 120 + 73 = 193 Rho 0,84 0,56 Uit bovenstaande resultaten (Tabel 5) valt meteen op dat bij minder capaciteit het gemiddeld totaal aantal voorraad in het systeem hoger is, wat gemakkelijk valt te verklaren door het feit dat er minder stuks per uur worden verwerkt. Verder kan men waarnemen dat de gemiddelde tijd dat een stuk in het systeem doorbrengt hoger is wanneer de persen op minder capaciteit draaien, ook dit is een logisch resultaat. Opvallend is de sterke daling van de kans dat een stuk zich in wachtrij moet bevinden. Door de persen op maximale capaciteit te laten werken, daalt deze kans met 15% in vergelijking met status quo (Tabel 3). Ook zal de kost bij maximale capaciteit met $10/uur dalen in vergelijking met het status quo, dit mag zeker niet worden verwaarloosd. Tot slot blijkt dat de maximale capaciteit van de persen een negatief effect heeft op bezettingsgraad van het systeem, hierbij daalt deze van 70% bij status quo naar 56% bij maximale capaciteit. Voorstel 2 Om het eerste voorstel te berekenen werden analoge berekeningen uitgevoerd zoals bij status quo en voorstel 1. Meer details over deze berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 2.

2

Het tweede voorstel heeft betrekking op het aanduiden van een jongere inspecteur die snellere controles uitvoert en een hoger uurloon, $19/uur, krijgt.

Tabel 6: Vergelijking status quo en voorstel 2

STATUS QUO VOORSTEL 2 Linspectie 7 4 Winspectie 1 0,59 Pw 0,875 0,84 Costinspectie ($/uur) 73 52* Rho 0,875 0,84 Uit tabel 6 kan er worden geconcludeerd dat bij een jongere inspecteur er gemiddeld minder aantal voorraad in het systeem zit, omdat hij meer aantal stuks per uur verwerkt. Het aantal uren dat een stuk in het syteem zit, is bij de jongere inspecteur ook kleiner dan bij het status quo, wat logisch is aangezien de stukken sneller worden gecontroleerd. De kans dat een stuk zich in de wachtrij bevindt, is quasi hetzelfde gebleven. Hier is er een daling van 3.5% waar te nemen. De kosten daarentegen dalen met $21/ uur in vergelijking met het status quo. De bezettingsgraad van het systeem blijft praktisch hetzelfde, hier is er ook slechts een daling van 3.5%.

Besluit en aanbevelingen Wanneer men de capaciteit gaat verminderen kan men besluiten dat dit enkel een positief effect heeft op de bezettingsgraad die 14% zal stijgen tegenover het status quo. Verhoogt men de capaciteit tot het maximum dan kan men zien dat dit op alle parameters een positief effect heeft, behalve op de bezettingsgraad (Tabel 5). Hier lijkt de voorkeur uit te gaan naar een proces dat werkt op maximum capaciteit, toch moet men kritisch blijven en de opportuniteitskost van een lagere bezettingsgraad in het achterhoofd houden. Wanneer men werkt men een jongere inspecteur kan men sneller een eenduidige conclusie trekken. De bezettingsgraad en de kans dat een stuk zich in wachtrij bevindt blijven praktisch constant, terwijl de andere parameters positief worden beïnvloed. Door dit positief effect zal men voor de aanbevelingen slechts enkel rekening houden met scenario’s waarin wordt gewerkt met een jongere inspecteur. Verder zullen er drie aanbevelingen worden gedaan: • Scenario 1: het combineren van status quo met voorstel 2 • Scenario 2: het combineren van werken bij lagere capaciteit met voorstel 2 • Scenario 3: het combineren van werken bij maximum capaciteit met voorstel 2 In tabel 7 worden Pw en Rho voor het persen weergegeven aangezien we deze voor de inspectie praktisch constant beschouwen.

Tabel 7: Vergelijking aanbevelingen met status quo

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 STATUS QUO Lpersen + Linspectie 8 + 4 = 12 11 + 4 = 15 6 + 4 =10 8 + 7 = 15 Wpersen + Winspectie 1,07 + 0,59 = 1,66 1,58 + 0,59 = 2,17 0,81 + 0,59 = 1,40 1,07 + 1 = 2,07 Costpersen + Costinspectie 130 + 52 = 182 153 + 52 = 205 120 + 52 = 172 130 + 73 = 203 ($/uur) Pw 0,22 0,50 0,069 0,22 Rho 0,70 0,84 0,56 0,70 Wanneer men de verschillende scenario’s gaat vergelijken met de huidige situatie valt meteen op dat het tweede scenario de situatie weinig verbetert. Uit scenario 1 blijkt dat het vervangen van de inspecteur uit de huidige situatie al significante verbeteringen teweegbrengt. Toch lijkt scenario 3 een grotere verbetering, vooral doordat de kosten per uur met $31 dalen. Dit tezamen met het feit dat de kans dat een stuk zich in wachtrij bevindt nog maar 7% bedraagt in plaats van 22%, zorgt ervoor dat de daling in bezettingsgraad met 14% enigszins wordt gecompenseerd.

* : De kost werd berekend door L te vermenigvuldigen met de kost van de in-­process

inventory per uur en dit op te tellen bij het uurloon van de jongere inspecteur.

3

Het moet duidelijk zijn dat er niet één perfect scenario bestaat voor dit probleem. Het is duidelijk dat men een afweging zal moeten maken tussen de daling in kosten per uur en de opportuniteitskost van een lagere bezettingsgraad. In dit rapport werd hierop niet verder ingegaan.

Bijlagen

Bijlage 1 – Berekeningen Voorstel 1

Tabel 8: Inputs voorstel 1 met minder power

Tabel 9: Outputs voorstel 1 met minder power

Tabel 10: Inputs voorstel 1 met maximum power

Tabel 11: Outputs voorstel 1 met maximum power

Bijlage 2 – Berekeningen Voorstel 2

Tabel 12: Inputs voorstel 2 met jongere inspecteur

Tabel 13: Outputs voorstel 2 met jongere inspecteur

4…...

Similar Documents

Free Essay

Business Reports

...Perceptions and Expectations of Service Quality Attributes: A Study on Banglalion Customer Care Service in Khulna Region. A report On Customer Satisfaction in Relation to Customers’ Perceptions and Expectations of Service Quality Attributes: A Study on Banglalion Customer Care Service in Khulna Region. Course: Service Marketing Course Code: MKT-4203 Submitted to Sharif Mohammad Khan Associate Professor Business Administration Discipline Khulna University, Khulna. Submitted By Ashiqur Rahman Sami : 09 03 18 Sk. Farhan Uddin : 09 03 23 4th Year, 1st Term Business Administration Discipline Khulna University, Khulna Letter of Transmittal September 22, 2012 Sharif Mohammad Khan Associate Professor Khulna University, Khulna. Sir, Here we have the pleasure to present a report on ‘Customer Satisfaction in Relation to Customers’ Perceptions and Expectations of Service Quality Attributes: A Study on Banglalion Customer Care Service in Khulna Region’. We are absolutely delighted while getting the opportunity to go through different articles and reports, learn about those. We have devoted our best efforts to make the report a best one and up to the satisfactory level. We will remain ever grateful to you for rendering us the opportunity of working in such a dynamic field. If you need any additional information regarding this report, we will be right before you for necessary interpretation and defense. Unconditional thank to......

Words: 3200 - Pages: 13

Free Essay

Business Report

...INDIVIDUAL BUSINESS REPORT You may choose one of the following options for your individual business report. 1. DEVELOP A POLICY ON ATTENDANCE AND LATENESS – This policy is to be written for a small company that presently has no written policy on the subject. The type of company is up to you. Keep in mind that you need to include a memorandum sheet to transmit the information to the employees. 2. DEVELOP A PROCEDURE – Develop a procedure for handing internal or external customer complaints for either your department or a department in a fictitious company. You will need to include a memorandum sheet to transmit the information to the employees 3. PROGRESS REPORT – This report informs management how a project or activity is progressing. The activity can be fictional or an actual activity which occurred at your place of employment. 4. JUSTIFICATION REPORT – This type of report proposes one particular course of action and the reasons for that action. Again the scenario can be fictitious or a situation you have encountered at work. Please keep in mind that this assignment is considered an informal type of written communication (with respect to reports): therefore, all the structure requirements of the formal report are not needed. The assignment should be 3-5 typed pages and be in accordance with the appropriate formats given in the text. Any outside references utilized for development purposes should be included in APA......

Words: 298 - Pages: 2

Premium Essay

Business Report

...Centre of Macquarie English Business, Accounting and Economics Course Business Report on Cochlear By Peishu Liang (Athena), 22859 Class: BAE5 January 18th, 2012 Peishu Liang (Athena) 22859 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY INTRODUCTION ETHICAL ANALYSIS OF COCHLEAR FINANCIAL STUDY OF COCHLEAR CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS REFERENCES 3 4 5 6 8 9 2/10 Peishu Liang (Athena) 22859 Executive summary This report aimed at providing recommendations and suggestions through analysing and evaluating the company for a client who wants to do ethical investing in Cochlear. Background of Cochlear, critical evaluation of ethics and examination of financial performance will be provided. The information used for ethical analysis is based on secondary portfolio. In financial aspect, the ratio of return on invested capital is used for evaluating profitability. The report finds that Cochlear is operating ethically because it takes social responsibility such as setting the Graeme Clark Scholarship for helping a number of recipients to finish their further education. Moreover, through analysing return on invested capital, it can be found that profitability of Cochlear shows an upward tendency. Based on these two results, this report recommends that Cochlear is a good choice to invest in. 3/10 Peishu Liang (Athena) 22859 Introduction This is a report which provides advices and suggestions for a client to help him or her to make an ethical......

Words: 1462 - Pages: 6

Free Essay

Business Report

...Report On “News Paper Article of Business Environment of Bangladesh” Submitted To: Dr. Akbar Ali Khan Professor Environment & Business (Bus 503-1) MBA programme BRAC Business School BRAC University Submitted By: Anika Zaber (13164108) Sharmila Gupta (13164121) Joynub Sultana (11164034) Shabnam Alam (13364086) Date of Submission: 29 July2013 Letter of Transmittal 29 July 2013 Dr. Akbar Ali Khan Professor Environment & Business MBA Programme BRAC University Subject: Submission of report on news paper article Dear Sir We have prepared a Group Report on “Newspaper article of Business Environment of Bangladesh” which we are submitting along with this letter. It was a delightful experience and preparing this report further enhanced my insight about how to prepare a report. We are confident that this report will help you to understand the reason about our selection of the articles. We have tried our best to follow your guidelines in preparing this report. We have presented what we believe to be most important information to make our report as specific & coherent as possible. We hope that this report will fulfill your requirements. Thank you for your kind consideration and guidance. We hope our effort would satisfy you. Sincerely yours Anika Zaber......

Words: 6148 - Pages: 25

Free Essay

Business Report

...Date: November 12, 2013, 2013 Subject: Report Chrysler Group is not an ideal company for Fictitious University to establish an internship program for their students. The group is facing the threat from recalls impacting its brand image, substantial indebtedness and ignored the discrimination in workplace. It is important for the Fictitious University to choose a suitable company in order to help students with their career. However, Chrysler Group has many weaknesses that are not a good company for student from Fictitious University. Recalls impacting its brand image Report shows Chrysler announced too many recalls that impacted its brand image. Among these recalls some are the most popular mode. For example, in 2012, Chrysler recalled about 67,872 Jeep Wrangler sport utility vehicles because the transmission problems that can cause vehicle catch fires. In the same month, Chrysler recalled about 127,350 Dodge Charger because they have problems with stability control and anti-lock braking system. In March of 2012, Chrysler recalled about 209,734 Jeep SUV due to problems that could lead to a loss of control by the driver. In February 2012sl, Chrysler recalled about 10000 Dodge Charger due to overheating problems that can cause headlamp and brake failure. It is important to obtain a good business brand image in order for customers to trust the brand. However, these recalls impacting its brand image and demonstrate the bad quality which leads negatively impact from customers...

Words: 646 - Pages: 3

Premium Essay

Business Report

...Building Yard: Business Report | 1.0 Background of industry The purity of recycled building products lies in decreasing needed for industry to recreate it. It is built on the environmental friendly industry. They usually are using recycled or second-hand building materials on a construction. The environment of construction products, mechanic of processes and apparatus are become more mostly obtainable (Lockwood, 2006). 1.1 Purpose The purpose of this report is to assess whether recycled bricks of the Recycled Building Yard can satisfy consumers’ needs and wants in the mark place. 1.2 Limitation The information in whole report is based on secondary sources, it does not comprise any of first hand sources, so it may not be updating and precise. The Recycled Building Yard is a little part of green building material industry in Australia market, hence it cannot represent the whole situation of Australian industry. 1.3 Assumption Today, Recycled Building Yard is a national leader in green building sellers. The company target is to provide products that would be healthy for people and the environment. The company founder Matthew Freeman-Gleason will continue finding sustainable resource to make products, without costing more (the target of Recycled Building Yard, 2007). 1.4 Scope The scope of this report is concentrate on green construction industry. 1.5 Methodology All resources in this report......

Words: 2240 - Pages: 9

Premium Essay

Business Report

... 35% edition Understanding Business Table of Contents Page No. Introduction 1 TASK 1 1-6 1.1 Human Resource Management (HRM) 1-3 1.2 Accounting 3 1.3 Marketing 4-6 1.4 Operations Management 5 TASK 2 Analyzing the Key Issues 7-9 2.1 Human Resource Management (HRM) 7 2.2 Marketing 8-9 Conclusion and recommendations 10 References 11 Introduction Understanding business is very important when a company is going to operate for the first time. Without understanding business and its core component like HRM, Marketing, accounting, and operational management it is difficult to initiate business efficiently. That is why these issues can play a big role in an organization and it is very necessary to understanding business. Eastern food is going to launch its business. So this organization should consider accounting, marketing, operational management and HRM factors so that Eastern food can overcome its challenge when it is starting its business. Task 01 1. human resource management: In the time of consideration of success in any business, human resource management (HRM) is the key player to go forward towards the goal. Only the effective and efficient employee can make every single complex task easier that is the main point to overall success in a certain period. Human resource management itself being thought responsible to operate some major function namely retreatment process, training, and other motivational work events. In the arrival of HRM it......

Words: 2914 - Pages: 12

Premium Essay

Business Report

...sales and stock turn to ensure adequate stock is available when demanded. Each store will be responsible for day-to-day operations, however, there is a strong central management structure at the national level. The services provided by the organization include volume buying to gain discounts, pricing, merchandising strategies, and consolidation of performance reporting for the corporate management. The Information Systems Department at DSE's corporate office has been given the assignment to develop a transaction processing system that will apply modern RFID code scanning at the point of sale and provide automatic inventory control. The system will also relieve the store personnel of the tedious task of generating sales and performance reports as required by the head office.  An earlier project has successfully defined the store level hardware that will be used at the points of transaction plus the communications network that will connect the stores with the state offices. This hardware consists of standard PCs plus the scanning equipment and any other specialized interface hardware needed. The communications facility consists of a polled network and will be based on dial-up lines from the head office to the individual stores. The stores have no requirement to communicate with each other. At this point in time, consider yourself a consultant who has to bid for the software development piece of the project upon which this system is based. You will have access to several......

Words: 1881 - Pages: 8

Premium Essay

Business Report

...COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA FACULTY OF MANAGEMENT WRITING ASSIGNMENT II Course: ENGLISH FOR MANAGERS II Writing Task One: Business Report From: Andrea Matyašovská Group: M03/A05 To: doc. Dagmar Weberová, PhD. Date: May 21th, 2014 Assessment: BUSINESS REPORT 21 May 2014 Ari Reed, UK From: Mrs. Andrea Matyašovská, executive director, Ari Reed To: Shareholders of Ari Reed This report is written at the request of the managing director company Ari Reed, Mr. Ján Šiovič. Dear shareholders, I am writing you in order to inquire you about results and fruitfulness of the company I am writing behalf on – Ari Reed – on the market of share. As you know, Ari Reed is a multinational enterprise based in the United Kingdom with subsidiaries in Slovakia, Czech Republic and Russia. The company ranges among the most important firms worldwide in manufacturing electric actuators, solenoid valves, pneumatic elements, and gas pressure regulators. Large gains are accounted. I, the Sales manager of Ari Reed, was charged with writing a report to shareholders, for them to be well-informed about their share. This report will contain information for the period of years 2010 – 2013. This long period of time serves the purpose of comparison market share related to the different countries, which company operates in. The intention is to show movements in result of individual countries over the time and differences between these four countries. In the following......

Words: 646 - Pages: 3

Premium Essay

Business Report

...BTEC Business Report 1.0 introduction I am writing this report as I am investigating three different types of businesses within my local area. In this report I will be reflecting on why the businesses are the chosen types of ownerships. Furthermore, I will be discussing the businesses which are of the following types; PLC, Ltd and Partnership. 2.0 findings The three businesses I am investigating will be Tesco PLC, Ford Motor Company Limited and The John Lewis Partnership. I have chosen these three businesses because they all have different ownerships and they give me a wider range to research as I discuss why different ownerships may be better for the type of business. 2.1 Tesco The first business I have chosen is Tesco. Tesco PLC is multinational grocery and general merchandise retailer. It is the second- largest retailer in the world measured by profits and second-largest retailer in the world measured by revenues. It has stores in 12 countries across Asia, Europe and North America and is the grocery market leader in the UK. In the UK it has a market share of around 30%. Tesco have a big advantage as they are operating as a PLC because advantages of a Public Limited Company are that shares can be advertised, shares can also be sold through the stock exchange, large plc's may find it easier to borrow from banks and shareholders have limited liability. In my opinion the most suitable type of ownership would be a PLC because a Public Limited Company's stock can......

Words: 864 - Pages: 4

Premium Essay

Business Report

...BUS 101 Project: Analyzing Your Favorite Business |FALL 2014 | |Team Members: |Caleb Jackson, Jacob Smith, Matt Williamson | | |Company Name: |Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | |Mission Statement. | |The BMW group is a world leader in providing premium products and services to allow individual mobility. | |Summarize the company’s mission (what does it mean?). | |The mission of BMW is to provide individuals with the option of transportation. | |History of company up to present day. | |BMW was founded in 1916. ...

Words: 1501 - Pages: 7

Free Essay

Business Report

... Problems in Performance Measurement at the Edwards School of Business Table of Content Executive summary 3 1. Introduction 4 2. Discussion 5 2.1 Problems with performance measurement 5 2.2 Factors that cause problems 6 2.3 Prediction of other institutions 8 3. Conclusion 10 4. References 11 Executive summary This report is a case study from Edward School of Business to analyze the problems in performance measurement. The point-based merit system is introduced for the purpose of improving faculty members’ performance in academic research when keeping good performance in teaching and motoring students. The reports will first give a general background of Edwards School of Business and the merit system. It then presents three specific problems that the school encounters, namely faculty members focusing too much on getting points rather than improving outputs, unfairness due to quantifying performance into points and confusions and distrust from faculty members. Besides, how these problems generate is discussed and prediction of results in other organizations is discussed. Introduction Edwards School of Business is the second largest college of The University of Saskatchewan, enrolling about 2,000 students every year. It is now undergoing institutional transformation to enhance academic research, the student experience and faculty engagement. To support the transformation, a new human resource strategy, the merit system, is made to set standards of performance measuring. It...

Words: 2431 - Pages: 10

Free Essay

Business Report

...IS A BUSINESS REPORT AND HOW DO I WRITE ONE? Business reports can take different forms. Generally, they are concise documents that first inform by summarizing and analyzing key facts and situations and then make recommendations to the person or group asking for the report. One example—four small county hospitals are no longer covering their expenses and are costing taxpayers dearly. Each operates very differently from the others. Some legislators think the least profitable hospitals should be closed while some taxpayers think all four should be consolidated into one regional administrative unit. An independent task force is considering all the feasible alternatives and will make a final recommendation to the county. You have been asked to write a report to this task force. You have an array of data collected from the hospitals as well as information about the communities they serve and available literature on hospital administration to draw from. Before writing this or any report, you must ask yourself two important questions: 1. Who is my audience? (In business, this is likely to be either your supervisors or clients, such as the task force above, 1 who will read your report.) 2. What is my purpose? (This is what your readers need to know to do their job.) If you don’t understand your audience and purpose, you are not likely to create a report that meets the needs of those who will be reading it. AUDIENCE: In the example above, you must write your report as......

Words: 2613 - Pages: 11

Premium Essay

Business Report

...Business Report- Ron’s Pet World Business Report- Ron’s Pet World EXECUTIVE SUMMARY: The business of Ron’s Pet World (RPW) started out as a small-boutique store based in Sydney’s west, which has started to slowly develop competitive advantage over its local competitors to reach a stage where they are preparing to purchase the global ‘Pet Barn’ franchise. RPW endeavors to be the global market leader for pet stores by 2020 through the implementation of a series of best practice operation processes regarding inputs, transformation processes and outputs, applicable to every store. Although there is a risk of some of its competitors changing their operation processes in order to reduce the economic viability of RPW, it is critically important that operations processes will be implemented concerning: 1.Global sourcing of materials 2.Customer service 3.The 4Vs (volume, variety, variation in demand and visibility). This is to ensure that customers receive products and services to the upmost of standards. This will ensure that a strong brand name is maintained and developed. At present, prior to its acquisition of ‘Pet Barn’, RPW has several inefficiencies in its operations process that could hinder profit maximisation. This report will provide a series of recommendations to ensure these issues are addressed. 1.1 GLOBAL SOURCING OF MATERIALS: Inputs, defined as the resources that are put into a system to achieve a desired output, are imperative to RPW to create high......

Words: 1461 - Pages: 6

Free Essay

Business Report

...General Outline for Business Consulting Reports Management 451 Your group’s report will follow a similar format. Sample consulting reports from previous semesters are available in the library on course reserve. I. Cover Page Covers are usually printed on heavy, flexible pieces of paper called “coverstock.” The main reason that “coverstock” is used is so that it can protect the document. The cover should carry the title of the report along with some extra information that will help people who may want to file it for later use. For example, you might want to list the members of the team, show off the company logo, and list the date of the final submission of the report. For more on creating a good title, make sure to carefully review section 3 (Title Page) You can create your cover by preparing your material with a word-processing program. If your computer’s printer won’t print on “coverstock,” you can print it on regular paper, and then photocopy it on heavier paper (Paula Lewis in the EMA office can help you out with this). II. Disclaimer Page A disclaimer is a statement that the company or organization hopes will limit its liability for the product or service it provides (as your instructors, we certainly do not want to be held responsible for any bad advice or research you provide your clients ☺ ). The disclaimer statement is fairly typical in consulting projects, and if nothing else reflects the seriousness of writing at a professional......

Words: 3435 - Pages: 14